SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ NHẤT TẠI NÔNG TRƯỜNG 2 CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC

81 14 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DỊNG VƠ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ NHẤT TẠI NÔNG TRƯỜNG CƠNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: KIỀU MINH SƠN Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DỊNG VƠ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ NHẤT TẠI NÔNG TRƯỜNG CƠNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả KIỀU MINH SƠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Trần Văn Lợt Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 iii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, tất quý thầy cô tập thể cán cơng nhân viên nhà trường tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, giúp đỡ suốt trình học tập trường Thầy TRẦN VĂN LỢT tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian học thực đề tài tốt nghiệp Ban Lãnh Đạo phòng kĩ thuật Nơng trường trực thuộc Công ty cao su Phú Riềng tận tình bảo giúp đỡ tơi q trình làm đề tài tốt nghiệp Gia đình bạn bè ủng hộ tạo điều kiện cho thực hiên tốt khóa luận Sinh viên thưc KIỀU MINH SƠN iv TÓM TẮT KIỀU MINH SƠN, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DỊNG VƠ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ NHẤT TẠI NÔNG TRƯỜNG CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC Giảng viên hướng dẫn: ThS TRẦN VĂN LỢT Để giảm bớt chi phí đầu tư rút ngắn thời gian KTCB cao su, cần phải có nghiên cứu giống để tìm dòng vơ tính có khả sinh trưởng phát triển tốt đồng thời kháng sâu bệnh hại, sớm đưa vườn vào khai thác để nâng cao thu nhập giảm bớt cơng chăm sóc giai đoạn KTCB Đề tài thực từ tháng 03/2011 – 06/2011 vườn năm tuổi lô 51 Nông Trường Công ty cao su Phú Riềng, nhằm đánh giá tốc độ sinh trưởng phát triển, tình hình bệnh hại DVT cao su RRIV 4, IRCA 130, LH 90/952, LH 83/290, LH 88/72, vùng đất đỏ Bazan Nông trường – Công ty cao su Phú Riềng – huyện Bù Gia Mập – tỉnh Bình Phước Thí nghiệm thực dòng cao su vơ tính RRIV 4, IRCA 130, LH 90/952 (NT đối chứng), LH 83/290, LH 88/72 bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với NT, LLL, 15 ô sở, ô sở 30 Kết điều tra: Về tình hình sinh trưởng thể qua tiêu chiều cao, vanh thân, tầng lá, cho thấy có khác biệt mặt thống kê so với NT đối chứng Về chiều cao số tầng DVT LH 90/952 (NT đối chứng) có chiều cao số tầng cao có khác biệt mặt thống kê so với DVT RRIV 4, IRCA 130 Về vanh thân DVT LH 88/72 to có khác biệt mặt thống kê so với NT đối chứng Về tình hình bệnh hại DVT LH 90/952 (NT đối chứng) có TLB CSB thấp nhất, DVT RRIV có TLB CSB cao nhất, khơng có khác biệt mặt thống kê so với NT đối chứng v Tóm lại DVT LH 90/952 (NT đối chứng) có khả sinh trưởng kháng bệnh phấn trắng tốt DVT tham gia thí nghiệm, đem lại hiệu cao kinh tế, thích hợp cho vùng bị bệnh phấn trắng gây hại nặng vi MỤC LỤC Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng, hình biểu đồ x Danh sách bảng phụ lục xi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử phát triển cao su Việt Nam 2.1.1 Từ năm 1975 trở trước 2.1.2 Từ năm 1975 đến 2.2 Tình hình sản xuất cao su Việt Nam 2.3 Tình hình sản xuất cao su giới 2.4 Đặc điểm sinh thái cao su 2.5 Đặc điểm dòng vơ tính RRIV4, IRCA130, LH 90/952, LH 83/290, LH 88/72 2.5.1 Đặc điểm chung dòng vơ tính RRIV 2.5.2 Đặc điểm chung dòng vơ tính LH 90/952 2.5.3 Đặc điểm chung dòng vơ tính IRCA 130 10 2.5.4 Đặc điểm chung dòng vơ tính LH 83/290 11 vii 2.5.5 Đặc điểm chung dòng vơ tính LH 88/72 12 2.6 Tình hình bệnh hại 13 2.6.1 Bệnh Phấn Trắng 13 Chương 15 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Điều kiện tự nhiên 15 3.1.1 Thời gian 15 3.1.2 Địa điểm 15 3.1.3 Đất đai 15 3.1.4 Khí hậu 15 3.2 Vật liệu nghiên cứu 16 3.3 Bố trí thí nghiệm 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Chiều cao 17 3.4.2 Vanh thân 17 3.4.3 Bệnh hại 17 3.4.4 Tầng 17 3.5 Vật liệu sử dụng 18 3.6 Phương pháp sử lý 19 Chương 20 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Kết quan trắc khí hậu thời tiết 20 4.2 Cơ cấu giống cao su Việt Nam 21 4.3 Điều chỉnh cấu giống 2011 – 2015 23 4.4 Cơ cấu giống Nông trường Công ty cao su Phú Riềng 26 4.5 Kết quan trắc chiều cao dòng vơ tính 33 4.6 Kết quan trắc vanh thân dòng vơ tính 28 4.7 Kết quan trắc số tầng dòng vơ tính 31 4.8 Kết quan trắc tỷ lệ bệnh phấn trắng dòng vơ tính 41 viii 4.9 Kết quan trắc số bệnh phấn trắng dòng vơ tính 44 4.10 Kết đánh giá tổng hợp dòng vơ tính theo dõi 47 Chương 49 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 52 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CC Chiều cao CCTB Chiều cao trung bình CSB Chỉ số bệnh DVT Dòng vơ tính KTCB Kiến thiết LLL Lần lập lại NQT Ngày quan trắc NT Nghiệm thức STL Số tầng SVĐC So với đối chứng TĐTT Tốc độ tăng trưởng TLB Tỉ lệ bệnh VT Vanh thân VTTB Vanh thân trung bình x DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng qui ước phân cấp bệnh phấn trắng 18  Bảng 3.2 Phân hạng mức độ nhiễm phấn trắng dựa vào cấp bệnh trung bình 19  Bảng 4.1 kết điều tra diễn biến khí khậu thời tiết 20  Bảng 4.2 Cơ cấu giống cao su giai đoạn 2008 – 2010 22  Bảng 4.3 Cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011 – 2015 24  Bảng 4.4 Cơ cấu giống Nông trường Công ty cao su Phú Riềng 26  Bảng 4.5 Kết chiều cao dòng vơ tính 33  Bảng 4.6 Kết vanh thân dòng vơ tính 28  Bảng 4.7 Số tầng dòng vơ tính 38  Bảng 4.8 Kết trung bình tỉ lệ bệnh phấn trắng dòng vơ tính 41  Bảng 4.9 Kết trung bình số bệnh phấn trắng dòng vơ tính 44  Bảng 4.10 Kết đánh giá tổng hợp dòng vơ tính 47  DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Nghiệm thức (RRIV 4) Hình 2.2 Nghiệm thức đối chứng (LH 90/952) Hình 2.3 Nghiệm thức (IRCA 130 ) 10 Hình 2.4 Nghiệm thức (LH 83/290) 11 Hình 2.5 Nghiệm thức (LH 88/72) 12 Hình 4.1 Đo chiều cao 34 Hình 4.2 Đo vanh thân 29 Hình 4.3 Bệnh phấn trắng 42 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Biểu diễn tình hình khí hậu - thời tiết 20  Biểu đồ 4.2 Cơ cấu giống Nông trường Công ty cao su Phú Riềng 27  55 PHỤ LỤC Vanh Thân Trung Bình Lần Ngày 29/04 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (VT3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.728 0.682 5.368 0.0143 Within 10 1.270 0.127 Total 14 3.998 Coefficient of Variation = 3.31% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 31.190 10.397 0.39 0.21 3.00 31.660 10.553 0.55 0.21 3.00 31.460 10.487 0.25 0.21 3.00 32.580 10.860 0.35 0.21 3.00 34.700 11.567 0.04 0.21 -Total 15.00 161.590 10.773 0.53 0.14 Within 0.36 Bartlett's test Chi-square = 6.757 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.149 Error Mean Square = 0.1270 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9222 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT5 Mean = NT4 Mean = NT2 Mean = NT3 Mean = NT1 10.40 10.55 10.49 10.86 11.57 Ranked Order B B B AB A (LH 88/72) (LH 83/290) (LH 90/952) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean 11,57 A 10,86 AB 10,55 B 10,49 B 10,40 B = = = = = 11.57 10.86 10.55 10.49 10.40 A AB B B B (NT đối chứng) 56 PHỤ LỤC Vanh Thân Trung Bình Lần Ngày 29/05 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (VT4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.692 0.923 6.232 0.0088 Within 10 1.481 0.148 Total 14 5.173 Coefficient of Variation = 3.30% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 33.200 11.067 0.42 0.22 3.00 34.320 11.440 0.61 0.22 3.00 34.310 11.437 0.26 0.22 3.00 35.440 11.813 0.35 0.22 3.00 37.590 12.530 0.08 0.22 -Total 15.00 174.860 11.657 0.61 0.16 Within 0.38 Bartlett's test Chi-square = 5.087 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.278 Error Mean Square = 0.1480 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9955 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT5 Mean = NT4 Mean = NT3 Mean = NT2 Mean = NT1 11.07 11.44 11.44 11.81 12.53 Ranked Order B B B AB A (LH 88/72) (LH 83/290) (IRCA 130) (LH 90/952) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean 12,53 A 11,81 AB 11,44 B 11,44 B 11,07 B = = = = = 12.53 11.81 11.44 11.44 11.07 A AB B B B (NT đối chứng) 57 PHỤ LỤC Vanh Thân Trung Bình Lần Ngày 28/06 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (VT5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.809 1.452 8.496 0.0030 Within 10 1.709 0.171 Total 14 7.518 Coefficient of Variation = 3.27% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 35.670 11.890 0.42 0.24 3.00 37.380 12.460 0.59 0.24 3.00 37.380 12.460 0.28 0.24 3.00 37.790 12.597 0.45 0.24 3.00 41.350 13.783 0.23 0.24 -Total 15.00 189.570 12.638 0.73 0.19 Within 0.41 Bartlett's test Chi-square = 1.801 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.772 Error Mean Square = 0.1710 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.070 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT5 Mean = NT4 Mean = NT3 Mean = NT2 Mean = NT1 11.89 12.46 12.46 12.60 13.78 Ranked Order B B B B A (LH 88/72) (LH 83/290) (IRCA 130) (LH 90/952) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean 13,78 A 12,60 B 12,46 B 12,46 B 11,89 B = = = = = 13.78 12.60 12.46 12.46 11.89 A B B B B (NT đối chứng) 58 PHỤ LỤC NQT Bảng số liệu thô chiều cao dòng vơ tính theo dõi 01/03 30/03 29/04 29/05 28/06 243,0 269,7 298,5 333,8 376,2 248,6 280,5 299,2 336,3 397,3 251,8 284,6 305,8 337,7 388,0 TB 247,8 278,3 301,2 335,9 387,2 NT2 305,6 324,6 354,5 418,4 491,0 313,3 343,5 359,4 426,6 488,8 315,0 341,2 361,3 441,1 510,3 TB 311,3 336,4 358,4 428,7 496,7 NT3 270,0 295,8 328,2 375,0 416,5 269,3 285,2 316,3 365,9 413,9 249,4 279,8 303,1 349,2 399,5 TB 262,9 286,9 315,9 363,4 410,0 NT4 300,2 334,1 370,1 409,7 450,7 308,7 338,8 386,7 450,9 488,8 304,0 341,2 386,3 438,5 471,1 TB 304,3 338,0 381,0 433,0 470,2 NT5 289,8 308,5 330,2 381,4 437,0 281,8 318,0 342,8 391,6 433,8 289,6 321,8 343,5 399,9 441,9 287,1 316,1 338,8 391,0 437,6 NT NT1 TB 59 PHỤ LỤC Chiều Cao Trung Bình Lần Ngày 01/03 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (cc1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 8741.785 2185.446 49.453 0.0000 Within 10 441.920 44.192 Total 14 9183.705 Coefficient of Variation = 2.35% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 743.400 247.800 4.45 3.84 3.00 933.900 311.300 5.01 3.84 3.00 788.700 262.900 11.70 3.84 3.00 912.900 304.300 4.26 3.84 3.00 861.300 287.100 4.59 3.84 -Total 15.00 4240.200 282.680 25.61 6.61 Within 6.65 Bartlett's test Chi-square = 3.113 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.539 Error Mean Square = 44.19 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 17.20 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT2 Mean = NT4 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 247.8 311.3 262.9 304.3 287.1 Ranked Order C A C AB B (LH 90/952) (LH 83/290) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 311.3 304.3 287.1 262.9 247.8 A AB B C C 311,3 A (NT đối chứng) 304,3 AB 287,1 B 262,9 C 247,8 C 60 PHỤ LỤC Chiều Cao Trung Bình Lần Ngày 30/03 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (cc2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9162.671 2290.668 39.249 0.0000 Within 10 583.626 58.363 Total 14 9746.297 Coefficient of Variation = 2.46% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 834.800 278.267 7.70 4.41 3.00 1009.300 336.433 10.31 4.41 3.00 860.800 286.933 8.14 4.41 3.00 1014.100 338.033 3.61 4.41 3.00 948.300 316.100 6.85 4.41 -Total 15.00 4667.300 311.153 26.38 6.81 Within 7.64 Bartlett's test Chi-square = 1.624 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.804 Error Mean Square = 58.36 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 19.77 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT4 Mean = NT2 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 278.3 336.4 286.9 338.0 316.1 Ranked Order C A C A B (LH 83/290) (LH 90/952) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 338.0 336.4 316.1 286.9 278.3 A A B C C 338,0 A 336,4 A (NT đối chứng) 316,1 B 286,9 C 278,3 C 61 PHỤ LỤC 10 Chiều Cao Trung Bình Lần Ngày 29/04 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (CC3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 12329.049 3082.262 46.435 0.0000 Within 10 663.786 66.379 Total 14 12992.835 Coefficient of Variation = 2.40% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 903.500 301.167 4.03 4.70 3.00 1075.200 358.400 3.51 4.70 3.00 947.600 315.867 12.56 4.70 3.00 1143.100 381.033 9.47 4.70 3.00 1016.500 338.833 7.48 4.70 -Total 15.00 5085.900 339.060 30.46 7.87 Within 8.15 Bartlett's test Chi-square = 3.496 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.479 Error Mean Square = 66.38 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 21.08 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT4 Mean = NT2 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 301.2 358.4 315.9 381.0 338.8 Ranked Order C B C A B (LH 83/290) (LH 90/952) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean 381,0 A 358,4 B 338,8 B 315,9 C 301,2 C = = = = = 381.0 358.4 338.8 315.9 301.2 A B B C C (NT đối chứng) 62 PHỤ LỤC 11 Chiều Cao Trung Bình Lần Ngày 29/05 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (CC4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 20946.695 5236.674 31.175 0.0000 Within 10 1679.786 167.979 Total 14 22626.481 Coefficient of Variation = 3.32% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 1007.800 335.933 1.98 7.48 3.00 1286.100 428.700 11.49 7.48 3.00 1090.100 363.367 13.09 7.48 3.00 1299.100 433.033 21.14 7.48 3.00 1172.900 390.967 9.27 7.48 -Total 15.00 5856.000 390.400 40.20 10.38 Within 12.96 Bartlett's test Chi-square = 6.126 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.190 Error Mean Square = 168.0 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 33.54 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT4 Mean = NT2 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 335.9 428.7 363.4 433.0 391.0 Ranked Order C A BC A B (LH 83/290) (LH 90/952) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 433.0 428.7 391.0 363.4 335.9 A A B BC C 433,0 A 428,7 A (NT đối chứng) 391,0 B 363,4 BC 335,9 C 63 PHỤ LỤC 12 Chiều Cao Trung Bình Lần Ngày 28/06 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (CC5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 23477.102 5869.276 41.000 0.0000 Within 10 1431.518 143.152 Total 14 24908.621 Coefficient of Variation = 2.72% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 1161.500 387.167 10.57 6.91 3.00 1490.100 496.700 11.83 6.91 3.00 1229.900 409.967 9.16 6.91 3.00 1410.600 470.200 19.07 6.91 3.00 1312.700 437.567 4.08 6.91 -Total 15.00 6604.800 440.320 42.18 10.89 Within 11.96 Bartlett's test Chi-square = 3.374 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.497 Error Mean Square = 143.2 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 30.96 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT2 Mean = NT4 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 387.2 496.7 410.0 470.2 437.6 Ranked Order C A BC A B (LH 90/952) (LH 83/290) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 496.7 470.2 437.6 410.0 387.2 A A B BC C 469,7 A (NT đối chứng) 470,2 A 437,6 B 410,0 BC 387,2 C 64 PHỤ LỤC 13 NQT Bảng số liệu thô tầng dòng vơ tính theo dõi 05/03 04/04 04/05 03/06 03/07 5,6 5,7 6,7 7,4 8,1 5,9 6,0 7,2 7,8 8,5 5,6 5,7 6,7 7,7 8,3 TB 5,70 5,80 6,87 7,63 8,30 NT2 6,7 6,7 7,7 8,7 9,6 6,9 7,5 8,3 9,3 10,1 7,2 7,3 8,3 9,3 10,3 TB 6,97 7,17 8,10 9,10 10,00 NT3 5,9 6,1 7,1 8,0 8,7 5,6 5,8 6,8 7,8 8,5 6,2 6,4 7,4 8,0 8,7 TB 5,90 6,10 7,10 7,93 8,63 NT4 6,9 7,6 8,6 9,4 10,1 6,9 7,4 8,2 8,8 9,6 6,6 7,1 8,3 9,1 9,6 TB 6,80 7,57 8,37 9,10 9,77 NT5 6,5 6,8 7,7 8,5 9,2 6,0 7,0 7,6 8,7 9,6 6,4 6,9 7,9 8,8 9,6 6,30 6,90 7,73 8,67 9,47 NT NT1 TB 65 PHỤ LỤC 14 Tầng Lá Trung Bình Lần Ngày 05/03 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TL1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.627 0.907 14.468 0.0004 Within 10 0.627 0.063 Total 14 4.253 Coefficient of Variation = 3.95% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 17.100 5.700 0.17 0.14 3.00 20.900 6.967 0.31 0.14 3.00 17.700 5.900 0.30 0.14 3.00 20.400 6.800 0.17 0.14 3.00 18.900 6.300 0.26 0.14 -Total 15.00 95.000 6.333 0.55 0.14 Within 0.25 Bartlett's test Chi-square = 1.004 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.909 Error Mean Square = 0.06300 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6495 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT2 Mean = NT4 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 5.700 6.970 5.900 6.800 6.300 Ranked Order C A C AB BC (LH 90/952) (LH 83/290) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6,970 A 6,800 AB 6,300 BC 5,900 C 5,700 C 6.970 6.800 6.300 5.900 5.700 A AB BC C C (NT đối chứng) 66 PHỤ LỤC 15 Tầng Lá Trung Bình Lần Ngày 04/04 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TL2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.600 1.400 19.091 0.0001 Within 10 0.733 0.073 Total 14 6.333 Coefficient of Variation = 4.06% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 17.400 5.800 0.17 0.16 3.00 21.500 7.167 0.42 0.16 3.00 18.300 6.100 0.30 0.16 3.00 22.100 7.367 0.25 0.16 3.00 20.700 6.900 0.10 0.16 -Total 15.00 100.000 6.667 0.67 0.17 Within 0.27 Bartlett's test Chi-square = 3.280 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.512 Error Mean Square = 0.07300 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6992 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT4 Mean = NT2 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 5.800 7.170 6.100 7.370 6.900 Ranked Order B A B A A (LH 83/290) (LH 90/952) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean 7,370 A 7,170 A 6,900 A 6,100 B 5,800 B = = = = = 7.370 7.170 6.900 6.100 5.800 A A A B B (NT đối chứng) 67 PHỤ LỤC 16 Tầng Lá Trung Bình Lần Ngày 04/05 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TL3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.913 1.228 17.060 0.0002 Within 10 0.720 0.072 Total 14 5.633 Coefficient of Variation = 3.52% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 20.600 6.867 0.29 0.15 3.00 24.300 8.100 0.35 0.15 3.00 21.300 7.100 0.30 0.15 3.00 25.100 8.367 0.21 0.15 3.00 23.200 7.733 0.15 0.15 -Total 15.00 114.500 7.633 0.63 0.16 Within 0.27 Bartlett's test Chi-square = 1.257 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.869 Error Mean Square = 0.07200 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6944 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT4 Mean = NT2 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 6.870 8.100 7.100 8.370 7.730 Ranked Order C A BC A AB (LH 83/290) (LH 90/952) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 8,370 A 8,100 A 7,730 AB 7,100 BC 6,870 C 8.370 8.100 7.730 7.100 6.870 A A AB BC C (NT đối chứng) 68 PHỤ LỤC 17 Tầng Lá Trung Bình Lần Ngày 03/06 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TL4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.457 1.364 23.523 0.0000 Within 10 0.580 0.058 Total 14 6.037 Coefficient of Variation = 2.84% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 22.900 7.633 0.21 0.14 3.00 27.300 9.100 0.35 0.14 3.00 23.800 7.933 0.12 0.14 3.00 27.300 9.100 0.30 0.14 3.00 26.000 8.667 0.15 0.14 -Total 15.00 127.300 8.487 0.66 0.17 Within 0.24 Bartlett's test Chi-square = 2.510 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.643 Error Mean Square = 0.05800 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6232 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT2 Mean = NT4 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 7.630 9.100 7.930 9.100 8.670 Ranked Order B A B A A (LH 90/952) (LH 83/290) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean 9,100 A 9,100 A 8,670 A 7,930 B 7,630 B = = = = = 9.100 9.100 8.670 7.930 7.630 A A A B B (NT đối chứng) 69 PHỤ LỤC 18 Tầng Lá Trung Bình Lần Ngày 03/07 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TL5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6.473 1.618 25.286 0.0000 Within 10 0.640 0.064 Total 14 7.113 Coefficient of Variation = 2.74% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 24.900 8.300 0.20 0.15 3.00 30.000 10.000 0.36 0.15 3.00 25.900 8.633 0.12 0.15 3.00 29.300 9.767 0.29 0.15 3.00 28.400 9.467 0.23 0.15 -Total 15.00 138.500 9.233 0.71 0.18 Within 0.25 Bartlett's test Chi-square = 2.081 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.721 Error Mean Square = 0.06400 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6546 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Mean = NT2 Mean = NT4 Mean = NT5 Mean = NT3 Mean = NT1 8.300 10.00 8.630 9.770 9.470 Ranked Order B A B A A (LH 90/952) (LH 83/290) (LH 88/72) (IRCA 130) (RRIV 4) Mean Mean Mean Mean Mean 10,00 A 9,770 A 9,470 A 8,630 B 8,300 B = = = = = 10.00 9.770 9.470 8.630 8.300 A A A B B (NT đối chứng) ...ii SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DÒNG VƠ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ NHẤT TẠI NÔNG TRƯỜNG CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả KIỀU... Minh Tháng 07 /20 11 SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DỊNG VƠ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ NHẤT TẠI NÔNG TRƯỜNG CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC Giảng viên... 20   Bảng 4 .2 Cơ cấu giống cao su giai đoạn 20 08 – 20 10 22   Bảng 4.3 Cơ cấu giống cao su giai đoạn 20 11 – 20 15 24   Bảng 4.4 Cơ cấu giống Nông trường Công ty cao su Phú Riềng
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ NHẤT TẠI NÔNG TRƯỜNG 2 CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC , SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ NHẤT TẠI NÔNG TRƯỜNG 2 CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay