ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CẮT LÁ ĐỂ GIẢ TẠO SÂU CUỐN LÁ NHỎ GÂY HẠI Ở VỤ HÈ THU 2011 TẠI TIỀN GIANG

117 25 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CẮT ĐỂ GIẢ TẠO SÂU CUỐN NHỎ GÂY HẠI VỤ THU 2011 TẠI TIỀN GIANG Họ tên sinh viên : HUỲNH ĐỨC ĐẠT Ngành : NƠNG HỌC Niên khóa : 2007 - 2011 Tháng 07/2011 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CẮT ĐỂ GIẢ TẠO SÂU CUỐN NHỎ GÂY HẠI VỤ THU 2011 TẠI TIỀN GIANG Tác giả HUỲNH ĐỨC ĐẠT Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn Ths Lâm Thị Mỹ Nương KS Nguyễn Hữu Trúc Tháng 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cám ơn! " Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM " Thầy Nguyễn Hữu Trúc toàn thể quý thầy cô khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM " Ths Lâm Thị Mỹ Nương cán kỹ thuật Trung tâm BVTV phía Nam " Ban giám đốc cán công nhân viên Trung tâm BVTV phía Nam " Gia đình bạn lớp DH07NH DH07BV động viên giúp đỡ thời gian học tập thực đề tài Tiền Giang, ngày 29 tháng 02 năm 2011 Sinh viên Huỳnh Đức Đạt ii TÓM TẮT Đề tàiĐánh giá khả đền bù lúa điều kiện cắt để giả tạo sâu nhỏ gây hại vụ Thu năm 2011 Tiền Giangtiến hành từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2011 Thí nghiệm bố trí ngồi đồng ruộng theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm nghiệm thức lần lặp lại vào hai giai đoạn sinh trưởng khác lúa: giai đoạn lúa đẻ nhánh giai đoạn làm đòng, xã Điềm Hy – Châu Thành – Tiền Giang, giống lúa IR 50404 Kết thu được: giai đoạn đẻ nhánh: Khả đền bù lúa lớn, bị cắt từ 15 75% chiều dài không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng lúa Khơng có khác biệt nghiệm thức số lá/cây (tép), số diệp lục tố lá, tổng số chồi bình quân nghiệm thức Tuy nhiên có khác biệt số chồi hữu hiệu, số chồi vô hiệu số yếu tố cấu thành suất số bông/m2, số hạt chắc/bông nên dẫn đến khác biệt suất nghiệm thức có tỷ lệ bị cắt khác Các nghiệm thức bị cắt từ 15-45% chiều dài khơng bị giảm suất so với đối chứng không bị cắt Các nghiệm thức bị cắt từ 60 – 75% chiều dài lá, suất bị giảm so với đối chứng không bị cắt từ 13,9 – 15,2% có số chồi vơ hiệu cao giai đoạn làm đòng: Cây lúa khơng khả đền bù số số chồi Vì việc bỏ giai đoạn làm giảm suất lý thuyết suất thực tế có ý nghĩa so với đối chứng không cắt Các nghiệm thức bị cắt 75% chiều dài có suất thấp với tỷ lệ giảm suất 65,6% so với đối chứng Nghiệm thức bị cắt 60% chiều dài lá, tỷ lệ giảm suất so với đối chứng 46,4% cắt 45% chiều dài làm giảm suất so với đối chứng 15,5% Dù nghiệm thức bị cắt từ 15-30% chiều dài có tỷ lệ giảm suất khơng khác biệt so với đối chứng Vì khơng cần thiết phải phun thuốc hóa học để diệt trừ sâu nhỏ thiệt hại sâu gây 45% chiều dài hai giai đoạn lúa đẻ nhánh làm đòng iii MỤC LỤC Trang Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất lúa nước giới 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa gạo nước 2.1.2 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.2 Đặc tính nơng học lúa qua giai đoạn sinh trưởng 2.2.1 Thời kỳ tăng trưởng lúa 2.2.2 Thời kỳ sinh trưởng sinh thực lúa 2.3 Nghiên cứu thiệt hại sâu nhỏ gây 2.3.1 Nghiên cứu thiệt hại sâu nhỏ gây giới 2.3.2 Nghiên cứu thiệt hại sâu nhỏ gây nước 10 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 11 3.1 Thời gian địa điểm 11 3.2 Điều kiện thời tiết tỉnh Tiền Giang thời gian thí nghiệm 11 3.3 Vật liệu thí nghiệm 11 3.4 Phương pháp thí nghiệm 12 3.4.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá khả đền bù lúa điều kiện cắt để giả tạo sâu nhỏ gây hại giai đoạn đẻ nhánh 13 3.4.1.1 Bố trí thí nghiệm 13 3.4.1.2 Các nghiệm thức thí nghiệm 13 3.4.1.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 13 iv 3.4.1.4 Cách tiến hành 14 3.4.1.5 Chỉ tiêu theo dõi thí nghiệm giai đoạn đẻ nhánh 16 a Chiều dài lúa 16 b Số lúa 16 c Chỉ số diệp lục tố lúa (chỉ số SPAD) 16 d Số chồi hữu hiệu 17 e Số chồi vô hiệu 17 f Số m2 17 g Số hạt 17 h Tỷ lệ hạt 17 i Trọng lượng 1000 hạt 17 k Năng suất lý thuyết (tấn/ha) 17 l Năng suất thực tế (tấn/ha) 17 m Phần trăm giảm suất nghiệm thức so với đối chứng 18 3.4.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá khả đền bù lúa điều kiện cắt để giả tạo sâu nhỏ gây hại giai đoạn làm đòng 18 3.4.2.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.4.2.2 Các nghiệm thức thí nghiệm 18 3.4.2.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 19 3.4.2.4 Cách tiến hành thí nghiệm 19 3.4.2.5 Chỉ tiêu theo dõi thí nghiệm giai đoạn làm đòng 21 a Chiều dài lúa 21 b Số lúa 21 c Chỉ số diệp lục tố lúa (chỉ số SPAD) 22 d Số chồi hữu hiệu 22 e Số chồi vô hiệu 22 f Số m2 22 g Số hạt 22 h Tỷ lệ hạt 22 v i Trọng lượng 1000 hạt 22 k Năng suất lý thuyết (tấn/ha) 23 l Năng suất thực tế (tấn/ha) 23 m Phần trăm giảm suất nghiệm thức so với đối chứng 23 3.5 Xử lý số liệu 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Khả đền bù lúa điều kiện cắt để giả tạo sâu nhỏ gây hại giai đoạn đẻ nhánh 28 4.1.1 Chiều dài lúa sau thời giai bị cắt thời điểm lúa đẻ nhánh 28 4.1.2 Số 32 4.1.3 Chỉ số diệp lục tố lúa (chỉ số SPAD) 34 4.1.4 Số chồi hữu hiệu vô hiệu 36 4.1.5 Các yếu tố cấu thành suất lúa 37 4.1.6 Năng suất lý thuyết suất thực tế 38 4.2 Khả đền bù lúa điều kiện cắt để giả tạo sâu nhỏ gây hại giai đoạn làm đòng 39 4.2.1 Chiều dài lúa sau thời giai bị cắt thời điểm lúa làm đòng 39 4.2.2 Số 40 4.2.3 Chỉ số diệp lục tố lúa (chỉ số SPAD) 40 4.2.4 Số chồi hữu hiệu vô hiệu 41 4.2.5 Các yếu tố cấu thành suất lúa 42 4.2.6 Năng suất lý thuyết suất thực tế 43 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.1.1 Khả đền bù lúa giai đoạn đẻ nhánh 45 5.1.2 Khả đền bù lúa giai đoạn làm đòng 45 5.2 Đề nghị 46 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 50 - 106 vii viii ix Bảng ANOVA số 28 ngày sau cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.023 0.29 0.7517 nt 0.29 0.058 0.74 0.6077 Error 10 0.78 0.078 Non-additivity 0.19 0.192 2.92 Residual 0.59 0.066 -Total 17 1.12 -Grand Mean= 4.249 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6.59% Means for variable (sl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 4.180 4.300 4.267 Means for variable (sl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 4.373 4.200 4.187 4.160 4.107 4.467 93 76.480 Total Count= 18 Phụ lục – Diệp lục tố giai đoạn làm đòng Bảng ANOVA diệp lục tố 55 ngày sau trồng giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.67 0.334 0.15 0.8662 nt 2.36 0.473 0.21 0.9523 Error 10 22.92 2.292 Non-additivity 0.02 0.017 0.01 Residual 22.90 2.545 -Total 17 25.95 -Grand Mean= 36.506 Grand Sum= Coefficient of Variation= 657.100 4.15% Means for variable (dl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 36.650 36.233 36.633 Means for variable (dl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 36.633 36.233 36.233 37.233 36.200 36.500 94 Total Count= 18 Bảng ANOVA diệp lục tố ngày sau cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.07 0.035 0.03 0.9708 nt 13.26 2.652 2.26 0.1282 Error 10 11.76 1.176 Non-additivity 4.12 4.117 4.85 Residual 7.64 0.849 -Total 17 25.08 -Grand Mean= 37.250 Grand Sum= Coefficient of Variation= 670.500 2.91% Means for variable (dl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 37.317 37.267 37.167 Means for variable (dl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 37.667 37.267 37.300 36.500 36.033 38.733 95 Total Count= 18 Bảng ANOVA diệp lục tố 14 ngày sau cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 14.44 7.220 1.66 0.2380 nt 41.30 8.260 1.90 0.1809 Error 10 43.42 4.342 Non-additivity 22.94 22.943 10.08 Residual 20.48 2.275 -Total 17 99.16 -Grand Mean= 37.533 Grand Sum= Coefficient of Variation= 675.600 5.55% Means for variable (dl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 36.300 38.400 37.900 Means for variable (dl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 35.167 38.133 38.133 37.067 36.633 40.067 96 Total Count= 18 Bảng ANOVA diệp lục tố 21 ngày sau cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 4.00 2.001 0.37 0.6968 nt 36.74 7.349 1.38 0.3114 Error 10 53.41 5.341 Non-additivity 12.40 12.405 2.72 Residual 41.00 4.556 -Total 17 94.15 -Grand Mean= 34.722 Grand Sum= Coefficient of Variation= 625.000 6.66% Means for variable (dl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 34.467 35.383 34.317 Means for variable (dl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 35.567 35.367 35.100 33.667 32.133 36.500 97 Total Count= 18 Bảng ANOVA diệp lục tố 28 ngày sau cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 9.23 4.616 1.92 0.1966 nt 6.24 1.248 0.52 0.7565 Error 10 24.01 2.401 Non-additivity 4.60 4.604 2.14 Residual 19.40 2.156 -Total 17 39.48 -Grand Mean= 27.789 Grand Sum= Coefficient of Variation= 500.200 5.58% Means for variable (dl) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 28.733 27.633 27.000 Means for variable (dl) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 28.900 28.033 27.767 27.200 27.133 27.700 98 Total Count= 18 Phụ lục 10 – Năng suất yếu tố cấu thành suất giai đoạn làm đòng Bảng ANOVA số chồi hữu hiệu cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 141.44 70.722 0.38 0.6923 nt 20544.28 4108.856 22.17 0.0000 Error 10 1853.22 185.322 Non-additivity 752.91 752.906 6.16 Residual 1100.32 122.257 -Total 17 22538.94 -Grand Mean= 469.056 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8443.000 Total Count= 18 2.90% Bảng phân hạng số chồi hữu hiệu cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng Error Mean Square = 185.3 Error Degrees of Freedom = 17 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 32.21 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 498.0 490.0 481.3 425.7 418.7 500.7 Ranked Order A A A B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 99 500.7 498.0 490.0 481.3 425.7 418.7 A A A A B B Bảng ANOVA số chồi vơ hiệu cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 76.33 38.167 0.05 0.9480 nt 63047.83 12609.567 17.73 0.0001 Error 10 7112.33 711.233 Non-additivity 227.35 227.349 0.30 Residual 6884.98 764.998 -Total 17 70236.50 -Grand Mean= 257.167 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4629.000 Total Count= 18 10.37% Bảng phân hạng số chồi vơ hiệu cắt thí nghiệm giai đoạn làm đòng Error Mean Square = 711.2 Error Degrees of Freedom = 17 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 63.11 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 230.7 223.3 254.0 299.0 360.7 175.3 Ranked Order CD CD BC AB A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean 100 = = = = = = 360.7 299.0 254.0 230.7 223.3 175.3 A AB BC CD CD D Bảng ANOVA số bơng/m2 thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 221.78 110.889 0.59 0.5712 nt 21284.94 4256.989 22.75 0.0000 Error 10 1871.56 187.156 Non-additivity 805.20 805.198 6.80 Residual 1066.36 118.484 -Total 17 23378.28 -Grand Mean= 464.389 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8359.000 Total Count= 2.95% Bảng phân hạng số bơng/m2 thí nghiệm giai đoạn làm đòng Error Mean Square = 187.2 Error Degrees of Freedom = 17 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 32.37 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 496.0 487.0 476.0 419.7 413.7 494.0 Ranked Order A A A B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 101 496.0 494.0 487.0 476.0 419.7 413.7 A A A A B B 18 Bảng ANOVA số hạt chắc/bơng thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 13.17 6.584 2.22 0.1590 nt 2269.71 453.941 153.26 0.0000 Error 10 29.62 2.962 Non-additivity 0.08 0.079 0.02 Residual 29.54 3.282 -Total 17 2312.49 -Grand Mean= 64.694 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1164.500 Total Count= 2.66% Bảng phân hạng số hạt chắc/bơng thí nghiệm giai đoạn làm đòng Error Mean Square = 2.962 Error Degrees of Freedom = 17 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.073 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 72.40 70.20 60.11 56.96 47.13 81.36 Ranked Order B B C C D A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 102 = = = = = = 81.36 72.40 70.20 60.11 56.96 47.13 A B B C C D 18 Bảng ANOVA tỉ lệ hạt (%) thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 10.42 5.209 1.92 0.1972 nt 1193.95 238.791 87.94 0.0000 Error 10 27.16 2.716 Non-additivity 10.15 10.150 5.37 Residual 17.01 1.889 -Total 17 1231.53 -Grand Mean= 68.233 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1228.190 Total Count= 2.42% Bảng phân hạng tỉ lệ hạt thí nghiệm giai đoạn làm đòng Error Mean Square = 2.716 Error Degrees of Freedom = 17 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.900 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 72.41 71.12 67.19 63.48 54.41 80.78 Ranked Order B B C C D A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 103 = = = = = = 80.78 72.41 71.12 67.19 63.48 54.41 A B B C C D 18 Bảng ANOVA suất lý thuyết thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.09 0.045 0.38 0.6906 nt 57.57 11.514 98.93 0.0000 Error 10 1.16 0.116 Non-additivity 0.02 0.019 0.15 Residual 1.15 0.127 -Total 17 58.82 -Grand Mean= 7.250 Grand Sum= Coefficient of Variation= 130.500 Total Count= 4.71% Bảng phân hạng suất lý thuyết thí nghiệm giai đoạn làm đòng Error Mean Square = 0.1160 Error Degrees of Freedom = 17 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8060 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 8.780 8.010 6.820 5.653 4.520 9.717 Ranked Order B B C D E A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 104 = = = = = = 9.717 8.780 8.010 6.820 5.653 4.520 A B B C D E 18 Bảng ANOVA suất thực tế thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.07 0.035 1.11 0.3684 nt 14.05 2.811 88.76 0.0000 Error 10 0.32 0.032 Non-additivity 0.03 0.034 1.09 Residual 0.28 0.031 -Total 17 14.44 -Grand Mean= 5.200 Grand Sum= Coefficient of Variation= 93.600 Total Count= 3.42% Bảng phân hạng suất thực tế thí nghiệm giai đoạn làm đòng Error Mean Square = 0.03200 Error Degrees of Freedom = 17 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4233 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.833 5.700 5.400 4.267 3.767 6.233 Ranked Order AB BC C D E A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 105 = = = = = = 6.233 5.833 5.700 5.400 4.267 3.767 A AB BC C D E 18 Bảng ANOVA % giảm suất thực tế so với đối chứng thí nghiệm giai đoạn làm đòng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 26.62 13.312 0.51 0.6126 nt 10155.07 2031.015 78.55 0.0000 Error 10 258.56 25.856 Non-additivity 7.35 7.347 0.26 Residual 251.22 27.913 -Total 17 10440.26 -Grand Mean= 23.967 Grand Sum= Coefficient of Variation= 431.400 Total Count= 18 21.22% Bảng phân hạng % giảm suất thực tế so với đối chứng thí nghiệm giai đoạn làm đòng Error Mean Square = 25.86 Error Degrees of Freedom = 17 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12.03 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 6.867 9.433 15.50 46.43 65.57 0.0000 Ranked Order CD CD C B A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean 106 = = = = = = 65.57 46.43 15.50 9.433 6.867 0.0000 A B C CD CD D 107
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CẮT LÁ ĐỂ GIẢ TẠO SÂU CUỐN LÁ NHỎ GÂY HẠI Ở VỤ HÈ THU 2011 TẠI TIỀN GIANG , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CẮT LÁ ĐỂ GIẢ TẠO SÂU CUỐN LÁ NHỎ GÂY HẠI Ở VỤ HÈ THU 2011 TẠI TIỀN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay