Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng trong việc giải bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông lớp 12 phần kim loại

62 38 1
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:08

LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực khóa luận, tơi gặp phải khó khăn định chuyên môn phương pháp Nhưng với hướng dẫn giúp đỡ tận tình giáo Thạc sĩ Hồng Thị Bích Nguyệt tơi hồn thành khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến cô giáo Thạc sĩ Hồng Thị Bích Nguyệt giảng viên khoa SinhHóa Tơi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa, thầy khoa SinhHóa tạo điều kiện cho tơi để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ động viên bạn sinh viên tập thể K55 Đại học phạm Hóa Tơi xin chân thành cảm ơn đến thầy cô giáo tập thể lớp 12A1 12A2 Trường THPT Phù Yên tạo điều kiện giúp đỡ tiến hành thực nghiệm phạm Cuối xin cảm ơn đến Phòng, Ban khoa Sinh – Hóa, Trung tâm thư viện tạo điều kiện thuận lợi định để tơi hồn thành tốt khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Sơn la, tháng 05 năm 2018 Ngƣời thực khóa luận Nguyễn Thị Thắm MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài II Lịch sử nghiên cứu III Mục đích, nhiệm vụ đề tài III.1 Mục đích đề tài III.2 Nhiệm vụ đề tài IV Đối tƣợng nghiên cứu V Phƣơng pháp nghiên cứu VI Giả thiết khoa học VII Đóng góp đề tài PHẦN II: NỘI DUNG CHƢƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG I.1 KHÁI QUÁT VỀ NHẬN THỨC I.1.1 Khái niệm chung nhận thức I.1.2 Các giai đoạn nhận thức I.1.3 Các loại nhận thức: I.1.4 Quá trình hình thành phát triển lực nhận thức cho học sinh I.1.4.1 Năng lực nhận thức I.1.4.2 Quá trình hình thành phát triển lực nhận thức cho học sinh 14 I.1.5 Vai trò tập hóa học việc phát triển lực nhận thức cho học sinh 14 I.2 TỔNG QUAN VỀ PHẦN KIM LOẠI 15 I.2.1 Đặc điểm chung 15 I.2.1.1 Vị trí kim loại bảng tuần hoàn 15 I.2.1.2 Cấu tạo nguyên tử kim loại 15 I.2.1.3 Mạng tinh thể kim loại 15 I.2.1.4 Liên kết kim loại 16 I.2.2 Tính chất chung kim loại 16 I.2.2.1 Tính chất vật lí 16 I.2.2.2 Một số tính chất vật lí khác 17 I.2.2.3 Tính chất hoá học chung kim loại 17 I.2.3 Điều chế kim loại 19 I.2.3.1 Phƣơng pháp nhiệt luyện 19 I.2.3.2 Phƣơng pháp thủy luyện 19 I.2.3.3 Phƣơng pháp điện phân 20 I.2.4 Dãy điện hóa kim loại 20 I.2.5 Ăn mòn kim loại phƣơng pháp chống ăn mòn 21 I.2.5.1 Ăn mòn hóa học 21 I.2.5.2 Ăn mòn điện hóa 21 I.2.5.3 Bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn 21 I.3 KHÁI QUÁT VỀ PHƢƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƢỢNG 22 I.3.1 Cơ sở phƣơng pháp tăng giảm khối lƣợng 22 I.3.1.1 Nguyên tắc chung 22 I.3.1.2 Phạm vi sử dụng 23 I.3.1.3 Các dạng toán thƣờng gặp phần kim loại 24 I.3.1.4 Các bƣớc giải toán 25 I.3.1.5 Bài tập minh họa 25 I.4 VAI TRÒ CỦA PHƢƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƢỢNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CHO HỌC SINH 29 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH 31 II.1 Dạng 1: Bài tập về kim loa ̣i tác dụng với axit 31 II.2 Dạng 2: Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muố i 35 II.3 Dạng 3: Bài tập muối 40 CHƢƠNG III: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 47 I Mục đích phƣơng pháp thực nghiệm 47 I.1 Mục đích 47 I.2 Phƣơng pháp 47 II Nội dung thực nghiệm 47 III Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm 47 IV Kết thực nghiệm 48 IV.1 Đánh giá chung tình hình học tập học sinh 48 IV.2 Đánh giá định lƣợng 48 VI.3 Đánh giá định tính 51 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 52 III.1 Kết luận 52 III.2 Khuyến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh THPT Trung học phổ thông SGK Sách giáo khoa PTPƯ Phương trình phản ứng CTPT Cơng thức phân tử CTCT Công thức cấu tạo TN Thí nghiệm CT Cơng thức 10 CTTQ Cơng thức tổng quát 11 t° Nhiệt độ 12 g Gam 13 đktc Điều kiện tiêu chuẩn 14 l Lít DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Thống kê số thông tin chung học sinh lớp làm thực nghiệm: .48 Bảng 3.2 Kết kiểm tra số .48 Bảng 3.3 Kết kiểm tra số .49 Bảng 3.4 Kết kiểm tra số .49 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Dãy điện hóa kim loại 20 Hình 3.1 Biểu đồ thể tay đổi tần suất điểm số lớp 12A1 50 Hình 3.1 Biểu đồ thể tay đổi tần suất điểm số lớp 12A2 50 PHẦN 1: MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Sự phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh tồn cầu hóa đặt yêu cầu người lao động, đặt yêu cầu cho nghiệp giáo dục hệ trẻ đào tạo nguồn nhân lực Định hướng quan trọng đổi phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, phát triển lực hành động, lực cơng tác làm việc người học Đó xu hướng quốc tế cải cách phương pháp giáo dục nhà trường phổ thông Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện GD&ĐT đac khẳng định: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ phát triển lực” Trước yêu cầu giáo dục ngày cao, khơng ngừng nâng cao chất lượng đại trà chất lượng mũi nhọn Nhiệm vụ mơn hóa học trường phổ thơng ngồi việc nắm kiến thức, kỹ mơn học, phải trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức nâng cao, đặc biệt phương pháp kỹ giải tập Đặc thù mơn hóa học có kết hợp lí thuyết với thực nghiệm, việc học tập sở lí thuyết phải ln đơi với việc vận dụng vào giải tập nắm vững kiến thức cách sâu sắc Mặt khác, số tiết luyện tập chương trình lại ít, nên việc rèn kĩ cho học sinh với giáo viên gặp khơng khó khăn Điều đó, đòi hỏi giáo viên hóa phải có phương pháp dạy học phù hợp để giúp học sinh dễ hiểu, dễ làm, dễ nhớ, dễ vận dụng Trong thực tế, có nhiều phương pháp giải tập hóa, phương pháp có ưu điểm riêng, song việc giải tập hóa học theo phương pháp tăng giảm khối lượng phương pháp có ưu điểm như: phù hợp với nhận thức lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, áp dụng cho nhiều tốn vơ hữu cơ; tránh việc lập nhiều phương trình, từ học sinh khơng phải giải phương trình phức tạp; giúp học sinh tìm kết số toán nhanh hơn, mà đảm bảo độ xác Nội dung phần kim loại đa dạng với nhiều dạng tập tương đối khó; phần chiếm lượng lớn kiến thức đề thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng Xuất phát từ thực tiễn đó, với mong muốn giúp em học sinh ơn tập lại kiến thức, tăng hứng thú học tập môn, nâng cao chất lượng dạy học Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, xin phép trình bày phương pháp tăng giảm khối lượng việc giải tập hóa học phần kim loại lớp 12 Qua thực tiễn, trường THPT, thấy nhiều vấn đề mà học sinh lúng túng làm tập là: giải tốn phải xét nhiều trường hợp, toán phải lập nhiều phương trình, hay tập khơng biết rõ hiệu suất phản ứng, Hơn nữa, kì thi vào Đại học, Cao đẳng, với hình thức thi trắc nghiệm hướng dẫn cho học sinh giải toán theo phương pháp tăng giảm khối lượng việc làm cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, tơi chọn nghiên cứu đề tài:“Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng việc giải tập hóa học nhằm phát triển lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông lớp 12 phần kim loại” II Lịch sử nghiên cứu Trong năm vừa qua, việc nghiên cứu phương pháp giải tập Hóa học có nhiều cơng trình nghiên cứu Đặc biệt nước cơng trình nghiên cứu GS.TS Nguyễn Ngọc Quang nghiên cứu lí luận tập Hóa học; PGS.TS Nguyễn Xuân Trường nghiên cứu phương pháp giải tập Hóa học Mặc dù, có nhiều cơng trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu phương pháp tính nhanh, giải tập song chưa đạt hiệu cao Xuất phát từ đề tài nghiên cứu: :“Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng việc giải tập hóa học nhằm phát triển lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông” tiến hành nghiên cứu phần kim loại lớp 12 cụ thể hơn, chun sâu Qua đó, nâng cao, tích lũy kiến thức cho HS quan trọng hành trang, bước đệm để nâng cao kiến thức cho q trình học tập sau Do đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài cần thiết III Mục đích, nhiệm vụ đề tài III.1 Mục đích đề tài - Nghiên cứu sở lí luận đề tài gồm giải tập hóa học theo phương pháp tăng giảm khối lượng - Nghiên cứu khái quát lực nhận thức vai trò tập hóa học việc phát triển lực nhận thức cho học sinh - Giúp học sinh sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng cách linh hoạt, có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập học sinh trường THPT III.2 Nhiệm vụ đề tài III.2.1 Nêu sở lí luận đề tài III.2.2 Sưu tầm có chỉnh lí hệ thống tập, đưa phương pháp giải để học sinh thấy rõ vai trò hiệu phương pháp tăng giảm khối lượng III.2.3 Tiến hành thực nghiệm phạm, từ kết luận tính khả thi đề tài IV Đối tƣợng nghiên cứu - Học sinh trung học phổ thông (lớp 12) - Bài tập hóa học vơ cơ, hữu phương pháp giải tập hóa học đặc biệt phương pháp tăng giảm khối lượng V Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp lí luận: nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài - Phương pháp thực tiễn - Phương pháp thực nghiệm phạm VI Giả thiết khoa học Để đạt kết cao học tập, kì thi vấn đề nắm kiến thức môn học nhằm giải linh hoạt sang tạo yêu cầu, vận dụng kiến thức theo nhiều hướng cách nhanh chóng có hiệu Trong phương pháp tăng giảm khối lượng phương pháp giải nhanh tốn hóa học phổ thơng Nếu học sinh sử dụng thành thạo phương pháp giải tậpphương pháp tăng giảm khối lượng giúp học sinh vượt qua chướng ngại nhận thức, từ nâng cao hứng thú học tập mơn, góp phần nâng cao hiệu dạy học VII Đóng góp đề tài Đề tài thành cơng góp phần nâng cao chất lượng học tập mơn hóa học học sinh Cung cấp nguồn tài liệu thiết thực cho việc giảng dạy giáo viên, học tập học sinh trường trung học phổ thông giải tốn hóa PHẦN II: NỘI DUNG CHƢƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG I.1 KHÁI QUÁT VỀ NHẬN THỨC I.1.1 Khái niệm chung nhận thức Theo quan điểm triết học Mác-Lênin, nhận thức định nghĩa trình phản ánh biện chứng thực khách quan vào óc người, có tính tích cực, động, sang tạo, sở thực tiễn Quan niệm nhận thức quan niệm vật biện chứng chất nhận thức Quan niệm xuất phát tứ bốn nguyên tắc sau đây: - Thừa nhận giới vật chất tồn khách quan, độc lập với ý thức người - Thừa nhận người có khả nhận thức giới khách quan vào óc người, hoạt động tìm hiểu khách thể chủ thể; thừa nhận khơng có khơng thể nhận thức mà có mà người chưa nhận thức - Khẳng định phản ánh trình biện chứng, tích cực, tự giác sáng tạo Q trình phản ánh diễn theo trình tự từ chưa biết đến biết, từ biết đến nhiều, từ chưa sâu sắc, chưa toàn diện đến sâu sắc toàn diện hơn,… - Coi thực tiễn sở chủ yếu trực tiếp nhận thức; động lực, mục đích nhận thức tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý I.1.2 Các giai đoạn nhận thức Theo quan điểm phép tư biện chứng, hoạt động nhận thức người từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn Con đường nhận thức thực qua giai đoạn từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ cụ thể đến trừu tượng, từ hình thức bên đến chất bên trong, sau: * Nhận thức cảm tính (hay gọi trực quan sinh động) giai đoạn trình nhận thức Đó giai đoạn người sử dụng giác quan để tác động vào vật nhằm nắm bắt vật Nhận thức cảm tính gồm hình thức sau:  Cảm giác: Là hình thức nhận thức cảm tính phản ánh thuộc tính riêng lẻ vật, tượng chúng tác động trực tiếp vào giác quan người Cảm giác nguồn gốc hiểu biết, kết chuyển hoá lượng kích thích từ bên ngồi thành yếu tố ý thức Lênin viết: "Cảm giác hình ảnh chủ quan giới khách quan" Nếu dừng lại cảm giác người Phương pháp quen thuộc, HS sử dụng từ lớp Tuy nhiên sử dụng học sinh phải viết phương trình phản ứng, nhận xét tỉ lệ số mol… nên phương pháp tương đối dài nhiều thời gian Cách 2: Phƣơng pháp tăng giảm khối lƣợng Ta có: 𝑛𝐶𝑂2 = 3,36 22,4 = 0,15 (mol) mol muối clorua ∆mtăng = 71 – 60 = 11 (g) Cứ mol muối cacbonat 0,15 mol muối clorua ∆mtăng = 0,15.11 = 1,65 (g) Vậy 0,15 mol muối cacbonat Khối lượng muối dung dịch A là: mA = 10,8 + 1,65 = 12,45 (g) Vậy khối lượng muối có dung dịch X 12,45gam Nhận xét: Bằng cách sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng làm cho toán đơn giản Học sinh dễ dàng tìm kết dúng mà khơng nhiều thơi gian, đồng thời cách giúp em hiểu sâu sắc hơn, nắm chất phương pháp tăng giảm khối lượng Một ưu điểm áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng giúp học sinh tính nhanh kết tốn nên nhiều phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm b Halogen đƣ́ng trƣớc đẩ y halogen đƣ́ng sau khỏi muố i Bài 1: Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl KBr thu 10,39 gam hỗn hợp AgCl AgBr Số mol hỗn hợp muối ban đầu là: A 0,08 mol B 0,06 mol C 0,03 mol D 0,005 mol Tóm tắt 6,25 g KCl, KBr + dd AgNO3 10,39 gam AgCl AgBr Tính số mol hỗn hợp muối ban đầu? Bài giải: Cách 1: Phƣơng pháp đại số Gọi số mol KCl KBr x y KCl + AgNO3 KNO3 + AgCl x KBr + AgNO3 y x KNO3 + AgBr y 43 Ta có hệ PT: 74,5𝑥 + 119𝑦 = 6,25 143,5𝑥 + 188𝑦 = 10,39 𝑥 = 0,02 𝑦 = 0,04 Số mol hỗ hợp muối ban đầu là: 𝑛𝑏𝑎𝑛 đầ𝑢 = nKCl + nKBr = 0,02 + 0,04 = 0,06 (mol) Chọn đáp án: B Nhận xét : Phương pháp sử dụng bước để giải tập: viết PTHH, thiết lập hệ PT đại số nhiều thời gian Sử dụng thuật toán nhiều thuật hóa phương pháp sử dụng Cách 2: Phƣơng pháp tăng giảm khối lƣợng Gọi 𝑋 halogen thay cho Cl Br K𝑋 + AgNO3 Cứ mol K𝑋 mol Ag𝑋 ∆mtăng = (108 + 𝑋) – (39 + 𝑋) = 69 (g) Vậy x mol K𝑋 x= 4,44 69 KNO3 + Ag𝑋 x mol Ag𝑋 ∆mtăng = 10,39 – 6,25 = 4,44 (g) = 0,06 (mol) Vậy tổng số mol hỗn hợp ban đầu là: 0,06 mol Chọn đáp án: B Nhận xét: Với cách giải cho thấy rõ hiệu sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng so với phương pháp đại số Phương pháp giúp HS giải nhanh tốn mà khơng cần phải viết nhiều PT lập hệ PT Mặt khác, HS không cần hết kiện tốn để tìm tổng số mol hỗn hợp ban đầu đơn giản, dễ hiểu Bài 2: Cho 31,84 gam hỗn hơ ̣p hai muố i NaX và NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kỳ liên tiếp ) vào dung dịch AgNO dư thì thu đươ ̣c 57,34 gam kế t tủa Tìm hai muối NaX và NaY A NaCl và NaBr B NaBr và NaI C NaF và NaCl D NaBr và NaF Tóm tắt NaX + dd AgNO3  57,34g kế t tủa NaY 31,84 g hh Tìm NaX, NaY? Bài giải: 44 Cách 1: Phƣơng pháp đại số Gọi 𝑋 halogen tương đương thay cho X Y Na𝑋 + AgNO3 NaNO3 + Ag𝑋 Nhận thấy: 𝑛𝑁𝑎 𝑋 = 𝑛𝐴𝑔𝑋  31,84 23+𝑋 = 51,34 108+𝑋  31,84(108 + 𝑋) = 57,34(23 + 𝑋)  25,5𝑋 = 2119,9  𝑋 = 83,13 Ta thấy: X < 𝑋 = 83,13 < Y Vậy X Brom Y Iot Hai muối là: NaBr NaI Nhận xét : Qua toán trên, HS cần làm bước để giải toán như: viết phương trình phản ứng, nhận xét tỉ lệ số mol, thiết lập phương trình đại số…Ta thấy, nhiều thời gian; cách giải sử dụng nhiên chưa thực hay Cách 2: Phƣơng pháp tăng giảm khối lƣợng Gọi công thức trung bình cho hai muối là: NaX NaX + AgNO3   AgX  NaNO3 Cứ mol NaX = mol AgX : ∆m tăng = (108 + X ) – (23 + X ) = 85 (g) Vậy x mol NaX = x mol AgX : ∆m tăng = 57,34 – 31,84 = 25,5 (g)  x = 0,3 mol  M Na X  31,84  106,13 g/mol 0,3  23 + X = 106,13  X = 83,13  Hai halogen là Brom và Iot Nhận xét: Qua cách giải cho biết sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải tốn có dạng tập có hiệu cao Vì phương pháp tăng giảm khối lượng giúp HS hiểu rõ ý nghĩa tốn mà khơng phải biện luận để lập PT mà giải kết toán Đồng thời phát huy tính sáng tạo linh hoạt HS sử dụng phương pháp giải nhanh phù hợp với dạng cụ thể 45 Kết luận: Với hình thức thi trắc nghiệm cho thấy giải tốn hóa học sử dụng phương pháp giải nhanh có nhiều ưu điểm so với phương pháp thông thường phương pháp đại số Vì sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng giúp HS đỡ nhiều thời gian, phát huy tính sang tạo linh hoạt HS khơng phải xét nhiều trường hợp để tìm kết mà nhận thấy yêu cầu đề từ giải nhanh kết xác giúp HS hiểu rõ chất toán cho 46 CHƢƠNG III: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM I Mục đích phƣơng pháp thực nghiệm I.1 Mục đích - Kiểm tra tính khả nghi đề tài - Đánh giá nhận thức học sinh trung học phổ thông theo phương pháp đề - Tham khảo ý kiến giáo viên trường THPT - Rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh đề tài I.2 Phƣơng pháp - Phương pháp thức nghiệm có đối chứng II Nội dung thực nghiệm - Dạy học kiểm tra lớp: + Số tiết hướng dẫn lí thuyết tập: tiết/lớp + Nội dung hướng dẫn: lí thuyết tậpphương pháp tăng giảm khối lượng có đề tài + Số tiết kiểm tra: tiết/lớp III Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm - Đối tượng thực nghiệm: học sinh lớp 12A1 lớp 12A2 trường THPT Phù Yên + Lớp đối chứng: lớp 12A2 + Lớp thực nghiệm: lớp 12A1 - Thời gian: Từ 15/03/2018 đến 14/04/2018 - Địa điểm: Trường THPT Phù Yên, huyệnPhù Yên, tỉnh Sơn La - Hình thức thực nghiệm: + Lớp 12A2 hướng dẫn tập theo phương pháp truyền thống Giới thiệu cho em biết cách giải toán đưa theo phương pháp tăng giảm khối lượng + Lớp 12A1 hướng dẫn lí thuyết phương pháp tăng giảm khối lượng giải tập theo phương pháp Đồng thời giới thiệu cho em cách khác để giải tốn đưa - Hình thức kiểm tra: Cho học sinh lớp làm kiểm tra có nội dung kiến thức gần tương đương Một vào thời gian trước làm thực nghiệm sau làm thực nghiệm 47 Bảng 3.1 Thống kê số thông tin chung học sinh lớp làm thực nghiệm: Sĩ số Lớp Dân tộc 12A1 44 33 Giỏi 12A2 45 30 Khá 25 Học lực Trung bình 14 30 10 Yếu Kém 0 IV Kết thực nghiệm IV.1 Đánh giá chung tình hình học tập học sinh Dựa vào tiết dạy lớp, kết học tập học sinh lớp 12A1 12A2 trường THPT Phù n chúng tơi có số nhận xét chung sau: - Học lực học sinh lớp gần tương đương nhau: - Tỉ lệ học sinh lớp 12A1 có thấp lớp 12A2 - Đa số học sinh có ý thức học tập tốt, nhiệt tình, hăng hái tham gia xây dựng - Đa số học sinh nhận thức vai trò quan trọng tốn hóa học thường xuyên làm tập giao - Khi giải tập, học sinh thường ý tới việc tìm phương pháp giải hợp lý Tuy nhiên việc định hướng phương pháp giải em gặp nhiều lúng túng Vì em gặp nhiều khó khăn làm tập, chí có nhiều rơi vào bế tắc khơng giải - Qua thấy ý thức học tập, trình độ khả nhận thức học sinh lớp tương đương IV.2 Đánh giá định lƣợng - Để đánh giá kết thực nghiệm phạm, sau giảng dạy thực nghiệm, tiến hành cho học sinh lớp thực nghiệm làm kiểm tra tiết Qua phân loại thu kết sau: Bảng 3.2 Kết kiểm tra số Điểm 10 Lớp 12A2 Tấn số Tần suất(%) 0 Lớp 12A1 Tần số Tần suất(%) 0 8,9 13,6 6,7 13,6 11 24,4 15 34,1 18 40,0 10 22,8 8,9 6,8 6,7 6,8 4,4 4,5 48 Bảng 3.3 Kết kiểm tra số Điểm Lớp 12A2 Lớp 12A1 Tần số Tần suất(%) Tần số Tần suất(%) 10 0 7,8 11,1 11,3 11,1 18,1 14 31,1 15 34,1 16 35,6 15,1 15,6 6,8 6,7 6,8 0 0 Bảng 3.4 Kết kiểm tra số Điểm Lớp 12A2 Lớp 12A1 Tần số Tần suất(%) Tần số Tần suất(%) 10 0,0 7,8 6,7 13,6 11,1 20,4 14 31,1 15 34,1 10 22,2 15,1 10 22,2 6,8 6,7 2,2 0,0 0 49 40 35 tân suất 30 25 20 kiểm tra số 15 kiểm tra số 10 kiểm tra số 10 Điểm Hình 3.1 Biểu đồ thể tay đổi tần suất điểm số lớp 12A1 45 40 35 Tần suất 30 25 Điểm kiểm tra số 20 Điểm kiểm tra số 15 Điểm kiểm tra số 10 10 Điểm Hình 3.1 Biểu đồ thể tay đổi tần suất điểm số lớp 12A2 - Căn vào kết thực nghiệm ta thấy kết làm kiểm tra lớp thực nghiệm tốt lớp đối chứng cụ thể: + Ở kiểm tra số 1, điểm giỏi lớp đối chứng có học sinh chiếm 15,6% so với lớp thực nghiệm có 12 học sinh chiếm 27,1% Số học sinh có điểm lớp 12A1 có nhỉnh so với lớp 12A2 số học sinh đạt diểm thấp Còn số học sinh đạt điểm trung bình gần tương đương + Tuy nhiên kiểm tra số 2, lượng kiếm thức kiểm tra tăng lên kết kiểm tra có thay đổi đáng kể Ở lớp thực nghiệm có học sinh đạt điểm 50 10 chiếm 7,8% lớp đối chúng khơng có học sinh đạt điểm 10 Điểm lớp thực nghiệm 12A1 13 em chiếm 29,6% cao lớp đối chứng 12A2 10 em chiếm 22,2% + Bài kiểm tra số 3, lượng kiếm thức kiểm tra tăng lên kết kiểm tra có thay đổi đáng kể Ở lớp thực nghiệm có học sinh đạt điểm 10 chiếm 7,8% lớp đối chúng khơng có học sinh đạt điểm 10 Điểm lớp thực nghiệm 12A1 15 em chiếm 34% cao lớp đối chứng 12A2 em chiếm 17,8% VI.3 Đánh giá định tính - Đã hướng dẫn học sinh phân loại giải tốn hóa học theo phương pháp tăng giảm khối lượng, phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh - Học sinh thể khả tranh luận kĩ q trình giải tốn, thể lực thân - Tạo hứng thú học tập, tạo động lực tích cực cho học sinh vươn lên Từ em học tập tốt có niềm say mê học hỏi, nghiên cứu kiến thức cách sâu sắc 51 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ III.1 Kết luận Trong trình nghiên cứu hồn thành đề tài tơi thu số kết sau: - Nghiên cứu, xây dựng sở lí luận đề tài làm sở cho việc phân loại đánh giá hiệu phương pháp tăng giảm khối lượng việc giải tốn hóa học vơ hữu phổ thơng, đó: + Nghiên cứu vai trò tập hóa học vai trò phương pháp giải tập học tập mơn hóa học trường phổ thông + Đưa số phương pháp tăng giảm khối lương thường sử dụng phổ thơng, bao gồm lí thuyết tập áp dụng cho phương pháp - Trên sở sưu tầm xây dựng hệ thống tập trăc nghiệm tự luận phục vụ cho việc hướng dẫn học sinh nắm bắt phương pháp giải tích cực - Đánh giá hiệu phương pháp tăng giảm khối lượng dựa sở số liệu thu sau trình thực nghiệm phạm III.2 Khuyến nghị Đề tài tài liệu tham khảo giúp người học nắm vững cách giải nhiều tốn hóa học vơ hữu chương trình hóa học phổ thơng cách hiệu Tuy nhiên, để sử dụng hiệu qủa tài liệu chúng tơi có số khuyến nghị sau: Đối với học sinh nghiên cứu tài liệu không nên xem trước lời giải, đáp án mà phải suy nghĩ kĩ để đưa lời giải sau so sánh, đối chiếu với tài liệu Khi sử dụng nên kết hợp với tài liệu khác để có phương pháp trả lời tối ưu Trong trình học tập nghiên cứu, hướng dẫn giáo viên, người học cần nâng cao tính tự giác tích cực trình lĩnh hội tri thức, kĩ kĩ xảo để nâng cao chất lượng học tập, dần hồn thiện tư hóa học 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, ThS Cao Thị Thiên An, (2007), Phương pháp giải nhanh tốn trắc nghiệm hóa học hữu cơ, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2, ThS Cao Thị Thiên An, (2007), Phương pháp giải nhanh tốn trắc nghiệm hóa học vơ cơ, 2007, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 3, Phạm Ngọc Bằng (Chủ biên),( 2012), 16 phương pháp kĩ thuật giải nhanh tập trắc nghiệm mơn hóa học, NXB Đại học phạm 4, Đặng Văn Thành – Nguyễn Tấn Trung, (2006), Tuyển tập tốn hóa học luyện thi Đại học, Cao đẳng, NXB Đại học phạm 5, Cao Cƣ̣ Giác , (2014), Kỹ thuật phân tích trả lời nhanh tập trắc nghiệm hóa học, NXB Đa ̣i ho ̣c quố c gia Tp HCM 6, TS Nguyễn Thanh Khuyến, (2004), Phương pháp giải hóa học vô cơ, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 7, TS Nguyễn Thanh Khuyến, (2004), Phương pháp giải hóa học hữu cơ, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 8, Nguyễn Khoa Thi Phƣơ ̣ ̣ng ,(2008), Phương pháp giải nhanh các bài toán hóa ho ̣c trọng tâm, NXB Đa ̣i ho ̣c quố c gia Hà Nô ̣i PHỤ LỤC Bài kiểm tra số (Thời gian 45 phút) Câu (2,5 điểm) Nhúng đinh sắt vào 150ml dung dịch CuSO4 Sau phản ứng sảy hồn tồn, lấy đinh sắt sấy khơ, thấy khối lượng tăng lên 1,2gam Vậy nồng độ ban đầu CuSO4 bao nhiêu? Câu (2,5 điểm) Cho 1,26 gam kim loại hóa trị (II) tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo 3,42 gam muối sunfat Đó kim loại nào? Câu (2,5 điểm) Cho m (gam) hỗn hợp bột Zn Fe vào lượngdung dịch CuSO4 Sau kết thúc phản ứng, bỏ lọc dung dịch thu m(gam) chất rắn Thành phần % theo khối lượng Zn hỗn hợp ban đầu bao nhiêu? Câu (2,5 điểm) Ngâm miếng Zn vào 100 ml dung dịch AgNO3 0.1M đến AgNO3 tác dụng hết khối lượng Zn sau phản ứng tăng hay giảm ? ĐÁP ÁN Câu : Sau phản ứng sảy hồn tồn, thấy khối lượng tăng lên 1,2gam lượng Cu bám vào → nCu = 0,15 mol Câu : M + H2SO4 Cứ mol M Vây x mol x= 2,16 96 → CM = 1M MSO4 + H2 mol MSO4 x mol MSO4 = 0,025 mol M= ∆mtăng = (M + 96) – M = 96 g ∆mtăng = 3,42 – 1,26 = 2,16 g 1,26 0,025 Câu : Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu a → a Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu b → b Đặt số mol Zn Fe a, b Ta có: 65a + 56b = m = 64a + 64b ⇒ a = 8b ⇒ % mZn = 90,3% Câu : Tăng = 56 Kim loại M : Fe Bài kiểm tra số (Thời gian 45 phút) Câu (2,5 điểm) Nhúng nhôm nặng 45 gam vào 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M Sau thời gian lấy nhôm cân nặng 46,38 gam Khối lượng Cu thoát là? Câu (2,5 điểm) Đề tuyển sinh ĐH khối B năm 2009 Nhúng kim loại M (hóa trị II) nặng 56 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M phản ứng xảy hoàn toàn Lọc dung dịch, đem cô cạn 18,8 gam muối khan, M kim loại nào? Câu (2,5 điểm) Một bình cầu dung tích 448 ml nạp đầy oxi mang cân Phóng điện để ozon hóa, sau nạp thêm cho đầy oxi cân Khối lượng trường hợp chênh lệch 0,03 gam Biết thể tích nạp (đktc) Thành phần % thể tích ozon hỗn hợp sau phản ứng ? Câu (2,5 điểm) Ngâm Zn dung dịch có hòa tan 8,32 gam CdSO4 Phản ứng xong thấy khối lượng Zn tăng 2,35% Vậy khối lượng Zn trước tham gia phản ứng bao nhiêu? ĐÁP ÁN: Câu 1: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu x 1,5x 1,5x Sau thời gian lấy nhôm cân nặng 46,38 gam lượng Cu bám vào → nCu = 64 x 1,5x - 27x = 46,38 – 45 → nCu = 0,02 mol → mCu = 1,92 g Câu : M + 2AgNO3 → M(NO3)2 + Ag 0,02 0,01 → M Cu Câu : Cứ mol oxi thay 1mol ozon khối lượng tăng 16 gam Vậy khối lượng tăng 0,03 gam số ml ozon (đktc) %O3 = Câu 4: 80 gam 42 100%= 9,375% 448 ,03 24000= 42 ml 16 Bài kiểm tra số (Thời gian 45 phút) Câu 1( 2,5 điểm ) Hoà tan hoàn toàn 6,5g kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl, thu 2,24 lit H2 (đktc) Xác định kim loại A Câu 2( 2,5 điểm ) Cho 10g hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch axit HCl, thu 3,36 lit khí H2 (đktc) Xác định thành phần % khối lượng kim loại hỗn hợp đầu Câu ( 2,5 điểm ) Ngâm vật đồng có khối lượng 15 gam 340 gam dung dịch AgNO3 6% Sau thời gian lấy vật thấy khối lượng AgNO3 dung dịch giảm 25% Khối lượng vật sau phản ứng Câu ( 2,5 điểm ) Nhúng graphit phủ lớp kim loại hóa trị (II) vào dung dịch CuSO4 dư Sau phản ứng khối lượng graphit giảm 0,24 gam Cũng graphit nhúng vào dung dịch AgNO3 phản ứng xong thấy khối lượng graphit tăng lên 0,52 gam Kim loại hóa trị (II) kim loại sau đây? ĐÁP ÁN: Câu 1: M + 2HCl MCl2 + H2 Nhận thấy: nM = 𝑛𝑀𝐶𝑙 6,5 𝑀 = 13,6 𝑀+71 6,5 (M +71) = 13,6M M = 65 Vậy kim loại M là: Zn Câu 2: Cu kim loại đứng sau H2 nên không tác dụng với dung dịch HCl % Fe = 84%, % Cu = 16% Câu 3: Khối lượng AgNO3 trước phản ứng = 340.6% = 20,4 gam = 0,12 mol Sau phản ứng khối lượng AgNO3 giảm 25% Cu + 2Ag+ 0,015 n(AgNO3) phản ứng = 0,12.25% = 0,03 Cu2+ + 2Ag 0,03 Ta có m↑ = 0,03.108 - 0,015.64 = 2,28 gam m = 15 + 2,28 = 17,28 gam Câu 4: Đặt kim loại hóa trị (II) M với số gam x (gam) M + CuSO4 dư  MSO4 + Cu Cứ M gam kim loại tan  64 gam Cu bám vào ∆↓ = (M  64) gam; 0,24.M Vậy x (gam) = M  64  khối lượng kim loại giảm 0,24 gam Mặt khác: M + 2AgNO3  M(NO3)2 + 2Ag Cứ M gam kim loại tan  216 gam Ag bám vào ∆↑ = (216  M) gam; 0,52.M Vây: x (gam) = 216  M  khối lượng kim loại tăng 0,52 gam Ta có: 0,24.M 0,52.M = M  64 216  M  M = 112 (kim loại Cd) ... phát từ thực tế đó, tơi chọn nghiên cứu đề tài: Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng việc giải tập hóa học nhằm phát triển lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông lớp 12 phần kim loại ... gồm giải tập hóa học theo phương pháp tăng giảm khối lượng - Nghiên cứu khái quát lực nhận thức vai trò tập hóa học việc phát triển lực nhận thức cho học sinh - Giúp học sinh sử dụng phương pháp. .. Xuất phát từ đề tài nghiên cứu: : Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng việc giải tập hóa học nhằm phát triển lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông tiến hành nghiên cứu phần kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng trong việc giải bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông lớp 12 phần kim loại , Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng trong việc giải bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông lớp 12 phần kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay