Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

30 40 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:13

Chương Chương TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN Mục tiêu Sau học xong chương SV có khả năng: • Trình bày cần thiết phải tính giá đối tượng kế tốn; xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá loại giá sử dụng kế tốn • Giải thích nguyên tắc yêu cầu tính giá, từ nắm ngun tắc kỹ thuật tính giá số đối tượng kế tốn • Thực hành tính giá số đối tượng kế toán Nội dung Khái niệm – Ý nghĩa tính giá Yêu cầu tính giá Một số loại giá sử dụng kế toán Tính giá số đối tượng kế tốn chủ yếu Trình tự tính giá Tài liệu tham khảo  Luật kế toán  VAS 01, VAS 02, VAS 03, VAS 04, VAS 14  Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế đợ kế tốn doanh nghiệp  TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ (Đồng chủ biên, 2014), Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài  Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Phương Đông Khái niệm – Ý nghĩa tính giá Khái niệm Tính giá phương pháp kế toán sử dụng thước đo giá trị để đo lường đối tượng kế toán theo nguyên tắc định Tính giá bao gồm Tính giá cho ghi nhận ban đầu Tính giá sau ghi nhận ban đầu Khái niệm – Ý nghĩa tính giá Ý nghĩa tính giá ☺ Giúp xác định tổng hợp nhiều thông tin cho công tác quản lý kinh tế ☺ Là điều kiện để thực chế độ hạch tốn kinh tế (tập hợp chi phí hoạt động để xác định kết kinh doanh) ☺ Giúp kế toán ghi nhận, phản ánh đối tượng kế toán khác vào chứng từ, tài khoản tổng hợp thơng tin vào báo cáo kế tốn Yêu cầu PP tính giá Chính xác Tồn chi phí hình thành nên tài sản đơn vị phải ghi chép, tính tốn xác theo loại Thống Nội dung phương pháp tính tốn, xác định giá trị tài sản loại đơn vị khác phải Nhất qn Phương pháp tính tốn, xác định giá tài sản kỳ kế toán phải ổn định Trường hợp thay đổi ? Yêu cầu PP tính giá Giả định nguyên tắc ảnh hưởng đến tính giá Cơ sở dồn tích Hoạt động liên tục Nhất quán Khách quan Thận trọng … Một số loại giá sử dụng kế tốn • • • • • • Giá gốc Giá trị hợp lý Giá thị trường Hiện giá Giá trị thực Giá hạch toán Một số loại giá sử dụng kế toán GIÁ GỐC  Khái niệm (VAS 01)  Là giá tính theo số tiền khoản tương đương tiền trả, phải trả  Hoặc tính theo giá trị hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận  Đặc  điểm: Được ghi nhận thời điểm tài sản tham gia vào khối tài sản chung đơn vị  Không thay đổi giá tài sản thị trường tài sản thay đổi, trừ có quy định khác CMKT 10 Tính giá số đối tượng kế tốn chủ yếu 4.1 Tính giá Tài sản cố định 4.2 Tính giá hàng tồn kho 4.3 Tính giá chứng khốn 4.4 Tính giá ngoại tệ, vàng bạc, đá quý 16 4.1 Tính giá tài sản cố định Tính giá TSCĐ hữu hình: (VAS 03) • TSCĐ HH tính theo giá gốc Giá gốc TSCĐ HH gọi nguyên giá Nguyên giá TSCĐ HH Là toàn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có TSCĐ HH Tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng 17 4.1 Tính giá tài sản cố định • Tính giá TSCĐ hữu hình - TSCĐ HH mua sắm : Nguyên giá = Giá mua Các khoản thuế + khơng hồn lại Chi phí trước + sử dụng Ví dụ: Ngày 15/9/N đơn vị mua tơ, chi phí phát sinh sau: - Giá mua: 550 triệu (đã bao gồm thuế GTGT) - Chi phí phát sinh liên quan: 13,2 triệu (đã bao gồm thuế GTGT) Yêu cầu: Xác định nguyên giá ô tô Biết đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ 10% 18 4.1 Tính giá tài sản cố định • Tính giá TSCĐ vơ hình ☺ TSCĐ VH xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá ☺ Nguyên giá TSCĐ vơ hình tồn chi phí mà đơn vị để có TSCĐ vơ hình đến thời điểm tài sản đưa vào sử dụng 19 4.2 Tính giá hàng tồn kho Các phương pháp kế toán Hàng tồn kho Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ 20 4.2 Tính giá hàng tồn kho LOGO  Phương pháp KKTX  Trong kỳ, kế tốn Theo dõi Phản ánh Tình hình Nhập – Xuất – Tồn kho (SL, GT) HTK thường xuyên, liên tục Tính giá hàng tồn kho Nhận xét: Ưu điểm: Quản lý chặt chẽ xác định nhanh chóng kịp thời số dư hàng tồn kho phục vụ cho quản lý kinh doanh Nhược điểm: Khối lượng công việc kế toán nhiều để theo dõi hàng tồn kho 21 LOGO 4.2 Tính giá hàng tồn kho Phương pháp KKĐK Lưu ý: Trong kỳ , Kế tốn khơng theo dõi hàng xuất kho SL GT, theo dõi SL Trong kỳ, kế tốn Theo dõi tình hình hàng Nhập kho (SL, GT) Tính giá trị thực tế hàng Xuất kho Cuối kỳ, kế toán Kiểm kê để xác định SL, GT hàng tồn kho cuối kỳ 22 4.2 Tính giá hàng tồn kho • Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa nhập kho Trường hợp đơn vị mua Giá thực tế = Giá mua - Chiết khấu TM, giảm giá hàng mua, giá trị hàng mua trả lại + Các khoản thuế khơng + hồn lại Chi phí khác 24 4.2 Tính giá hàng tồn kho • Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa, thành phẩm xuất kho Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa, TP xuất kho kỳ (PP KKTX) Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa, TP tồn kho cuối kỳ (PP Kiểm kê định kỳ) Có phương pháp Nhập trước xuất trước (FIFO) Bình qn gia quyền Giá thực tế đích danh Giá bán lẻ 25 4.2 Tính giá hàng tồn kho Giá bán lẻ Nhập trước xuất trước Giá trị hàng nhập kho trước xuất trước Tính giá hàng xuất kho/tồn kho Bình Quân Gia Quyền - Bình quân gia quyền liên hồn - Bình qn gia quyền ći kỳ LOGO Thường dùng ngành bán lẻ? Thực tế đích danh Hàng nhập với giá trị xuất giá trị 26 4.2 Tính giá hàng tồn kho • Tính giá NVL, CCDC, hàng hóa, thành phẩm xuất kho • Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX  Hạch toán phát sinh nghiệp vụ NHẬP, XUẤT sử dụng nhóm TK 15  Giá xuất kho lựa chọn cách tính: FIFO, BQGQ, GTT đích danh  Giá gốc hàng tồn kho cuối kỳ = Tồn ĐK + Nhập – Xuất 27 4.2 Tính giá hàng tồn kho • Ví dụ: Đầu tháng 5, TK 152 (VL A): 18.000.000 đ (SL: 1.000kg) - Ngày 3/5: Xuất kho 700 kg VL A để SXSP - Ngày 8/5: mua 600 kg VL A, giá mua 16.500 đ/kg, chi phí vận chuyển 165.000 đ (tất bao gồm thuế GTGT) - Ngày 16/5: xuất kho 800 kg VL A để SXSP - Ngày 22/5: mua 1.300kg VL A, giá mua 15.950 đ/kg, chi phí vận chuyển 260.000 đ (tất bao gồm thuế GTGT) - Ngày 30/5: xuất kho 1.100 kg VL A để SXSP Yêu cầu: Tính giá VL A xuất kho theo PP FIFO, BQGQ (liên hoàn, cuối kỳ) Biết đơn vị: - Hạch toán hàng tồn kho phương pháp KKTX - Tính thuế GTGT theo PP trực tiếp 28 4.3 Tính giá chứng khốn • Giá chứng khốn = Giá vốn = Chi phí thực tế mua Giá thực tế mua = Giá mua + Chi phí đầu tư: chi phí mơi giới, tư vấn, phí khác • Khi thu hồi CK, giá vốn xác định theo PP bình qn gia quyền liên hồn • Tại thời điểm lập BCTC, kế tốn lập dự phòng giảm giá chứng khốn có chứng giảm giá chứng khoán  phản ánh giá trị chứng khoán 29 4.4 Tính giá ngoại tệ, vàng bạc, đá quý Tính giá vàng bạc, đá quý Giá nhập kho: Giá thực tế = Giá mua + Chi phí liên quan Giá xuất kho: áp dụng phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho 30 Bài tập Câu hỏi tập chương 5, Giáo trình Ngun lý kế tốn (Lý thuyết, tập giải), TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ, Nhà xuất Thống kê, 2014 31 ... sổ kế toán kịp thời 14 Một số loại giá sử dụng kế toán GIÁ HẠCH TỐN  Đặc điểm  Có tính chất ổn định tương đối  Sử dụng tạm thời  Cuối kỳ kế toán, phải điều chỉnh giá hạch toán ghi sổ hàng. .. theo dõi hàng xuất kho SL GT, theo dõi SL Trong kỳ, kế toán Theo dõi tình hình hàng Nhập kho (SL, GT) Tính giá trị thực tế hàng Xuất kho Cuối kỳ, kế toán Kiểm kê để xác định SL, GT hàng tồn kho... quan Giá xuất kho: áp dụng phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho 30 Bài tập Câu hỏi tập chương 5, Giáo trình Nguyên lý kế toán (Lý thuyết, tập giải), TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ, Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Yêu cầu của PP tính giá, Một số loại giá sử dụng trong kế toán, 1 Tính giá tài sản cố định, 2 Tính giá hàng tồn kho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay