Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

99 44 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:13

CHƯƠNG KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP MỤC TIÊU Giúp người học hiểu thực nội dung: Kế toán yếu tố trình sản xuất: nguyên vật liệu công cụ dụng cụ; Tài sản cố định; Tiền lương khoản trích theo lương Kế tốn chi phí sản xuất chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Phương pháp phân tích ghi nhận bút toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất www.themegallery.com MỤC TIÊU  Quy trình hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa doanh nghiệp thương mai  Phương pháp phân tích ghi nhận bút toán giao dịch mua, bán hàng hóa xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thương mại www.themegallery.com NỘI DUNG 6.1 KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 6.2 KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI www.themegallery.com TÀI LIỆU THAM KHẢO  Luật kế toán  VAS 01, VAS 02, VAS 03, VAS 04, VAS 14  Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp  TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ (Đồng chủ biên, 2014), Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài  Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Phương Đông www.themegallery.com 6.1 KT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DNSX 6.1.1 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 6.1.2 KẾ TỐN Q TRÌNH SẢN XUẤT 6.1.3 KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ www.themegallery.com 6.1.1 KT CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA QUÁ TRÌNH SX PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHẦN 2: KẾ TỐN NGUN LIỆU VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ PHẦN 3: KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG www.themegallery.com PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  MỘT SỐ KHÁI NIỆM  TIÊU CHUẨN GHI NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  KẾ TOÁN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  KẾ TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH www.themegallery.com PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  MỘT SỐ KHÁI NIỆM (VAS 03, VAS 04) Tài sản cố định hữu hình: Là tài sản có hình thái vật chất doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình Tài sản cố định vơ hình: Là tài sản khơng có hình thái vật chất xác định giá trị doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vơ hình www.themegallery.com PHẦN 1: KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngun giá: Là tồn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Khấu hao: Là phân bổ cách có hệ thống giá trị phải khấu hao TSCĐ suốt thời gian sử dụng hữu ích tài sản Giá trị lại: Là nguyên giá TSCĐ sau trừ (-) số khấu hao luỹ kế tài sản www.themegallery.com PHẦN 1: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: - Phiếu xuất kho  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TK 632 – Giá vốn hàng bán SPS: Giá trị sản phẩm bán Số PS: Kết chuyển sang tài kỳ khoản xác định KQKD PHẦN 1: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN  SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TK 155 TK 157 HÀNG GỬI ĐI BÁN TK 632 (CT…) HÀNG GỬI BÁN T.THỤ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP PHẦN 2: KẾ TOÁN CPBH, CPQLDN  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: - Hóa đơn GTGT - Bảnh tính khấu hao - Bảng lương - Các chứng từ khác  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TK 641, 642 SPS: CPBH, CPQLDN phát Số PS: Kết chuyển sang tài sinh kỳ khoản xác định KQKD PHẦN 2: KẾ TOÁN CPBH, CPQLDN  SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TK 641, 642 TK 334, 338 BẢNG PB TL TK 152, 153, 142 BẢNG PB VL TK 214 BẢNG TÍNH KH TK 331, 335, 111… CÁC CP KHÁC TK 911 (SP, HH) CK: PB CPBH, CPQLDN PHẦN 3: KẾ TỐN DOANH THU  CHỨNG TỪ KẾ TỐN: Hóa đơn GTGT  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TK 511 – DT bán hàng cung cấp DV SPS: - Giá trị hàng bán bị Số PS: Doanh thu bán hàng trả lại, giảm giá hàng bán, kỳ chiết khấu thương mại - Kết chuyển sang tài khoản xác định kết KD PHẦN 3: KẾ TOÁN DOANH THU  SƠ ĐỒ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG NƯỚC (VAT KHẤU TRỪ): TK 511, 512 TK 3331 TK 111,112,131 PHẦN 4: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TK 911 – Xác định kết kinh doanh SPS: Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Số PS: Doanh thu PHẦN 4: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ  SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TK 911 6.2 KT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DNTM 6.2.1 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG 6.2.2 KẾ TỐN Q TRÌNH BÁN HÀNG 6.2.3 KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 6.2 KẾ TỐN Q TRÌNH MUA HÀNG  NGUYÊN TẮC: - Giống kế toán nhập NLVL nội dung: Chứng từ kế tốn, tính giá - Khác kế toán nhập NVL: Tài khoản kế toán 6.2 KẾ TỐN Q TRÌNH MUA HÀNG  TÀI KHOẢN KẾ TỐN: TK 156 – Hàng hóa SDĐK: Giá trị hàng hóa tồn Số PS: Giá trị hàng hóa kho ĐK xuất kho kỳ Số PS: Giá trị hàng hóa nhập kho kỳ SDCK: Giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ Các TK chi tiết: 1561, 1562, 1563 6.2 KẾ TỐN Q TRÌNH MUA HÀNG  VÍ DỤ 8: Cơng ty ABC (tính thuế GTGT theo PP khấu trừ), ngày 15/2/20X5 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh: a- Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán (X) tổng giá toán theo HĐ GTGT 550, thuế GTGT 50 b- Chi phí vận chuyển hàng hóa tốn gửi ngân hàng (NH báo nợ) 22 giá cước: 20, thuế GTGT: 2,0 6.2 KẾ TOÁN Q TRÌNH MUA HÀNG  LỜI GIẢI VÍ DỤ 8: 6.2 KẾ TỐN Q TRÌNH BÁN HÀNG  NGUN TẮC: - Giống kế toán xuất kho thành phẩm tiêu thụ trường hợp chi phí thu mua hàng hóa xác định trực tiếp cho loại hàng hóa sau lần mua hàng - Khác kế toán xuất kho thành phẩm tiêu thụ trường hợp chi phí thu mua hàng hóa khơng thể xác định trực tiếp cho loại hàng hóa sau lần mua hàng mà đến cuối kỳ mới xác định 6.2 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ  NGUYÊN TẮC: Tương tự kế toán xác định kết tiêu thụ đối với DNSX ... 6.1.2 KẾ TỐN Q TRÌNH SẢN XUẤT 6.1.3 KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ www.themegallery.com 6.1.1 KT CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA Q TRÌNH SX PHẦN 1: KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHẦN 2: KẾ TOÁN NGUYÊN... Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài  Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Nguyên lý kế tốn, Nhà xuất Phương Đơng www.themegallery.com 6.1 KT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DNSX 6.1.1 KẾ TOÁN... dịch mua, bán hàng hóa xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thương mại www.themegallery.com NỘI DUNG 6.1 KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 6.2 KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay