Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

38 28 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:13

Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN Khoa KTKT – Bộ mơn Kế tốn Mục tiêu Sau học xong chương người học có khả năng:  Hiểu định nghĩa kế toán, đối tượng kế toán  Nhận thức trình hình thành phát triển kế tốn  Giải thích cách thức phân loại kế toán  Phân biệt Tài sản Nguồn vốn đơn vị kế toán  Hiểu nguyên tắc, phương pháp kế toán  Nhận thức mơi trường pháp lý kế tốn Nội dung 1.1 Định nghĩa kế tốn 1.2 Vai trò chức kế tốn 1.3 Q trình hình thành phát triển kế toán 1.4 Đối tượng kế toán 1.5 Phân loại kế toán 1.6 Các phương pháp kế toán 1.7 Các nguyên tắc yêu cầu kế tốn 1.8 Mơi trường pháp lý Tài liệu tham khảo  Luật kế toán  Chuẩn mực kế tốn Việt Nam  Thơng tư sớ 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế đợ kế tốn doanh nghiệp  TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ (Đồng chủ biên, 2014), Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài  Võ Văn Nhị (Chủ biên, 2012), Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Phương Đơng 1.1 Định nghĩa kế tốn Kế toán công việc tính toán, ghi chép số biểu giá trò tiền tệ tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vò Kế toán nghệ thuật ghi chép, phân loại, tóm lượt cách có ý nghóa tiền bạc qua khoản thương vụ kiện mà qua phần thể hòên tính chất tài Kế toán môn khoa học ghi nhận có hệ thống diễn tiến hoạt động liên quan đến tài tổ chức kinh doanh 1.1 Định nghĩa kế toán Theo Luật kế tốn 2015, điều 1.2 Vai trò chức kế tốn 1.2.1 Vai trò kế tốn Kế tốn cơng cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thơng tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân 1.2.2 Chức Kế tốn Quyết đònh kinh tế Các hoạt động kinh doanh Các hoạt động kinh doanh Người sử dụng thơng tin Nhu cầu thông tin Thông tin Dữ liệu HỆ THỐNG KẾ TỐN Phản ánh Xử lý Thơng tin Ghi chép Phân loại, Báo cáo, Dữ liệu xếp truyền tin 1.2.2 Chức Kế toán Người sử dụng thơng tin 1.3 Q trình hình thành phát triển kế toán 1.3.1 Trên giới Kế toán xuất hoạt động thương mại cách hàng ngàn năm hình thức giản đơn Qua thời gian, hoạt động kế toán phát triển thành qui tắc mang tính ước lệ quốc gia Kế toán giới chia thành trường phái gồm nhóm nước Anglo-Saxon (Anh, Mỹ ) nhóm châu Âu lục địa (Pháp, Đức ) nhóm có đặc trưng kế tốn riêng có khác biệt mơi trường kinh doanh, pháp lý, trị, văn hóa 10 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.1 Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc hoạt động liên tục Báo cáo tài phải lập sở giả đònh doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, nghóa doanh nghiệp ý đònh không buộc phải ngừng hoạt động phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động Trường hợp thực tế khác với giả đònh hoạt động liên tục báo cáo tài phải lập sở khác phải giải thích sở sử dụng để lập báo cáo tài 24 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.1 Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc giá gốc Tài sản phải ghi nhận theo giá gốc Giá gốc tài sản tính theo số tiền khoản tương đương tiền trả, phải trả tính theo giá trò hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận Giá gốc tài sản không thay đổi trừ có quy đònh khác chuẩn mực kế toán cụ thể 25 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.1 Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc phù hợp Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ 26 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.1 Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc quán Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế toán năm Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế toán chọn phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài 27 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.1 Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc thận trọng Thận trọng việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập ước tính kế toán điều kiện không chắn Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: (a) Phải lập khoản dự phòng không lập lớn (b) Không đánh giá cao giá trò tài sản khoản thu nhập 28 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.1 Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc thận trọng (c) Không đánh giá thấp giá trò khoản nợ phải trả chi phí (d) Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn khả thu lợi ích kinh tế, chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí 29 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.1 Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc trọng yếu Thông tin coi trọng yếu trường hợp thiếu thông tin thiếu xác thông tin làm sai lệch đáng kể BCTC, làm ảnh hưởng đến đònh kinh tế người sử dụng BCTC Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn tính chất thông tin sai sót đánh giá hoàn cảnh cụ thể Tính trọng yếu thông tin phải xem xét phương diện đònh lượng đònh tính 30 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.2 Các u cầu kế toán Chính xác Các thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo sở chứng đầy đủ, khách quan với thực tế trạng, chất nội dung giá trò nghiệp vụ kinh tế phát sinh 31 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.2 Các u cầu kế toán Kòp thời Các thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo kòp thời, trước thời hạn quy đònh, không chậm trễ 32 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.2 Các u cầu kế toán Thông tin đầy đủ Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải ghi chép báo cáo đầy đủ, không bò bỏ sót 33 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.2 Các u cầu kế toán Khách quan Các thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo với thực tế, không bò xuyên tạc, không bò bóp méo 34 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.2 Các u cầu kế toán Có thể so sánh Các thông tin số liệu kế toán kỳ kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp so sánh tính toán trình bày quán Trường hợp không quán phải giải trình phần thuyết minh để người sử dụng báo cáo tài so sánh thông tin kỳ kế toán, doanh nghiệp thông tin thực với thông tin dự toán, kế hoạch 35 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.2 Các u cầu kế toán Có thể hiểu Các thông tin số liệu kế toán trình bày báo cáo tài phải rõ ràng, dễ hiểu người sử dụng Người sử dụng hiểu người có hiểu biết kinh doanh, kinh tế, tài chính, kế toán mức trung bình Thông tin vấn đề phức tạp báo cáo tài phải giải trình phần thuyết minh 36 1.8 Môi trường pháp lý Luật kế toán Tính pháp lý kế tốn xếp theo trình tự từ Luật kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán, Chế độ kế tốn Đạo đức nghề Hệ thống chuẩn mực kế toán nghiệp Chế độ kế tốn Đạo đức nghề nghiệp 37 Bài tập Câu hỏi tập chương 1, Giáo trình Ngun lý kế tốn (Lý thuyết, tập giải), TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ, Nhà xuất Thống kê, 2014 38 ... 1.4 Đối tượng kế toán 1.5 Phân loại kế toán 1.6 Các phương pháp kế toán 1.7 Các nguyên tắc yêu cầu kế toán 1.8 Môi trường pháp lý Tài liệu tham khảo  Luật kế toán  Chuẩn mực kế toán Việt Nam... đơn vị kế toán  Hiểu nguyên tắc, phương pháp kế tốn  Nhận thức mơi trường pháp lý kế toán Nội dung 1.1 Định nghĩa kế tốn 1.2 Vai trò chức kế tốn 1.3 Q trình hình thành phát triển kế toán 1.4... doanh thu kỳ 26 1.7 Các nguyên tắc u cầu kế toán 1.7.1 Các nguyên tắc kế toán Nguyên tắc quán Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế toán năm Trường hợp có
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), 3 Q trình hình thành và phát triển của kế tốn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay