THEO DÕI SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, BIẾN DỊ CỦA GIỐNG HOA CÚC VÀNG ĐÀI LOAN (Chrysanthemum sp.) SAU KHI XỬ LÝ ĐỘT BIẾN BẰNG TIA GAMMA (CO ) 60

79 31 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THEO DÕI SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, BIẾN DỊ CỦA GIỐNG HOA CÚC VÀNG ĐÀI LOAN (Chrysanthemum sp.) SAU KHI XỬ ĐỘT BIẾN BẰNG TIA GAMMA (CO60) NGÀNH: NÔNG HỌC NIÊN KHÓA: 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ AN BÌNH Tháng 08/2011 THEO DÕI SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, BIẾN DỊ CỦA GIỐNG HOA CÚC VÀNG ĐÀI LOAN (Chrysanthemum sp.) SAU KHI XỬ ĐỘT BIẾN BẰNG TIA GAMMA (CO60) Tác giả ĐỖ AN BÌNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS Phan Thanh Kiếm KS Dương Thị Lan Oanh Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính ghi ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục tạo điều kiện tốt để có ngày hơm Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban giám hiệu nhà trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nơng học, q Thầy, Cơ giáo khoa Nơng học tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Phan Thanh Kiếm truyền đạt kiến thức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tơi xin trân trọng cảm ơn đến KS Dương Thị Lan Oanh, Viện khoa học Kỹ thuật Nông Nghiệp miền Nam tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Cảm ơn tập thể lớp DH07NHA toàn thể bạn bè xa gần giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập thực đề tài Do hạn chế thời gian mặt kiến thức nên đề tái khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận xét, ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ giáo bạn để đề tài hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Đỗ An Bình ii TÓM TẮT Đề tài “Theo dõi sinh trưởng, phát triển, biến dị giống hoa cúc vàng Đài Loan (Chrysanthemum sp.) sau xử đột biến tia gamma (CO60)” tiến hành nhà lưới trung tâm Quản Kiểm định giống trồng - Vật nuôi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 02 năm 2011 đến tháng 07 năm 2011 nhằm đánh giá sinh trưởng, phát triển hoa cúc vàng Đài Loan nuôi cấy in vitro liều chiếu xạ khác nhau, ghi nhận biến dị đột biến, từ xác định biến dị có lợi phục vụ cho công tác chọn tạo giống hoa Kết nhận được: - Ở liều chiếu xạ 30 Gy ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng, phát triển cúc vàng Đài Loan sau xử đột biến so với liều chiếu xạ 20 Gy đối chứng - Việc chiếu xạ in vitro tạo dãy biến dị phong phú, nhiều biến dị thân, Trong biến dị hoa nở sớm (10 ngày so với đối chứng), hoa to (6,6 cm so với đối chứng 5,6 cm), cấu trúc hoa thay đổi (cánh hoa ngắn, nhiều cánh, xếp dày đều) cá thể M1C3.14 có ý nghĩa làm vật liệu ban đầu cho công tác chọn tạo giống hoa iii MỤC LỤC Nội dung trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách đồ thị .xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất hoa giới Việt Nam 2.1.1 Trên giới 2.2.1 Ở Việt Nam 2.2 Tổng quan hoa cúc 2.2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.2.2 Vị trí phân loại 2.2.3 Đặc điểm thực vật học 2.2.3.1 Thân 2.2.3.2 Lá 2.2.3.3 Rễ 2.2.3.4 Hoa 2.2.3.5 Quả 2.2.4 Yêu cầu ngoại cảnh iv 2.2.4.1 Nhiệt độ 2.2.4.2 Ánh sáng 2.2.4.3 Ẩm độ 2.2.4.4 Dinh dưỡng 2.2.5 Các giống cúc phổ biến sản xuất .10 2.2.5.1 Giống địa phương 10 2.2.5.2 Giống cúc nhập nội 11 2.2.6 Kỹ thuật trồng chăm sóc 12 2.2.6.1 Thời vụ gieo trồng .12 2.2.6.2 Làm đất 13 2.2.6.3 Bón phân 13 2.2.6.4 Mật độ, khoảng cách 14 2.2.6.5 Kỹ thuật chăm sóc .14 2.2.6.6 Phòng trừ sâu bệnh 15 2.3 Sơ lược đột biến thực nghiệm .15 2.3.1 Khái niệm đột biến 15 2.3.2 Ý nghĩa đột biến 16 2.3.3 Biểu đột biến tự nhiên 16 2.3.4 Hạn chế đột biến 17 2.3.5 Các kiểu đột biến 17 2.3.6 Phương pháp gây đột biến tác nhân vật 17 2.3.6.1 Bức xạ ion hóa 18 2.3.6.2 Bức xạ khơng gây ion hóa 18 2.3.7 Phương pháp gây đột biến tác nhân hóa học .19 2.4 Tình hình nghiên cứu xử đột biến hoa cúc ngồi nước .19 2.4.1 Tình hình nghiên cứu giới 19 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết .23 3.3 Vật liệu nghiên cứu .24 v 3.3.1 Đối tượng thí nghiệm 24 3.3.2 Đất đai 24 3.3.3 Các vật liệu khác 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Nghiệm thức 25 3.4.2 Bố trí thí nghiệm 25 3.4.3 Quy trình kỹ thuật trồng .26 3.4.3.1 Giai đoạn vườn ươm 26 3.4.3.2 Giai đoạn chậu .26 3.4.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 27 3.4.4.1 Chỉ tiêu số sống phát triển qua giai đoạn .27 3.4.4.2 Các tiêu sinh trưởng phát triển 27 3.4.4.3 Các chi tiêu hoa đặc điểm hoa 28 3.4.4.4 Theo dõi xuất biến dị 28 3.4.4.5 Các tiêu sâu bệnh hại 28 3.4.5 Phương pháp theo dõi 28 3.5 Tính tốn xử số liệu 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Số lượng sống phát triển qua giai đoạn hoa cúc vàng Đài Loan 30 4.2 Ảnh hưởng liều chiều xạ đến trình sinh trưởng phát triển hoa cúc vàng Đài Loan 31 4.2.1 Chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao hoa cúc vàng Đài Loan 31 4.2.2 Số tốc độ hoa cúc vàng Đài Loan 34 4.3 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến thời gian nụ số nụ/cây hoa cúc vàng Đài Loan 37 4.4 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến số nở hoa tỉ lệ nở hoa hoa cúc vàng Đài Loan 38 4.5 Tần số biến dị hoa cúc vàng Đài Loan 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 46 vi 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC .48 Phụ luc 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG THÍ NGHIỆM 49 Phục lục 2: MỘT SỐ ĐỒ THỊ MƠ TẢ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 50 Phục lục 3: KẾT QUẢ XỬ THỐNG KÊ 52 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CV : Cofficient of Variation/Hệ số biến động Ctv : Cộng tác viên Đc : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations / Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc Gy : Gray IAEA : International Atomic Energy Agency/ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế LLL : Lần lặp lại MS : Môi trường Murashige and Skoog (1962) M1C3.14: Thế hệ thứ 1, liều chiếu xạ 30 Gy, lần lặp thứ 3, số 14 NT : Nghiệm thực NST : Ngày sau trồng UV : Ultra Violet/Tia tử ngoại viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Nội dung trang Bảng 2.1 Một số loài họ Asteraceae xử đột biến 21 Bảng 3.1 Các yếu tố khí hậu khu vực Tp Hồ Chí Minh từ 02/2011 đến 06/2011 23 Bảng 4.1 Số lượng hoa cúc vàng Đài Loan sống qua giai đoạn theo dõi 31 Bảng 4.2 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến chiều cao hoa cúc vàng Đài Loan 32 Bảng 4.3 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến tốc độ tăng trưởng chiều cao hoa cúc vàng Đài Loan .34 Bảng 4.4 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến số hoa cúc vàng Đài Loan 35 Bảng 4.5 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến tốc độ hoa cúc vàng Đài Loan 36 Bảng 4.6 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến số cành cấp hoa cúc vàng Đài Loan .36 Bảng 4.7 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến thời gian nụ hoa cúc vàng Đài Loan .37 Bảng 4.8 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến số nụ hoa cúc vàng Đài Loan .38 Bảng 4.9 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến số nở hoa tỉ lệ nở hoa hoa cúc vàng Đài Loan 39 Bảng 4.10 Tần số biến dị hoa cúc vàng Đài Loan 40 ix    3.1.4 Chiều cao 40 NST                                            CHIEUCAOCAY(CM)                                                         The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2      0.25020000      0.12510000       0.20    0.8210           Error                        6      3.68280000      0.61380000           Corrected Total              8      3.93300000                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CHIEUCAOCAY Mean                         0.063616      5.159960      0.783454            15.18333               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2      0.25020000      0.12510000       0.20    0.8210      3.1.5 Chiều cao 50 NST                                            CHIEUCAOCAY(CM)                                                         The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     11.40868889      5.70434444       2.54    0.1590           Error                        6     13.49040000      2.24840000           Corrected Total              8     24.89908889                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CHIEUCAOCAY Mean                         0.458197      7.120350      1.499467            21.05889               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     11.40868889      5.70434444       2.54    0.1590    3.1.6 Chiều cao 60 NST                                              CHIEUCAOCAY(CM)                                                         The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     27.21126667     13.60563333       5.42    0.0453           Error                        6     15.07393333      2.51232222           Corrected Total              8     42.28520000                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CHIEUCAOCAY Mean                         0.643518      4.757947      1.585031            33.31333               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     27.21126667     13.60563333       5.42    0.0453    Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 60 NST                                   Alpha                            0.05                                  Least Significant Difference   3.1667      53                      Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    NT                                        A        34.887      3    NTA                                      A        34.163      3    NTB                                      B        30.890      3    NTC  3.1.7 Chiều cao 70 NST                                            CHIEUCAOCAY(CM)                                                                                                   The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     104.3217556      52.1608778       7.29    0.0248           Error                        6      42.9261333       7.1543556           Corrected Total              8     147.2478889                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CHIEUCAOCAY Mean                         0.708477      6.290435      2.674763            42.52111               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     104.3217556      52.1608778       7.29    0.0248  Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 70 NST                                   Alpha                            0.05                                  Least Significant Difference   5.3439                         Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    NT                                        A        45.557      3    NTA                                      A                                      A        44.240      3    NTB                                        B        37.767      3    NTC  3.1.8 Chiều cao 80 NST                                            CHIEUCAOCAY(CM)                                                         The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     197.8868667      98.9434333       8.80    0.0164           Error                        6      67.4783333      11.2463889           Corrected Total              8     265.3652000                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CHIEUCAOCAY Mean                         0.745715      5.934811      3.353564            56.50667               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     197.8868667      98.9434333       8.80    0.0164    54 Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 80 NST                                   Alpha                            0.05                                  Least Significant Difference   6.7001                            Means with the same letter are not significantly different.                                    t Grouping          Mean      N    NT                                           A        61.943      3    NTA                                    B    A        57.077      3    NTB                                    B             50.500      3    NTC  3.1.9 Chiều cao 90 NST                                                CHIEUCAOCAY(CM)                                                       The ANOVA Procedure                                                       Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     294.0026889     147.0013444       6.57    0.0308           Error                        6     134.1516667      22.3586111           Corrected Total              8     428.1543556                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CHIEUCAOCAY Mean                         0.686675      7.177670      4.728489            65.87778               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     294.0026889     147.0013444       6.57    0.0308    Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 90 NST                                   Alpha                            0.05                                  Least Significant Difference    9.447                            Means with the same letter are not significantly different.                                    t Grouping          Mean      N    NT                                           A        72.890      3    NTA                                    B    A        65.853      3    NTB                                    B             58.890      3    NTC  3.1.10 Chiều cao 100 NST                                                                                       CHIEUCAOCAY(CM)                                                        The ANOVA Procedure                                                       Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     416.8888889     208.4444444       6.26    0.0340         Error                        6     199.6500667      33.2750111           Corrected Total              8     616.5389556                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CHIEUCAOCAY Mean                         0.676176      7.567937      5.768450            76.22222             Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F  55            NT                           2     416.8888889     208.4444444       6.26    0.0340    Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 100 NST                                     Alpha                            0.05                                  Least Significant Difference   11.525                            Means with the same letter are not significantly different.                                    t Grouping          Mean      N    NT                                           A        84.667      3    NTA                                    B    A        76.000      3    NTB                                    B             68.000      3    NTC     3.2 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến số lá/cây hoa cúc vàng Đài Loan sau xử đột biến 3.2.1 Số lá/cây 10 NST                                      SOLA/CAY(LA)                                                          The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2      0.07486667      0.03743333       0.28    0.7686           Error                        6      0.81633333      0.13605556           Corrected Total              8      0.89120000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                            0.084007      13.83214      0.368857      2.666667               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2      0.07486667      0.03743333       0.28    0.7686  3.2.2 Số lá/cây 20 NST                                                SOLA/CAY(LA)                                                       The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2      2.08148889      1.04074444       1.80    0.2442           Error                        6      3.46966667      0.57827778           Corrected Total              8      5.55115556                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                            0.374965      14.26133      0.760446      5.332222               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2      2.08148889      1.04074444       1.80    0.2442  3.2.3 Số lá/cây 30 NST                                                SOLA/CAY(LA)               56                                          The ANOVA Procedure                                                       Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2      3.43162222      1.71581111       1.73    0.2545           Error                        6      5.93633333      0.98938889           Corrected Total              8      9.36795556                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                            0.366315      10.87346      0.994680      9.147778               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2      3.43162222      1.71581111       1.73    0.2545    3.2.4 Số lá/cây 40 NST                                                SOLA/CAY(LA)                                                         The ANOVA Procedure                                                       Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     10.81606667      5.40803333       2.49    0.1636           Error                        6     13.05633333      2.17605556           Corrected Total              8     23.87240000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                            0.453078      9.810325      1.475146      15.03667               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     10.81606667      5.40803333       2.49    0.1636  3.2.5 Số lá/cây 50 NST                                                SOLA/CAY(LA)                                                        The ANOVA Procedure                                                       Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     28.18002222     14.09001111       4.00    0.0787             Error                        6     21.13780000      3.52296667             Corrected Total              8     49.31782222                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                              0.571396      9.131141      1.876957      20.55556               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     28.18002222     14.09001111       4.00    0.0787    3.2.6 Số lá/cây 60 NST                                                SOLA/CAY(LA)                                                          The ANOVA Procedure    57 Dependent Variable: SOLA                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2      70.4130889      35.2065444       4.26    0.0707             Error                        6      49.6296667       8.2716111             Corrected Total              8     120.0427556                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                              0.586567      10.28545      2.876041      27.96222               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     70.41308889     35.20654444       4.26    0.0707    3.2.7 Số lá/cây 70 NST                                                SOLA/CAY(LA)                                                        The ANOVA Procedure                                                       Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2      72.4197556      36.2098778       2.75    0.1420             Error                        6      79.0082000      13.1680333           Corrected Total              8     151.4279556                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                              0.478246      10.32435      3.628778      35.14778               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     72.41975556     36.20987778       2.75    0.1420  3.2.8 Số lá/cây 80 NST                                                SOLA/CAY(LA)                                                        The ANOVA Procedure                                             The ANOVA Procedure    Dependent Variable: SOLA                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     137.1086889      68.5543444       5.50    0.0439             Error                        6      74.7237333      12.4539556             Corrected Total              8     211.8324222                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                              0.647251      8.417339      3.529016      41.92556               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     137.1086889      68.5543444       5.50    0.0439  58                                                SOLA/CAY(LA)                                                    The ANOVA Procedure                                            t Tests (LSD) for SOLA      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.    Trắc nghiệm phân hạng số lá/cây 80 NST                                     Alpha                            0.05                                  Least Significant Difference   7.0506                            Means with the same letter are not significantly different.                                    t Grouping          Mean      N    NT                                           A        46.000      3    NTA                                         A                                    B    A        43.113      3    NTB                                    B                                    B             36.663      3    NTC  3.2.9 Số lá/cây 90 NST                                      SOLA/CAY(LA)                                                        The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     142.9294222      71.4647111       6.80    0.0287             Error                        6      63.0844667      10.5140778             Corrected Total              8     206.0138889                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                              0.693785      6.437305      3.242542      50.37111               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     142.9294222      71.4647111       6.80    0.0287    Trắc nghiệm phân hạng số lá/cây 90 NST                                                  SOLA/CAY(LA)                                                          The ANOVA Procedure                                            t Tests (LSD) for SOLA      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.05                                  Error Degrees of Freedom            6                                  Error Mean Square            10.51408                                  Critical Value of t           2.44691                                  Least Significant Difference   6.4783                         Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    NT  59                                       A        53.780      3    NTA                                      A                                      A        52.553      3    NTB                                        B        44.780      3    NTC  3.2.10 Số lá/cây 100 NST                                                SOLA/CAY(LA)                                                        The ANOVA Procedure                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     148.6160667      74.3080333       5.38    0.0458             Error                        6      82.8141333      13.8023556             Corrected Total              8     231.4302000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SOLA Mean                              0.642164      6.300784      3.715152      58.96333               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     148.6160667      74.3080333       5.38    0.0458    Trắc nghiệm phân hạng số lá/cây 100 NST                                                  SOLA/CAY(LA)                                                          The ANOVA Procedure                                            t Tests (LSD) for SOLA      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.05                                  Error Degrees of Freedom            6                                  Error Mean Square            13.80236                                  Critical Value of t           2.44691                                  Least Significant Difference   7.4225                           Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    NT                                        A        62.777      3    NTA                                      A                                      A        60.780      3    NTB                                        B        53.333      3    NTC  3.3 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến số cành cấp hoa cúc vàng Đài Loan sau xử đột biến 3.3.1 Số cành cấp 1/cây 90 NST                                 SOCANHCAP1/CAY(CANH)                                                      The ANOVA Procedure                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F  60            Model                        2      3.28642222      1.64321111       0.55    0.6026             Error                        6     17.86600000      2.97766667             Corrected Total              8     21.15242222                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    SOCANHCAP1 Mean                           0.155369      95.10303      1.725592           1.814444               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2      3.28642222      1.64321111       0.55    0.6026  3.3.2 Số cành cấp 1/cây 100 NST                                          SOCANHCAP1/CAY(CANH)                                                    The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     30.01086667     15.00543333       3.90    0.0823             Error                        6     23.11113333      3.85185556             Corrected Total              8     53.12200000                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    SOCANHCAP1 Mean                           0.564942      37.83961      1.962614           5.186667               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     30.01086667     15.00543333       3.90    0.0823  3.3.3 Số cành cấp 1/cây 110 NST                                          SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                   The ANOVA Procedure                                           Class Level Information                                     Class         Levels    Values                                     NT                 3    NTA NTB NTC                                     Number of Observations Read           9                                 Number of Observations Used           9                                             SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                   The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     34.42940000     17.21470000      20.28    0.0021             Error                        6      5.09340000      0.84890000             Corrected Total              8     39.52280000                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    SOCANHCAP1 Mean    61                        0.871128      11.41236      0.921358           8.073333               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     34.42940000     17.21470000      20.28    0.0021    Trắc nghiệm phân hạng số cành cấp 1/cây 110 NST                                            SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure                                         t Tests (LSD) for SOCANHCAP1      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            6                                  Error Mean Square              0.8489                                  Critical Value of t           3.70743                                  Least Significant Difference    2.789                            Means with the same letter are not significantly different.                                    t Grouping          Mean      N    NT                                           A       10.5567      3    NTA                                         A                                    B    A        7.8867      3    NTB                                    B                                    B             5.7767      3    NTC  3.3.4 Số cành cấp 1/cây 120 NST                                          SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure                                           Class Level Information                                     Class         Levels    Values                                     NT                 3    NTA NTB NTC                                     Number of Observations Read           9                                 Number of Observations Used           9                                             SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure    Dependent Variable: SOCANHCAP1                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     59.24940000     29.62470000      26.56    0.0010             Error                        6      6.69340000      1.11556667             Corrected Total              8     65.94280000                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    SOCANHCAP1 Mean                           0.898497      9.834301      1.056204           10.74000  62              Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     59.24940000     29.62470000      26.56    0.0010    Trắc nghiệm phân hạng số cành cấp 1/cây 120 NST                                            SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure                                         t Tests (LSD) for SOCANHCAP1      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            6                                  Error Mean Square            1.115567                                  Critical Value of t           3.70743                                  Least Significant Difference   3.1972                           Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    NT                                        A       14.2200      3    NTA                                        B        9.8900      3    NTB                                      B                                      B        8.1100      3    NTC  3.3.5 Số cành cấp 1/cây 130 NST                                          SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                   The ANOVA Procedure                                           Class Level Information                                     Class         Levels    Values                                     NT                 3    NTA NTB NTC                                     Number of Observations Read           9                                 Number of Observations Used           9                                        SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                 The ANOVA Procedure    Dependent Variable: SOCANHCAP1                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     44.70202222     22.35101111      17.59    0.0031             Error                        6      7.62373333      1.27062222             Corrected Total              8     52.32575556                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    SOCANHCAP1 Mean                           0.854302      8.770614      1.127219           12.85222               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     44.70202222     22.35101111      17.59    0.0031  63 Trắc nghiệm phân hạng số cành cấp 1/cây 130 NST                                              SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure                                         t Tests (LSD) for SOCANHCAP1      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            6                                  Error Mean Square            1.270622                                  Critical Value of t           3.70743                                  Least Significant Difference   3.4122                           Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    NT                                        A       16.0033      3    NTA                                        B       11.3333      3    NTB                                      B                                      B       11.2200      3    NTC  3.3.6 Số cành cấp 1/cây 140 NST                                          SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure                                           Class Level Information                                     Class         Levels    Values                                     NT                 3    NTA NTB NTC                                     Number of Observations Read           9                                 Number of Observations Used           9                                        SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure    Dependent Variable: SOCANHCAP1                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     121.5555556      60.7777778      14.64    0.0049             Error                        6      24.9111333       4.1518556             Corrected Total              8     146.4666889                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    SOCANHCAP1 Mean                           0.829919      11.25061      2.037610           18.11111               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     121.5555556      60.7777778      14.64    0.0049    64 Trắc nghiệm phân hạng số cành cấp 1/cây 140 NST                                           SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure                                         t Tests (LSD) for SOCANHCAP1      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            6                                  Error Mean Square            4.151856                                  Critical Value of t           3.70743                                  Least Significant Difference   6.1681                            Means with the same letter are not significantly different.                                    t Grouping          Mean      N    NT                                           A        22.667      3    NTA                                         A                                    B    A        18.000      3    NTB                                    B                                    B             13.667      3    NTC  3.3.7 Số cành cấp 1/cây 150 NST                                              SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure                                           Class Level Information                                     Class         Levels    Values                                     NT                 3    NTA NTB NTC                                     Number of Observations Read           9                                 Number of Observations Used           9                                   SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                     The ANOVA Procedure    Dependent Variable: SOCANHCAP1                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     100.0768222      50.0384111      17.17    0.0033             Error                        6      17.4896667       2.9149444             Corrected Total              8     117.5664889                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    SOCANHCAP1 Mean                           0.851236      8.814759      1.707321           19.36889               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     100.0768222      50.0384111      17.17    0.0033    Trắc nghiệm phân hạng số cành cấp 1/cây 150 NST   65                                            SOCANHCAP1(CANH/CAY)                                                    The ANOVA Procedure                                         t Tests (LSD) for SOCANHCAP1      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            6                                  Error Mean Square            2.914944                                  Critical Value of t           3.70743                                  Least Significant Difference   5.1682                           Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    NT                                        A        22.887      3    NTA                                      A                                      A        20.330      3    NTB                                        B        14.890      3    NTC  3.3 Ảnh hưởng liều chiếu xạ đến số nụ/cây cúc vàng Đài Loan                                              SONU(NU/CAY)                                                         The ANOVA Procedure                                           Class Level Information                                     Class         Levels    Values                                     NT                 3    NTA NTB NTC                                     Number of Observations Read           9                                 Number of Observations Used           9                                                 SONU(NU/CAY)                                                   The ANOVA Procedure    Dependent Variable: SONU                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        2     1425.053867      712.526933      11.52    0.0088             Error                        6      371.225933       61.870989             Corrected Total              8     1796.279800                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     SONU Mean                              0.793336      9.536243      7.865811      82.48333               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           2     1425.053867      712.526933      11.52    0.0088      SONU(NU/CAY)                                             The ANOVA Procedure    66                                         t Tests (LSD) for SONU      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            6                                  Error Mean Square            61.87099                                  Critical Value of t           3.70743                                  Least Significant Difference   23.811                            Means with the same letter are not significantly different.                                    t Grouping          Mean      N    NT                                           A        99.443      3    NTA                                         A                                    B    A        78.670      3    NTB                                    B                                    B             69.337      3    NTC  67 ... ĐÀI LOAN (Chrysanthemum sp.) SAU KHI XỬ LÝ ĐỘT BIẾN BẰNG TIA GAMMA (CO60) Tác giả ĐỖ AN BÌNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS Phan Thanh... nước Ở Hải Phòng, cúc quan trọng thứ hai cấu sản xuất hoa tươi với layơn, cúc mặt hàng xuất năm tới Hiện Việt Nam có số cơng ty nước vào thuê đất lập doanh nghiệp liên doanh hợp tác sản xuất hoa... tím Hà Lan: cao 40 - 55 cm, phiến dày màu xanh đậm, đường kính hoa - cm, có màu tím hồng - Cúc Xanh: có nguồn gốc từ Pháp cao 50 – 60 cm.Thân yếu cong Lá xanh vàng, hoa kép, có màu xanh lục,
- Xem thêm -

Xem thêm: THEO DÕI SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, BIẾN DỊ CỦA GIỐNG HOA CÚC VÀNG ĐÀI LOAN (Chrysanthemum sp.) SAU KHI XỬ LÝ ĐỘT BIẾN BẰNG TIA GAMMA (CO ) 60, THEO DÕI SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, BIẾN DỊ CỦA GIỐNG HOA CÚC VÀNG ĐÀI LOAN (Chrysanthemum sp.) SAU KHI XỬ LÝ ĐỘT BIẾN BẰNG TIA GAMMA (CO ) 60

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay