KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NGÔ LAI (Zea mays L.) VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐĂKPƠ – TỈNH GIA LAI

96 27 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:58

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA NGÔ LAI (Zea mays L.) VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐĂKPƠ TỈNH GIA LAI Họ tên sinh viên: HƯỜNG THỊ NGA Ngành: NÔNG HỌC Niên khoá: 2007 2011 Tháng 07/2011 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA NGÔ LAI (Zea mays L.) VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐĂKPƠ TỈNH GIA LAI Tác giả HƯỜNG THỊ NGA Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: ThS TRẦN THỊ DẠ THẢO Tháng 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Chân thành cảm ơn: Cô Trần Thị Dạ Thảo giáo viên hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập trường Q thầy khoa Nơng Học tận tình dạy bảo kiến thức quý báu suốt trình học tập Xin cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ, động viên suốt qua trình học tập thực đề tài Thành kính ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục ba mẹ, động viên khích lệ hỗ trợ gia đình suốt thời gian qua Tp HCM, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Hường Thị Nga ii TĨM TẮT Khóa luận: “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng phát triển suất ngô lai (Zea mays L.) vụ xuân năm 2011 huyện ĐăkPơ tỉnh Gia Lai” tiến hành xã Phú An, huyện ĐăkPơ, tỉnh Gia Lai từ tháng 02/2011 đến 06/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, đơn yếu tố (giống), lần lặp lại, nghiệm thức đất cát pha thịt Thí nghiệm gồm giống ngô: NK66, NK67, B.9698, G49, CPA88 giống đối chứng NK54 Kết thí nghiệm cho thấy: Các giống ngơ thí nghiệm có thời gian sinh trưởng trung bình từ 91 100 ngày Chiều cao giống ngơ thí nghiệm biến thiên từ 194,1 215,2 cm Số lá/cây giống ngô thí nghiệm biến thiên khoảng 18,6 19,7 lá/cây Các giống ngơ có diện tích dao động từ 42,0 53,1 dm2/cây Cả giống ngô bị sâu đục thân hại với tỷ lệ cao (30 40 %) Cả giống ngô bị nhiễm bệnh rỉ sắt vào giai đoạn thu hoạch nên ảnh hưởng đến suất Các giống ngô nhiễm bệnh đốm nhỏ với mức độ thấp, dao động từ (điểm 2), giống bị nhiễm bệnh đốm nhỏ nặng G49 Năng suất thực thu giống ngơ thí nghiệm dao động từ 5,7 7,1 (tấn/ha) giống CPA88 đạt suất thực thu cao (7,1 tấn/ha) iii MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ HÌNH xi Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung ngô 2.1.1 Phân loại ngô 2.1.2 Lịch sử phát triển 2.2 Tình hình sản xuất ngơ giới 2.3 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 2.4 Tình hình sản xuất ngơ tỉnh Gia Lai 2.5 Tình hình nghiên cứu giống ngơ giới nước 2.5.1 Tình hình nghiên cứu giống ngô giới 2.5.2 Tình hình nghiên cứu giống ngô nước 2.6 Đặc điểm số giống ngô lai 11 Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 13 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 13 3.1.1 Thời gian 13 3.1.2 Địa điểm 13 iv 3.2 Mơ tả địa điểm thí nghiệm 13 3.2.1 Khí hậu thời tiết thủy văn 13 3.2.2 Điều kiện đất đai 13 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 14 3.3.1 Vật liệu thí nghiệm 14 3.3.1.1 Giống 14 3.3.1.2 Phân bón 14 3.3.1.3 Một số dụng cụ khác 14 3.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 14 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 15 3.4.1 Thời gian sinh trưởng 15 3.4.2 Chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 16 3.4.2.1 Chiều cao 16 3.4.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 16 3.4.3 Số lá/cây tốc độ 16 3.4.4 Diện tích số diện tích 16 3.4.4.1 Diện tích 16 3.4.4.2 Chỉ số diện tích 17 3.4.5 Thế quang hợp 17 3.4.6 Trọng lượng chất khơ tốc độ tích lũy chất khô 17 3.4.7 Một số đặc điểm thân 17 3.4.8 Tình hình sâu bệnh hại 18 3.4.8.1 Sâu hại 18 3.4.8.2 Bệnh hại 18 3.4.9 Đặc điểm hình thái trái 19 3.4.10 Các yếu tố cấu thành suất suất 19 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 20 3.6 Quy trình kỹ thuật 20 3.6.1 Làm đất phân lô 20 3.6.2 Kỹ thuật gieo, khoảng cách, mật độ 20 3.6.3 Chăm sóc 20 v 3.6.4 Phân bón 20 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Thời gian sinh trưởng 21 4.2 Chiều cao tốc độ tăng trường chiều cao 23 4.2.1 Chiều cao 23 4.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 25 4.3 Số lá/cây tốc độ 27 4.3.1 Số lá/cây 27 4.3.2 Tốc độ 29 4.4 Diện tích số diện tích 30 4.4.1 Diện tích 30 4.4.2 Chỉ số diện tích 31 4.5 Thế quang hợp 32 4.6 Trọng lượng chất khơ tốc độ tích lũy chất khơ 33 4.7 Tình hình sâu bệnh hại 34 4.8 Một số đặc điểm thân 35 4.8.1 Chiều cao thân 35 4.8.2 Chiều cao đóng trái 35 4.8.3 Đường kính thân 36 4.8.4 Tỷ lệ chiều cao đóng trái/chiều cao 37 4.9 Đặc điểm hình thái trái 37 4.9.1 Chiều dài kết hạt 37 4.9.2 Đường kính trái 37 4.9.3 Đường kính lõi 38 4.9.4 Độ bao phủ bi 38 4.10 Các yếu tố cấu thành suất suất 38 4.10.1 Số bắp hữu hiệu/cây 39 4.10.2 Số hàng hạt/trái 39 4.10.3 Số hạt/hàng 40 4.10.4 Khối lượng 1000 hạt 40 4.10.5 Tỷ lệ hạt trái 40 vi 4.10.6 Năng suất lý thuyết 41 4.10.7 Năng suất thực thu 41 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 45 PHỤ LỤC ĐỒ THỊ 82 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 84 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BNN PTNN: Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn CIMMYT: International Maize and Wheat Improvement Center (Trung tâm cải thiện giống Ngô Lúa mỳ Quốc tế) CINVESTAV: viện nghiên cứu cao cấp quốc gia Mexico CSB: số bệnh Đ/c: đối chứng FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Nông Lương Liên hiệp Quốc tế) ICAR: Indian Center for Agricultural Research (Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ) LAI: số diện tích NT: nghiệm thức NSG: ngày sau gieo NSLT: suất lý thuyết NSTT: suất thực thu TĐTLCK: tốc độ tích lũy chất khô TNQH: quang hợp TLH: tỷ lệ hại TLB: tỷ lệ bệnh viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Các lồi phụ ngơ Bảng 2.2: Phân nhóm giống ngơ theo thời gian sinh trưởng (ngày sau gieo) Bảng 2.3: Diện tích, suất sản lượng ngơ, lúa mì, lúa nước giới giai đoạn 2004 2007 Bảng 2.4: Tình hình sản xuất ngơ nước giới năm 2006 Bảng 2.5: Các vùng sản xuất ngô Việt Nam năm 2009 (sơ bộ) Bảng 2.6: Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam giai đoạn 2001 2010 Bảng 2.7: Tình hình sản xuất ngơ Gia Lai giai đoạn 2002 2009 Bảng 3.1: Số liệu khí hậu thời tiết ĐăkPơ Gia Lai 13 Bảng 3.2: Thành phần lý hóa tính đất trước thí nghiệm 13 Bảng 3.3: Bộ giống thí nghiệm 14 Bảng 4.1: Thời gian sinh trưởng phát triển giống ngô lai vụ Xuân hè, ĐăkPơ Gia Lai, năm 2011 21 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều cao (cm) giống ngô lai vụ Xuân hè, ĐăkPơ Gia Lai, năm 2011 24 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) qua thời kỳ sinh trưởng giống ngô lai vụ Xuân hè, ĐăkPơ Gia Lai, năm 2011 26 Bảng 4.4: Số (lá/cây) qua thời kỳ sinh trưởng giống ngô lai vụ Xuân hè, ĐăkPơ Gia Lai, năm 2011 27 Bảng 4.5: Tốc độ (lá/cây/ngày) giống ngô lai vụ Xuân hè, ĐăkPơ Gia Lai, năm 2011 29 Bảng 4.6: Diện tích (dm2) qua giai đoạn sinh trưởng giống ngô lai vụ Xuân hè, ĐăkPơ Gia Lai, năm 2011 30 Bảng 4.7: Chỉ số diện tích (m2 lá/m2 đất) giống ngô lai vụ Xuân hè, ĐăkPơ Gia Lai, năm 2011 31 Bảng 4.8: Thế quang hợp (m2/cây) giống ngô lai vụ Xuân hè, ĐăkPơ Gia Lai, năm 2011 32 ix Phụ lục 26: Kết xử lý thống kê chiều cao đóng trái giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.83 0.944 10.84 0.0005 NT 2181.06 436.212 5007.55 0.0000 Error 15 1.31 0.087 Non-additivity 0.04 0.036 0.39 Residual 14 1.27 0.091 -Total 23 2185.20 -Grand Mean= 92.250 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2214.000 Total Count= 0.32% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.08700 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6146 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 103.8 105.1 79.20 93.13 86.38 85.88 Ranked Order B A E C D D Mean Mean Mean Mean Mean Mean 70 = = = = = = 105.1 103.8 93.13 86.38 85.88 79.20 A B C D D E 24 Phụ lục 27: Kết xử lý thống kê đường kính thân giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.005 0.37 0.7754 NT 1.33 0.265 20.03 0.0000 Error 15 0.20 0.013 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 14 0.20 0.014 -Total 23 1.54 -Grand Mean= 2.433 Grand Sum= Coefficient of Variation= 58.380 Total Count= 4.73% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.01300 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2376 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.925 2.300 2.350 2.275 2.245 2.500 Ranked Order A BC BC BC C B Mean Mean Mean Mean Mean Mean 71 = = = = = = 2.925 2.500 2.350 2.300 2.275 2.245 A B BC BC BC C 24 Phụ lục 28: Kết xử lý thống kê tỷ lệ chiều cao thân chính/chiều cao đóng trái giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.23 0.411 1.70 0.2105 NT 539.46 107.892 444.93 0.0000 Error 15 3.64 0.242 Non-additivity 0.88 0.879 4.46 Residual 14 2.76 0.197 -Total 23 544.33 -Grand Mean= 53.573 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1285.750 Total Count= 0.92% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.2420 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.025 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 60.03 57.46 53.22 47.50 55.71 47.53 Ranked Order A B D E C E Mean Mean Mean Mean Mean Mean 72 = = = = = = 60.03 57.46 55.71 53.22 47.53 47.50 A B C D E E 24 Phụ lục 29: Kết xử lý thống kê chiều dài kết hạt giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.04 0.679 3.54 0.0406 NT 18.50 3.700 19.28 0.0000 Error 15 2.88 0.192 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 14 2.88 0.206 -Total 23 23.42 -Grand Mean= 17.779 Grand Sum= Coefficient of Variation= 426.700 Total Count= 2.46% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.1920 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9130 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 18.40 19.25 17.02 18.00 16.65 17.35 Ranked Order AB A D BC D CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean 73 = = = = = = 19.25 18.40 18.00 17.35 17.02 16.65 A AB BC CD D D 24 Phụ lục 30: Kết xử lý thống kê đường kính trái giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.004 1.41 0.2781 NT 0.46 0.092 33.20 0.0000 Error 15 0.04 0.003 Non-additivity 0.00 0.000 0.07 Residual 14 0.04 0.003 -Total 23 0.51 -Grand Mean= 4.354 Grand Sum= Coefficient of Variation= 104.490 Total Count= 1.21% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1141 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.500 4.378 4.530 4.330 4.125 4.260 Ranked Order A B A BC D C Mean Mean Mean Mean Mean Mean 74 = = = = = = 4.530 4.500 4.378 4.330 4.260 4.125 A A B BC C D 24 Phụ lục 31: Kết xử lý thống kê đường kính lõi giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.002 1.00 0.4199 NT 0.28 0.057 28.70 0.0000 Error 15 0.03 0.002 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 14 0.03 0.002 -Total 23 0.32 -Grand Mean= 3.215 Grand Sum= Coefficient of Variation= 77.160 Total Count= 1.38% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.09318 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.320 3.075 3.345 3.075 3.200 3.275 Ranked Order A C A C B AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean 75 = = = = = = 3.345 3.320 3.275 3.200 3.075 3.075 A A AB B C C 24 Phụ lục 32: Kết xử lý thống kê số bắp hữu hiệu giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.001 0.36 0.7847 NT 0.07 0.015 9.43 0.0003 Error 15 0.02 0.002 Non-additivity 0.00 0.004 2.71 Residual 14 0.02 0.001 -Total 23 0.10 -Grand Mean= 1.042 Grand Sum= Coefficient of Variation= 25.000 Total Count= 3.79% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.09318 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 1.150 1.025 1.000 1.000 1.075 1.000 A B B B AB B Mean Mean Mean Mean Mean Mean 76 = = = = = = 1.150 1.075 1.025 1.000 1.000 1.000 A AB B B B B 24 Phụ lục 33: Kết xử lý thống kê số hàng/trái giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.23 0.078 0.71 0.5618 NT 9.58 1.916 17.45 0.0000 Error 15 1.65 0.110 Non-additivity 0.01 0.010 0.09 Residual 14 1.64 0.117 -Total 23 11.46 -Grand Mean= 13.850 Grand Sum= Coefficient of Variation= 332.400 Total Count= 2.39% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.1100 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6911 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 13.60 13.10 13.10 14.10 14.70 14.50 Ranked Order BC C C AB A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 77 = = = = = = 14.70 14.50 14.10 13.60 13.10 13.10 A A AB BC C C 24 Phụ lục 34: Kết xử lý thống kê số hạt/hàng giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.11 0.038 0.17 0.9141 NT 83.16 16.632 75.45 0.0000 Error 15 3.31 0.220 Non-additivity 0.00 0.002 0.01 Residual 14 3.30 0.236 -Total 23 86.58 -Grand Mean= 38.850 Grand Sum= Coefficient of Variation= 932.400 Total Count= 1.21% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.2200 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9773 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 37.20 40.95 40.35 38.30 35.90 40.40 Ranked Order C A A B D A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 78 = = = = = = 40.95 40.40 40.35 38.30 37.20 35.90 A A A B C D 24 Phụ lục 35: Kết xử lý thống kê trọng lượng 1000 hạt giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 47.46 15.819 1.33 0.3026 nt 2080.71 416.142 34.91 0.0000 Error 15 178.79 11.919 Non-additivity 0.09 0.091 0.01 Residual 14 178.70 12.764 -Total 23 2306.96 -Grand Mean= 232.708 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5585.000 Total Count= 1.48% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 1.844 Error Mean Square = 11.92 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.194 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 235.3 213.8 240.5 234.3 242.0 230.5 Ranked Order ABC D AB BC A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean 79 = = = = = = 242.0 240.5 235.3 234.3 230.5 213.8 A AB ABC BC C D 24 Phụ lục 36: Kết xử lý thống kê tỷ lệ hạt/trái giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 14.35 4.784 7.00 0.0036 NT 822.56 164.511 240.72 0.0000 Error 15 10.25 0.683 Non-additivity 0.08 0.081 0.11 Residual 14 10.17 0.726 -Total 23 847.16 -Grand Mean= 67.046 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1609.100 Total Count= 1.23% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.6830 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.722 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 72.88 57.80 73.50 64.80 71.07 62.22 Ranked Order A E A C B D Mean Mean Mean Mean Mean Mean 80 = = = = = = 73.50 72.88 71.07 64.80 62.22 57.80 A A B C D E 24 Phụ lục 37: Kết xử lý thống kê suất thực thu giống ngơ thí nghiệm Data File : Bảng phân tích ANOVA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 9: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.24 0.079 0.48 0.7016 NT 5.61 1.122 6.83 0.0017 Error 15 2.46 0.164 Non-additivity 0.27 0.268 1.71 Residual 14 2.20 0.157 -Total 23 8.31 -Grand Mean= 6.325 Grand Sum= Coefficient of Variation= 151.810 Total Count= 6.41% Data File : Bảng trắc nghiệm phân hạng Function : RANGE Error Mean Square = 0.1640 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8438 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 6.770 5.685 6.193 6.073 7.137 6.095 AB C BC BC A BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean 81 = = = = = = 7.137 6.770 6.193 6.095 6.073 5.685 A AB BC BC BC C 24 PHỤ LỤC ĐỒ THỊ cm/cây/ngày 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0 ‐ 20 NK66 20 ‐ 30  NK67 30 ‐ 40 B9896 40 ‐ 50 G49 50 ‐ 60 CPA88 NSG NK54 (đ/c) Đồ thị 1: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống ngô thí nghiệm 0.50 Lá/cây/ngày 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 20 -30 NK66 30 - 40 NK67 B9698 40 - 50 G49 Đồ thị 2: Tốc độ giống ngơ thí nghiệm 82 50 - 60 CPA88 NSG NK54 (đ/c) m2 lá/m2 đất 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 20 NK66 30 40 NK67 50 B9698 60 70 G49 80 90 CPA88 NS G NK54 Đồ thị 3: Chỉ số diện tích giống ngơ thí nghiệm Tấn/ha NSLT NSTT NK66 NK67 B9896 G49 CPA88 NK54 (đ/c) Tên giống Ghi chú: NSLT: suất lý thuyết, NSTT: suất thực thu Đồ thị 4: Năng suất lý thuyết suất thực thu giống ngơ thí nghiệm 83 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Tồn cảnh ruộng ngơ thí nghiệm giai đoạn 30 ngày sau gieo Hình 2: Ruộng ngơ giai đoạn trỗ cờ Hình 3: Sâu bệnh hại ngơ Hình 4a: Dạng trái giống ngơ thí nghiệm Hình 4b: Dạng trái giống ngơ thí nghiệm 84 ... trung bình từ 91 – 100 ngày Chiều cao giống ngơ thí nghiệm biến thi n từ 194,1 – 215,2 cm Số lá/cây giống ngơ thí nghiệm biến thi n khoảng 18,6 – 19,7 lá/cây Các giống ngơ có diện tích dao động... khích lệ hỗ trợ gia đình suốt thời gian qua Tp HCM, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Hường Thị Nga ii TĨM TẮT Khóa luận: “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng – phát triển suất ngô lai (Zea mays L.)... CỦA NGÔ LAI (Zea mays L.) VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐĂKPƠ – TỈNH GIA LAI Tác giả HƯỜNG THỊ NGA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NGÔ LAI (Zea mays L.) VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐĂKPƠ – TỈNH GIA LAI , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NGÔ LAI (Zea mays L.) VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI HUYỆN ĐĂKPƠ – TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay