Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

19 44 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:14

CHAPTER 1: INTRODUCTION OF ACCOUNTING  Accounting: Kế toán  Accounting equation: Phương trình kế tốn  Users of accounting information: Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn (Internal users: Đối tượng bên trong; External users: Đối tượng bên ngoài)  Asset: Tài sản  Liability: Nợ phải trả  Owner’s equity: Vốn chủ sở hữu  Revenue: Doanh thu  Expense: Chi phí CHAPTER 1: INTRODUCTION OF ACCOUNTING  Income: Thu nhập  Short-term asset/Current asset: Tài sản ngắn hạn  Long-term asset/Non-current asset: Tài sản dài hạn  Current liability: Nợ phải trả ngắn hạn  Long-term debt: Nợ dài hạn  Profit: Lợi nhuận  Loss: Lỗ  Financial accounting: Kế tốn tài  Managerial accounting: Kế toán quản trị  Accounting assumption: Giả định kế toán CHAPTER 1: INTRODUCTION OF ACCOUNTING  Accounting principle: Nguyên tắc kế toán  Historical cost: Giá gốc  Accrual basis: Cơ sở dồn tích  Consistency: Nhất quán  Going concern: Hoạt động liên tục  Matching: Phù hợp  Materiality: Trọng yếu  Prudence: Thận trọng  Economic entity: Đơn vị kinh tế CHAPTER 1: INTRODUCTION OF ACCOUNTING  Monetary unit: Đơn vị tiền tệ  Accounting Period: Kỳ kế toán  Characteristics of accounting information: Đặc điểm thơng tin kế tốn  Honesty/Integrity: Trung thực  Neutrality/Objectivity: Khách quan  Completeness: Đầy đủ  Understandability: Dễ hiểu  Comparability: Có thể so sánh  Timeliness: Kịp thời CHAPTER 2: FINANCIAL STATEMENTS  Financial statement: Báo cáo tài 5chính  Statement of Financial Position/Balance sheet: Bảng cân đối kế toán  Statement of Financial Performance/Profit and Loss Statement/Income Statement: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh  Statement of Cash Flows: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Notes of financial statement: thuyết minh BCTA  Cash equivalents: khoản tương đương tiền  Short-term investments: Các khoản đầu tư ngắn hạn CHAPTER 2: FINANCIAL STATEMENTS  Long-term investments: Các khoản đầu tư dài hạn  Other non-current assets: Tài sản dài hạn khác  Deferred expense/prepaid expense: Chi phí trả trước  Advances to employees: Các khoản tạm ứng  Advanced payments to suppliers: Khoản trả trước người bán  Inventory: Hàng tồn kho  Other current assets: Tài sản ngắn hạn khác  Fixed assets: Tài sản cố định  Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình  Intangible fixed assets: Tài sản cố định vơ hình CHAPTER 2: FINANCIAL STATEMENTS  Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài  Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại  Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển  Sales revenue: Doanh thu bán hàng  Gross profit: Lợi nhuận gộp  Cash flows from operating activities: lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh  Cash flows from investing activities: lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư CHAPTER 2: FINANCIAL STATEMENTS  Cash flows from financing activities: lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài  Income from financial activities : Doanh thu hoạt động tài  Interest expense: Chi phí trả lãi  Net Profit: lợi nhuận ròng  Profit before tax: Lợi nhuận trước thuế  Income taxes : Thuế thu nhập doanh nghiệp  Profit after tax: Lợi nhuận sau thuế  Earnings per share : Thu nhập cổ phần CHAPTER 3: DOCUMENTS AND STOCKTAKING  Document: chứng từ  Value added tax invoice: hóa đơn thuế giá trị gia tăng  Inventory/stocktaking: kiểm  Periodic inventory: kiểm định kỳ  Nonperiodic inventory: kiểm bất thường  Inventory of assets: kiểm tài sản CHAPTER 4: ACCOUNTS AND BOOK RECORDING 10  Account: tài khoản  Credit side: bên có  Debit side: bên nợ  Credit balance: số dư Có  Debit balance: số dư nợ  Credit entry: ghi nợ  Debit entry: ghi có  Opening balance: Số dư đầu kỳ  Closing balance: Số dư cuối kỳ CHAPTER 4: ACCOUNTS AND BOOK RECORDING 11  Journal entry: định khoản kế toán  Double entry: ghi sổ kép  Detailed accounting: kế toán chi tiết  General accounting: kế toán tổng hợp  Transaction: nghiệp vụ phát sinh  Chart of accounts: hệ thống tài khoản kế toán CHAPTER 5: ACCOUNTING MEASUREMENTS 12  Cost of inventories: giá gốc hàng tồn kho  Market price: giá thị trường  Fair value: Giá trị hợp  Net realizable value: Giá trị thực  Weighted-average (WA): Phương pháp bình quân gia quyền  Cumulative weighted average: Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn  First in-first out (FIFO): nhập trước xuất trước  Goods in transit: hàng đường  Work in process (WIP): sản phẩm dở dang CHAPTER 5: ACCOUNTING MEASUREMENTS 13  Finished goods inventory: thành phẩm  Goods on consignment: hàng gửi bán  Raw materials: nguyên vật liệu  Accumulated depreciation: Khấu hao lũy kế  Depreciation expense: Chi phí khấu hao  Carrying amount: giá trị lại  Straight-line method: Khấu hao đường thẳng  Accelerated method: Khấu hao giảm dần  Allowance for asset impairment: dự phòng tổn thất tài sản CHAPTER 5: ACCOUNTING MEASUREMENTS  Initial cost: giá trị ban đầu 14  Subsequent cost: Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu  Residual or salvage value: giá trị (TSCĐ)  Perpetual inventory system: kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên  Periodic inventory system: kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ CHAPTER 6: ACCOUNGTING FOR MAJOR TRANSACTIONS IN MERCHANDISING FIRMS 15  Manufacturing firm: doanh nghiệp sản xuất  Merchandising firm: doanh nghiệp thương mại  Revenue recognition: ghi nhận doanh thu  Revenue deductions: khoản giảm trừ doanh thu  Sale returns: hàng bán bị trả lại  Sales rebates: giảm giá hàng bán  Cost of goods sold: giá vốn hàng bán  Purchasing cost: chi phi thu mua hàng hóa  Trade discount: chiết khấu thương mại  Payment discount: chiết khấu toán CHAPTER 6: ACCOUNGTING FOR MAJOR TRANSACTIONS IN MERCHANDISING FIRMS 16  Deferred income tax assets: tài sản thuế thu nhập hoãn lại  Deferred income tax liabilities: thuế thu nhập hoãn lại phải trả  Wages expenses: chi phí lương  Selling expense: chi phí bán hàng  Administrative expense: Chi phí quản doanh nghiệp  Expenses for financial activities: CP hoạt động tài  Income from financial activities: TN hoạt động tài  Service revenue: Doanh thu dịch vụ  Sales revenue: Doanh thu bán hàng  Trade securities: chứng khoán kinh doanh CHAPTER 6: ACCOUNGTING FOR MAJOR TRANSACTIONS IN MERCHANDISING FIRMS 17  Deferred revenue: người mua trả tiền trước  Extraordinary expenses: chi phí bất thường  Extraordinary income : thu nhập bất thường CHAPTER 18  General ledger: Sổ  General journal: Sổ nhật ký chung  Journal : Nhật ký chung  Adjusting entry: bút toán điều chỉnh  Accounting reports: báo cáo kế toán  Book-keeper: người ghi sổ  Accounting information system: hệ thống thông tin kế toán CHAPTER 19  Accounting information system: hệ thống thơng tin kế tốn  Chief accountant: kế toán trưởng  Internal control: Kiểm soát nội ... accounting: Kế tốn tài  Managerial accounting: Kế tốn quản trị  Accounting assumption: Giả định kế toán CHAPTER 1: INTRODUCTION OF ACCOUNTING  Accounting principle: Nguyên tắc kế toán  Historical... khoản kế toán  Double entry: ghi sổ kép  Detailed accounting: kế toán chi tiết  General accounting: kế toán tổng hợp  Transaction: nghiệp vụ phát sinh  Chart of accounts: hệ thống tài khoản kế. .. Residual or salvage value: giá trị lý (TSCĐ)  Perpetual inventory system: kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên  Periodic inventory system: kế toán hàng tồn kho theo phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay