KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG VỚI NẤM Fusarium sp. VÀ Phytophthora sp. GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

66 90 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG VỚI NẤM Fusarium sp Phytophthora sp GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY MÚI ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHĨA: 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐOÀN THIỆN CẢNH Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG VỚI NẤM Fusarium sp Phytophthora sp GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂYMÚI ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG ĐỒN THIỆN CẢNH Khóa luận đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nơng nghiệp ngành Bảo Vệ Thực Vật GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS VÕ THỊ THU OANH KS NGUYỄN HUY CƯỜNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 ii LỜI CẢM TẠ Con xin khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục ba mẹ giúp đạt kết ngày hôm nay, người thân yêu quý nguồn động viên tinh thần bên Để hồn thành khóa luận này, tơi xin chân thành cảm ơn: • Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh ban chủ nhiệm khoa Nông học tạo điều kiện cho học tập trao dồi kiến thức • Ban Lãnh Đạo Viện, Bộ môn BVTV Viện Cây Ăn Quả Miền Nam tạo điều kiện thuận lợi nguồn kinh phí suốt q trình thực khóa luận • Q thầy khoa Nơng học, khoa Khoa học khoa khác tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em vốn kiến thức quý báu q trình học tập • TS Võ Thị Thu Oanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp • KS Nguyễn Huy Cường tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp • Các anh chị làm việc nôn BVTV Viện Cây Ăn Quả Miền Nam nhiệt tình bảo em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp • Các bạn lớp giúp đỡ động viên tơi q trình học tập thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Đoàn Thiện Cảnh iii TĨM TẮT Đồn Thiện Cảnh, khoa Nơng Học – Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Tháng năm 2011 “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG VỚI NẤM Fusarium sp Phytophthora sp GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY MÚI ĐBSCL” Giảng viên hướng dẫn: TS VÕ THỊ THU OANH KS NGUYỄN HUY CƯỜNG Nội dung nghiên cứu Đánh giá tính độc dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang bưởi Lơng Cổ Đánh giá khả đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang với nấm Fusarium sp Phytophthora sp đĩa petri Đánh giá khả đối kháng, phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang với nấm Fusarium sp Phytophthora sp chanh Volka điều kiện nhà lưới Kết đạt được: Khảo sát tính độc dòng vi khuẩn Pse Pse 5: không độc với bưởi Lơng Cổ ống nghiệm Trên đĩa petri, khả đối kháng dòng vi khuẩn Pse với nấm Fusarium sp Phytophthora sp trung bình, dòng vi khuẩn Pse khơng kháng với nấm Trong điều kiện nhà lưới tính kháng vi khuẩn Pse Pse với nấm Fusarium sp Phytophthora sp ngồi nhà lưới: Dòng vi khuẩn Pse khả đối kháng với nấm Fusarium sp.và Phytophthora sp tốt dòng vi khuẩn Pse 5, khả kích thích phát triền chanh Volka, hạn chế tác động nấm bệnh Tiếp tục nghiên cứu dòng vi khuẩn Pse để ứng dụng vào phòng trừ sinh học iv MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT Error! Bookmark not defined MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Giới hạn đề tài 1.4 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tình hình phát triển ăn múi Đồng sông Cửu Long 2.2 Giới thiệu số giống múi 2.3 Khái quát bệnh thối rễ múi Đồng Bằng Sơng Cửu Long 2.3.1 Tình hình bệnh thối rễ múi đồng sơng Cửu Long 2.3.2 Triệu chứng 2.3.3 Tác nhân gây bệnh 2.3.4 Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh thối rễ 2.4 Đặc điểm sinh thái, hình thái nấm Fusarium sp Phytophthora sp 10 2.4.1 Nấm Fusarium sp 10 2.4.2 Nấm Phytophthora sp 12 2.5 Biện pháp phòng trừ bệnh thối rễ múi 15 2.6 Vi Khuẩn đối kháng 18 v 2.6.1 chế đối kháng vi khuẩn 18 2.6.2 Tình hình sử dụng vi sinh vật đối kháng 19 2.6.3 Tình hình nghiên cứu vi sinh vật đối kháng nước 20 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 22 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 22 3.2 Vật liệu nghiên cứu 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu đánh giá tính độc dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang múi phòng thí nghiệm 23 3.3.2 Phương pháp đánh giá khả đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas sp với nấm Fusarium sp Phytophthora sp đĩa Petri phòng thí nghiệm 24 3.3.3 Khảo sát khả đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang với nấm Fusarium sp Phytophthora sp điều kiện nhà lưới 25 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Đánh giá tính độc dòng vi khuẩn Pseudomonas Pseudomonas bưởi Lông Cổ ống nghiệm 28 4.2 Mức đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang với nấm Fusarium sp Phytophthora sp đĩa petri 29 4.3 Đánh giá khả đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang với nấm Fusarium sp Phytophthora sp điều kiện nhà lưới 32 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề Nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 48 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CFU : Cloning Forming Unit ĐBSCL : Đồng Bằng Sông Cửu Long LLL : Lần lặp lại NT : Nghiệm thức Pse : Dòng vi khuẩn Pseudomonas số Pse : Dòng vi khuẩn Pseudomonas số VCAQMN: Viện Cây Ăn Quả Miền Nam VK :Vi khuẩn vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Khả đối kháng dòng Pse với Fusarium sp 30 Hình 4.2 Khả đối kháng dòng Pse với Phytophthora sp 30 Hình 4.3 Khả đối kháng của dòng Pse với Fusarium sp 31 Hình 4.4 Khả đối kháng dòng Pse với Phytophthora sp 32 Hình 4.5 : Biểu rễ nghiệm thức chủng vi khuẩn chủng nấm 36 Hình 4.6 : Biểu rễ chủng vi khuẩn Pse với nấm 37 Hình 4.7 : Biểu rễ chủng vi khuẩn Pse nấm bệnh 38 Hình 4.8 : Tổng thể nghiệm thức 39 Hình 4.9: Từng nghiệm thức chanh Volka 40 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Nghiệm thức thí nghiệm 26 Bảng 4.1 Ảnh hưởng dòng vi khuẩn Pseudomonas Pseudomonas đến phát triển hạt bưởi Lơng Cổ ống nghiệm 28 Bảng 4.2 Mức độ đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas nấm Fusarium sp Phytophthora sp đĩa 29 Bảng 4.3 Mức độ đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas với nấm Fusarium sp Phytophthora sp đĩa 31 Bảng 4.4 Ảnh hưởng vi khuẩn Pseudomonas sp đến trọng lượng chanh Volka nhà lưới 33 Bảng 4.5 Ảnh hưởng vi khuẩn Pseudomonas sp đến phát triển chanh Volka chủng nấm bệnh nhà lưới 34 Bảng 4.6 Tỷ lệ % thối rễ nghiệm thức thí nghiệm 35 ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây múi trồng phổ biến Đồng sông Cửu Long, với nhiều chủng loại khác nhau, nhiều loại tiếng như: cam Sành, bưởi Năm Roi, bưởi Da Xanh, gắn liền với nhiều vùng sản xuất tiếng như: bưởi Da Xanh Bến Tre, quýt Tiều Lai Vung – Đồng Tháp, bưởi Năm Roi Phú Hữu – Châu Thành – Hậu Giang Chúng giá trị kinh tế cao, sử dụng với nhiều mục đích khác để ăn tươi, vắt lấy nước uống, lấy mùi vị, chế biến thức ăn, làm mứt, chế biến nước giải khát, làm hương liệu Ngoài sản xuất công nghiệp, người ta sử dụng vỏ hạt múi để tách chiết tinh dầu, bã tép để sản xuất pectin tác dụng tốt việc chữa bệnh tim mạch, đường ruột chống ung thư (Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn, 2005) Ngồi yếu tố thuận lợi cho phát triển múi đất đai màu mỡ, nguồn nước nhân lực phong phú, điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi, trình sản xuất, nhà làm vườn gặp khó khăn: số nhà vườn khơng nắm vững kỹ thuật canh tác, không đủ vốn đầu tư, phát triển tự phát khơng quy hoạch phát triển, tình hình dịch bệnh Đáng ý xuất bệnh thối rễ múi nấm Fusarium sp Phytophthora sp tàn phá vùng trồng múi khắp vùng Đồng sơng Cửu Long, làm nhiều nhà vườn trồng múi lâm vào cảnh khốn khó chết bệnh thối rễ Tuy nhiên, việc phòng trừ bệnh thối rễ phương pháp hóa học khơng đạt hiệu cao, chi phí cao, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người nông dân Trong năm gần việc nghiên cứu sử dụng tác 43 Nguyễn Thị Thu Cúc Phạm Hoàng Oanh, 2002 Dịch hại cam, quýt, chanh, bưởi (Rutaceae) IPM Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh 151 trang 10 Nguyễn Thị Thu Hằng, 2003 Chọn lọc chủng vi khuẩn vùng rễ kích thích tăng trưởng (PGPR) khả đối kháng nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo rủ cà chua Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nông học Trường Đại Học Cần Thơ 11 Nguyễn Thị Thu Nga, 2003 Khảo sát đặc tính sinh học, khả đối kháng vi khuẩn burkholderia cepacia TG17 nấm Rhizoctonia solani Kuhn tìm mơi trường nhân ni vi khuẩn Luận văn Cao học Trường đại học Cần Thơ 12 Nguyễn Trung Thành, 2004 Bước đầu chọn lọc đánh giá dòng vi khuẩn đối kháng phân lập từ đất để khống chế nấm Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, vi khuẩn Ralsronia solanacearum gây bệnh cà chua Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Văn Hòa, 2008 Nghiên cứu giải pháp phòng trừ bệnh thối rễ số ăn đặc sản (cây múi, vú sữa, sầu riêng, long ổi) Đồng Bằng Sông Cửu Long Báo cáo khoa học Viện Cây Ăn Quả Miền Nam năm 2008 70 trang 14 Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Thị Kim Uyên, Nguyễn Ngọc Anh Thư Nguyễn Huy Cường, 2005 Kết nghiên cứu bệnh hại vú sữa Lò Rèn huyện Châu Thành – Tiền Giang Báo cáo khoa học Viện Cây Ăn Quả Miền Nam năm 2005 15 Nguyễn Văn Kế, 2008 Bài giảng ăn nhiệt đới Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 44 16 Phạm Mỹ Liên, 2004 Chọn lọc đánh giá dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens đối kháng với nấm Sclerotium roflsii gây bệnh cây cà chua Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nơng nghiệp Trường Đại học Tp Hồ Chí Minh 17 Phạm Văn Kim ctv., 1997 Xác định tác nhân gây bệnh vàng rụng múi ĐBSCL Tuyển tập cơng trình Khoa Học Cơng Nghệ Đại Học Cần Thơ Trang 85 – 91 18 Phạm Văn Kim, 2000 Các nguyên lý bệnh hại trồng Trường Đại Học Cần Thơ, 187 trang 19 Phạm Văn Kim, 2004 Nguyên nhân dịch bệnh thối rễ ăn trái Đồng Bằng Sông Cửu Long Hội thảo bệnh hại trồng nguồn gốc từ đất.10/2004 Tổ chức Trường Đại Học Cần Thơ Hội sinh học phân tử bệnh lý thực vật Việt Nam 20 Tài liệu hội thảo trái việt nam Festival trái việt nam lần thứ 178 trang 21 Trịnh Thị Phương Vy, 2004 Định danh nấm Phytophthora spp kỹ thuật PCR (Polimerase Chain Reaction) kết hợp với mơ tả hình thái học Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nông học Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 22 Viện Cây Ăn Quả Miền Nam, 2009 Giới thiệu giống ăn phổ biến miền nam NXB Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Trang 13- 21 23 Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam, 2005 Quản lý Dịch bệnh Phytophthora cho rau Việt Nam 157 trang 24 Võ Minh Luân, 2007 Chọn lọc dòng vi khuẩn vùng rễ kích thích tăng trưởng khả phòng trừ sinh học nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ cà chua Luận văn tốt nghiệp Đại học Khoa Nông Nghiệp SHUD Trường Đại Học Cần Thơ 45 25 Võ Thị Thu Oanh, 2000 Bệnh Cây Chuyên Khoa Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 203 trang 26 Vũ Triệu Mân Lê Lương Tề, 1998 Giáo trình bệnh nơng nghiệp Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp 294 trang Tiếng nước ngồi 27 Banker K.F, 1978 Biological control of Phytophthora cinnamomi International Plant Propagator Society Conference Proceedings 28 CAB International, 2003 Crop protection Compendium Wallingford, UK: CAB International 29 Catwright D.K., Chilton W.S and Benson D.M., 1995 Pyrrolnitrin and phenazine production by Pseudomonas cepecia, strain 5.5 a biocontrol agent of Rhizoctonia solani, Journal applied microbiology and biotechnology 43(2): 211- 216 30 Chen Z., Zhang J., and Huang D.J., 2003 Research progress on antimicrobial mechanism and genetic engineering of Bacillus for plant disease biocontrol Acta phytopathologica sinica 33(2) 31 Cook R.J and Banker K.F., 1983 The nature and practice of biological control of plant pathogens APS Press, St Paul, Minn 32 Devi T.V., Vizhi R.M., Sakthivel N., Gnanamanickam S., 1989 Biological control of sheath-blight of rice in India with antagonistic bacteria Plant and Soil, 1989 119(2): 325- 330 33 Drenth A and Sendall B., 2001 Practical guide to detection and indentification of Phytophthora CRC for Tropical Plant Protection, Brisbane, Au 46 34 Erwin D.C and Ribeiro O.K., 1996 Phytophthora Diseases Worldwide APS Press, St Paul, Minn 35 Fernando W., Nakkeeran S and Zhang Y., 2005 Indentification of an Antifunganl Chitinase from a Potential biocontrol agent Bacillus cerens 28-9 Journal of biochemistry and molecular biology 38(1): 82- 88 36 Abdelzaher M.A., Elnaghy M.A and Allah E.M., 1998 Identification of Pythium carolinianum causing “root rot” of cotton in Egypt and its possible biological control by Pseudomonas fluorescens p 143 – 151 37 Jee H.J and Kim H.K., 1987, Isolation, identification and antagonosims of rhizospheric antagonists to cucumber wilt pathogen, Fusarium oxysporum f sp cucumerinum Owen, Korean J Plant Pathology 3,187-197 38 Labuschagne N., Janes van Rensburg, Strauss, J.C , Strauss, J and Grundling, G., 1996 The role of Fusarium solani in citrus root disease – an overview of 10 years old of research in South Africa Proc Int Soc Citriculture, pp 431 – 434 39 Lambert B., Leyns F., Van Rooyen L., Gosselé F and Pappon Y, 1987 Rhizobateria of maize and their antifungal activities App Environ Microbiol, 53.1866 – 1871 40 Lee J.Y., Moon S.S and Hwang B.K., 2003 Isolation and antifungal and antioomycete activities of acrugine produced by Pseudomonas fluorescens strain M.M-B16 Applied and Environmental Microbiology 69(4):2023-2031 41 Leij I.A., Dixon-Hardy J.E and Lynch J.M., 2002 Effect of 2,4- diacetylphloroglucinol producing and non producing strains of Pseudomonas fluorescens on root development of pea seedling in three different soil types and its effect on nodulation by Rhizobium Biology and fertilizer of soils.114- 121 47 42 Mihner J.I., Silo-Suh I., Lee J.C., He H., Clardy J and Handelsman J., 1996 Production of kanosamine by Bacillus cereus UW85 Applied envinonment microbiology 62(8): 3061- 3065 43 Sakthivel, 1986 Isolation and assay for cenculenin produced by rice sheath-rot pathogen , Sarocladium oryzae (Saw) Gams Current Science, 55, 988 – 989 44 Sivamani E.C.S., Anuratha S.S and Gnanamanickam, 1987 Toxicity of Pseudomonas fluorescens towards bacterial plant pathogens of banana (Pseudomonas solanacearum) and rice (Xanthomonas campestris pv Oryae) Current science, India 56: 547 -548 45 Voisard, 1989 Global control in Pseudomonas fluorescens mediating antibiotic synthesis and suppression of Black root rot of tobacco 46 Volpon, 1999 NMR structure of active and inactive forms of the sterol-dependent antifungal antibiotie bacillomycin I.I BS journal 246(1): 200-210 47 Yoshida S., Shitara A and Hiradate S., 2002 Ecological characteristies and biological control of mulberry anthracnose JARQ, 36(2): 89-95 Tài liệu Internet Http://Longdinh.Com/Default.Asp?Act=Chitiet&Id=3999&Catid=3 Http:/en.Wikipedia.org/Wiki/fusarium Www.baovinhlong.com.vn/newsdetails.aspx? Www.skhcndongthap.gov.vn/detai/index.aspx?id=61&detai=5 48 PHỤ LỤC Bảng 6.1 Ảnh hưởng vi khuẩn đến hạt bưởi ống nghiệm NT T1 T2 T3 Ghi chú: NT: Nghiệm thức LLL: Lần lặp lại LLL 10 10 10 tiêu theo dõi (cm) chiều dài thân mần chiều dài rễ 8.5 8.5 6.5 5.5 7.5 3.5 5.5 7.5 5.8 1.6 1.7 2.5 4.5 6.2 1.3 8.5 5.5 5.2 3.4 1.5 6.2 1.3 6.2 4.5 4.6 4.3 3.5 0.8 0.5 5.5 2.1 4.6 0.8 3.7 3.4 1.2 5.5 2.8 49 T1: Cây chủng vi khuẩn Pseudomonas T2: Cây chủng vi khuẩn Pseudomonas T3: Đối chứng, khơng chủng *Bưởi Lơng Cổ ống nghiệm Data file: &k0S&k2GSLB&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to 10 Variable (cdtm) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 21.761 10.880 4.654 0.0183 Within 27 63.126 2.338 -Total 29 84.887 Coefficient of Variation = 26.67% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 63.800 6.380 1.51 0.48 10.00 62.900 6.290 1.48 0.48 10.00 45.300 4.530 1.60 0.48 -Total 30.00 172.000 5.733 1.71 0.31 Within 1.53 Bartlett's test Chi-square = 0.056 50 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.972 Error Mean Square = 2.338 Error Degrees of Freedom = 27 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 1.403 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 6.380 6.290 4.530 A A B Mean Mean Mean = = = 6.380 6.290 4.530 A A B ======================================================================== Variable (cdr) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 23.805 11.902 3.875 0.0332 Within 27 82.934 3.072 -Total 29 106.739 Coefficient of Variation = 51.45% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 46.600 4.660 1.93 0.55 10.00 28.900 2.890 1.83 0.55 10.00 26.700 2.670 1.46 0.55 -Total 30.00 102.200 3.407 1.92 0.35 Within 1.75 Bartlett's test Chi-square = 0.695 Number of Degrees of Freedom = 51 Approximate significance = 0.706 Error Mean Square = 3.072 Error Degrees of Freedom = 27 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 1.608 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean = 4.660 A Mean = 4.660 A Mean = 2.890 B Mean = 2.890 B Mean = 2.670 B Mean = 2.670 B ======================================================================== *Chanh Volka nhà lưới Data file: &k0S&k2GSL&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 45 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (cc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2452.180 306.523 8.996 0.0000 Within 36 1226.612 34.073 -Total 44 3678.792 Coefficient of Variation = 20.79% Var V A R I A B L E Number Sum No Average SD SE 52 -1 5.00 125.200 25.040 4.71 2.61 5.00 155.000 31.000 4.65 2.61 5.00 87.500 17.500 3.34 2.61 5.00 109.000 21.800 2.82 2.61 5.00 133.000 26.600 7.32 2.61 5.00 97.500 19.500 3.89 2.61 5.00 183.000 36.600 7.46 2.61 5.00 180.500 36.100 8.69 2.61 5.00 192.500 38.500 6.61 2.61 -Total 45.00 1263.200 28.071 9.14 1.36 Within 5.84 Bartlett's test Chi-square = 8.341 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.401 Error Mean Square = 34.07 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.04 s_ = 2.610 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 25.04 31.00 17.50 21.80 26.60 19.50 36.60 36.10 38.50 CD ABC D CD BCD D AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 38.50 36.60 36.10 31.00 26.60 25.04 21.80 19.50 17.50 A AB AB ABC BCD CD CD D D ========================================================================= Variable (cdr) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 53 Between 625.646 78.206 2.877 0.0139 Within 36 978.600 27.183 -Total 44 1604.246 Coefficient of Variation = 18.73% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 163.200 32.640 4.03 2.33 5.00 143.600 28.720 3.01 2.33 5.00 116.900 23.380 7.08 2.33 5.00 120.900 24.180 4.43 2.33 5.00 133.100 26.620 9.49 2.33 5.00 116.500 23.300 4.84 2.33 5.00 164.500 32.900 2.98 2.33 5.00 160.900 32.180 2.48 2.33 5.00 133.100 26.620 4.61 2.33 -Total 45.00 1252.700 27.838 6.04 0.90 Within 5.21 Bartlett's test Chi-square = 11.479 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.176 Error Mean Square = 27.18 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.688 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 32.64 28.72 23.38 24.18 26.62 23.30 32.90 32.18 26.62 A AB B B AB B A A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 32.90 32.64 32.18 28.72 26.62 26.62 24.18 23.38 23.30 A A A AB AB AB B B B ========================================================================= 54 Variable (tlt) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1568.844 196.106 13.556 0.0000 Within 36 520.800 14.467 -Total 44 2089.644 Coefficient of Variation = 29.46% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 51.000 10.200 2.77 1.70 5.00 67.000 13.400 5.18 1.70 5.00 31.000 6.200 2.49 1.70 5.00 42.000 8.400 2.70 1.70 5.00 58.000 11.600 5.37 1.70 5.00 25.000 5.000 2.65 1.70 5.00 107.000 21.400 4.56 1.70 5.00 93.000 18.600 3.13 1.70 5.00 107.000 21.400 3.97 1.70 -Total 45.00 581.000 12.911 6.89 1.03 Within 3.80 Bartlett's test Chi-square = 5.568 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.695 Error Mean Square = 14.47 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.542 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 10.20 13.40 6.200 8.400 11.60 5.000 CDE BC DE CDE CD E Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 21.40 21.40 18.60 13.40 11.60 10.20 A A AB BC CD CDE 55 Mean Mean Mean = = = 21.40 18.60 21.40 A AB A Mean Mean Mean = = = 8.400 6.200 5.000 CDE DE E ======================================================================== Variable (tlr) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 916.044 114.506 20.089 0.0000 Within 36 205.200 5.700 -Total 44 1121.244 Coefficient of Variation = 28.80% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 37.000 7.400 2.51 1.07 5.00 44.000 8.800 3.35 1.07 5.00 17.000 3.400 0.89 1.07 5.00 27.000 5.400 1.52 1.07 5.00 27.000 5.400 2.61 1.07 5.00 15.000 3.000 1.58 1.07 5.00 87.000 17.400 3.65 1.07 5.00 52.000 10.400 1.67 1.07 5.00 67.000 13.400 2.30 1.07 -Total 45.00 373.000 8.289 5.05 0.75 Within 2.39 Bartlett's test Chi-square = 9.810 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.279 Error Mean Square = 5.700 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.106 at alpha = 0.010 56 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 7.400 8.800 3.400 5.400 5.400 3.000 17.40 10.40 13.40 Ranked Order CDE CD EF DEF DEF F A BC AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 17.40 13.40 10.40 8.800 7.400 5.400 5.400 3.400 3.000 A AB BC CD CDE DEF DEF EF F ======================================================================== Variable (tltr) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1965.905 245.738 3.408 0.0052 Within 36 2595.975 72.110 -Total 44 4561.880 Coefficient of Variation = 50.90% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 65.740 13.148 11.59 3.80 5.00 58.560 11.712 4.62 3.80 5.00 116.620 23.324 12.90 3.80 5.00 93.110 18.622 9.78 3.80 5.00 72.310 14.462 5.25 3.80 5.00 153.800 30.760 13.38 3.80 5.00 40.660 8.132 2.93 3.80 5.00 93.020 18.604 3.33 3.80 5.00 56.860 11.372 2.22 3.80 -Total 45.00 750.680 16.682 10.18 1.52 Within 8.49 Bartlett's test Chi-square = 22.749 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.004 57 Error Mean Square = 72.11 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.61 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 13.15 11.71 23.32 18.62 14.46 30.76 8.130 18.60 11.37 BC BC AB ABC BC A C ABC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 30.76 23.32 18.62 18.60 14.46 13.15 11.71 11.37 8.130 A AB ABC ABC BC BC BC BC C ======================================================================== ...i KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG VỚI NẤM Fusarium sp VÀ Phytophthora sp GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI Ở ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG ĐỒN THIỆN... :” Khảo sát khả đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang với nấm Fusarium sp Phytophthora sp gây bệnh thối rễ có múi ĐBSCL” 1.2 Mục đích Tìm dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang. .. khuẩn số có múi : bưởi Lơng Cổ Cò 3 • Đánh giá tính đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang với nấm Fusarium sp Phytophthora sp đĩa petri • Khảo sát khả đối kháng dòng vi khuẩn Pseudomonas
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG VỚI NẤM Fusarium sp. VÀ Phytophthora sp. GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG VỚI NẤM Fusarium sp. VÀ Phytophthora sp. GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay