Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

43 71 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:13

CHƯƠNG SỔ KẾ TỐN & CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau nghiên cứu, người học nắm được: Khái niệm yêu cầu sổ kế toán; Các loại sổ kế toán; Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế tốn; Các hình thức kế tốn áp dụng doanh nghiệp - Nhật ký-Sổ www.themegallery.com NỘI DUNG 7.1 SỔ KẾ TỐN 7.2 CÁC HÌNH THỨC KẾ TỐN www.themegallery.com Tài liệu tham khảo: - TS Lê Thị Thanh Hà, TS Trần Thị Kỳ, Giáo trình Nguyên lý kế toán – Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, nhà xuất Thống kê, năm 2011 - PGS,TS Võ Văn Nhị, Nguyên lý kế toán – Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM, nhà xuất Đại học Kinh Tế Tp.HCM, năm 2013 - Bộ Tài chính, Thơng tư 200/2014, Chế độ kế tốn doanh nghiệp - Chính phủ, Luật Kế tốn, năm 2003 - Chính phủ, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Chính phủ, năm 2004 - Website Bộ Tài : www.mof.gov.vn SỔ KẾ TỐN 7.1.1 Khái niệm yêu cầu sổ kế toán 7.1.1.1 Khái niệm Sổ kế toán sổ tờ sổ xây dựng theo mẫu, có liên hệ chặt chẽ với dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh sở số liệu chứng từ kế toán Sổ kế toán biểu vật chất cụ thể phương pháp tài khoản Ghi chép sổ kế toán thể nguyên lý phương pháp ghi sổ kép 7.1.1 Khái niệm yêu cầu sổ kế toán 7.1.1.1 Khái niệm Lưu ý: Trường hợp Sổ kế tốn lập máy vi tính phải thể đầy đủ tiêu quy định cho mẫu sổ Cuối kỳ kế toán (tháng, quý, năm), sau hồn tất việc khố sổ theo quy định cho loại sổ, đơn vị phải in giấy tồn sổ kế tốn tổng hợp, sổ kế tốn chi tiết phải đóng thành quyển, ký tên, đóng dấu, xác nhận Thủ trưởng đơn vị sổ lập tay 7.1.1 Khái niệm yêu cầu sổ kế toán 7.1.1.2 Yêu cầu sổ kế toán  Kết cấu khoa học, hợp lý, đảm bảo thuận tiện cho việc ghi chép, hệ thống hóa, tổng hợp thơng tin Mỗi đơn vị có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán vào hệ thống sổ kế toán BTC Thuận tiện ứng dụng phương tiện kỹ thuật Sổ kế toán phải đảm bảo nội dung chủ yếu ngày tháng ghi sổ, số hiệu ngày tháng chứng từ dùng làm ghi sổ, số tiền nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, số dư đầu kỳ, số phát sinh kỳ, số dư cuối kỳ 7.1.2 Các loại sổ kế toán  Mỗi đơn vị kế toán có hệ thống sổ kế tốn cho kỳ kế tốn năm  Sổ kế tốn có nhiều loại Có thể phân loại sổ kế tốn theo tiêu thức sau: - Theo phương pháp ghi chép - Theo nội dung ghi chép - Theo kết cấu (cấu trúc) sổ - Theo hình thức tổ chức sổ 7.1.2 Các loại sổ kế toán PP ghi chép ND ghi chép • Sổ ghi theo trình tự thời gian • Sổ kế tốn tổng hợp • Sổ ghi theo hệ thống • Sổ kế tốn chi tiết • Sổ liên hợp Cấu trúc sổ Hình thức sổ • Sổ theo kiểu • Sổ tờ rời bên • Sổ theo kiểu • Sổ đóng thành hai bên • Sổ theo loại bàn cờ www.themegallery.com 7.2.2.2 HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI Tên tài khoản: Tiền mặt - Số hiệu: 111 Tháng …… năm…… Đơn vị tính: đồng Chứng từ Số Diễn giải Ngày Trang nhật ký TK đối ứng Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ www.themegallery.com 7.2.2.2 HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ gốc Nhật ký chuyên dùng NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Ghi ngày Ghi cuối kỳ Báo cáo tài Đối chiếu, kiểm tra www.themegallery.com 7.2.2.2 HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Ưu điểm Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, dễ phân công công việc Nhược điểm •Khối lượng công việc tăng ghi chép trùng lắp nhiều •Chỉ thích hợp với doanh nghiệp có quy mơ lớn www.themegallery.com 7.2.2.3 HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Đặc trưng Các loại sổ KT “Chứng từ ghi sổ” Trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp - Sổ Cái - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Bảng cân đối số phát sinh tài khoản - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết www.themegallery.com 7.2.2.3 HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Mẫu chứng từ ghi sổ Nội dung     Cộng Người ghi sổ (ký, họ tên) Số hiệu TK Số tiền Nợ Có                               Thủ trưởng đơn vị   Kế toán trưởng   (ký, họ tên) (ký, họ   7.2.2.3 HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ gốc CT - GS Sổ quỹ Sổ Sổ kế toán chi tiết Sổ đăng ký CT-GS Bảng đối chiếu SPS Bảng chi tiết SPS Báo cáo Tài báo cáo kế tốn khác 34 7.2.2.3 HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Ưu điểm Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, đối chiếu, kiểm tra, thuận tiện cho phân cơng cơng việc kế tốn Nhược điểm Ghi chép trùng lặp, khối lượng công việc nhiều, việc kiểm tra dồn vào cuối tháng www.themegallery.com 7.2.2.4 HÌNH THỨC NHẬT KÝ - CHỨNG TỪ Đặc trưng Các loại sổ KT - Tập hợp NVKT PS theo bên có TK kết hợp với phân tích NVKT theo TK đối ứng nợ - Kết hợp việc ghi chép NVKT PS theo trình tự thời gian với việc hệ thống NV theo ND KT (theo TK) - Kết hợp việc HT tổng hợp với HT chi tiết sổ KT trình ghi chép - Sử dụng mẫu sổ in sẵn quan hệ đối - Nhật chứng (10quản nhật lý ký); ứng tài ký khoản, chỉtừtiêu kinh tế, tài - Bảng kê (10 kê); lập báo cáo Bảng tài - Sổ Cái (mẫu theo hình thức Nhật ký chứng từ); www.themegallery.com 7.2.2.4 HÌNH THỨC NHẬT KÝ - CHỨNG TỪ Mẫu Nhật ký - Chứng từ Nhật ký chứng từ Số - Ghi Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Tháng năm CT Số TT Nội dung Cộng Có TK 112 Ghi có TK 112 – TGNH Ghi nợ TK 111 133 151 152 153 156 211 311 S N Đã ghi sổ Cái ngày tháng năm Người ghi sổ Kế tốn trưởng 37 Giám đốc 7.2.2.4 HÌNH THỨC NHẬT KÝ - CHỨNG TỪ Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng PB Bảng kê Sổ kế toán ct Nhật ký CT Bảng chi tiết SPS Sổ Báo cáo tài báo cáo kế tốn khác 38 7.2.2.4 HÌNH THỨC NHẬT KÝ - CHỨNG TỪ Ưu điểm Giảm bớt khối lượng công việc ghi chép KT công việc tháng, thông tin kịp thời Nhược điểm Mẫu sổ phức tạp, đòi hỏi cán kế tốn phải có trình độ chun mơn cao www.themegallery.com 7.2.2.5 HÌNH THỨC KẾ TỐN TRÊN MÁY VI TÍNH Đặc trưng: Cơng việc kế tốn thực theo chương trình phần mềm kế tốn máy vi tính Sổ kế tốn: Phần mềm kế tốn thiết kế theo hình thức kế tốn sử dụng sổ hình thức 40 7.2.2.5 HÌNH THỨC KẾ TỐN TRÊN MÁY VI TÍNH Chứng từ kế tốn PHẦN MỀM KẾ TỐN Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Sổ kế toán Sổ tổng hợp Sổ chi tiết -Báo cáo TC -Báo cáo QT MÁY VI TÍNH 41 Ví dụ chương Ngày 05/09/N, kế toán vật tư phát số tiền phiếu xuất kho số 105 ngày 03/09/N, số tiền 17.200.000đ ghi sổ TK 152 sau: Sổ TK 152 Chứng từ Số Ngày Diễn giải TK đối ứng Nợ Số tiền Có Yêu cầu: Lựa chọn phương pháp thích hợp để điều chỉnh số tiền ghi sai sổ kế tốn 152 42 Ví dụ 2: Ngày 30/9/N, kế toán phát số tiền phiếu chi 10 ngày 8/9/N có nội dung “ Chi hoa hồng bán hàng”, số tiền 16.500.000đ ghi sổ TK 111 sau: Sổ TK 111 Chứng từ Số Ngày Diễn giải TK đối ứng Nợ Số tiền Có Yêu cầu: Lựa chọn phương pháp thích hợp để điều chỉnh số tiền ghi sai sổ kế toán 111 43 ... sổ kế tốn 7.1.3.4 Sửa sổ kế toán 11 7.1.3 Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ, khóa sổ sửa sổ kế tốn 7.1.3.1 Mở sổ Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm Đối với đơn vị kế toán thành lập, sổ kế toán. .. Tp. HCM, nhà xuất Thống kê, năm 2011 - PGS,TS Võ Văn Nhị, Nguyên lý kế toán – Trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM, nhà xuất Đại học Kinh Tế Tp. HCM, năm 2013 - Bộ Tài chính, Thơng tư 200/2014, Chế...MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau nghiên cứu, người học nắm được: Khái niệm yêu cầu sổ kế toán; Các loại sổ kế toán; Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán; Các hình thức kế tốn áp dụng doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), MỤC TIÊU HỌC TẬP, 2 CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN, Các nội dung cơ bản của hình thức kế toán:, Mẫu Nhật ký - Chứng từ Nhật ký chứng từ Số 2 - Ghi Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Tháng năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay