KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẢY GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG

87 25 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA BẢY GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA: 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: KA NHỎS Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011   i  KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA BẢY GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả KA NHỎS Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: Th.S TRẦN THỊ DẠ THẢO Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2011   ii  LỜI CẢM ƠN Qua bốn tháng học tập, làm việc nghiên cứu thôn Klong Trao I, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, học tập làm việc cách nghiêm túc để hoàn thành đề tài tốt nghiệp cách thành công Bên cạnh thuận lợi tơi gặp khơng khó khăn, với giúp đỡ gia đình bạn bè tơi vượt qua khó khăn hồn thành đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban Chủ nhiệm khoa Nông Học Tôi xin gửi lời cảm ơn đến q thầy khoa Nơng Học tận tình giảng dạy kiến thức quý báo suốt trình học tập Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Th.S Trần Thị Dạ Thảo tận tình hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp với tất tinh thần, trách nhiệm lòng nhiệt tình Xin chân thành cảm ơn cha mẹ sinh thành nuôi dạy nên người, động viên người suốt thời gian qua Xin cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Ka Nhỏs   iii  TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng phát triển suất bảy giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng”, tiến hành đất thôn Klong Trao I, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thời gian thực đề tài từ tháng 01/2011 đến tháng 06/2011 Mục tiêu đề tài: Nhằm tuyển chọn giống lúasuất cao, phẩm chất cơm gạo tốt, nhiễm sâu bệnh hại, thích hợp với điều kiện địa phương Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên, yếu tố, bốn lần lặp lại, bảy nghiệm thức gồm năm giống lúa lai: PAC 807, HR 182, Nam ưu 821, Nam ưu 605, Nam ưu 901, giống lúa OM 4900 giống lúa làm đối chứng OM 6162 Phương pháp đánh giá dựa theo quy phạm khảo nghiệm giống lúa 10 TCN 558 2002 (Bộ Nông nghiệp phát triển nông thơn, 2004) Kết cho thấy: Các giống lúa thí nghiệm có suất từ 3,98 đến 6,47 tấn/ha, thời gian sinh trưởng giống lúa từ 117 137 ngày sau gieo Các giống lúa có dạng hình tương đối gọn, cứng cây, đổ ngã, chiều cao trung bình 68,60 cm đến 79,78 cm, đòng thẳng, bơng tốt, chiều dài bơng ngắn, số nhánh hữu hiệu biến động từ 10,88 đến 15,08 nhánh/bụi Các giống lúa có mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ, có mùi thơm đến thơm nhẹ, cơm mềm Thí nghiệm chọn giống lúa triển vọng PAC 807, HR 182 có suất cao, phẩm chất gạo tương đối tốt, phù hợp với điều kiện địa phương   iv  MỤC LỤC Nội dung trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình biểu đồ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc phân loại 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển lúa 2.1.2 Phân loại 2.2 Tình hình sản xuất lúa giới 2.3 Tình hình sản xuất lúa nước tỉnh Lâm Đồng 2.3.1 Tình hình sản xuất lúa nước 2.3.2 Tình hình sản xuất lúa gạo huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng 2.4 Những tiến gần triển vọng ngành trồng lúa 2.5 Lịch sử phát nghiên cứu ưu lai lúa 11 2.5.1 Cây lúa lai 11 2.5.2 Lịch sử phát nghiên cứu ưu lai lúa 12 2.6 Tình hình sản xuất lúa lai giới Việt Nam 13 2.6.1 Tình hình sản xuất lúa lai giới 13 2.6.2 Tình hình sản xuất lúa lai Việt Nam 14 2.7 Tình hình nghiên cứu, phát triển lúa lai giới Việt Nam 16 2.7.1 Tình hình nghiên cứu, phát triển lúa lai giới 16   v  2.7.2 Tình hình nghiên cứu phát triển lúa lai Việt Nam 17 2.7.3 Những trở ngại sản xuất lúa lai Việt Nam 19 2.8 Thành tựu triển vọng sản xuất lúa lai giới 20 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 23 3.2 Điều kiện thí nghiệm 23 3.3 Điều kiện khí hậu thời tiết thời gian làm thí nghiệm 24 3.4 Vật liệu thí nghiệm 25 3.5 Phương pháp thí nghiệm 25 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 25 3.5.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 27 3.5.2.1 Các tiêu hình thái 27 3.5.2.2 Các tiêu nông học 29 3.5.2.3 Chỉ tiêu sinh 31 3.5.2.4 Tính chống chịu sâu bệnh giống lúa 32 3.5.2.5 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất 36 3.5.2.6 Các tiêu phẩm chất gạo 36 3.5.2.7 Các tiêu phẩm chất cơm 37 3.6 Các biện pháp kỹ thuật canh tác 38 3.7 Xử lý số liệu 40 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Đặc trưng hình thái giống lúa thí nghiệm 41 4.2 Các tiêu nông học 44 4.2.1 Các tiêu nông học 44 4.2.2 Thời gian sinh trưởng phát dục giống lúa 45 4.2.3 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 48 4.2.3.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 48 4.2.3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/bụi/7 ngày) giống lúa triển vọng 48 4.2.4 Động thái tốc độ đẻ nhánh 49 4.2.4.1 Động thái đẻ nhánh giống lúa 49 4.2.4 Tốc độ đẻ nhánh giống lúa 50 4.2.4 Khả đẻ nhánh tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu 50 4.3 Chỉ tiêu sinh 51   vi  4.4 Khả chống chịu sâu bệnh hại giống lúa 53 4.4.1 Tình hình sâu hại giống lúa 53 4.4.2 Tình hình bệnh hại giống lúa 53 4.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất giống lúa 54 4.5.1 Số bông/m 55 4.5.2 Tổng số hạt/bông 55 4.5.3 Số hạt chắc/bông 55 4.5.4 Tỷ lệ hạt lép ` 55 4.5.5 Trọng lượng 1000 hạt 55 4.5.6 Năng suất lý thuyết 56 4.5.7 Năng suất thực tế 56 4.6 Chỉ tiêu phẩm chất, chất lượng gạo giống lúa 56 4.6.1 Các tiêu phẩm chất gạo giống lúa 56 4.6.2 Các tiêu chất lượng gạo cơm giống lúa 58 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 63   vii  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCC: Chiều cao CMS: Dòng bất dục đực tế bào Cytoplasmic Male Sterile CV: Hệ số biến thiên Coeficient of Variation Dòng A: Dòng bất dục đực tế bào Dòng B: Dòng trì tính trạng bất dục đực tế bào Dòng R: Dòng phục hồi tính hữu dục đực kí hiệu theo tính Anh (Restorer) Đ/C: Đối chứng FAO: Food and Agriculture Organization HA: Hecta HI: Hệ số kinh tế hay số thu hoạch Havest Index IR: Improved Rice IRRI: Viện nghiên cứu Lúa Gạo Quốc Tế - International Rice Research Istitute NSC: Ngày sau cấy NSG: Ngày sau gieo TGST: Thời gian sinh trưởng TGMS: Dòng bất dục đực chức di truyền nhân mẫn cảm với nhiệt độ NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực tế ƯTL: Ưu lai   viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng trang Bảng 2.1 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam giai đoạn 2000 2009 Bảng 3.2 Điều kiện thí nghiệm 23 Bảng 3.2 Thời tiết khí hậu thời gian thí nghiệm 24 Bảng 3.3 bảng mã hóa nghiệm thức 26 Bảng 4.1 Một số đặc trưng hình thái giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré -huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 41 Bảng 4.2 Một số đặc trưng hạt giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré -huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 43 Bảng 4.3 Các tiêu nông học giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré -huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 45 Bảng 4.4 Thời gian sinh trưởng phát dục(NSC) giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré -huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 46 Bảng 4.5 Khả đẻ nhánh tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu (%) giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré -huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 51 Bảng 4.6 Hệ số kinh tế giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 52 Bảng 4.7 Tình hình bệnh hại giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng 53 Bảng 4.8 Năng suất yếu tố cấu thành suất giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré -huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 54 Bảng 4.9 Phẩm chất gạo giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré -huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 57 Bảng 4.10 Chất lượng thóc gạo giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 xã Gung Ré -huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng 59   ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ Hình trang Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 26 Hình 3.2 Tồn cảnh khu thí nghiệm 24 ngày sau cấy 26 Hình 4.1 TCKTN giai đoạn trỗ 47 Hình 4.2 TCKTN giai đoạn chín 47 Hình 4.3 Giống PAC 807 47 Hình 4.4 Giống HR 182 47 Hình 4.5 Giống Nam ưu 821 47 Hình 4.6 Giống Nam ưu 605 47 Hình 4.7 Giống OM 4900 48 Hình 4.8 Giống OM 6162 48 Hình 4.9 Giống Nam ưu 901 48 Hình hạt lúa hạt gạo bảy giống lúa thí nghiệm 58 Hình 4.10 PAC 807 58 Hình 4.11 PAC 807 58 Hình 4.12 Nam Ưu 821 58 Hình 4.13 OM 6162 58 Hình 4.14 Nam Ưu 605 58 Hình 4.15 OM 4900 58 Hình 4.16 Nam Ưu 901 58 Biểu đồ trang Biểu đồ 4.1 Động thái tăng trưởng chiều cao bảy giống lúa 48 Biểu đồ 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao bảy giống lúa 49 Biểu đồ 4.3 Động thái đẻ nhánh bảy giống lúa 49 Biểu đồ 4.4 Tốc độ đẻ nhánh bảy giống lúa 50   63  PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các số liệu số bảng biểu đồ Phụ lục 1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm (cm/bụi/7 ngày) Tên Thời kỳ sinh trưởng (NSC) giống 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 PAC 807 18,50 21,08 24,95 27,71 35,89 41,36 46,58 50,24 54,13 67,00 68,60 HR 182 16,40 19,26 20,43 23,02 26,55 31,90 37,45 41,90 48,50 53,33 70,07 Nam ưu 821 17,18 20,36 21,94 24,22 31,00 34,39 41,25 44,60 50,66 53,92 63,68 Nam ưu 605 18,25 19,37 20,05 22,01 29,80 35,58 41,28 45,53 52,80 61,38 70,49 Nam ưu 901 18,18 21,10 22,73 24,24 29,25 35,90 41,58 45,38 49,42 57,71 64,55 OM 4900 16,13 20,24 21,16 25,78 32,45 38,33 45,58 50,13 56,95 65,23 71,40 OM 6162 (đ/c) 16,98 20,07 21,90 24,05 30,44 33,58 39,35 42,60 47,28 52,15 54,91 Phụ lục 1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống lúa thí nghiệm (cm/bụi/7 ngày) Tên Giai đoạn (NSC) giống 10 - 17 17-24 24-31 31-38 38-45 45-52 59-66 66-73 73-80 PAC 807 2,58 3,87 2,76 8,18 5,47 5,22 3,89 12,87 1,60 HR 182 2,86 1,17 2,59 3,53 5,35 5,55 6,60 4,83 7,03 Nam ưu 821 3,18 1,58 2,28 6,78 3,39 6,86 6,06 3,26 9,76 Nam ưu 605 1,12 0,68 1,96 7,79 5,78 5,70 7,27 8,58 9,11 Nam ưu 901 2,92 1,63 1,51 5,01 6,65 5,68 4,04 8,29 6,84 OM 4900 4,11 0,92 4,62 6,67 5,88 7,25 6,82 8,28 6,17 OM 6162 (đ/c) 3,09 1,83 2,15 6,39 3,14 5,77 4,68 4,87 2,76   64  Phụ lục 1.3 Động thái tăng đẻ nhánh giống thí nghiệm (nhánh/bụi/7 ngày) Tên Số nhánh/bụi giống lúa ngày sau cấy (NSC) giống 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 PAC 807 1,50 4,10 6,70 13,05 17,60 21,38 19,00 14,63 14,48 14,43 14,32 HR 182 1,45 4,35 6,95 14,25 19,70 23,10 22,00 16,68 16,86 15,20 15,08 Nam ưu 821 1,25 3,58 5,53 9,75 14,80 18,23 17,88 15,18 15,18 13,97 11,19 Nam ưu 605 1,20 3,80 5,85 12,13 18,73 20,95 19,95 14,78 14,78 13,10 13,08 Nam ưu 901 1,25 4,08 7,00 12,65 17,50 20,78 21,00 15,95 15,95 14,58 12,95 OM4900 1,10 3,03 4,60 9,43 13,15 17,55 17,28 13,80 13,80 12,13 11,63 OM 6162 (đ/c) 1,30 3,68 6,03 11,65 14,83 17,45 18,60 14,86 14,30 12,68 11,20 Phụ lục 1.4: Tốc độ đẻ nhánh giống thí nghiệm (cm/bụi/7 ngày) Tên Giống Số nhánh/ bụi ngày ngày sau cấy (NSC) 10-17 17-24 24-31 31-38 38-45 45-52 52-59 PAC 807 2,60 2,60 6,35 4,55 3,78 -2,38 -4,37 HR 182 2,90 2,60 7,3 5,45 3,4 -1,10 - 5,32 Nam ưu 821 2,33 1,95 4,22 5,05 3,43 -0,35 -2,7 Nam ưu 605 2,60 2,05 6,28 6,6 2,22 -1,00 -5,17 Nam ưu 901 2,83 2,92 5,65 4,85 3,28 0,22 -5,05 OM4900 1,93 1,57 4,83 3,72 4,4 -0,27 -3,48 OM 6162 (đ/c) 2,38 2,35 5,62 3,18 2,62 1,15 -3,74   65  10 8.92 N ă n g s u ấ t (tấ n / h a ) 7.38 6.22 7.7 6.47 7.04 5.8 7.09 5.44 6.15 5.53 4.2 4.47 3.89 OM4900 OM 6162 (đ/c) PAC 807 HR 182 Nam ưu 821 Nam ưu 605 NSLT Nam ưu 901 NSTT Tên giống Phụ lục 1.5: Năng suất lý thuyết suất thực tế bảy giống thí nghiệm   66  Phụ lục Số liệu xử lý thống kê Phụ lục 2.1 Bảng ANOVA chiều cao Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ccc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.56 0.853 0.59 0.6304 nt 397.41 66.235 45.69 0.0000 Error 18 26.10 1.450 Non-additivity 0.12 0.120 0.08 Residual 17 25.98 1.528 -Total 27 426.07 -Grand Mean= 72.646 Grand Sum= 2034.080 Total Count= 28 Coefficient of Variation= 1.66% Means for variable (ccc) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 73.016 72.779 72.189 72.600 Means for variable (ccc) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 68.602 70.952 79.375 71.153 77.363 71.400 69.675 ================================================================= Phục lục 2.2 Bảng ANOVA chiều dài đòng Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 6: chiều dài đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.90 0.301 0.11 0.9524 nt 26.31 4.384 1.62 0.1997 Error 18 48.80 2.711   67  Non-additivity 1.44 1.443 0.52 Residual 17 47.36 2.786 -Total 27 76.01 -Grand Mean= 21.833 Grand Sum= 611.320 Total Count= 28 Coefficient of Variation= 7.54% Means for variable (cdld) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 21.629 21.743 22.114 21.846 Means for variable (chiều dài đòng) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 21.528 19.862 21.738 22.695 21.662 23.125 22.220 ==================================================================== Phụ lục 2.3 Bảng ANOVA chiều rộng đòng Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 7: Chiều rộng rộng đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.006 1.81 0.1819 nt 1.24 0.206 65.63 0.0000 Error 18 0.06 0.003 Non-additivity 0.00 0.000 0.09 Residual 17 0.06 0.003 -Total 27 1.31 -Grand Mean= 1.333 Grand Sum= 37.330 Total Count= 28 Coefficient of Variation= 4.20% Means for variable (chiều rộng đòng ) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 1.340 1.291 1.354 1.347 Means for variable (chiều rộng đòng) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean   68  1.398 1.203 1.193 1.143 1.185 1.433 1.780 Phụ lục 2.4 Bảng ANOVA chiều dài Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 4: chiều dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.47 0.489 0.76 0.5300 nt 6.93 1.155 1.80 0.1555 Error 18 11.54 0.641 Non-additivity 0.07 0.074 0.11 Residual 17 11.47 0.675 -Total 27 19.94 Grand Mean= 19.281 Grand Sum= 539.860 Total Count= 28 Coefficient of Variation= 4.15% Means for variable (chiều dài bông) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 19.140 19.614 19.011 19.357 Means for variable (chiều dài ) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 19.285 19.230 19.520 19.155 20.110 19.365 18.300 Phụ lục 2.5 Bảng ANOVA mật độ đóng hạt Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 5: Mật độ đóng hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E   69  Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 4.67 1.556 2.84 0.0668 nt 10.39 1.732 3.16 0.0268 Error 18 9.85 0.547 Non-additivity 0.31 0.314 0.56 Residual 17 9.54 0.561 -Total 27 24.91 -Grand Mean= 5.779 Grand Sum= 161.810 Total Count= 28 Coefficient of Variation= 12.80% Means for variable ( mật độ đóng hạt) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 5.373 5.427 5.944 6.371 Means for variable (mật độ đóng hạt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 5.317 5.300 6.632 6.143 6.590 5.085 5.385 ======================================================================= Phụ lục 2.6 Bảng ANOVA Số bông/m2 Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: bong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 311.38 103.795 0.12 0.9454 nt 37705.80 6284.301 7.44 0.0004 Error 18 15199.55 844.420 Non-additivity 375.45 375.453 0.43 Residual 17 14824.10 872.006 Total 27 53216.74 -Grand Mean= 321.518 Grand Sum= 9002.500 Total Count= 28 Coefficient of Variation= 9.04% Means for variable (bong) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 324.286 325.000   70  320.000 316.786 Means for variable (số bông) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 358.125 376.875 290.000 346.875 315.000 291.875 271.875 ==================================================================== Phụ lục 2.7 Bảng ANOVA tổng số hạt Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tsh A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 328.79 109.598 1.82 0.1794 nt 3711.87 618.645 10.28 0.0001 Error 18 1083.10 60.172 Non-additivity 190.17 190.167 3.62 Residual 17 892.93 52.526 -Total 27 5123.76 -Grand Mean= 109.736 Grand Sum= Coefficient of Variation= 7.07% 3072.600 Means for variable (tổng số hạt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 106.657 106.000 112.743 113.543 Means for variable (tổng số hạt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 101.750 100.275 114.900 117.350 Total Count= 28   71  132.475 98.500 102.900 ==================================================================== Phụ lục 2.8 Bảng ANOVA Số hạt Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 5: Hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 345.87 115.289 2.85 0.0662 nt 3251.35 541.891 13.41 0.0000 Error 18 727.19 40.399 Non-additivity 59.90 59.904 1.53 Residual 17 667.29 39.252 -Total 27 4324.40 -Grand Mean= 85.156 Grand Sum= 2384.360 Coefficient of Variation= 7.46% Means for variable (Hạt chắc) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 82.223 81.357 87.157 89.886 Means for variable (Hạt chắc) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 85.000 82.050 95.925 85.500 103.615 72.300 71.700 Phụ lục 2.9 Bảng ANOVA tỷ lệ hạt lép Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Data file: Title: &k0S &k2GDOI &k0S Function: ANOVA-2 Data case to 28 Total Count= 28   72  Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 4: tlhl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 43.20 14.399 0.71 0.5558 nt 693.40 115.567 5.74 0.0017 Error 18 362.49 20.138 Non-additivity 0.02 0.023 0.00 Residual 17 362.47 21.322 -Total 27 1099.08 -Grand Mean= 23.960 Grand Sum= Coefficient of Variation= 670.870 Total Count= 28 18.73% Means for variable (tlhl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 23.036 24.551 25.693 22.559 Means for variable (tlhl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 18.275 18.847 20.095 29.685 21.740 29.407 29.668 Phụ lục 2.10 Bảng ANOVA trọng lượng 1000 hạt Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 4: p1000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E   73  Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.19 0.065 1.26 0.3193 nt 23.84 3.973 76.78 0.0000 Error 18 0.93 0.052 Non-additivity 0.07 0.074 1.46 Residual 17 0.86 0.050 -Total 27 24.97 -Grand Mean= 25.614 Grand Sum= Coefficient of Variation= 717.190 Total Count= 28 0.89% Means for variable (p1000) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 25.640 25.679 25.471 25.666 Means for variable (p1000) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 24.200 24.950 25.200 25.810 27.263 26.375 25.500 ==================================================================== Phụ lục 2.11 Bảng ANOVA suất thực tế Title: Function: ANOVA-2 Data case to 28 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E   74  Degrees of Source Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.42 0.475 0.73 0.5471 nt 24.98 4.164 6.41 0.0010 18 11.70 0.650 0.03 0.035 17 11.66 0.686 Error Non-additivity Residual 0.05 -Total 27 38.10 -Grand Mean= 5.453 Grand Sum= Coefficient of Variation= 152.670 Total Count= 28 14.79% Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean - - 5.689 5.337 5.140 5.644 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean - - 6.220 6.472 5.797 5.438 6.150 4.200 3.890 ==================================================================== Phụ lục 2.12: trắc nghiệm phân hạng chiều cao Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 1.450 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean =   75  Least Significant Difference Test LSD value = 2.451 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 68.62 70.95 79.38 71.15 77.36 71.40 69.68 C BC A B A B BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 79.38 77.36 71.40 71.15 70.95 69.68 68.62 A A B B BC BC C Phụ lục 2.13: Trắc nghiệm phân hạng chiều rộng đòng Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1115 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.400 1.200 1.190 1.140 1.190 1.430 1.780 B C C C C B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.780 1.430 1.400 1.200 1.190 1.190 1.140 A B B C C C C ==================================================================== Phụ lục 2.14: Trắc nghiệm phân hạng mật độ đóng hạt Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.5470 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.099 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 5.320 5.300 6.630 6.140 6.590 5.090 5.390 B B A AB A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.630 6.590 6.140 5.390 5.320 5.300 5.090 A A AB B B B B Phụ lục 2.15 Trắc nghiệm phân hạng số bông/m2 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 844.4 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 43.17 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order   76  Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = 358.1 376.9 290.0 346.9 315.0 291.9 271.0 AB A CD AB BC CD D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 376.9 358.1 346.9 315.0 291.9 290.0 271.0 A AB AB BC CD CD D Phụ lục 2.16: Trắc nghệm phân hạng tổng số hạt Function : Error Mean Square = 60.17 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 15.79 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 101.8 100.3 114.9 117.4 132.5 98.50 102.9 BCD CD BC AB A D BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 132.5 117.4 114.9 102.9 101.8 100.3 98.50 A AB BC BCD BCD CD Phụ lục 2.17 Trắc nghiệm phân hạng Số hạt chắc/bông Title: Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 40.40 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12.94 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = 85.00 82.05 95.93 85.50 103.6 72.30 71.70 BCD CDE AB BC A DE E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 103.6 95.93 85.50 85.00 82.05 72.30 71.70 A AB BC BCD CDE DE E ==================================================================== Phụ lục 2.18: Trắc nghệm phân hạng tỷ lệ hạt lép Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 20.14 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.667 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order   77  Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = 18.28 18.85 29.69 20.69 21.74 29.41 29.67 B B A B B A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 29.69 29.67 29.41 21.74 20.69 18.85 18.28 A A A B B B B ==================================================================== Phụ lục 2.19 Trắc nghệm phân hạng trọng lượng 1000 hạt Function : Error Mean Square = 0.05200 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4641 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean &k0S&k2G = = = = = = = 24.20 24.95 25.20 25.81 27.26 26.38 25.50 F E DE C A B CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 27.26 26.38 25.81 25.50 25.20 24.95 24.20 A B C CD DE E F ==================================================================== Phụ lục 2.20 Trắc nghệm phân hạng suất thực tế Data File : &k0S&k2GKeyboard&k0S Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.6500 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.641 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = &k0S&k2G 6.220 6.470 5.800 5.440 6.150 4.200 3.890 A A AB ABC A BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.470 6.220 6.150 5.800 5.440 4.200 3.890 A A A AB ABC BC C ... cứu Khảo sát đặc điểm sinh trưởng – phát triển suất bảy giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng , tiến hành đất thôn Klong Trao I, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm. ..  i  KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẢY GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả KA NHỎS Khóa luận... xuất đại trà thay giống lúa cũ giống lúa bị thối hóa Vì đề tài Khảo sát đặc điểm sinh trưởng – phát triển suất bảy giống lúa triển vọng vụ xuân năm 2011 huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng thực 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẢY GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẢY GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay