ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ VÀ KIỂM CHỨNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CHANH VOLKA (Citrus volkarmeriana)

102 25 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:37

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ VÀ KIỂM CHỨNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CHANH VOLKA (Citrus volkarmeriana) NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ THỊ NHẠN Tiền Giang, tháng 07 năm 2011 i   ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ VÀ KIỂM CHỨNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CHANH VOLKA (Citrus volkarmeriana) Tác giả ĐỖ THỊ NHẠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS TỪ THỊ MỸ THUẬN ThS ĐẶNG THÙY LINH Tiền Giang, tháng 07/2011 ii   LỜI CẢM TẠ Đầu tiên, xin gửi lời biết ơn chân thành, tha thiết đến cha mẹ, người sinh ra, hết lòng ni dạy, động viên giúp đỡ tơi nhiều suốt trình học tập Chân thành biết ơn: − TS Từ Thị Mỹ Thuận - Khoa Nơng học, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh ThS Đặng Thùy Linh - Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Viện Cây Ăn Quả Miền Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp − Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm khoa Nơng học tồn thể q thầy ln hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học trường − Ban lãnh đạo Viện Cây Ăn Quả Miền Nam, anh chị Viện, đặc biệt anh chị Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật tận tình bảo, giúp đỡ tơi thời gian thực đề tài − Ngồi có người bạn giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn học tập động viên giúp đỡ suốt trình thực đề tài Tiền Giang, tháng 07/2011 Đỗ Thị Nhạn iii   TÓM TẮT Đỗ Thị Nhạn, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Thực đề tài “Điều tra tình hình bệnh vàng thối rễ kiểm chứng tác nhân gây bệnh vàng thối rễ chanh Volka (Citrus volkarmeriana)” Giáo viên hướng dẫn: TS Từ Thị Mỹ Thuận - Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh ThS Đặng Thùy Linh - Bộ Môn Bảo Vệ Thực Vật, Viện Cây Ăn Quả Miền Nam Đề tài thực từ tháng 02/2011 đến 07/2011 Bộ Môn BVTV - Viện Cây Ăn Quả Miền - Long Định - Châu Thành - Tiền Giang Gồm nội dung: − Điều tra tình hình bệnh vàng thối rễ, thu mẫu trích lọc tuyến trùng Pratylenchus spp vườn cam sành sử dụng gốc ghép chanh Volka huyện Cái Bè - Tiền Giang − Xác định mật số tuyến trùng Pratylenchus spp ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển chanh Volka − Đánh giá ảnh hưởng mức mật số bào tử dòng nấm Fusarium sp Phytophthora sp đến đến biểu triệu chứng vàng thối rễ chanh Volka − Đánh giá ảnh hưởng tương tác tuyến trùng Pratylenchus spp., nấm Fusarium sp Phytophthora sp biểu triệu chứng vàng thối rễ chanh Volka Một số kết đạt được: iv   ™ Qua điều tra: − Cho thấy tất vườn điều tra Mỹ Lương Mỹ Lợi A (Cái Bè - Tiền Giang) nhiễm vàng thối rễ − Tuyến trùng Pratylenchus spp có liên quan vườn cam sành sử dụng gốc ghép chanh Volka Mỹ Lương Mỹ Lợi A với mật số Pratylenchus spp 1g rễ (63 con; 35 con) 200 ml đất (49 con; 48con) ™ Trong điều kiện nhà lưới: − Tuyến trùng Pratylenchus spp gây triệu chứng vàng thối rễ với mật số 10 con/chậu làm giảm sinh trưởng phát triển chanh Volka − Nấm Fusarium sp Phytophthora sp gây triệu chứng bệnh vàng thối rễ chanh Volka Tất mức mật số bào tử thí nghiệm nấm Fusarium sp Phytophthora sp có ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển chanh Volka Chủng nấm Phytophthora sp tiêu sinh trưởng chanh Volka giảm nhiều nấm Fusarium sp − Chủng đơn hay chủng kết hợp tuyến trùng Pratylenchus spp., nấm Fusarium sp Phytophthora sp gây triệu chứng vàng thối rễ chanh Volka Trong đó, chủng đồng thời tác nhân tuyến trùng Pratylenchus spp., nấm Fusarium sp Phytophthora sp bệnh trầm trọng chủng đơn hay chủng kết hợp tác nhân với v   MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH BẢNG ix DANH SÁCH HÌNH ix Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1Mục đích 1.2.2Yêu cầu 1.3Giới hạn nghiên cứu Chương 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1Sơ lược chanh Volka - Citrus volkameriana 2.2Bệnh vàng thối rễ có múi tác nhân 2.2.1Một số nghiên cứu nước .4 2.2.2Một số nghiên cứu nước 2.3Tổng quan tuyến trùng Pratylenchus spp 2.3.1Phân loại 2.3.2Sơ lược đặc điểm hình thái sinh học tuyến trùng Pratylenchus spp 2.3.3Phân bố phổ kí chủ tuyến trùng Pratylenchus spp 10 2.3.4Phương thức gây hại tuyến trùng Pratylenchus spp 11 2.4Sơ lược nấm Fusarium sp .12 2.4.1Phân loại 12 2.4.2Đặc điểm hình thái nấm Fusarium sp 12 vi   2.4.3Sự phân bố phổ kí chủ 13 2.4.4Đặc điểm điều kiện gây hại nấm Fusarium sp trồng .14 2.4.5Quá trình xâm nhiễm nấm Fusarium sp 14 2.5Sơ lược nấm Phytophthora sp 15 2.5.1Phân loại (theo Hawksworth ctv, 1995) 15 2.5.2Đặc điểm hình thái, sinh học điều kiện gây hại 15 2.5.3Sự phân bố phổ kí chủ 16 2.5.4Tác hại Phytophthora sp 17 2.6Sự tương tác gây hại trồng tuyến trùng nấm 17 Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2Nội dung nghiên cứu 20 3.3Vật liệu phương tiện nghiên cứu 20 3.4Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1Phương pháp điều tra tình hình bệnh vàng thối rễ, thu mẫu trích lọc tuyến trùng Pratylenchus spp .22 3.4.2Phương pháp xác định mật số tuyến trùng Pratylenchus spp ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển chanh Volka .23 3.4.3Đánh giá ảnh hưởng mật số bào tử dòng nấm Fusarium sp Phytophthora sp đến biểu triệu chứng vàng thối rễ chanh Volka .26 3.4.4Đánh giá ảnh hưởng tương tác tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp biểu triệu chứng vàng thối rễ chanh Volka 30 3.4.5Phương pháp xử lý số liệu .32 Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1Tình hình bệnh vàng thối rễ kết trích lọc tuyến trùng vườn cam sành sử dụng gốc ghép chanh Volka .33 4.2Ảnh hưởng mật số tuyến trùng Pratylenchus spp đến sinh trưởng pháttriển chanh Volka .38 4.3Kết ảnh hưởng mật số bào tử nấm Fusarium sp Phytophthora sp đến sinh trưởng phát triển chanh Volka .44 vii   4.4 Ảnh hưởng tương tác tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp biểu triệu chứng vàng thối rễ chanh Volka .54 Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 61 5.1Kết luận 61 5.2Đề nghị .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 PHỤ LỤC 68 viii   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo Vệ Thực Vật CCM: có múi Ctv: cộng tác viên CV: Coefficient of Variation - Độ lệch tiêu chuẩn tương đối ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long F solani: Fusarium solani P coffeae: Pratylenchus coffeae P citrophthora: Phytophthora citrophthora PDA: Potato Dextrose Agar VCAQMN: Viện Cây Ăn Quả Miền Nam VLTR: vàng thối rễ WA: Water Agar ix   DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.1: Các nghiệm thức thí nghiệm xác định mật số tuyến trùng Pratylenchus spp ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển chanh Volka 24 Bảng 3.2 Các nghiệm thức thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng mật số bào tử nấm Fusarium sp đến biểu triệu chứng vàng thối rễ chanh Volka 26 Bảng 3.3 Các nghiệm thức sử dụng thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng mật số bào tử nấm Phytophthora sp đến biểu triệu chứng vàng thối rễ chanh Volka .28 Bảng 3.4 Các nghiệm thức thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng tương tác tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp 31 Bảng 4.1: Kết điều tra tình hình bệnh vàng thối rễ vườn cam sành sử dụng gốc ghép chanh Volka Cái Bè - Tiền Giang 36 Bảng 4.2: Ảnh hưởng mật số Pratylenchus spp đến sinh trưởng phát triển chanh Volka tiêu theo dõi tuyến trùng 13 tuần sau chủng .42 Hình 4.5: Tuyến trùng Pratylenchus spp vỏ rễ chanh Volka sau nhuộm rễ 44 Bảng 4.3: Ảnh hưởng mật số bào tử nấm Fusarium sp đến sinh trưởng phát triển chanh Volka 11 tuần sau chủng 45 Bảng 4.4: Ảnh hưởng mật số bào tử nấm Phytophthora sp đến sinh trưởng phát triển chanh Volka 11 tuần sau chủng 49 Bảng 4.5: Ảnh hưởng kết hợp Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp lên sinh trưởng phát triển chanh Volka tiêu theo dõi tuyến trùng Pratylenchus spp tuần sau chủng 58 78 Phụ bảng 3.6: Chiều dài rễ trung bình chanh Volka 11 tuần sau chủng nấm Phytophthora sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 45.969 15.323 13.462 0.0000 Within 36 40.975 1.138 Total 39 86.944 Coefficient of Variation = 6.38%   Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.051 s_ = 0.5334 at alpha = 0.010 x _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 17.05 16.20 15.35 18.25 AB AB B A Mean Mean Mean Mean = = = = 18.25 17.05 16.20 15.35 A AB AB B Phụ bảng 3.7: Trọng lượng thân trung bình chanh Volka 11 tuần sau chủng nấm Phytophthora sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 73.700 24.567 31.362 0.0000 Within 36 28.200 0.783 Total 39 101.900 Coefficient of Variation = 9.27% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.702 s_ = 0.4424 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean   = = = = 9.400 8.300 8.700 11.80 B B B A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 11.80 9.400 8.700 8.300 A B B B 79 Phụ bảng 3.8: Trọng lượng rễ trung bình chanh Volka 11 tuần sau chủng nấm Phytophthora sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 93.947 31.316 265.637 0.0000 Within 36 4.244 0.118 Total 39 98.191 Coefficient of Variation = 6.62% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7627 s_ = 0.1983 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 4.660 4.360 3.920 7.800 B B B A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 7.800 4.660 4.360 3.920 A B B B Phụ lục 4: Kết ảnh hưởng tương tác tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp biểu triệu chứng thối rễ chanh Volka Phụ bảng 4.1: Một số tiêu sinh trưởng chanh Volka giảm sau tuần chủng tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp Nghiệm thức Fus Phy Fus + Phy Prat Pra + Phy Pra + Fu Pra + Fus + Phy Không chủng Chiều dài giảm (%) Thân Rễ 22,5 7,1 23,7 9,7 35,8 12,4 24,6 10,2 41,3 19 50,1 24,8 52,6 29,1 0 Trọng lượng giảm (%) Thân Rễ 35,3 65,1 38,2 67,5 46,2 68,2 33,8 60,4 54,7 70,6 57,7 72,1 59,0 75,6 0 Phụ bảng 4.2: Chiều dài thân trung bình chanh Volka giảm sau tuần chủng tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp.  A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 14634.433 2090.633 158.530 0.0000   80 Within 72 949.507 13.188 -Total 79 15583.940 Coefficient of Variation = 11.37% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.077 s_ = 1.624 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 28.95 29.62 27.93 36.72 39.94 45.04 46.49 0.9100 D D D Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean C BC AB A E = = = = = = = = 46.49 45.04 39.94 36.72 29.62 28.95 27.93 0.9100 A AB BC C D D D E Phụ bảng 4.3: Chiều dài rễ trung bình chanh Volka giảm sau tuần chủng tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6836.742 976.677 44.512 0.0000 Within 72 1579.814 21.942 -Total 79 8416.556 Coefficient of Variation = 23.56% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.839 s_ = 2.095 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   = = = = = = = = 15.08 17.71 19.70 17.74 25.54 29.79 32.58 0.9100 C BC BC BC AB A A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = = = = 32.58 29.79 25.54 19.70 17.74 17.71 15.08 0.9100 A A AB BC BC BC C D 81 Phụ bảng 4.4: Trọng lượng thân trung bình chanh Volka giảm sau tuần chủng tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 17876.102 2553.729 41.994 0.0000 Within 72 4378.490 60.812 -Total 79 22254.592 Coefficient of Variation = 20.91%     Duncan's Multiple Range Test LSD value = 13.05 s_ = 3.487 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 36.09 37.65 42.66 33.79 47.66 49.43 50.20 0.9100 AB AB AB B AB A A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = = = = 50.20 49.43 47.66 42.66 37.65 36.09 33.79 0.9100 A A AB AB AB AB B C Phụ bảng 4.5: Trọng lượng rễ trung bình chanh Volka giảm sau tuần chủng tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp A N A L Y S I S Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of Mean Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 27090.569 3870.081 309.596 0.0000 Within 72 900.029 12.500 -Total 79 27990.599 Coefficient of Variation = 7.20%   82 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.916 s_ = 1.581 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 53.84 55.34 55.69 51.01 57.30 58.17 60.45 0.9100 BC ABC ABC C ABC AB A D Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 60.45 58.17 57.30 55.69 55.34 53.84 51.01 0.9100 A AB ABC ABC ABC BC C D Phụ bảng 4.6: Một số tiêu trung bình tuyến trùng Pratylenchus 13 tuần sau chủng (trước chuyển đổi số liệu)     Mật số STT Nghiệm thức Pratylenchus spp Pf/Pi Rễ (1g) Đất (200ml) Fus 0 Phy 0 Fus + Phy 0 19 22 2,3 Prat Pra + Phy 13 0,9 Pra + Fu 11 1,1 Pra + Fus + Phy 20 1,7 Không chủng 0     Phụ bảng 4.7: Mật số tuyến trùng Pratylenchus spp gram rễ tuần sau chủng   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 175.322 25.046 4215.920 0.0000 Within 72 0.428 0.006 Total 79 175.750 Coefficient of Variation = 3.59%               83 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1449 s_ = 0.03873 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 0.7100 0.7100 0.7100 4.359 3.646 3.345 2.982 0.7100 E E E A B C D E Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 4.359 3.646 3.345 2.982 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 A B C D E E E E   Phụ bảng 4.8: Mật số tuyến trùng Pratylenchus spp 200 ml đất tuần sau chủng   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 216.545 30.935 696.765 0.0000 Within 72 3.197 0.044 Total 79 219.741 Coefficient of Variation = 9.52% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3924 s_ = 0.1049 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   = = = = = = = = 0.7100 0.7100 0.7100 4.758 2.602 2.959 4.544 0.7100 C C C A B B A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = = = = 4.758 4.544 2.959 2.602 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 A A B B C C C C 84 Phụ bảng 4.9: Hệ số sinh sản tuyến trùng Pratylenchus spp 200 ml đất tuần sau chủng   A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 10.926 1.561 612.814 0.0000 Within 72 0.183 0.003 Total 79 11.109 Coefficient of Variation = 4.78% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1025 s_ = 0.02739 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 0.7100 0.7100 0.7100 1.660 1.200 1.250 1.500 0.7100 D D D A C C B D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = = = = 1.660 1.500 1.250 1.200 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 A B C C D D D D Phụ lục 5: Biểu triệu chứng vàng thối rễ tán hệ thống rễ chanh Volka sau 13 tuần chủng tuyến trùng Pratylenchus spp ĐC: Đối chứng   NTI: chủng 10 con/chậu 85 ĐC: Đối chứng ĐC: Đối chứng   NTII: chủng 100 con/chậu NTIV: chủng 5.000 con/chậu ĐC: Đối chứng NTIII: chủng 1.000 con/chậu So sánh nghiệm thức 1, 2, 3, 86   ĐC: Đối chứng ĐC: Đối chứng   NTI: chủng 10 con/chậu NTIII: chủng 1.000 con/chậu                    ĐC: Đối chứng ĐC: Đối chứng NTII: chủng 100 con/chậu NTIV: chủng 5.000 con/chậu 87 Phụ lục 6: Biểu triệu chứng vàng tán chanh Volka sau 11 tuần chủng nấm Fusarium sp ĐC: Đối chứng NTIV: chủng 2,8 x 107 bào tử/chậu ĐC: Đối chứng   ĐC: Đối chứng NTV: chủng x 107 bào tử/chậu NTVI: chủng 23 x 107 bào tử/chậu 88   Phụ lục 7: Biểu triệu chứng vàng tán chanh Volka sau 11 tuần chủng nấm Phytophthora sp ĐC: Đối chứng I: chủng 12 x 103 túi bào tử/chậu ĐC: Đối chứng   ĐC: Đối chứng II: chủng 30 x 103 túi bào tử/chậu III: chủng 90 x 10 túi bào tử/chậu 89   Phụ lục 8: Biểu triệu chứng vàng tán chanh Volka sau tuần chủng tuyến trùng Pratylenchus spp nấm Fusarium sp., Phytophthora sp ĐC: Đối chứng NTI: chủng Fus ĐC: Đối chứng   ĐC: Đối chứng NTII: chủng Phy NTIII: chủng Fus + Phy 90   ĐC: Đối chứng ĐC: Đối chứng   NTIV: chủng Pra NTVI: chủng Pra + Fus ĐC: Đối chứng ĐC: Đối chứng NTV: chủng Pra + Phy NTVII:chủng Pra +Fus + Phy 91   Phụ lục 9: Một số hình ảnh tuyến trùng Pratylenchus spp Tuyến trùng Pratylenchus spp (con đực) Tuyến trùng Pratylenchus spp (con cái)   92   Tuyến trùng Pratylenchus spp (con mang trứng) Phụ lục 10: Hình nấm Phytophthora sp phóng động bào tử A: túi (bọc) bào tử B: động bào tử phóng     ... coffeae, Radopholus similes, Tylenchulus semipenetrans, Meloidogyne sp.) chích hút tạo vết thương từ nấm (Fusarium spp., Phytophthora sp., Pythium sp.) cơng gây hại làm bị bệnh trầm trọng chết nhanh... yếu nấm Fusarium, Phytophthora Pythium Bên cạnh đó, có diện loại tuyến trùng hại rễ Pratylenchus cofeae, Radopholus similis, Tylenchulus semipenetrans, Meloidogyne sp Theo ghi nhận gần tuyến... thích tạo ethylene làm vàng nhanh rụng sớm Lê Thị Thu Hồng Lâm Thị Mỹ Nương (2002) cho bệnh vàng chết nhanh quýt tiều Lai Vung - Đồng Tháp Fusarium sp., Phytophthora sp., Pythium sp bên cạnh có xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ VÀ KIỂM CHỨNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CHANH VOLKA (Citrus volkarmeriana) , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ VÀ KIỂM CHỨNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CHANH VOLKA (Citrus volkarmeriana)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay