KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ MẬT SỐ NẤM Phytophthora capsici GÂY BỆNH CHẾT NHANH CÂY HỒ TIÊU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC

63 31 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:58

  BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC -o0o‐‐‐ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ MẬT SỐ NẤM Phytophthora capsici GÂY BỆNH CHẾT NHANH CÂY HỒ TIÊU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC Sinh viên thực hiện: HUỲNH TẤN TRÚC Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 - 2011         KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ MẬT SỐ NẤM Phytophthora capsici GÂY BỆNH CHẾT NHANH CÂY HỒ TIÊU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC Tác giả HUỲNH TẤN TRÚC Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ĐÌNH ĐƠN Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 – 2011 i      LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nơng Học tồn thể thầy trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian theo học trường - Thầy Lê Đình Đơn anh chị viện Công nghệ sinh học Môi trường, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM khu Cẩm Tú tận tình hướng dẫn động viên thời gian thực đề tài tốt nghiệp cảm ơn thầy Trí (Cơng ty TNHH Hóa Nơng Hợp Trí) - Các thầy cô khoa Nông học trực tiếp giảng dạy suốt bốn năm qua - Các bạn bè thân hữu giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Thành kính ghi ơn Ba Mẹ người thân gia đình ln tạo điều kiện động viên suốt trình học tập trường Tp, Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Huỳnh Tấn Trúc ii      TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát phân bố đánh giá khả hạn chế mật số nấm Phytophthora capsici gây bệnh chết nhanh hồ tiêu số loại thuốc” tiến hành Vườn tiêu huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phân lập nấm phòng thí nghiệm Viện Nghiên cứu Cơng nghệ sinh học Môi trường, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, thời gian từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2011 Đề tài tiến hành với nội dung: Nội dung 1: Sự phân bố nấm Phytophthora capsici theo tầng đất Nội dung 2: Xác định ảnh hưởng thuốc phát triển nấm Phytophthora capsici phòng thí nghiệm Nội dung 3: Đánh giá hiệu lực thuốc vườn trồng tiêu Kết nghiên cứu cho thấy, thuốc dùng thí nghiệm cho hiệu tốt, hạn chế mật số nấm Phytophthora capsici đất cao, kết xử lý có khác biệt mùa, thuốc xử lý Trong thí nghiệm tính kháng nấm xuất mức kháng trung bình nấm thuốc sử dụng, phụ thuộc vào nồng độ thuốc xử lý thời gian nấm tiếp xúc với thuốc Tỉ lệ mẫu bị bệnh bẫy nấm dung dịch đất tán tiêu hàng tiêu có khác biệt Cho thấy mật số nấm tán cao hàng tiêu vào mùa khô, vào mùa mưa tỉ lệ không khác biệt nhiều Sự phân bố nấm Phytophthora capsici phụ thuộc nhiều vào điều kiện nhiệt độ, ẩm độ môi trường đất Nấm tập trung mật số cao tầng mặt tán tiêu giảm dần xuống tầng đất sâu iii      MỤC LỤC Lời tựa Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển hồ tiêu 2.2 Đặc điểm thực vật học tiêu 2.3 Giới thiệu chung nấm Phytophthora 2.4 Bệnh chết nhanh hồ tiêu 2.5 Giới thiệu loại thuốc sử dụng nghiên cứu 14 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 16 3.1 Thời gian địa điểm thực nghiên cứu 16 3.2 Vật liệu nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Khảo sát phân bố nấm Phytophthora capsici theo tầng đất 16 3.3.2 Đánh giá hiệu lực loại thuốc đến mật độ phân bố nấm Phytophthora capsici 17 3.3.2.1 Thí nghiệm 1: Xác định ảnh hưởng thuốc phát triển nấm Phytophthora capsici phòng thí nghiệm 17 3.3.2.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá hiệu lực thuốc vườn trồng tiêu 19 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 21 iv      Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Xác định phân bố nấm Phytophthora capsici vườn tiêu 22 4.2 Kết phân lập nấm Phytophthora capsici 24 4.3 Kết ảnh hưởng thuốc phát triển nấm Phytophthora capsici phòng thí nghiệm 27 4.4 Kết đánh giá hiệu lực thuốc vườn trồng tiêu 33 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 PHỤC LỤC 42  v      DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACIAR Australian Centre for International Agricultural Research ctv Cộng tác viên ĐC Đối chứng ĐHH Độ hữu hiệu FAO Food and Agriculture Organization  IPM Integrated pest management NSC Ngày sau cấy NT Nghiệm thức vi      DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Vườn tiêu thí nghiệm.  20  Hình 4.1 Triệu chứng Phytopthora capsici gây mẫu tiêu dùng để xác định tác nhân gây bệnh đất sau ngày theo dõi, 25- 300C.  24  Hình 4.2 Đặc điểm hình thái nấm Phytophthora capsici phân lập.  26  Hình 4.3 Hình thái tản nấm P capsici mơi trường CRA có chứa thuốc sau ngày sau cấy, 250C.  28  Hình 4.4 Hình thái tản nấm P capsici mơi trường CRA chứa thuốc sau ngày cấy, nồng độ 1, 10, 100 1000 ppm, 250C.  29  Hình 4.5 Triệu chứng bệnh chết nhanh tiêu vườn tiêu.  34  vii      DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Liều lượng thuốc sử dụng tiêu đồng 19 Bảng 4.1 Tỉ lệ mẫu bẫy bị bệnh mẫu tiêu thu thập 22 Bảng 4.2 Sự phân bố nấm P capsici theo tầng đất 23 Bảng 4.3 Sự phát triển nấm P capsici môi trường CRA chứa thuốc nồng độ 1, 10, 100, 1000 ppm, 250C 30 Bảng 4.4 Khả đối kháng nấm Trichoderma spp (chế phẩm NLU – Tri) với nấm Phytophthora capsici môi trường CRA, 250C - 300C 30 Bảng 4.5 Phản ứng với thuốc nấm Phytophthora capsici nồng độ 1, 10, 100, 1000 ppm, 250C 32 Bảng 4.6 Tỉ lệ mẫu bị bệnh dung dịch đất 35  viii      Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) cơng nghiệp có giá trị kinh tế cao, nguồn thu nhập cho nhiều hộ gia đình nước Hạt tiêu loại gia vị ưa chuộng nhiều nơi giới Hạt tiêu có vị cay, mùi thơm hấp dẫn nên sử dụng làm gia vị cho nhiều ăn Ngồi ra, tiêu dùng công nghiệp chế biến hương liệu, nước hoa y dược Hiện nay, hồ tiêu mặt hàng xuất có giá trị kinh tế mang lại lợi nhuận cao Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi cho việc trồng phát triển tiêu Trong năm gần đây, diện tích trồng hồ tiêu nước ta tăng nhanh, vùng Đông Nam Bộ Tây Nguyên Cùng với việc gia tăng diện tích việc gia tăng sản lượng xuất Do đó, áp lực dịch bệnh ngày gia tăng vườn trồng tiêu Thành phần sâu, bệnh hại tiêu đa dạng phong phú, chúng làm suy yếu, héo vàng làm chết nhanh phổ biến tất vùng trồng tiêu giới Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Brazil, Sri Lanka, Thái Lan Việt Nam Trong loại bệnh hại tiêu bệnh đốm (Rosellina sp.), bệnh đen (Lasiodiplodia theobromae), bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides), bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani), bệnh tuyến trùng, bệnh virus, bệnh chết nhanh dây tiêu nấm Phytophthora capsici gây thực nghiêm trọng cho nhà vườn trồng tiêu Bệnh xuất hiện, lây lan nhanh từ tiêu có triệu chứng rũ lá vàng rụng hàng loạt vòng – ngày Hiện nhà vườn tiêu chuyên canh Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu Đơng Nai bị bệnh tàn phá nặng, có vườn 1      TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đồn Nhân Ái, 2007 Một số ngun tắc phòng trừ bệnh chết nhanh tiêu (Piper nigrum) Các giải pháp kỹ thuật cao suất chất lượng giá trị hồ tiêu Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến Nguyễn Mạnh Chinh, 2005 Cẩm nang thuốcbảo vệ thực vật NXB Nông Nghiệp 531 trang Trần Văn Hòa, 2001 Trồng tiêu cho hiệu Nhà xuất trẻ Nguyễn Thị Hương, 2008, Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu bệnh chết nhanh nấm Phytophthora capsici gây hồ tiêu trồng xen cà phê huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai”, (chưa xuất bản) Bùi Đình Ninh, 2010, Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu định danh nấm Phytophthora spp cao su hình thái học trình tự vùng ITS rDNA”, (chưa xuất bản) Phan Quốc Sủng, 1998 Kinh nghiệm trồng chăm sóc tiêu Nhà xuất Nông nghiệp Nguyễn Thân, 2007, Luận văn Thạc sĩ “Chọn lọc nhân sinh khối nấm Trichoderma để đối kháng với nấm Phytophthora sp gây hại trồng”, (chưa xuất bản) Viện nghiên cứu ăn miền nam, 2005, “Quản lý bệnh Phytophthora cho rau Việt Nam”, 138 trang Tiếng Anh Drenth A and Barbara Sendal, 2001 Pratical guide to detection and identification of Phytophthora CRC for Tropical Plant Protection, Brisbane, Au Varision, 41 pages 40      10 Ewin D.C and Ribeiro O.K, 1996 Phytophthora Diseases Worldwide St paul, Minnesota, USA, American Phytothological Society press 11 Hon-Hing Ho, 1992, “Key to the Species of Phytophthora in Taiwan”, State University of New York, Plant Pathology Bulletin 1: 104 – 109 12 James, 2003, “Monitoring Populations of Phytophthora palmivora, Cause of Leaf and Crown Rot of Liriope”, University of Florida, Plant Pathology Research Report 2003-2E Website 13 www.iasvn.org , “Dịch hại tiêu phát sinh từ đất” 14 http://khuyennonghue.org.vn/Upload/Editor/File/hotieu.pdf , “Dịch hại hồ tiêu biện pháp phòng trừ” 41      PHỤC LỤC Phụ lục 1: Khảo sát khả sinh trưởng nấm Phytophthora capsici môi trường CRA–thuốc Bảng 1: Trung bình đường kính tản nấm mẫu nấm môi trường CRA-thuốc nồng độ ppm sau NSC NSC Trung bình đường kính (mm) lần lặp lại I II III Tổng cộng TB NSC Norshield 86.2WG 22 7,3c Phytocide 50WP 22 22 21 65 21,7b NORDOX 75WG 0 0 0,0d ĐC 35,5 36 36,5 108 36,0a Tổng 64,5 66 64,5 195 65 NSC Norshield 86.2WG 23,5 23 22,5 69 23,0c Phytocide 50WP 60 62 61 183 61,0b NORDOX 75WG 0 0 0,0d ĐC 85 82 86 253 84,33a Tổng 168,5 167 169,5 505 168,33 Bảng ANOVA – 1: NSC Nghiệm thức Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2288.917 762.972 3329.333** 0.0000 Within 1.833 0.229 -Total 11 2290.750 Coefficient of Variation = 2.95% LSD0.01 = 1.311 - NSC Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 12834.250 4278.083 3064.896** 0.0000 Within 11.167 1.396 -Total 11 12845.417 Coefficient of Variation = 2.81% LSD0.01 = 3.237       Bảng 2: Trung bình đường kính tản nấm mẫu nấm môi trường CRA-thuốc nồng độ 10 ppm sau NSC NSC Trung bình đường kính (mm) lần lặp lại I II III Tổng cộng TB NSC 69 0,0c 23,5 23 22,5 183 20b 60 62 61 0,0c 0 253 35a 85 82 86 168,5 167 169,5 505 55 NSC 0,0c 0 165 55,0b 55 55 55 0,0c 0 250,5 83,5a 85 82 83,5 140 137 138,5 415,5 138,5 Nghiệm thức Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Bảng ANOVA - - NSC Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2606.250 Within 5.000 1390.000** 868.750 0.0000 0.625 Total 11 2611.250 Coefficient of Variation = 5.75% LSD0.01 = 2.166 - NSC Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 15605.063 5201.688 9247.444** 0.0000 Within 4.500 0.563 -Total 11 15609.563 Coefficient of Variation = 2.17% LSD0.01 = 2.056       Bảng 3: Trung bình đường kính tản nấm mẫu nấm môi trường CRA-thuốc nồng độ 100 ppm sau NSC NSC Trung bình đường kính (mm) lần lặp lại I II III Tổng cộng TB NSC 0 0 0,0c 15 14,5 14,5 44 14,67b 0 0 0,0c 36,5 38 38 112,5 37,5a 51,5 52,5 52,5 156,5 52,17 NSC 0 0 0,0c 35 36 37 108 36,0b 0 0 0,0c 88 87 85 260 86,67a 123 123 122 368 122,67 Nghiệm thức Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Bảng ANOVA - - NSC Degrees of Freedom Sum of Mean Squares Square F-value Prob Between 2823.063 941.021 Within 1.667 0.208 4516.900** 0.0000 Total 11 2824.729 Coefficient of Variation = 3.50% LSD0.01 = 1.249 - NSC Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0000 Between 15136.000 5045.333 6054.400** Within 6.667 0.833 -Total 11 15142.667 Coefficient of Variation = 2.98% LSD0.01 = 2.5       Bảng 4: Trung bình đường kính tản nấm mẫu nấm môi trường CRA-thuốc nồng độ 1000 ppm sau NSC NSC Nghiệm thức Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Bảng ANOVA – Trung bình đường kính (mm) lần lặp lại I II III Tổng cộng TB NSC 0 0 0,0c 7,5 6,5 20 6,67b 0 0 0,0c 37 36 36,5 109,5 36,5a 44,5 42,5 42,5 129,5 43,17 NSC 0 0 0,0c 20 21 22 63 21,0b 0 0 0,0c 87,5 87 85 259,5 86,5a 107,5 108 107 322,5 107,5 - NSC Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2732.563 910.854 4372.100** 0.0000 Within 1.667 0.208 -Total 11 2734.229 Coefficient of Variation = 4.23% LSD0.01 = 1.249 - NSC Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -0.0000 Between 15136.000 5045.333 6054.400** Within 6.667 0.833 -Total 11 15142.667 Coefficient of Variation = 2.98% LSD0.01 = 2.272       Bảng 5: Tốc độ phát triển trung bình mẫu nấm môi trường CRAthuốc nồng độ ppm Nghiệm thức Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Bảng ANOVA – Trung bình đường kính (mm) lần lặp lại I 5,50 12,67 0,00 16,50 34,67 II 5,00 13,33 0,00 15,33 33,67 III 5,17 13,33 0,00 16,50 35,00 Tổng cộng 15,67 39,33 0,00 48,33 103,33 TB 5,22c 13,11b 0,0d 16,11a 34,44 Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 486.305 162.102 973.388** 0.0000 Within 1.332 0.167 -Total 11 487.637 Coefficient of Variation = 4.74% LSD0.01 = 1.12 Bảng 6: Tốc độ phát triển trung bình mẫu nấm môi trường CRAthuốc nồng độ 10 ppm Nghiệm thức Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Trung bình đường kính (mm) lần lặp lại I II III Tổng cộng TB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c 11,67 12,17 11,17 35,00 11,67b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c 16,67 15,50 16,33 48,50 16,17a 28,33 27,67 27,50 83,50 28,34 Bảng ANOVA – Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 611.490 203.830 1331.714** 0.0000 Within 1.224 0.153 -Total 11 612.714 Coefficient of Variation = 5.62% LSD0.01 = 1.072       Bảng 7: Tốc độ phát triển trung bình mẫu nấm môi trường CRAthuốc nồng độ 100 ppm Nghiệm thức Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Bảng ANOVA – Trung bình đường kính (mm) lần lặp lại I 0,00 6,67 0,00 17,17 23,83 II 0,00 7,17 0,00 16,33 23,50 III 0,00 7,50 0,00 15,67 23,17 Tổng cộng 0,00 21,33 0,00 49,17 70,50 TB 0,0c 7,113b 0,0c 16,39a 23,50 Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 543.390 181.130 979.301** 0.0000 Within 1.480 0.185 Total 11 544.869 Coefficient of Variation = 7.32% LSD0.01 = 1.178 Bảng 8: Tốc độ phát triển trung bình mẫu nấm môi trường CRAthuốc nồng độ 1000 ppm Nghiệm thức Norshield 86.2WG Phytocide 50WP NORDOX 75WG ĐC Tổng Bảng ANOVA – Trung bình đường kính (mm) lần lặp lại I 0,00 4,17 0,00 16,83 21,00 II 0,00 4,83 0,00 17,00 21,83 III 0,00 5,33 0,00 16,17 21,50 Tổng cộng 0,00 14,33 0,00 50,00 64,33 Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 556.921 185.640 1399.035** 0.0000 Within 1.062 0.133 -Total 11 557.982 Coefficient of Variation = 6.80% LSD0.01 = 0.9991     TB 0,0c 4,77b 0,0c 16,67a 21,44   Phụ lục 2: Kết phân bố nấm P capsici vườn tiêu Bảng 9: Phân tầng đất nấm P capsci Tầng đất 0-5 LLL TB 5-10 TB 10-20 TB 20-30 60 TB 3 Tỉ lệ mẫu bẫy bị bệnh (%) Số mẫu bị bệnh 21 15 14 12 7,33 10 12 6 0 0,67 Bảng ANOVA – 2: Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 250.27 125.133 8.77 0.0096 nt 360.92 90.229 6.32 0.0135 Error 114.18 14.272 Non-additivity 61.52 61.521 8.18 Residual 52.66 7.522 -Total 14 725.36 -Grand Mean= 7.111 Grand Sum= 106.660 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 53.13% LSD0,05 = 7.113     % 23,33 6,67 16,67 15,56a 13,33 2,22 8,89 8,15b 11,11 2,22 0,00 4,44b 13,33 0,00 6,67 6,67b 0,00 0,00 2,22 0,74b   Bảng 10: Phân bố nấm P capsici vườn tiêu Thời gian lấy mẫu 10 11 12 13 14 15 TB Pt 0,1 Tỉ lệ mẫu bẫy bị bệnh (%) Lần (mùa khô) Lần (đầu mùa mưa) H T H T 0 0 10 10 0 0 10 20 0 15 0 2,5 12,5 40 2,5 0 0 20 0 20 0 0 7,5 0 20 42,5 5 12,5 0 30 32,5 0,67 2,50 8,67 10,67 0,1949 0,6245 Bảng T-Test - Mùa khô: SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : K-H Variable : K-T Cases through 15 Cases through 15 Mean: 0.667 Mean: 2.500 Variance: 6.667 Variance: 16.964 Standard Deviation: 2.582 Standard Deviation: 4.119 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.5446 Numerator degrees of freedom: 14 Denominator degrees of freedom: 14 Probability: 0.0916 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2"       Variance of the difference between the means: 1.8135 Standard Deviation of the difference: 1.3467 t' Value: -1.3614 Effective degrees of freedom: 14 Probability of t': 0.1949 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.10): 1.833 plus or minus 2.372 (-0.539 through 4.205) - Mùa mưa: SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : M-H Variable : M-T Cases through 15 Cases through 15 Mean: 8.667 Mean: 10.667 Variance: 165.952 Variance: 173.631 Standard Deviation: 12.882 Standard Deviation: 13.177 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0463 Numerator degrees of freedom: 14 Denominator degrees of freedom: 14 Probability: 0.9338 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 15.9643 Standard Deviation of the difference: 3.9955 t Value: -0.5006 Effective degrees of freedom: 14 Probability of t: 0.6245 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.10): 2.000 plus or minus 7.037 (-5.037 through 9.037)       Phụ lục 3: Kết đánh giá hiệu hạn chế thuốc vườn tiêu Bảng 11: Tỉ lệ mẫu bị bệnh dung dịch đất Tỉ lệ mẫu bẫy bị bệnh (%) Lần xử lý NT Lần Trước xử lý LLL Số mẫu bị bệnh % 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TB 0,67 1,67 4,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TB 1,33 3,33 5,00 12,50 Norshield Phytocide Nordox 75WG Lần 15 NSXL (X+1) 2,45 1,00 1,00 1,48 3,32 1,00 1,00 1,77 3,67 1/2 Số mẫu bị bệnh % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7,50 0,00 0,00 1,00 2,50 0,00 0,00 30 NSXL (X+1)1/2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,92 1,00 1,64 1,00     Số mẫu bị bệnh % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b 8,00 20,00 6,00 15,00 1,00 2,50 5,00 12,50ab 1,00 2,50 45 NSXL (X+1)1/2 1,00 1,00 1,00 1,00 4,58 4,00 1,87 3,48 1,87 Số mẫu bị bệnh % 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,67 0,00 0,00 11,00 27,50 0,00 0,00 3,67 9,17 0,00 0,00 (X+1)1/2 2,45 1,00 1,00 1,48 1,00 5,34 1,00 2,45 1,00   0,00 0,00 2,00 5,00 TB 2,33 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TB 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 0,00 TB 0,67 1,67 NLU-Tri ĐC 1,00 2,45 2,37 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,45 1,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 20,00 2,67 6,67 1,00 1,00 1,00 4,30 1,00 1,00 2,10 1,00 1,00 4,58 2,19     0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,83b 8,00 20,00 2,00 5,00 3,00 7,50 4,33 10,83ab 17,00 42,50 5,00 12,50 13,00 32,50 11,67 29,17a 1,00 1,00 1,29 4,58 2,45 2,92 3,32 6,60 3,67 5,79 5,35 4,00 10,00 0,00 0,00 1,33 3,33 11,00 27,50 2,00 5,00 5,00 12,50 6,00 15,00 16,00 40,00 3,00 7,50 15,00 37,50 11,33 28,33 3,32 1,00 1,77 5,34 2,45 3,67 3,82 6,40 2,92 6,20 5,51   Bảng ANOVA – - Trước xử lý ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.32 1.660 2.00 0.1977 NT 3.04 0.760 0.91 0.5001 Error 6.64 0.831 Non-additivity 1.92 1.922 2.85 Residual 4.72 0.675 -Total 14 13.00 -Grand Mean= 1.623 Grand Sum= 24.340 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 56.17% - 15 NSXL ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.32 0.158 0.07 0.9326 NT 3.97 0.992 0.44 0.7755 Error 17.95 2.243 Non-additivity 1.77 1.768 0.76 Residual 16.18 2.311 -Total 14 22.23 -Grand Mean= 1.587 Grand Sum= 23.800 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 94.40%       - 30 SXL ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 5.28 2.640 3.31 0.0897 NT 38.20 9.551 Error 6.38 0.798 11.98 0.0019 Non-additivity 1.43 1.429 2.02 Residual 4.95 0.707 -Total 14 49.86 -Grand Mean= 2.889 Grand Sum= 43.330 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 30.92% - 45 NSXL ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.40 0.701 0.23 0.7979 NT 33.20 8.300 2.75 0.1043 Error 24.15 3.019 Non-additivity 1.98 1.977 0.62 Residual 22.17 3.168 -Total 14 58.75 -Grand Mean= 3.006 Grand Sum= 45.090 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 57.80% Phụ lục 4: Điều kiện thời tiết, khí hậu thời gian làm thí nghiệm Bình Trung huyện Châu Đức (Cơng trình Tầm Bó, Trạm Quản lý Thủy Nông huyện Châu Đức) Tháng Nhiệt độ trung bình (0C) 27,3 – 28,3 26,3 – 27,4 27,1 - 28 25,3 – 26,4     Lượng mưa (mm) 13 145 Ẩm độ (%) 66 - 75 71 - 75 69 - 74 83 - 86 ... nicotianae) Phytophthora citropthora đặc trưng vùng nhiệt đới cận nhiệt đới, Phytophthora infestans, Phytophthora syringae, Phytophthora fragaria xuất phổ biến vùng ôn đới Lớp Oomycetes có đặc... vật gây hại sống đất phát triển nhanh điều kiện ẩm ướt, hiệu lực thuốc khơng cao bị rửa trơi hòa tan Trong tháng mùa khơ, nấm gây bệnh hình thành bào tử có vách dày, cấu trúc để tồn điều kiện khắc... 3.1 Vườn tiêu thí nghiệm ™ Phương pháp thực hiện: Xử lý thuốc sau bố trí nghiệm thức Thuốc hòa tan vào nước tưới vào gốc, lít/gốc, với liều lượng Bảng Ngồi NLU – Tri bón vào gốc g/1 kg phân chuồng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ MẬT SỐ NẤM Phytophthora capsici GÂY BỆNH CHẾT NHANH CÂY HỒ TIÊU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC , KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ MẬT SỐ NẤM Phytophthora capsici GÂY BỆNH CHẾT NHANH CÂY HỒ TIÊU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay