ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ TỶ LỆ NHIỄM BỆNH VÀNG LÁ GREENING CỦA 5 LOẠI THUỐC TRỪ SÂU PHÒNG TRỪ RẦY CHỔNG CÁNH Diaphorina citri Kuwayama (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) TRÊN CÂY CAM SÀNH TRONG NHÀ LƯỚI TẠI TIỀN GIANG

79 25 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ TỶ LỆ NHIỄM BỆNH VÀNG LÁ GREENING CỦA LOẠI THUỐC TRỪ SÂU PHÒNG TRỪ RẦY CHỔNG CÁNH Diaphorina citri Kuwayama (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) TRÊN CÂY CAM SÀNH TRONG NHÀ LƯỚI TẠI TIỀN GIANG NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐOÀN MINH HUY Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ TỶ LỆ NHIỄM BỆNH VÀNG LÁ GREENING CỦA LOẠI THUỐC TRỪ SÂU PHÒNG TRỪ RẦY CHỔNG CÁNH Diaphorina citri Kuwayama (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) TRÊN CÂY CAM SÀNH TRONG NHÀ LƯỚI TẠI TIỀN GIANG Tác giả ĐOÀN MINH HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Lê Cao Lượng ThS Kazuyoshi Yuasa Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Con xin thành kính khắc ghi cơng ơn ba mẹ sinh thành, nuôi dạy khôn lớn điểm tựa tinh thần vững cho trưởng thành ngày hôm Xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh mà đặc biệt thầy cô khoa Nông học dạy dỗ suốt năm học qua Xin chân thành cảm ơn Viện ăn miền Nam Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn sâu sắc thầy Lê Cao Lượng ThS Kazuyoshi Yuasa tạo điều kiện thuận lợi tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn sâu sắc KS Đoàn Văn Bằng, TS Katsuya Ichinose, KS Đỗ Hồng Tuấn, chị Võ Thị Nga, chị Tạ Thị Kim Oanh bạn Lê Thị Phương Dung tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Đồng cảm ơn đến bạn Nhân, Cảnh, Yến tập thể lớp Bảo vệ thực vật khóa 33 giúp đỡ suốt năm học trường thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Đồn Minh Huy iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu lực khả hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh vàng Greening loại thuốc trừ sâu phòng trừ rầy chổng cánh Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) cam sành nhà lưới Tiền Giang” tiến hành khu nhà lưới Viện ăn miền Nam, thời gian từ tháng đến tháng năm 2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố Kết thu được: - Trong điều kiện nhà lưới T =29±1, RH= 80 ± 1% , loại thuốc trừ sâu có hiệu lực phòng trừ rầy chổng cánh, thuốc actara dantotsu cho hiệu lực cao kéo dài đến 60 ngày sau xử lý Thuốc nugor sumithion cho hiệu lực cao giảm dần Thuốc admire cho hiệu lực thấp tăng dần - Trong điều kiện nhà lưới T =29±1, RH= 80 ± 1%, thả thành trùng rầy chổng cánh lên giống cam sành ngày rầy chổng cánh truyền bệnh VLG cho với tỷ lệ nhiễm biến động từ % đến 30 % Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG trung bình nghiệm thức đối chứng 10% tỷ lệ nhiễm bệnh VLG trung bình nghiệm thức có xử lý thuốc thấp so với nghiệm thức đối chứng Trong đó, nghiệm thức actara nugor không nhiễm bệnh VLG, tỷ lệ nhiễm trung bình cao nghiệm thức dantotsu (1,67%), admire (3,33%) nghiệm thức sumithion (5%) tính đến thời điểm 30 ngày sau xử lý thuốc - Như vậy, điều kiện nhà lưới loại thuốc dantosu, admire, sumithion có khả hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh VLG thuốc actara nugor có khả hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh VLG cao - Trong loại thuốc trừ sâu xử lý giống cam sành điều kiện nhà lưới T =29±1, RH= 80 ± 1%, có thuốc actara vừa có hiệu lực cao iv phòng trừ rầy chổng cánh vừa có khả hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh VLG cao Thuốc nugor có khả hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh VLG cao lại khơng có hiệu lực kéo dài phòng trừ rầy chổng cánh v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ x Danh sách hình xi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan cam sành 2.1.1 Đặc điểm thực vật học cam sành 2.1.2 Nhu cầu sinh thái 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng cam sành 2.1.4 Tình hình sản xuất phân bố cam sành 2.2 Tổng quan bệnh vàng Greening (VLG) 2.2.1 Lịch sử bệnh VLG 2.2.2 Sự nguy hại trạng bệnh VLG 2.2.3 Triệu chứng bên bệnh VLG 2.2.4 Triệu chứng bên bệnh VLG cam sành 2.2.5 Tác nhân gây bệnh 10 2.2.6 Sự lây nhiễm bệnh VLG 11 vi 2.2.7 Chẩn đoán bệnh Greening phương pháp PCR 12 2.2.7.1 Phương pháp trích DNA 12 2.2.7.2 Tiến trình PCR 13 2.2.7.3 Điện di sản phẩm PCR đọc kết tia UV 14 2.2.8 Một số biện pháp phòng trừ bệnh VLG 15 2.3 Tổng quan vể rầy chổng cánh (RCC) 16 2.3.1 Phân bố 16 2.3.2 Ký chủ Diaphorina citri Kuwayama 16 2.3.3 Đặc điểm hình thái Diaphorina citri Kuwayama 17 2.3.4 Đặc điểm sinh học Diaphorina citri Kuwayama 17 2.3.5 Cách gây hại Diaphorina citri Kuwayama 18 2.3.6 Biện pháp phòng trị 18 2.3.6.1 Biện pháp canh tác 18 2.3.6.2 Thiên địch 19 2.3.6.3 Biện pháp hóa học 20 2.4 Một số kết nghiên cứu biện pháp phòng trừ RCC Diaphorina citri bệnh VLG 20 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời gian, địa điểm 22 3.2 Điều kiện tự nhiên điều kiện khí hậu tỉnh Tiền Giang 22 3.3 Vật liệu nghiên cứu 25 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.3.2 Dụng cụ thí nghiệm 26 3.4 Nội dung nghiên cứu 27 3.5 Phương pháp nghiên cứu 27 3.5.1 Nhân mật số rầy chổng cánh 27 3.5.2 Chuẩn bị giống cam sành thí nghiệm 28 3.5.3 Xử lý thuốc 29 3.5.4 Tiến hành bao lưới thả RCC thí nghiệm 32 3.5.5 Phương pháp lấy tiêu 34 3.5.6 Chỉ tiêu theo dõi 34 vii 3.6 Xử lý số liêu 34 Chương 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Hiệu lực loại thuốc trừ sâu phòng trừ RCC 36 4.2 Khả hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh VLG loại thuốc trừ sâu phòng trừ RCC 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 56 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ctv Cộng tác viên ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐC Đối chứng HLB Huanglongbing JICA Japan International Cooperation Agency (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản) JIRCAS Japan Internatinal Research Center for Agricultural Sciences (Trung tâm nghiên cứu quốc tế khoa học nông nghiệp Nhật Bản) NT Nghiệm thức PCR Polymerase Chain Reaction RCC Rầy chổng cánh RH Ẩm độ SOFRI Southern Fruit Research Institute (Viện ăn miền Nam) STT Số thứ tự T Nhiệt độ VCAQM Viện ăn miền Nam VLG Vàng Greening ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 4.1: Hiệu lực tồn lưu loại thuốc trừ sâu phòng trừ rầy chổng cánh sau ngày thả rầy lên cam sành giống thí nghiệm điều kiện nhà lưới T =29±1, RH= 80 ± 1% 36 Bảng 4.2: Kết PCR giám định bệnh VLG giống cam sành thời điểm sau xử lý thuốc 39 Bảng 4.3: Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG giống cam sành thí nghiệm sau ngày thả rầy tính từ thời điểm ngày sau xử lý thuốc 41 Bảng 4.4: Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG giống cam sành thí nghiệm sau ngày thả rầy tính từ thời điểm ngày sau xử lý thuốc 41 Bảng 4.5: Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG giống cam sành thí nghiệm sau ngày thả rầy tính từ thời điểm ngày sau xử lý thuốc 42 Bảng 4.6: Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG giống cam sành thí nghiệm sau ngày thả rầy tính từ thời điểm 10 ngày sau xử lý thuốc 42 Bảng 4.7: Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG giống cam sành thí nghiệm sau ngày thả rầy tính từ thời điểm 15 ngày sau xử lý thuốc 43 Bảng 4.8: Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG giống cam sành thí nghiệm sau ngày thả rầy tính từ thời điểm 30 ngày sau xử lý thuốc 43 Bảng 4.9: Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG giống cam sành thí nghiệm sau ngày thả rầy tính từ thời điểm sau xử lý thuốc khác 44 Bảng 4.10: Ảnh hưởng loại thuốc trừ sâu phòng trừ RCC lên tỷ lệ nhiễm bệnh VLG trung bình giống cam sành thí nghiệm 44 Bảng 4.11: Tỷ lệ nhiễm bệnh VLG trung bình nghiệm thức thí nghiệm 45 53 Tiếng Anh Aubert, 1987 Opening talk 1p Workshop on citrus greening disease Fuzhou, December - 12, 1987 Reviews and abstracts Bové, J M., 2006 Huanglongbing: A destructive, newly-emerging century-old disease of citrus J Plant Pathol 88: – 37 Da Graca, J V., and Korsten, L., 2004 Citrus huanglongbing: review, present status and future strategies, 229 – 245 In S A M H Naqvi (ed.), Diseases of Fruits and Vegetable I Netherlands: Kluwer Academic Publishers Duc, H.T and Lai, T.K., 1998 Preliminary result of studies on the species composition of parasitoid wasps of Diaphorina citri Kuwayama at some provinces of the Kekong Delta Proceeding of First Symposium on Fruit Production in Mekong Delta (pp 63 – 68), 21 March 1998, Can Tho University, Can Tho city Hai, T.V., Hai, T.T., Dung, P.V and Ann, A., 1999 Effectiveness of some insecticides on the citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama and its parasitoid wasps Proceedings of 2nd Symposium on Fruit Production in Mekong Delta (pp 41 – 48), 03 March 1999, Can Tho University, Can Tho city Halbert Susan, Mạnunath Keremane, Fritz Roka, and Matthrew Brodie, 2008 Huanglongbing (Citrus Greening) in Florida Proceeding of FFTC-PPRI-NIFTS joint workshop on management of citrus Greening and vius disease for the rehablilitation ò citrus industry in the aspac, Hanoi, Vietnam, 8-12 september 2008 Halbert, S.E and Manjunath, K L., 2004 Asian citrus psyllids (Sternorhyncha: Psyllidae) and greening diseases of citrus: a literature review and assessmeent of risk in Florida Fla Entomol 87, 330 – 335 Huang, A L., 1987 Electronmicroscopical Studies on the Morphology and Population Dynamic of Fastidious Bacteria Causing Citrus Likubin In H J Su (Advisor), Ph D Thesis, NTU 148pp Hung, S C., 2006 Ecology and vectorship of the citrus psyllid in relation to the prevalence of citrus Huanglongbing In Ph D Thesis, NTU 164pp Hung, T H., Hung, S C., Chen, C N., Hsu, M H and Su H J., 2004 Detection by PCR of Candidatus Liberibacter asiaticus, the bacterium causing citrus 54 huanglongbing in vector psyllids: application to the study of vector-pathogen relationship Plant Pathology 53: 96-102 Huynh, N.V and Hoang, V.T., 1995 Pest and Disease of Fruit Trees Nong Nghiep Publishing House, Hochiminh city, 75 pp Huynh, N.V., Tuan, H C and Giang, C.L., 1999 Spiders (Arachnida: Araneae) as natural enemies of insect pest in orchards Proceeding of 2nd Symposium on Fruit Production in Mekong Delta (pp 139 – 150), 03 March 1999, Can Tho University, Can Tho city Huynh, NV and Xuan, H Q., 1994 Studies on the biological characteristics and some observations on the insect distribution and host plants in the Mekong Delta College of Agriculture, Can Tho University (In Vietnamese, internal circulation) pages Kim J.S., Sagaram, U S., Burns, J.K., Li, J L., Wang, N., 2009 Response of sweet orange (Citrus cinensis) to “Candidatus Liberibacter asiaticus” infection: microscopy and micriarray analyses Phytopathology 99: 50 – 57 Kim, P.V., Hai, T V., Oanh, P H., Dien, N K., Cam Lai, T T and Ngoc Ha, N T., 1997 Studies on the Yellow Leaf disease of the citrus orchards in the Mekong Delta: Part Green Veined Yellow Leaf disease Final project report 1994 – 1997, Can Tho University, 33 pp Koizumi Meisaku, Prommintara Maitree, and Ohtsu Yoshihiro, 1996 Wood apple, Limonia acidissima: A new host for the Huanglongbing (Greening) vector, Diaphorina citri Procaryotes amd Blight, pp 271 – 275 Lily Eng, Lau, C Y and Su, H J., 2008 A rapid field test kit for Huanglongbing (Citrus Greening Disease) A pamphlet by the Department of Agriculture, Sarawak, Malaysia Lopes, S A., 2006 Huanglongbing in Brazil Pp 11-19 Intern Workshop: Prevention of Citrus Greening Disease in Severely Infected Areas TARRI JIRCAS, Ishigaki, Japan Ohtsu Yoshihiro, Nakashima, K Promintara, M and Tomiyasu, Y., 1998 Typical symptoms of Citrus Greening on mandarin trees in Nepal, supported by detection and characterization of ribosomal DNA of the causal organisms Ann 55 Phytopathol Soc Jpn Schneider H., 1968 Anatomy of Greening-disease sweet orange shoots Phytopathology 58: 1155 – 1160 Takushi T., Toyozato, T., Taba, S., Ooshiro, A., Numazawa, M and Tokeshi, M., 2007 Scratch method for simple, rapid diagnosis of citrus huanglongbing using iodine to detect high accumulation of starch in the citrus leaves Jpn J Plantpathol 73: – Xu, C F., Xia, Y H., Li, K B and Ke, C., 1988 Further study of the transmission of citrus huanglongbing by a psyllid, Diaphorina citri Kuwayama Tenth Conference of the International Organization of Citrus Virologists pp 243 – 248 Yang, Y., Huang, M., Beattie, G A C., Xia, Y., Ouyang, G and Xiong, J., 2006 Distribition, biology, ecology and control of the psyllid Diaphorina citri Kuwayama, a major pest of citrus: A status report for China Int J Pest Manag 52: 343 – 352 56 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đặc tính loại thuốc dùng thí nghiệm Admire O-TEQ 200 OD Hoạt chất: Imidacloprid Độ độc: nhóm III Cơ chế tác động: tác động tiếp xúc, vị độc nội hấp, phổ tác dụng rộng Cơng dụng: phòng trừ nhiều loại sâu ăn chích hút lúa, ngơ, khoai tây, rau, bơng, mía ăn Có hiệu lực cao với loại rầy, rệp, bọ trĩ Ngồi ra, dùng loại sâu hại đất (như mối, sùng trắng ), xử lý hạt giống Liều lượng: 0,2 lít thuốc/ha Cách pha: 320 – 640 lít nước/ha Thời gian cách ly: ngày Cơng ty sản xuất: Bayer Vietnam Ltd Actara 25WG Hoạt chất: Thiamethoxam Độ độc: Nhóm III Cơ chế tác động: tác động tiếp xúc, vị độc, khả nội hấp mạnh, phổ tác dụng rộng Công dụng: trừ rầy nâu, bọ trĩ lúa; rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ trĩ chè; rầy chổng cánh có múi; rầy bơng xồi; bọ phấn cà chua Liều lượng: 25 – 30g thuốc/ha Cách pha: 500 – 600 lít nước/ha Thời gian cách ly: ngày 57 Công ty sản xuất: Syngenta Vietnam Ltd Dantotsu 16WSG Hoạt chất: Clothianidin Độ độc: nhóm IV Cơ chế tác động: có tác dụng tiếp xúc, vị độc, hiệu lực cao kéo dài Cơng dụng: phòng trừ nhiều loại sâu, đặc biệt với nhóm chích hút rầy nâu lúa, bọ trĩ dưa hấu, dòi đục cà chua, rầy xanh chè, sâu vẽ bùa có múi Liều lượng: 150 - 210g thuốc/ha Cách pha: 320 lít nước/ha Thời gian cách ly: dưa hấu ngày, cà chua ngày, chè ngày, cam ngày, lúa 10 ngày Công ty sản xuất: Sumimoto Chemical Vietnam Co., Ltd Sumithion 50 EC Hoạt chất: Fenitrothion Độ độc: nhóm II Cơ chế tác động: Tác động tiếp xúc, vị độc xông mạnh Công dụng: Phổ tác dụng rộng, diệt trừ rệp sáp, rệp vảy, bướm phượng cam quýt; sâu đục thân, sâu lá, nhện gié, rầy nâu, rầy xanh, bọ xít lúa, rệp sáp, rệp vảy, mọt đục cà phê; rệp sáp, sâu ăn tiêu Liều lượng: – 1,5 lít thuốc/ha Cách pha: 320 – 480 lít nước/ha Thời gian cách ly: 14 ngày Cơng ty sản xuất: Sumitomo Chemical Vietnam Co., Ltd 58 Nugor 40 EC Hoạt chất: Dimethoate Độ độc: nhóm II Cơ chế tác động: Có tác dụng tiếp xúc, vị độc lưu dẫn mạnh Cơng dụng: có phổ tác dụng rộng nên phòng trừ nhiều loại sâu hại trồng khác nhau, đặc biệt hiệu trùng chích hút nhai gặm Diệt trừ bọ xít, bọ trĩ, sâu lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ lúa; sâu ăn đậu phộng; nhện đỏ có múi; rệp sáp cà phê cà phê điều Liều lượng: 0,65 lít thuốc/ha Cách pha: 500–600 lít nước/ha Thời gian cách ly: 14 ngày Công ty sản xuất: Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Tùng Phụ lục 2: Các bảng số liệu Phụ lục 2.1: Bảng số liệu tỷ lệ chết RCC sau ngày thả rầy tính từ thời điểm sau xử lý thuốc NT Admire Actara 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Tỷ lệ chết RCC sau ngày thả rầy tính từ thởi điểm sau xử lý thuốc (%) 10 15 30 60 ngày ngày ngày 0.00 100.00 50.00 66.67 33.33 66.67 100.00 66.67 0.00 100.00 33.33 66.67 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 66.67 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 100.00 66.67 100.00 33.33 33.33 100.00 33.33 100.00 33.33 66.67 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 0.00 50.00 100.00 0.00 100.00 66.67 33.33 33.33 100.00 0.00 0.00 50.00 100.00 66.67 100.00 0.00 33.33 33.33 0.00 100.00 100.00 33.33 0.00 0.00 0.00 100.00 66.67 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 59 Dantotsu Sumithion Nugor ĐC 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 50.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 66.67 66.67 0.00 0.00 100.00 0.00 33.33 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 33.33 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 0.00 66.67 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00 33.33 100.00 100.00 50.00 66.67 50.00 33.33 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 0.00 0.00 33.33 0.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 66.67 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 60 Phụ lục 2.2: Bảng số liệu hiệu lực loại thuốc trừ sâu sau ngày thả rầy tính từ thời điểm sau xử lý thuốc NT Admire Actara Dantotsu Sumithion 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 0.00 66.67 100.00 66.67 50.01 33.33 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Hiệu lực ngày sau xử lý thuốc (%) 10 15 30 100.00 0.00 66.67 0.00 66.67 0.00 100.00 33.33 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 100.00 33.33 33.33 100.00 0.00 66.67 100.00 100.00 100.00 66.67 50.00 100.00 0.00 100.00 66.67 100.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 33.33 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 0.00 100.00 100.00 66.67 33.33 0.00 50.00 100.00 100.00 33.33 50.01 100.00 100.00 66.67 33.33 0.00 0.00 100.00 100.00 33.33 0.00 50.01 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 33.33 0.00 0.00 100.00 100.00 33.33 33.33 50.01 100.00 100.00 0.00 0.00 33.33 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 60 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 66.67 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 0.00 0.00 33.33 0.00 100.00 33.33 100.00 100.00 61 Nugor 5 5 5 5 5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 33.33 100.00 100.00 100.00 0.00 66.67 100.00 66.67 100.00 25.00 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 50.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 66.67 0.00 50.00 Phụ lục 3: Phương pháp PCR để xác định tỷ lệ nhiễm bệnh VLG (theo JICA VCANMN) Quy trình giám định nhiễm bệnh VLG thực phòng thí nghiệm Viện nghiên cứu ăn miền Nam Phụ lục 3.1: Quy trình ly trích DNA từ gân Tách gân cho vào túi nghiền Hút vào túi nghiền ml dd CTAB 2%, tiến hành nghiền gân dung dịch CTAB máy nghiền Hút 1,5 ml dịch nghiền vào tube đem ủ 15 phút 650C Sau đem li tâm tube sau ủ phút với tốc độ 14000 vòng/phút 40C Đổ 750 μl dung dịch sau li tâm vào tube chứa sẵn 600 μl chloroform: isoamyl (24:1) Lắc mạnh li tâm 10 phút, tốc độ 14000 vòng/phút 40C Hút 750 μl dung dịch sau li tâm vào tube chứa sẵn 600 μl isopropanol Lắc nhẹ đem li tâm 10 phút, tốc độ 14000 vòng/phút 40C Sau li tâm, đổ bỏ dung dịch tube, để khơ phút Sau đó, hút 800 μl cồn 70% vào tube để rửa DNA đem li tâm phút, tốc độ 14000 vòng/phút 40C Đổ bỏ dung dịch sau li tâm thu tủa DNA màu trắng đáy tube 62 Để khơ tube 24 điều kiện phòng Sau để khô, cho vào tube 100 μl nước cất lần sau bảo quản tủ lạnh đem lắc Phụ lục 3.2: Quy trình chạy PCR Hút μl dd chứa DNA vào tube Pha dung dịch buffer gồm 24 μl nước + μl primer/1 kít Primer sử dụng cho lá: OC1/GOrev − OC1: GCG CGT ATG CAA TAC GAG CGG CA − OI2C: GCC TCG CGA CTT CGC AAC CCA T Hút 10 μl dung dịch buffer vào tube chứa μl DNA Ly tâm để hòa tan hỗn hợp dd cho vào tủ lạnh phút Sau tiến hành PCR mẫu DNA máy Thermo cycle Các bước trình chạy PCR: ƒ Bước 1: 950C phút ƒ Bước 2: 950C 30 giây 550C 30 giây 720C 60 giây Lập lại 35 đến 40 chu kỳ ƒ Bước 3: giữ 40C Cho vào tube sau thực phản ứng nhân PCR μl thuốc nhuộm, ly tâm hòa tan thuốc nhuộm cho vào tủ lạnh phút Phụ lục 3.3: Quy trình chạy điện di ƒ Tạo gel agarose 1,4%: pha 100 ml gel agarose 1,4% gồm 1,4 g agarose + ml dd TAE 50X + 98 ml nước cất lần ƒ Tạo giếng agarose 63 ƒ Cho vào giếng 5μl dd sau thực phản ứng nhân PCR nhuộm thuốc nhuộm ƒ Chạy điện di dung dịch TAE 1X 20 phút dòng điện 100mV Sau chạy điện di, tiến hành nhuộm gel dung dịch edithium bromide 30 phút Xem kết máy chụp UV Phụ lục 4: Số liệu khí tượng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang từ tháng / 2011 – / 2011 Tốc độ gió (m/s) Tháng Nhiệt độ (oC) Ẩm độ (%) Lượng mưa (mm) Trung bình Tối đa 25.7 27 26.8 27.4 28.1 78 88 81 81 85 Không mưa 276.8 8.2 15.6 175.9 2 2 11 Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ Số Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục 5: Quy trình sản xuất có múi bệnh (theo KS Phạm Văn Vui – VCAQMN) Kỹ thuật sản xuất giống có múi bệnh nhà lưới trải qua giai đoạn sau: - Sản xuất gốc ghép - Sản xuất mắt ghép - Ghép - Chăm sóc giống sau ghép 64 Sơ đồ: Qui trình sản xuất giống CCM bệnh nhà lưới Sản xuất gốc ghép - gieo hạt - giâm cành Chọn gốc ghép - Có kiểm tra bệnh định kỳ - Và hạn sử dụng GHÉP MẮT Lơ nhân mắt ghép có chứng nhận (S1) Mắt ghép đủ tiêu chuẩn CÂY GIỐNG S2 Cây thương phẩm có xác nhận Người mua Kiểm tra giống đủ giống qui cách xuất vườn Người mua giống 65 Phụ lục 6: Kết xủ lý thống kê hiệu lực nghiệm thức Kết xử lý thống kê hiệu lực nghiệm thức sau ngày thả rầy tính từ thời điểm ngày sau xử lý thuốc Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19513.701 4878.425 15.541 0.0000 Within 45 14125.958 313.910 Total 49 33639.660 Mean Mean Mean Mean Mean Coefficient of Variation = 23.22% = 37.34 B Mean = = 88.31 A Mean = = 79.60 A Mean = = 88.16 A Mean = = 88.04 A Mean = 88.31 88.16 88.04 79.60 37.34 A A A A B Kết xử lý thống kê hiệu lực nghiệm thức sau ngày thả rầy tính từ thời điểm ngày sau xử lý thuốc Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 13986.889 3496.722 10.547 0.0000 Within 45 14918.569 331.524 Total 49 28905.458 Mean Mean Mean Mean Mean Coefficient of Variation = 22.86% = 46.21 B Mean = = 87.87 A Mean = = 88.07 A Mean = = 88.20 A Mean = = 87.95 A Mean = 88.20 88.07 87.95 87.87 46.21 A A A A B Kết xử lý thống kê hiệu lực nghiệm thức sau ngày thả rầy tính từ thời điểm ngày sau xử lý thuốc Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11437.212 2859.303 5.551 0.0010 Within 45 23177.418 515.054 Total 49 34614.629 Coefficient of Variation = 29.91% Mean Mean Mean = = = 47.47 88.27 88.15 B A A Mean Mean Mean = = = 88.27 88.15 81.32 A A A 66 Mean Mean = = 81.32 74.18 A AB Mean Mean = = 74.18 47.47 AB B Kết xử lý thống kê hiệu lực nghiệm thức sau ngày thả rầy tính từ thời điểm 10 ngày sau xử lý thuốc Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 39141.651 9785.413 21.226 0.0000 Within 45 20745.355 461.008 Total 49 59887.006 Mean Mean Mean Mean Mean Coefficient of Variation = 34.25% = 31.27 B Mean = = 88.31 A Mean = = 88.19 A Mean = = 26.15 B Mean = = 79.57 A Mean = 88.31 88.19 79.57 31.27 26.15 A A A B B Kết xử lý thống kê hiệu lực nghiệm thức sau ngày thả rầy tính từ thời điểm 15 ngày sau xử lý thuốc Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 37991.398 9497.849 16.297 0.0000 Within 45 26225.824 582.796 Total 49 64217.222 Mean Mean Mean Mean Mean Coefficient of Variation = 37.10% = 49.30 B Mean = = 88.23 A Mean = = 88.35 A Mean = = 18.09 C Mean = = 81.35 A Mean = 88.35 88.23 81.35 49.30 18.09 A A A B C Kết xử lý thống kê hiệu lực nghiệm thức sau ngày thả rầy tính từ thời điểm 30 ngày sau xử lý thuốc Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 24329.386 6082.347 8.610 0.0000 Within 45 31790.214 706.449 Total 49 56119.600 Coefficient of Variation = 42.49% Mean Mean = = 57.36 88.27 AB A Mean Mean = = 88.27 88.08 A A 67 Mean Mean Mean = = = 88.08 35.52 43.54 A B B Mean Mean Mean = = = 57.36 43.54 35.52 AB B B Kết xử lý thống kê hiệu lực nghiệm thức sau ngày thả rầy tính từ thời điểm 60 ngày sau xử lý thuốc Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16982.023 4245.506 5.265 0.0014 Within 45 36289.656 806.437 Total 49 53271.678 Mean Mean Mean Mean Mean Coefficient of Variation = 42.21% = 66.52 AB Mean = = 88.11 A Mean = = 88.03 A Mean = = 47.55 B Mean = = 46.22 B Mean = 88.11 88.03 66.52 47.55 46.22 A A AB B B Kết xử lý thống kê tỷ lệ nhiễm bệnh VLG trung bình nghiệm thức thí nghiệm Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value Pr > F  Model                       44      0.59300654      0.01347742       1.69  0.0061  Error                      315      2.51520301      0.00798477  Corrected Total            359      3.10820955  R‐Square     Coeff Var      Root MSE    Nhiem Mean   0.190787      12.33604      0.089358      0.724362                                   Alpha                            0.01                                 Error Degrees of Freedom          315                                 Error Mean Square            0.007985                                 Critical Value of t           2.59153                                 Least Significant Difference   0.0423                        Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    N                                          A       0.75887     60    6                                        A                                   B    A       0.73299     60    4                                   B    A                                   B    A       0.72436     60    1                                   B                                   B            0.71573     60    3                                   B                                   B            0.70711     60    5                                   B                                   B            0.70711     60    2 ... TIỀN GIANG Tác giả ĐỒN MINH HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Lê Cao Lượng ThS Kazuyoshi Yuasa Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii... đỡ tơi suốt năm học trường thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Đồn Minh Huy iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu lực khả hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh... 22% tổng diện tích trồng cam sành ĐBSCL Ở Tiền Giang, cam sành trồng chủ yếu huy n Châu Thành huy n Cái Bè Trước đây, huy n Cái Bè trồng nhiều cam sành năm gần diện tích trồng cam sành giảm bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ TỶ LỆ NHIỄM BỆNH VÀNG LÁ GREENING CỦA 5 LOẠI THUỐC TRỪ SÂU PHÒNG TRỪ RẦY CHỔNG CÁNH Diaphorina citri Kuwayama (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) TRÊN CÂY CAM SÀNH TRONG NHÀ LƯỚI TẠI TIỀN GIANG , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ TỶ LỆ NHIỄM BỆNH VÀNG LÁ GREENING CỦA 5 LOẠI THUỐC TRỪ SÂU PHÒNG TRỪ RẦY CHỔNG CÁNH Diaphorina citri Kuwayama (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) TRÊN CÂY CAM SÀNH TRONG NHÀ LƯỚI TẠI TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay