Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

9 36 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:14

NGUN KẾ TỐN GIỚI THIỆU MƠN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (xem chi tiết file) MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC KẾ HOẠCH HỌC TẬP TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC A MỤC TIÊU: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về nghề nghiệp kế toán, cụ thể đối tượng kế toán; vai trò chức kế toán; các phương pháp kế toán phương pháp chứng từ, kiểm kê, tài khoản, ghi sổ, tính giá, tởng hợp cân đối kế toán; tở chức cơng tác kế toán, các hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài Sau học xong mơn học, người học có thể: - Định nghĩa mô tả các vấn đề kế toán - Giải thích minh họa các vấn đề kế toán Xây dựng, thực quy trình kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu doanh nghiệp lập báo cáo kế toán đơn giản MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC B YÊU CẦU CỦA MƠN HỌC: ◦ Mơn học trước: Khơng u cầu ◦ Yêu cầu kiến thức: Không yêu cầu ◦ Yêu cầu kỹ năng: Sinh viên có kỹ làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu ◦ Yêu cầu thái độ: - Chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia 80% số tiết môn học - Sinh viên phải nghiên cứu trước tài liệu giảng viên giới thiệu làm đầy đủ tập KẾ HOẠCH HỌC TẬP  Số học: 45 tiết ◦ thuyết: 30 tiết ◦ Thực hành/Thảo luận: tiết ◦ Tiểu luận/Bài tập: 10 tiết ◦ Kiến tập: không yêu cầu Chương 1: Tổng quan về kế toán tiết Chương : Báo cáo tài tiết Chương 3: Tài khoản ghi sổ 12 tiết Chương 4: Chứng từ kế toán kiểm tài sản tiết Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán tiết Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu doanh nghiệp 10 tiết Chương 7: Sổ kế toán hình thức kế toán tiết Chương 8: Tở chức cơng tác kế toán tiết  Giáo trình tài liệu tham khảo chính: Lê Thị Thanh Hà Trần Thị Kỳ (Đồng chủ biên, 2014), Giáo trình Nguyên lý kế tốn, Nhà x́t Tài  Tài liệu tham khảo khác: Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà x́t Phương Đông  Các loại học liệu khác: ◦ Website Bộ tài : www.mof.gov.vn ◦ Website Tởng cục thuế : www.gdt.gov.vn ◦ Website Hội tư vấn thuế: www.vtca.vn ◦ Website kế toán: www.webketoan.vn Thành phần đánh giá Phương thức đánh giá Tỷ lệ (%) A1.1 Chuyên cần A1 Đánh giá quá trình A1.2 Thảo luận nhóm A1.3 Bài tập A1.4 Kiểm tra viết cá nhân kỳ A2 Đánh giá cuối kỳ 20 20 A2.1 Thi viết cá nhân 60 ...GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (xem chi tiết file) MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC KẾ HOẠCH HỌC TẬP TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MỤC TIÊU VÀ U CẦU MƠN HỌC A MỤC TIÊU: Mơn... Xây dựng, thực quy trình kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu doanh nghiệp lập báo cáo kế toán đơn giản MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC B YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC: ◦ Môn học trước: Không yêu cầu ◦... công tác kế toán, các hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài Sau học xong mơn học, người học có thể: - Định nghĩa mơ tả các vấn đề kế toán - Giải thích minh họa các vấn đề kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay