ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI – Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC CYPERMETHRIN

73 27 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp ĐỐI VỚI THUỐC CYPERMETHRIN NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: HUỲNH THỊ CẨM HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh - 08/2011 i    ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI - Rhynocoris sp ĐỐI VỚI THUỐC CYPERMETHRIN Tác giả HUỲNH THỊ CẨM HỒNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật Giáo viên hướng dẫn TS Trần Tấn Việt KS Nguyễn Hữu Trúc Tháng 8/2011   ii    LỜI CÁM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh - Tơi xin chân thành cảm ơn: Thầy Nguyễn Hữu Trúc thầy Trần Tấn Việt toàn thể thầy cô Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Anh Nguyễn Văn Hậu anh Lâm Trường Sơn bạn phòng thí nghiệm Khoa Nơng Học, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh hết lòng hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực đề tài Trường - Gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tơi trình học tập thực đề tài   iii    TÓM TẮT Huỳnh Thị Cẩm Hồng Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Tháng 8/2011 Đề tài “Đánh giá khả chống chịu bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp thuốc cypermethrin” Giáo viên hướng dẫn: KS Nguyễn Hữu Trúc Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Đề tài thực từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2011 phòng thí nghiệm Bộ mơn Bảo Vệ Thực Vật Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Việc đánh giá khả chống chịu thuốc cypermethrin bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp bước khởi đầu bổ sung thêm kiến thức cách chọn lọc thuốc hóa học nhằm thực mục tiêu chất hóa học phải vừa kiểm sốt lồi dịch hại vừa đảm bảo khơng ảnh hưởng đến lồi trùng có ích Kết ghi nhận sau tháng theo dõi đánh giá, đề tài phần thể ảnh hưởng thuốc cypermethrin đến loài thiên địch Rhynocoris sp Ở hai thí nghiệm xử lý thuốc mồi bọ xít, khả ăn mồi bọ xít Rhynocoris sp thể Bọ xít tuổi với khả chống chịu nên mẫn cảm với thuốc hóa học, qua ngày sau xử lý thuốc tỷ lệ chết ăn mồi bị nhiễm thuốc 66,7% bị nhiễm thuốc trực tiếp tỷ lệ chết 99,3% Bọ xít tuổi thành trùng có khả chống chịu cao tiếp xúc trực tiếp với thuốc qua ngày sau xử lý với tỷ lệ chết 53,3%   iv    Ở tất nghiệm thức: bọ xít tuổi 2, tuổi 4, thành trùng đực bị nhiễm thuốc trực tiếp có tỷ lệ chết cao ăn mồi bị nhiễm thuốc với tỷ lệ tương ứng 93,3%; 53,3%; 76,7%; 53,3% Qua ngày theo dõi, bọ xít ăn mồi sống với số lượng Thuốc cypermethrin độc với loài thiên địch MỤC LỤC Trang LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược thiên địch 2.1.1 Khái niệm thiên địch 2.1.2 Vai trò thiên địch 2.1.3 Phân loại thiên địch 2.2 Giới thiệu bọ xít Rhynocoris sp 2.2.1 Vị trí phân loại   v    2.2.2 Phân bố kí chủ 2.2.3 Đặc điểm hình thái sinh học 2.2.4 Một số loài thuộc giống Rhynocoris nghiên cứu ghi nhận 2.2.5 Khả ăn mồi 2.2.6 Phổ mồi bọ xít Rhynocoris sp 2.3 Giới thiệu sâu xanh làm mồi cho bọ xít phòng thí nghiệm 2.3.1 Phân bố kí chủ 2.3.2 Triệu chứng mức độ gây hại 2.3.3 Đặc điểm hình thái sinh học 2.4 Sơ lược thuốc cypermethrin 2.4.1 Đặc điểm thuốc cypermethrin 2.4.2 Cơ chế tác động 10 2.4.3 Sản xuất thương mại 10 2.5 Một số nghiên cứu nước 11 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 14 3.1 Thời gian địa điểm thực 14 3.2 Vật liệu đối tượng thí nghiệm 14 3.3 Phương pháp nhân ni trùng phục vụ thí nghiệm 15 3.3.1 Phương pháp nhân nuôi sâu xanh Heliothis spp 15 3.3.2 Phương pháp nhân nuôi bọ xít Rhynocoris sp 16 3.4 Phương pháp thí nghiệm 17 3.4.1 Xác định số lượng bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp sống ăn sâu xanh Heliothis spp bị nhiễm thuốc cypermethrin 17 3.4.1.1 Mục đích thí nghiệm 17 3.4.1.2 Bố trí thí nghiệm 17 3.4.1.3 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 17 3.4.1.4 Chỉ tiêu theo dõi 18 3.4.2 Xác định bọ xít ăn mồi sống bị nhiễm thuốc cypermethrin trực tiếp 18 3.4.2.1 Mục đích thí nghiệm 18   vi    3.4.2.2 Bố trí thí nghiệm 18 3.4.2.3 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 19 3.4.2.4 Chỉ tiêu theo dõi 19 3.4.3 So sánh số lượng bọ xít ăn mồi sống bị nhiễm thuốc cypermethrin theo cách: ăn mồi bị nhiễm thuốc bị nhiễm thuốc trực tiếp 20 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 20 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Xác định số lượng bọ xít ăn mồi - Rhynocoris sp sống ăn sâu xanh bị nhiễm thuốc cypermethrin 21 4.1.1 Số lượng bọ xít sống 21 4.1.2 Số lượng sâu xanh bị bọ xít cơng 22 4.1.3 Số lượng sâu xanh chết thuốc 24 4.1.4 Tỷ lệ (%) bọ xít chết 25 4.2 Xác định số lượng bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp sống bị nhiễm thuốc cypermethrin trực tiếp 26 4.2.1 Số lượng bọ xít sống 26 4.2.2 Số lượng sâu xanh bị bọ xít cơng 28 4.2.3 Tỷ lệ (%) bọ xít chết 29 4.2.4 Hiệu lực thuốc cypermethrin bọ xít 30 4.3 Số lượng bọ xít ăn mồi sống bị nhiễm thuốc cypermethrin theo cách: ăn mồi bị nhiễm thuốc bị nhiễm thuốc trực tiếp 32 4.3.1 Số lượng bọ xít sống tương ứng với nghiệm thức 32 4.3.2 Số lượng bọ xít sống tương ứng qua ngày sau xử lý 33 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC   vii    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT EC: Emulsifiable concentrate LC50: lethal concentration (nồng độ gây chết 50% cá thể thí nghiệm) LD50: lethal dosis (liều lượng gây chết 50% cá thể thí nghiệm) NSXL: ngày sau xử lý NT: nghiệm thức   viii    DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 4.1 Số lượng bọ xít sống (con/hộp) ăn sâu xanh bị nhiễm thuốc cypermethrin qua thời điểm theo dõi 21 Bảng 4.2 Số lượng sâu xanh (con/hộp) bị bọ xít công 23 Bảng 4.3 Số lượng sâu xanh (con/hộp) chết ngộ độc thuốc 25 Bảng 4.4 Tỷ lệ (%) bọ xít chết 25 Bảng 4.5 Số lượng bọ xít sống (con/hộp) bị nhiễm thuốc cypermethrin trực tiếp qua thời điểm theo dõi 26 Bảng 4.6 Số lượng sâu xanh (con/hộp) bị bọ xít công 28 Bảng 4.7 Tỷ lệ (%) bọ xít chết qua thời điểm theo dõi 29 Bảng 4.8 Số lượng bọ xít sống (con/hộp) nghiệm thức đối chứng 30 Bảng 4.9 Hiệu lực (%) thuốc cypermethrin bọ xít 31 Bảng 4.10 So sánh số lượng bọ xít sống (con) nghiệm thức thí nghiệm 32 Bảng 4.11 So sánh số lượng bọ xít sống (con) qua ngày sau xử lý 33   ix    DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Cơng thức cấu tạo nhóm thuốc cypermethrin Hình 3.1 Nhân ni sâu xanh phòng thí nghiệm 15 Hình 3.2 Nhân ni bọ xít phòng thí nghiệm 16 Hình 3.3 A: tuổi 2; B: tuổi 4; C: thành trùng đực; D: thành trùng 19 Hình 3.4 Phun thuốc lên sâu 20 Hình 3.5 Phun thuốc lên bọ xít 20 Hình 4.1 Sâu chết bọ xít công 24 Hình 4.2 Sâu chết ngộ độc thuốc 24 Hình 4.3 Bọ xít cơng mồi 27 Hình 4.4 Sâu xanh bị bọ xít cơng 28 Hình 4.5 Phun nước lã lên bọ xít 30 Hình 4.6 Bọ xít công đồng loại 30 Hình 4.7 Bọ xít chết thuốc 32   49    Phân hạng Error Mean Square = 0.03200 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = LSD value = 0.3368 s_ = 0.1033 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.570 2.970 2.670 3.100 C AB BC A Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.100 2.970 2.670 2.570 A AB BC C Bảng ANOVA số lượng bọ xít sống qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.909 0.970 12.649 0.0021 Within 0.613 0.077 Total 11 3.523 Coefficient of Variation = 12.44% Phân hạng Error Mean Square = 0.07700 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7602 s_ = 0.1602 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.430 2.700 2.200 2.570 B A A A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 2.700 2.570 2.200 1.430 A A A B Bảng ANOVA số lượng bọ xít sống qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.190 1.397 14.203 0.0014   50    Within 0.787 0.098 Total 11 4.977 Coefficient of Variation = 16.36% Phân hạng Error Mean Square = 0.09800 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8577 s_ = 0.1807 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.000 2.500 1.800 2.370 B A AB A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 2.500 2.370 1.800 1.000 A A AB B Bảng ANOVA số lượng bọ xít sống qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.350 1.117 10.806 0.0035 Within 0.827 0.103 Total 11 4.177 Coefficient of Variation = 17.69% Phân hạng Error Mean Square = 0.1030 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8793 s_ = 0.1853 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.000 2.300 1.700 2.270 B A AB A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = Bảng ANOVA tỷ lệ bọ xít chết qua ngày sau xử lý   2.300 2.270 1.700 1.000 A A AB B 51    A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1275.868 425.289 6.931 0.0129 Within 490.890 61.361 Total 11 1766.759 Coefficient of Variation = 28.34% Phân hạng Error Mean Square = 61.36 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 14.75 s_ = 4.523 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 39.15 23.85 34.92 12.62 A AB A B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 39.15 34.92 23.85 12.62 A A AB B Bảng ANOVA tỷ lệ bọ xít chết qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1796.298 598.766 9.555 0.0051 Within 501.339 62.667 Total 11 2297.637 Coefficient of Variation = 16.72% Phân hạng Error Mean Square = 62.67 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 21.69 s_ = 4.570 at alpha = 0.010 x &k2S   52    Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 66.64 35.01 48.85 38.85 Ranked Order A B AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 66.64 48.85 38.85 35.01 A AB B B Bảng ANOVA tỷ lệ bọ xít chết qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2873.174 957.725 12.147 0.0024 Within 630.779 78.847 Total 11 3503.953 Coefficient of Variation = 15.74% Phân hạng Error Mean Square = 78.85 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 24.33 s_ = 5.127 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 80.61 41.07 59.01 45.00 A B AB B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 80.61 59.01 45.00 41.07 A AB B B Bảng ANOVA tỷ lệ bọ xít chết qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2290.371 763.457 10.485 0.0038 Within 582.500 72.812 Total 11 2872.871   53    Coefficient of Variation = 14.48% Phân hạng Error Mean Square = 72.81 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 23.38 s_ = 4.927 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 80.61 46.92 61.22 46.92 A B AB B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 80.61 61.22 46.92 46.92 A AB B B Bảng ANOVA hiệu lực thuốc bọ xít qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1192.129 397.376 6.326 0.0166 Within 502.540 62.817 Total 11 1694.669 Coefficient of Variation = 29.04% Phân hạng Error Mean Square = 62.82 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 14.92 s_ = 4.576 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean   = = = = 37.80 23.87 34.93 12.57 A AB A B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 37.80 34.93 23.87 12.57 A A AB B 54    Bảng ANOVA hiệu lực thuốc bọ xít qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1909.109 636.370 8.032 0.0085 Within 633.820 79.227 Total 11 2542.929 Coefficient of Variation = 19.10% Phân hạng Error Mean Square = 79.23 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 24.39 s_ = 5.139 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 66.00 32.63 48.87 38.87 A B AB B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 66.00 48.87 38.87 32.63 A AB B B Bảng ANOVA hiệu lực thuốc bọ xít qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3015.836 1005.279 11.114 0.0032 Within 723.633 90.454 Total 11 3739.469 Coefficient of Variation = 17.00% Phân hạng Error Mean Square = 90.45 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 26.06 s_ = 5.491 at alpha = 0.010 x   55    &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 80.47 39.37 59.00 45.00 Ranked Order A B AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 80.47 59.00 45.00 39.37 A AB B B Bảng ANOVA hiệu lực thuốc bọ xít qua ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2334.267 778.089 11.067 0.0032 Within 562.480 70.310 Total 11 2896.747 Coefficient of Variation = 14.29% Phân hạng Error Mean Square = 70.31 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 22.97 s_ = 4.841 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 80.47 46.07 61.20 46.93 A B AB B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 80.47 61.20 46.93 46.07 A AB B B II T-TEST So sánh số lượng bọ xít sống thí nghiệm qua ngày xử lý SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 9.3 0.6 0.8 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2"   7.6 2.6 1.6 56    F Value: 4.3375 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0223 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.2140 0.4626 3.7828 11 0.0030 So sánh số lượng bọ xít sống thí nghiệm qua ngày xử lý SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.3 1.5 1.2 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.7 5.2 2.3 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.4872 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0493 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.3554 0.5962 6.0105 11 0.0001 So sánh số lượng bọ xít sống thí nghiệm qua ngày xử lý SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance:   6.8 2.6 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: 3.5 5.0 57    Standard Deviation: 1.6 Standard Deviation: 2.2 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.9469 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.2844 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.6231 0.7894 4.1172 11 0.0017 So sánh số lượng bọ xít sống thí nghiệm qua ngày xử lý SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.6 4.6 2.2 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2444 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.7233 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.4318 0.6571 3.8044 11 0.0029 So sánh số lượng bọ xít tuổi sống qua thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12   SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 3.1 3.7 1.9 58    Mean: Variance: Standard Deviation: 6.1 4.6 2.2 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.3 6.2 2.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3404 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.6354 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1793 0.4234 9.0531 11 0.0000 So sánh số lượng bọ xít tuổi sống qua thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.1 2.1 1.4 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2509 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.7169 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: So sánh số lượng bọ xít thành trùng đực sống qua thí nghiệm SAMPLE ONE:   SAMPLE TWO: 0.1686 0.4106 4.2625 11 0.0013 6.3 2.6 1.6 59    Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.9 1.2 1.1 Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.0 3.8 2.0 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.2516 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0627 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1736 0.4167 11.8000 11 0.0000 So sánh số lượng bọ xít thành trùng sống qua thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.8 5.1 2.2 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0654 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.9182 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: III Bảng số liệu chuyển đổi   0.2342 0.4840 1.2053 11 0.2534 6.3 4.8 2.2 60    Bảng Số lượng bọ xít sống (con/hộp) thí nghiệm phun thuốc lên sâu xanh qua ngày sau xử lý 1NSXL 3NSXL Nghiệm thức REP1 REP2 REP3 REP1 REP2 REP3 Bọ xít tuổi 3,1 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 Bọ xít tuổi 3,2 3,1 2,9 3,2 2,9 2,9 Bọ xít thành trùng đực 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 Bọ xít thành trùng 3,1 3,2 3,1 3,1 2,9 2,7 Bảng Số lượng bọ xít sống (con/hộp) thí nghiệm phun thuốc lên sâu xanh qua ngày sau xử lý 5NSXL 7NSXL Nghiệm thức   REP1 REP2 REP3 REP1 REP2 REP3 Bọ xít tuổi 2,7 2,4 2,4 2,4 1,9 1,6 Bọ xít tuổi 2,9 2,6 2,7 2,9 2,6 2,7 Bọ xít thành trùng đực 3,1 2,9 3,1 2,7 2,7 3,1 Bọ xít thành trùng 2,7 2,6 2,1 2,4 2,4 1,9 61    Bảng Số lượng bọ xít sống (con/hộp) thí nghiệm phun thuốc lên bọ xít qua ngày sau xử lý 5NSXL 7NSXL Nghiệm thức REP1 REP2 REP3 REP1 REP2 REP3 Bọ xít tuổi 2,7 2,6 2,4 1,9 1,2 1,2 Bọ xít tuổi 2,9 3,1 2,9 2,6 2,9 2,6 Bọ xít thành trùng đực 2,7 2,9 2,4 2,4 2,1 2,1 Bọ xít thành trùng 3,1 3,1 3,2 2,4 2,9 2,4 Bảng Số lượng bọ xít sống (con/hộp) thí nghiệm phun thuốc lên bọ xít qua ngày sau xử lý 5NSXL 7NSXL Nghiệm thức   REP1 REP2 REP3 REP1 REP2 REP3 Bọ xít tuổi 1,6 0,7 0,7 1,6 0,7 0,7 Bọ xít tuổi 2,4 2,7 2,4 2,4 2,1 2,4 Bọ xít thành trùng đực 1,9 1,9 1,6 1,9 1,6 1,6 Bọ xít thành trùng 2,1 2,6 2,4 2,1 2,6 2,1 62    Bảng Tỷ lệ bọ xít chết (%) thí nghiệm phun thuốc lên sâu xanh qua ngày sau xử lý 1NSXL 3NSXL Nghiệm thức REP1 REP2 REP3 REP1 REP2 REP3 Bọ xít tuổi 18,4 26,6 26,6 26,6 33,2 39,2 Bọ xít tuổi 1,0 18,4 1,0 1,0 26,6 26,6 Bọ xít thành trùng đực 1,0 1,0 1,0 1,0 18,4 18,4 Bọ xít thành trùng 18,4 1,0 18,4 18,4 26,6 33,2 Bảng Tỷ lệ bọ xít chết (%) thí nghiệm phun thuốc lên sâu xanh qua ngày sau xử lý 1NSXL 3NSXL Nghiệm thức   REP1 REP2 REP3 REP1 REP2 REP3 Bọ xít tuổi 33,2 45,0 45,0 45,0 56,8 63,4 Bọ xít tuổi 26,6 39,2 33,2 26,6 39,2 33,2 Bọ xít thành trùng đực 18,4 26,6 18,4 33,2 33,2 18,4 Bọ xít thành trùng 33,2 39,2 50,8 45,0 45,0 56,8 63    Bảng Tỷ lệ bọ xít chết (%) thí nghiệm phun thuốc lên bọ xít qua ngày sau xử lý 1NSXL 3NSXL Nghiệm thức REP1 REP2 REP3 REP1 REP2 REP3 Bọ xít tuổi 33,2 39,2 45,0 56,8 71,6 71,6 Bọ xít tuổi 26,6 18,4 26,6 39,2 26,6 39,2 Bọ xít thành trùng đực 33,2 26,6 45,0 45,0 50,8 50,8 Bọ xít thành trùng 18,4 18,4 1,0 45,0 26,6 45,0 Bảng Tỷ lệ bọ xít chết (%) thí nghiệm phun thuốc lên bọ xít qua ngày sau xử lý 5NSXL 7NSXL Nghiệm thức   REP1 REP2 REP3 REP1 REP2 REP3 Bọ xít tuổi 63,4 90,0 90,0 63,4 90,0 90,0 Bọ xít tuổi 45,0 33,2 45,0 45,0 50,8 45,0 Bọ xít thành trùng đực 56,8 56,8 63,4 56,8 63,4 63,4 Bọ xít thành trùng 50,8 39,2 45,0 50,8 39,2 50,8 ... 2.1 Sơ lược thi n địch 2.1.1 Khái niệm thi n địch 2.1.2 Vai trò thi n địch 2.1.3 Phân loại thi n địch 2.2 Giới thi u bọ xít – Rhynocoris... loài thi n địch tiến đến việc chọn lọc số thuốc trừ sâu thi n địch Theo BACCI ctv (2006); Fernandes ctv (2008), nghiên cứu việc chọn lọc thuốc trừ sâu thi n địch bắt mồi tìm mức độ độc gây chết thi n... Sơ lược thi n địch 2.1.1 Khái niệm thi n địch Bất kì sinh vật ăn sinh vật khác gọi kẻ địch tự nhiên sinh vật bị chúng công Những côn trùng kẻ địch tự nhiên sâu hại gọi trùng có ích hay thi n địch
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI – Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC CYPERMETHRIN , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI – Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC CYPERMETHRIN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay