Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

52 27 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:14

OVERVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS Mục tiêu Chương giúp người học: Hiểu mục đích việc lập trình bày báo cáo tài Nắm nguyên tắc việc lập trình bày báo cáo tài Hiểu vận dụng thông tin báo cáo tài Nội dung Khái niệm, mục đích BCTC Thời hạn lập nơi nộp BCTC Yêu cầu, ngun tắc lập trình bày thơng tin BCTC Hệ thống BCTC Báo cáo tài hệ thống thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp BCTC phải cung cấp thông tin doanh nghiệp về: - Tài sản (assets) - Nợ phải trả (liabilities) - Vốn chủ sở hữu (equity) - Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh chi phí khác; (income, expense) - Lãi, lỗ phân chia kết kinh doanh (profit, loss) - Các luồng tiền (cash flows) Mục đích Báo cáo tài Nhằm cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản chủ doanh nghiệp, quan Nhà nước nhu cầu hữu ích người sử dụng việc đưa định kinh tế Giúp nhà điều hành kinh tế kiểm tra, giám sát, phân tích đánh giá tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa định kịp thời Kỳ lập Báo cáo tài Kỳ lập Báo cáo tài năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài năm theo quy định Luật kế tốn  Kỳ lập Báo cáo tài niên độ: Báo cáo tài niên độ gồm Báo cáo tài quý (bao gồm quý IV) Báo cáo tài bán niên Kỳ lập Báo cáo tài khác Nơi nộp BCTC CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP (4) Kỳ lập báo cáo Doanh nghiệp Nhà Quý, nước Năm Doanh nghiệp có vốn Năm đầu tư nước Các loại nghiệp khác doanh Năm Cơ quan tài (1) Nơi nhận báo cáo Cơ Cơ DN quan quan cấp Thuế Thốn (2) g (3) Cơ quan đăng ký kinh doanh Công việc chuẩn bị trước lập BCTC  Kiểm tra việc ghi sổ kế tốn  Hồn tất việc ghi sổ kế toán  Thực kiểm tài sản theo chế độ  Chuẩn bị đầy đủ mẫu biểu bảng tổng hợp cân đối kế toán theo quy định (1) Tuân thủ chuẩn mực kế toán liên quan thơng tin trọng yếu phải giải trình (2) Tơn trọng chất hình thức (substance over form) (3) Tài sản không ghi nhận cao giá trị thu hồi; Nợ phải trả khơng ghi nhận thấp nghĩa vụ phải toán (4) Tài sản nợ phải trả Bảng cân đối kế tốn phải trình bày thành ngắn hạn (current) dài hạn (non-current); Các tiêu xếp theo tính khoản giảm dần   - Tài sản nợ phải trả có thời gian đáo hạn lại không 12 tháng chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo phân loại ngắn hạn;   - Những tài sản nợ phải trả không phân loại ngắn hạn phân loại dài hạn   - Khi lập BCTC, kế toán phải thực tái phân loại tài sản nợ phải trả phân loại dài hạn kỳ trước BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Statement of profit or loss)  Báo cáo kết kinh doanh: báo cáo tài tổng hợp phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh KỲ KẾ TOÁN đơn vị, chi tiết theo hoạt động kinh doanh hoạt động khác, tình hình thực nghĩa vụ với NN thuế khoản phải nộp khác  Kết cấu báo cáo kết kinh doanh: • Phần 1: Lãi, lỗ - phản ánh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp • Phần 2: Tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước • Phần 3: Thuế GTGT khấu trừ, thuế GTGT hoàn lại, thuế GTGT giảm, thuế GTGT bán hàng nội địa Doanh thu HĐKD Doanh thu HĐ tài Thu nhập khác Chi phí HĐKD Chi phí HĐ tài Lãi, lỗ HĐ tài Chi phí khác Lãi, lỗ HĐKD Tổng lãi/lỗ trước thuế Lãi, lỗ khaùc Báo cáo kết HĐKD  Hoạt động chức (hoạt động kinh doanh): hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đơn vị sản xuất hoạt động mua, bán hàng hoá đơn vị thương mại Lợi Lợinhuận nhuậnthuần == từ từhoạt hoạtđộng độngKD KD Doanh Doanhthu thuthuần thuầnbán bánhàng hàngvà vàCCDV= CCDV= Các Cáckhoản khoảngiảm giảmtrừ trừ == Báo cáo kết HĐKD  Hoạt động khác liên quan đến kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường đơn vị: thu nhập từ bán TSCĐ khấu hao hết, thu nợ khó đòi xử lý… Lợi Lợinhuận nhuậnHĐ HĐkhác khác == Kết cấu Báo cáo kết HĐKD Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp từ việc bán hàng cung cấp dòch vụ Doanh thu tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản doanh nghiệp 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18 Lãi cổ phiếu Báo cáo kết HĐKD Vai trò báo cáo kết kinh doanh: Phản ánh kết kinh doanh rõ nguyên nhân khả sinh lời doanh nghiệp Kiểm tra tình hình thực trách nhiệm, nghĩa vụ doanh nghiệp Nhà nước khoản thuế khoản phải nộp khác BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Statement of cash flows)  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: báo cáo tài tổng hợp, phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ báo cáo doanh nghiệp  Vai trò: • Cung cấp thơng tin liên quan đến vận động tiền tệ tình hình tiền tệ kỳ doanh nghiệp • Đánh giá khả kinh doanh để tạo tiền, sở phân tích khả tốn doanh nghiệp lập kế hoạch thu chi tiền cho kỳ sau Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Căn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết kinh doanh  Thuyết minh báo cáo tài  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước  Các tài liệu kế toán khác: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết tài khoản liên quan, bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ… Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Lưu chuyển tiền tệ TEXT Lưu chuyển tiền tệ từ HĐ kinh doanh Sản xuất tiêu thụ SP, mua bán hàng hoá TEXT Lưu TEXT chuyển tiền tệ từ HĐ đầu tư Mua sắm, xây dựng, nhượng bán, TS dài hạn khoản đầu tư khác TEXT Lưu chuyển tiền tệ từ HĐ tài Đi vay, trả nợ vay cho chủ nợ, trả cổ tức cho cổ đông, mua lại cổ phiếu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cân đối thu chi tiền tệ: Tiền tồn đầu kỳ + Tiền thu kỳ Phương pháp lập: - Phương pháp trực tiếp - Phương pháp gián tiếp = + BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Notes to Financial Statements)  Thuyết minh báo cáo tài chính: lập để giải trình bổ sung thơng tin tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài đơn vị mà báo cáo tài khác khơng thể trình bày rõ ràng chi tiết  Căn lập: Các sổ kế toán kỳ báo cáo Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo Thuyết minh báo cáo tài kỳ trước, năm trước Bản thuyết minh BCTC  Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp  Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kỳ kế toán  Chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn áp dụng  Các sách kế tốn áp dụng  Thơng tin bổ sung cho khoản mục Bảng CĐKT  Thông tin bổ sung cho khoản mục BCKQKD  Thông tin bổ sung cho khoản mục BCLCTT  Thông tin khác ? ° Chính sách kế toán ° Thông tin chi tiết ° Công nợ dự kiến ° Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ ° Nghiệp vụ quan trọng liên quan đến bên hữu quan Câu hỏi tập chương 6, Giáo trình Nguyên kế toán (Lý thuyết, tập giải), TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ, Nhà xuất Thống kê, 2014 ... đối kế toán: Gồm phần: phần tài sản phần nguồn vốn Kết cấu theo kiểu bên (kết cấu ngang) theo kiểu bên (kết cấu dọc) KẾT CẤU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN A TS ngắn hạn  Tiền  B.TS dài hạn... đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số B 01 - DN Mẫu số B 02 - DN Mẫu số B 03 - DN Mẫu số B 09 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN... tra việc ghi sổ kế tốn  Hồn tất việc ghi sổ kế tốn  Thực kiểm kê tài sản theo chế độ  Chuẩn bị đầy đủ mẫu biểu bảng tổng hợp cân đối kế toán theo quy định (1) Tuân thủ chuẩn mực kế tốn liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay