NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT TRÊN RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG

83 22 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT TRÊN RUỘNG LÚA VÙNG ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2007-2011 Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ NGỌC TRINH Tháng 08/2011 i NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT TRÊN RUỘNG LÚA VÙNG ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG Tác giả HUỲNH THỊ NGỌC TRINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Bảo vệ Thực vật Giáo viên hướng dẫn ThS LÊ QUỐC CƯỜNG ThS VÕ HIỀN ĐỨC KS NGUYỄN HỮU TRÚC Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tôi xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông học, Ban Quản lý Thư viện trường Đại học Nông Lâm giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường - Thầy Nguyễn Hữu Trúc tận tình hướng dẫn tơi q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp tồn thể thầy truyền đạt kiến thức cho - ThS Lê Quốc Cường ThS Võ Hiền Đức Ban Giám Đốc anh chị cán Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam hết lòng hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam - Gia đình tơi tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành chương trình trường - Bạn bè động viên, giúp đỡ trình học tập thực đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Huỳnh Thị Ngọc Trinh iii TÓM TẮT Huỳnh Thị Ngọc Trinh – Khoa Nông học, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 Đề tài: “Nghiên cứu lưu tồn hạt cỏ dại đất ruộng lúa vùng đất phù sa huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang” Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Quốc Cường, ThS Võ Hiền Đức KS Nguyễn Hữu Trúc Đề tài tiến hành tiến hành từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2011 Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam Nghiên cứu tiến hành để theo dõi thành phần mật số loài cỏ tầng đất mặt (0 – 10 cm) tầng đất sâu (10 – 20 cm) hai xã Tân Hội Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nhằm đánh giá lưu tồn hạt cỏ dại đất ruộng lúa vùng đất phù sa huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang để từ xác định thành phần số lượng hạt cỏ dại hai tầng đất hai xã Tiến hành thu mẫu đất xã Tân Hội Tân Phú huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, tất 120 mẫu đất thuộc hai độ sâu khác – 10 cm 10 – 20 cm Sau đem Trung tâm Bảo Vệ Thực Vật phía Nam phơi khơ, băm nhỏ, cho vào chậu theo dõi mật số Sau 30 ngày đếm số lượng loài cỏ mọc chậu xới xáo, đảo lớp đất bên lên mặt cho hạt cỏ đất nảy mầm theo dõi tiếp đến cuối tháng thứ tư Kết ghi nhận sau tháng theo dõi cho thấy loài cỏ phổ biến ruộng lúa phù sa diện đủ nhóm cỏ: hòa bản, cỏ lác rộng nhóm cỏ lác chiếm ưu thế, chủ yếu loài cỏ chác với mật số cao (ở xã Tân Hội 2.469,4 cây/m2; xã Tân Phú 2.823,3 cây/m2), nhóm cỏ rộng cuối nhóm cỏ hòa mật số thấp lúa mọc lại (xã Tân Hội 123,9 cây/m2; xã Tân Phú 128,9 cây/m2) Mật số cỏ dại giảm dần lưu tồn hạt cỏ dại qua tháng theo dõi chủ yếu tập trung tầng đất mặt, tầng đất sâu mật số thấp iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số khái niệm cỏ dại 2.1.1 Một vài định nghĩa cỏ dại 2.1.2 Phân loại cỏ dại 2.1.3 Vai trò cỏ dại sản xuất đời sống 2.1.4 Đặc điểm cỏ dại ruộng lúa 2.1.5 Đặc điểm số cỏ dại thường gây hại ruộng lúa .12 2.2 Quỹ hạt cỏ đất 15 2.2.1 Giới thiệu 15 2.2.2 Đặc điểm quỹ hạt cỏ 16 2.2.3 Các nghiên cứu quỹ hạt cỏ đất .17 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.2 Điều kiện tự nhiên huyện Cai Lậy 20 3.2.1 Vị trí địa lý 20 3.2.2 Điều kiện tự nhiên 20 3.3 Khí hậu thời tiết tỉnh Tiền Giang 21 3.4 Vật liệu nghiên cứu 21 v 3.5 Phương pháp nghiên cứu 22 3.6 Chỉ tiêu theo dõi 24 3.7 Phương pháp định danh cỏ dại 25 3.8 Phương pháp xử lý số liệu .25 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 Thành phần tần suất xuất loài cỏ dại 26 4.2 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ hòa (cây/m2) mẫu đất hai xã 27 4.2.1 Mật số cỏ lồng vực (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi 27 4.2.2 Mật số cỏ đuôi phụng (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi 29 4.2.3 Mật số lúa mọc lại (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi .31 4.2.4 Tổng mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) tầng đất qua tháng theo dõi .32 4.3 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ lác (cây/m2) mẫu đất hai xã 34 4.3.1 Mật số cỏ chác (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi .34 4.3.2 Mật số cỏ cháo (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi .36 4.3.3 Tổng mật số cỏ thuộc nhóm cỏ lác (cây/m2) tầng đất qua tháng theo dõi 37 4.4 Mật số cỏ dại thuộc nhóm cỏ rộng (cây/m2) mẫu đất hai xã 39 4.4.1 Mật số rau mương đứng (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi 39 4.4.2 Mật số an điền lan (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi 41 4.4.3 Mật số lữ đằng (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi .42 4.4.4 Mật số ráng gạc nai (cây/m2) đất phù sa qua tháng theo dõi .43 4.4.5 Tổng mật số cỏ nhóm rộng (cây/m2) tầng đất qua tháng theo dõi 45 4.5 Tổng mật số lồi cỏ dại (cây/m2) mẫu đất hai xã 46 4.5.1 Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) xã Tân Hội .46 4.5.2 Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) tầng đất xã Tân Phú 47 4.5.3 Tổng mật số cỏ dại (cây/m2) qua bốn tháng theo dõi 48 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 PHỤ LỤC 56 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo Vệ Thực Vật ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương Quốc Tế) IRRI: International Rice Research Institue (Viện nghiên cứu lúa Quốc Tế) TSXH: Tần suất xuất vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Thành phần tần suất xuất (%) loài cỏ dại 26 Bảng 4.2 Mật số cỏ lồng vực (cây/m2) hai xã 28 Bảng 4.3 Mật số cỏ đuôi phụng (cây/m2) hai xã 29 Bảng 4.4 Mật số lúa mọc lại (cây/m2) hai xã .32 Bảng 4.5 Tổng mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) xã Tân Hội 33 Bảng 4.6 Tổng mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) xã Tân Phú 34 Bảng 4.7 Mật số cỏ chác (cây/m2) hai xã 35 Bảng 4.8 Mật số cỏ cháo (cây/m2) hai xã .36 Bảng 4.9 Tổng mật số cỏ thuộc nhóm cỏ lác (cây/m2) xã Tân Hội 38 Bảng 4.10 Tổng mật số cỏ thuộc nhóm cỏ lác (cây/m2) xã Tân Phú 39 Bảng 4.11 Mật số rau mương đứng (cây/m2) hai xã 40 Bảng 4.12 Mật số an điền lan (cây/m2) hai xã 41 Bảng 4.13 Mật số lữ đằng (cây/m2) hai xã .42 Bảng 4.14 Mật số ráng gạc nai (cây/m2) hai xã 44 Bảng 4.15 Tổng mật số cỏ thuộc nhóm rộng (cây/m2) xã Tân Hội 45 Bảng 4.16 Tổng mật số cỏ thuộc nhóm rộng (cây/m2) xã Tân Phú 46 Bảng 4.17 Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) tầng đất xã Tân Hội .47 Bảng 4.18 Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) tầng đất xã Tân Phú 47 Bảng 4.19 Tổng mật số cỏ dại (cây/m2) qua tháng theo dõi 48 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Chậu đựng đất lưới lót đáy chậu .22 Hình 3.2 Khoan kim loại để lấy mẫu đất 22 Hình 3.3 Lấy mẫu đất đồng .23 Hình 3.4 Mẫu đất lấy đồng cắt .23 Hình 3.5 Tồn cảnh khu thí nghiệm TTBVTV phía Nam .24 Hình 3.6 Mật số cỏ hai tầng đất hai xã Tân Hội (trái) Tân Phú (phải) .25 Hình 4.1 Cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) 29 Hình 4.2 Cỏ phụng (Leptochloa chinensis) 31 Hình 4.3 Cỏ chác (Fimbristylis miliacea) 35 Hình 4.4 Cỏ cháo (Cyperus difformis) 37 Hình 4.5 Rau mương đứng (Ludwigia octovalvis) .39 Hình 4.6 An điền lan (Hedyotis diffusa) .42 Hình 4.7 Lữ đằng (Lindernia procumbens) 43 Hình 4.8 Ráng gạc nai (Ceratopteris pteridroides) 44 Hình 4.9 Mật số cỏ dại hai tầng đất hai xã .49 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cỏ dại loài dịch hại gây hại hầu hết vùng trồng lúa nước giới Tùy theo mật độ phân bố khác mà mức độ thiệt hại cỏ dại gây ruộng lúa khác Hiện việc phòng trừ cỏ dại chủ yếu sử dụng thuốc diệt cỏ Biện pháp quản lý cỏ dại chưa biện pháp hữu hiệu mặt sinh học đảm bảo an tồn mơi trường người Cỏ dại làm giảm suất phẩm chất trồng mà ký chủ nhiều lồi sâu bệnh làm tăng chi phí sản xuất Ơng Ricardo Labrada – Romero , chuyên gia cỏ dại nói: “Hạn hán, trùng, hay bệnh tật cúm lợn giành lấy quan tâm ảnh hưởng chúng gây ấn tượng mạnh Cỏ dại khác, lặng lẽ tàn phá gây thiệt hại quanh năm, năm sang năm khác” Số liệu rõ ràng chứng minh cỏ dại cần phải xếp vào loại kẻ thù số nông dân Căn vào nghiên cứu tổ chức môi trường hàng đầu Land Care New Zealand, cỏ dại gây thiệt hại 95 tỷ đô la Mỹ năm làm giảm sản lượng lương thực thực phẩm tòan cầu so với 85 tỷ la bệnh cây, 46 tỷ đô la côn trùng 2,4 tỷ la động vật xương sống (khơng kể người) Điều nghĩa muốn gia tăng sức sản xuất, điều bắt buộc phải làm cải thiện phương thức quản lý cỏ dại (Dương Văn Chín, 2009) Quần thể cỏ dại ruộng lúa đa dạng, khoảng 400 lồi báo cáo xuất ruộng lúa nước lúa cạn Việt Nam riêng hai họ hòa (Poaceae) họ lác (Cyperaceae) chiếm tỉ lệ 42% (167 loài) Cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli) loài cỏ quan trọng xuất ruộng lúa cấy lẫn ruộng lúa sạ thẳng, làm suất lúa khoảng 50% với mật số 25 cây/m2 (Chin, 2001) Các loài cỏ quan trọng ruộng lúa ĐBSCL bao gồm: cỏ lồng vực 60 2.1.4 Nhóm hòa tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.47 5.31 2.30 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.94 0.89 0.94 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.9607 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0000 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.2112 0.4595 9.8654 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 4.533 plus or minus 0.940 (3.594 through 5.473) 2.1.5 Nhóm cỏ lác tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 42.47 17.97 4.24 SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 23.97 19.78 4.45 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1008 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7976 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.2704 1.1271 16.4078 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 18.493 plus or minus 2.305 (16.188 through 20.799) 61 2.1.6 Nhóm cỏ lác tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 32.83 16.92 4.11 SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 16.47 53.63 7.32 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.1700 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0027 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 2.3718 1.5401 10.6251 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 16.363 plus or minus 3.150 (13.214 through 19.513) 2.1.7 Nhóm cỏ lác tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 13.74 32.04 5.66 SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.36 32.93 5.74 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0276 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.9420 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 3.2482 1.8023 1.8736 29 0.0711 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.377 plus or minus 3.686 (-0.309 through 7.063) 62 2.1.8 Nhóm cỏ lác tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.81 30.70 5.54 SAMPLE TWO: -Variable : TANG Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.35 28.82 5.37 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0653 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.8659 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.5539 1.2466 1.1686 29 0.2521 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.457 plus or minus 2.549 (-1.093 through 4.006) 2.1.9 Nhóm rộng tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 46.48 45.60 6.75 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 27.20 23.87 4.89 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.9105 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0866 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.5302 1.2370 15.5834 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 19.277 plus or minus 2.530 (16.747 through 21.807) 63 2.1.10 Nhóm rộng tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 33.84 29.70 5.45 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 17.51 15.39 3.92 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.9293 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0820 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.9096 1.3819 11.8196 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 16.333 plus or minus 2.826 (13.507 through 19.160) 2.1.11 Nhóm rộng tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : t1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 20.60 16.47 4.06 SAMPLE TWO: -Variable : t2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.98 7.95 2.82 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.0710 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0545 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.6415 0.8009 12.0109 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 9.620 plus or minus 1.638 (7.982 through 11.258) 64 2.1.12 Nhóm rộng tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : t1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.20 6.58 2.57 SAMPLE TWO: -Variable : t2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.00 3.56 1.89 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.8487 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1036 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3027 0.5502 5.8221 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.203 plus or minus 1.125 (2.078 through 4.329) 2.1.13 Tổng loài cỏ dại tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 121.42 82.20 9.07 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 64.25 38.08 6.17 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.1586 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0424 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 4.3370 2.0826 27.4502 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 57.167 plus or minus 4.259 (52.907 through 61.426) 65 2.1.14 Tổng loài cỏ dại tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 149.91 85.36 9.24 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 44.22 33.45 5.78 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.5517 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0140 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 5.3116 2.3047 45.8585 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 105.690 plus or minus 4.714 (100.976 through 110.404) 2.1.15 Tổng loài cỏ dại tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : t1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 74.40 55.98 7.48 SAMPLE TWO: -Variable : t2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 25.74 11.17 3.34 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.0098 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0000 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 2.6534 1.6289 29.8726 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 48.660 plus or minus 3.332 (45.328 through 51.992) 66 2.1.16 Tổng loài cỏ dại tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 39.26 27.99 5.29 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 14.92 10.99 3.32 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.5466 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0142 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 1.2498 1.1179 21.7663 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 24.333 plus or minus 2.286 (22.047 through 26.620) 2.2 T-Test mật số cỏ tầng đất 0-10 cm 10-20 cm xã Tân Phú 2.2.1 Nhóm hòa tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 30.38 72.76 8.53 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 17.17 39.36 6.27 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.8488 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1035 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.9229 1.7097 7.7287 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05):13.213 plus or minus 3.497 (9.717 through 16.710) 67 2.2.2 Nhóm hòa tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 21.96 63.77 7.99 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 12.44 63.77 7.99 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0001 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.9998 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 4.9650 2.2282 4.2739 29 0.0002 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05):9.523 plus or minus 4.557 (4.966 through 14.081) 2.2.3 Nhóm hòa tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.16 36.11 6.01 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.35 55.62 7.46 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5400 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2509 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 3.3707 1.8359 0.9822 29 0.3341 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.803 plus or minus 3.755 (-1.952 through 5.558) 68 2.2.4 Nhóm hòa tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.85 43.36 6.58 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.11 34.54 5.88 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2553 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.5444 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.0041 1.4156 -0.1884 29 0.8519 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.267 plus or minus 2.895 (-2.629 through 3.162) 2.2.5 Nhóm cỏ lác tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 49.01 43.66 6.61 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 22.88 34.17 5.85 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2775 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.5138 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.4307 1.5591 16.7621 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 26.133 plus or minus 3.189 (22.945 through 29.322) 69 2.2.6 Nhóm cỏ lác tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 31.66 51.82 7.20 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 18.07 37.57 6.13 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3794 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3915 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.6058 1.6143 8.4187 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 13.590 plus or minus 3.302 (10.288 through 16.892) 2.2.7 Nhóm cỏ lác tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 19.69 25.73 5.07 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.35 35.65 5.97 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3855 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3851 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.1675 1.4723 6.3418 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 9.337 plus or minus 3.011 (6.326 through 12.348) 70 2.2.8 Nhóm cỏ lác tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.48 36.09 6.01 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.45 17.06 4.13 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.1149 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0480 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 1.3898 1.1789 3.4128 29 0.0019 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 4.023 plus or minus 2.411 (1.612 through 6.434) 2.2.9 Nhóm rộng tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 45.40 88.19 9.39 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 35.14 150.69 12.28 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7088 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1551 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 8.3903 2.8966 3.5398 29 0.0014 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 10.253 plus or minus 5.924 (4.329 through 16.178) 71 2.2.10 Nhóm rộng tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 30.66 45.75 6.76 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 23.02 70.70 8.41 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5455 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2470 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 3.5614 1.8872 4.0466 29 0.0004 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 7.637 plus or minus 3.860 (3.777 through 11.496) 2.2.11 Nhóm rộng tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 20.62 124.14 11.14 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 16.94 101.90 10.09 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2182 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.5985 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 6.7340 2.5950 1.4168 29 0.1672 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.677 plus or minus 5.307 (-1.631 through 8.984) 72 2.2.12 Nhóm rộng tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 9.91 63.98 8.00 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.04 42.39 6.51 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5092 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2735 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.6019 1.2657 -0.1053 29 0.9168 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.133 plus or minus 2.589 (-2.455 through 2.722) 2.2.13 Tổng loài cỏ dại tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 124.79 228.01 15.10 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 116.83 635.26 25.20 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.7861 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0074 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 22.9372 4.7893 1.6607 29 0.1076 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 7.953 plus or minus 9.795 (-1.842 through 17.749) 73 2.2.14 Tổng loài cỏ dại tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 84.28 209.37 14.47 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 53.53 136.91 11.70 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5293 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2586 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 11.5942 3.4050 9.0298 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 30.747 plus or minus 6.964 (23.783 through 37.711)) 2.2.15 Tổng loài cỏ dại tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 50.48 182.69 13.52 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 35.67 301.36 17.36 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6496 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1838 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 18.2050 4.2667 3.4710 29 0.0016 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 14.810 plus or minus 8.726 (6.084 through 23.536) 74 2.2.16 Tổng loài cỏ dại tháng thứ SAMPLE ONE: -Variable : T1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 24.27 191.06 13.82 SAMPLE TWO: -Variable : T2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 20.64 149.25 12.22 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2801 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.5103 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 4.9139 2.2167 1.6360 29 0.1126 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.627 plus or minus 4.534 (-0.907 through 8.160) ...i NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT TRÊN RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG Tác giả HUỲNH THỊ NGỌC TRINH Khóa luận... hạt cỏ dại đất ruộng lúa vùng đất phù sa huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang để từ xác định thành phần số lượng hạt cỏ dại hai tầng đất hai xã Tiến hành thu mẫu đất xã Tân Hội Tân Phú huyện Cai Lậy tỉnh. .. Tiền Giang thực 1.2 Mục đích Đánh giá lưu tồn hạt cỏ dại đất trồng lúa vùng đất phù sa huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 1.3 Yêu cầu Xác định thành phần số lượng hạt cỏ dại đất trồng lúa tầng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT TRÊN RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG , NGHIÊN CỨU SỰ LƯU TỒN HẠT CỎ DẠI TRONG ĐẤT TRÊN RUỘNG LÚA Ở VÙNG ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay