Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

34 46 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:13

CHƯƠNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN & GHI SỔ KÉP Company LOGO MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Hiểu ý nghĩa, nội dung cách thực hai phương pháp kế toán: tài khoản kế toán ghi sổ kép Hiểu đặc điểm mối quan hệ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết Hiểu cách đối chiếu, kiểm tra số liệu tài khoản tổng hợp tài khoản chi tiết NỘI DUNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN GHI SỔ KÉP KT TỔNG HỢP VÀ KT CHI TIẾT ĐỐI CHIẾU, KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 1.1 KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM 1.1 1.2NỘI NỘIDUNG DUNG––KẾT KẾTCẤU CẤU CỦA CỦATÀI TÀIKHOẢN KHOẢN 1.2 1.3PHÂN PHÂNLOẠI LOẠITÀI TÀIKHOẢN KHOẢNKẾ KẾTOÁN TOÁN 1.3 1.1 KHÁI NIỆM  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Là phương pháp kế toán dùng để theo dõi cách thường xun, liên tục có hệ thống tình hình có biến động đối tượng kế toán cụ thể 1.2 NỘI DUNG – KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN  Nội dung tài khoản: - SỐ DƯ: phản ánh tình hình có đối tượng kế toán thời điểm định + Số dư đầu kỳ + Số dư cuối kỳ - SỐ PHÁT SINH: phản ánh biến động đối tượng kế toán kỳ + Số phát sinh tăng + Số phát sinh giảm SDCK == SDCK 1.2 NỘI DUNG – KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN ĐỐI TƯỢNG -Tiền mặt -Vay ngắn hạn -Hàng hóa … BIẾN ĐỘNG TĂNG GIẢM Thu Chi Vay Trả Nhập Xuất … … **Các Cácđối đốitượng tượngkế kếtoán toán vận vận động động theo theo 22 hướng hướng đối đối lập lập 1.2 NỘI DUNG – KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN  Kết cấu tài khoản THUYẾT: (Debit) Nợ Tên TK … Có (Credit) Hai bên “Nợ” “Có” mang tính quy ước 1.2 KẾT CẤU TÀI KHOẢN  Kết cấu tài khoản: Tên tài khoản: … Số hiệu: … Tháng … Năm … Chứng từ S ố Ngày Số tiền Diễn giải TK đối ứng NỢ CÓ 10 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TỐN  TK điều chỉnh:  Là TK ln kèm với TK chủ yếu mà điều chỉnh  Nhằm phản ánh giá trị thực tế TS NV, DT đơn vị mà TK chủ yếu khơng phản ánh thời điểm tính tốn 20 1.4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  TK điều chỉnh: Dùng để điều chỉnh giảm bớt số liệu cho TK chủ yếu mà điều chỉnh thời điểm cuối kỳ KT cuối năm tài Cơng dụng: Nhằm phản ánh giá trị thực tế TS, NV, DT thời điểm điều chỉnh Kết cấu: ngược với kết cấu TK chủ yếu mà điều chỉnh Các TK thuộc nhóm này: + TK Hao mòn TSCĐ, TK dự phòng TS + TK cổ phiếu quỹ + TK chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán … 21 1.5 Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TỐN  Tài khoản giúp theo dõi thơng tin cụ thể cho tất đối tượng kế tốn, hỗ trợ cơng tác quản trị, điều hành  Tài khoản kế tốn có quan hệ chặt chẽ với báo cáo tài đơn vị:   Thơng tin tài khoản để lập BCTC, nên kết cấu loại tài khoản thiết kế tương ứng với kết cấu BCTC Thông tin BCTC kỳ để mở sổ kế toán đầu kỳ sau 22 GHI SỔ KÉP 2.1 Ghi sổ kép 2.2 Định khoản kế toán 2.3 Ý nghĩa phương pháp Ghi sổ kép 23 2.1 GHI SỔ KÉP  GHI SỔ KÉP: - Là phương pháp kế tốn phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh - Ghi hai TK kế tốn liên quan, TK ghi Nợ TK ghi Có - Số tiền  Ví dụ: mua HH trị giá 50 tr, toán tiền mặt TK Hàng hóa TK Tiền mặt 50 50 24 2.2 ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN Định khoản giản đơn: Định khoản phức tạp: - Là định khoản liên quan đến TK tổng hợp - Là định khoản liên quan đến TK tổng hợp VÍ DỤ: Thanh tốn tr tiền mua CCDC tiền mặt VÍ DỤ: KH tốn 500 tr tiền hàng nợ, 40% tiền mặt 60% chuyển khoản 25 2.3 Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KÉP  Phản ánh nội dung NVKT, tài nguyên nhân tăng, giảm đối tượng kế tốn  Phân tích hoạt động kinh tế  Kiểm tra việc phản ánh NVKT vào TK có xác hay khơng Tổng PS NỢ tất TK tổng hợp = Tổng PS CÓ tất TK tổng hợp 26 KT TỔNG HỢP VÀ KT CHI TIẾT  KẾ TOÁN TỔNG HỢP  KẾ TOÁN CHI TIẾT  Phản ánh NVKT phát sinh vào TK tổng hợp (TK cấp 1)  Phản ánh NVKT PS vào TK chi tiết (TK cấp sổ, thẻ chi tiết)  Sử dụng thước đo giá trị  Sử dụng thước đo giá trị, vật thời gian lao động  Cung cấp tiêu tổng quát tình hình TS, NV cho đối tượng sử dụng thơng tin  Cung cấp số liệu chi tiết phục vụ cho điều hành hoạt động, giải vấn đề phát sinh cách nhạy bén, nhanh chóng 27 KT TỔNG HỢP VÀ KT CHI TIẾT  Mối quan hệ KT tổng hợp KT chi tiết Dạng Số dư TK cấp SPS tăng Mở cho SPS giảm TK cấp = Số dư SPS tăng SPS giảm TK cấp = Số dư TK cấp SPS tăng SPS giảm TK cấp Dạng Sổ chi tiết Số dư mở cho SPS tăng SPS giảm TK cấp / TK cấp 28 Đối chiếu – Kiểm tra số liệu kế toán  Sự cần thiết phải kiểm tra số liệu kế toán: - Khả xảy sai sót q trình ghi sổ kế toán - Yêu cầu số liệu sổ kế toán trước lập báo cáo kế tốn xác, trung thực 29 Đối chiếu – Kiểm tra số liệu kế toán  Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán: 4.1 Kiểm tra số liệu tài khoản tổng hợp  Bảng đối chiếu số dư số phát sinh Tài khoản - Bảng đối chiếu số dư số phát sinh kiểu bàn cờ 4.2 Kiểm tra số liệu tài khoản chi tiết - Bảng chi tiết số dư số phát sinh 30 4.1 Kiểm tra số liệu tài khoản tổng hợp  Bảng đối chiếu số dư số phát sinh: Là bảng tất SDĐK, SPS kỳ SDCK tất TK tổng hợp (Xem mẫu 3.2 GT/106) Tính cân đối Tổng SỐ DƯ ĐK bên NỢ TK Tổng PS NỢ TK Tổng SỐ DƯ CK bên NỢ TK = Tổng SỐ DƯ ĐK bên CÓ TK = Tổng PS CÓ TK = Tổng SỐ DƯ CK bên CÓ TK 31 4.1 Kiểm tra số liệu tài khoản tổng hợp Hạn chế Bảng cân đối tài khoản: Khơng kiểm tra 04 sai sót: - Sai quan hệ đối ứng TK - Bỏ sót nghiệp vụ - Ghi trùng bút toán - Sai số tiền 32 4.2 Kiểm tra số liệu tài khoản chi tiết Bảng chi tiết số dư số phát sinh: - Là bảng số liệu TK cấp 2, sổ thẻ kế toán chi tiết theo TK tổng hợp Sau đó, đối chiếu với số liệu TK tổng hợp - Mẫu bảng tổng hợp chi tiết TK thường khác số liệu kế tốn chi tiết ghi vào bảng tiền, vật tùy theo đặc điểm yêu cầu quản đối tượng kế toán (mẫu 3.4 GT/110) 33 Bài tập Câu hỏi tập chương 3, Giáo trình Ngun kế tốn (Lý thuyết, tập giải), TS Lê Thị Thanh Hà TS Trần Thị Kỳ, Nhà xuất Thống kê, 2014 34 ... TÀI KHOẢN KẾ TOÁN GHI SỔ KÉP KT TỔNG HỢP VÀ KT CHI TIẾT ĐỐI CHIẾU, KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 1.1 KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM 1.1 1.2NỘI NỘIDUNG DUNG––KẾT KẾTCẤU CẤU... CHƯƠNG Hiểu ý nghĩa, nội dung cách thực hai phương pháp kế toán: tài khoản kế toán ghi sổ kép Hiểu đặc điểm mối quan hệ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết Hiểu cách đối chiếu, kiểm tra số liệu... TÀIKHOẢN KHOẢNKẾ KẾTOÁN TOÁN 1.3 1.1 KHÁI NIỆM  TÀI KHOẢN KẾ TỐN Là phương pháp kế tốn dùng để theo dõi cách thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình có biến động đối tượng kế toán cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Nguyên lý kế toán (Trường đại học ngân hàng TP HCM), 2 NỘI DUNG – KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN, 4 PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, 5 Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay