SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) TRỒNG TẠI THỊ TRẤN ĐĂK ĐOA, HUYỆN ĐĂK ĐOA, TỈNH GIA LAI

103 60 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) TRỒNG TẠI THỊ TRẤN ĐĂK ĐOA, HUYỆN ĐĂK ĐOA, TỈNH GIA LAI Họ tên: Ngành: Niên khóa: ĐINH THỊ LAI NƠNG HỌC 2007 – 2011 Tháng 08/2011 i SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) TRỒNG TẠI THỊ TRẤN ĐĂK ĐOA, HUYỆN ĐĂK ĐOA, TỈNH GIA LAI Tác giả ĐINH THỊ LAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM HỮU NGUYÊN Tháng 8/2011 i LỜI CẢM TẠ Thành kính ghi ơn ơng bà, cha mẹ nuôi dưỡng, dạy bảo tạo điều kiện tốt để học tập; cảm ơn anh, chị , em gia đình giúp đỡ động viên nhiều suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu trường đại học Nông lâm Thành Phố Hồ Chí Minh phân hiệu Gia Lai tồn thể q thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho em suốt thời gian học tập Xin gửi lòng biết ơn đến Thầy Phạm Hữu Nguyên tận tình hướng dẫn suốt trình làm đề tài hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình Tám tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài Chân thành cảm ơn bạn lớp NH07NHGL động viên giúp đỡ nhiều suốt thời gian học tập TP.HCM, tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Đinh Thị Lai ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “So sánh sinh trưởng, phát triển suất sáu giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai” tiến hành từ tháng 03/2011 – 05/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (Randomized Complete Block Design - RCBD), yếu tố, lần lặp lại với nghiệm thức sáu giống: TLP 2168, giống Innova NP-474, giống Caesar 17, giống Seven 99, giống L – 333 giống NH 815 (đ/c) Kết thu được: Về sinh trưởng: Giống Seven 99 giống sinh trưởng tốt với chiều cao trung bình đạt cao 184,9 cm, số trung bình 30,3 số cành cấp cao so với giống đối chứng Về phát dục: Giống Seven 99 giống có thời gian phát dục sớm (34 NSG) lại có thời gian kết thúc thu hoạch muộn (69 NSG); giống Innova NP-474 giống có thời gian phát dục muộn (36 NSG) có thời gian kết thúc thu hoạch sớm (64 NSG) Về sâu bệnh: Giống có tỷ lệ sâu bệnh nhiều giống Innova NP-474; giống Seven 99 giống TLP 2168 giống có tỷ lệ sâu bệnh thấp Về suất: Giống Seven 99 giống cho suất thực tế cao (49,25 tấn/ha) suất thương phẩm cao (45,05 tấn/ha) Về phẩm chất: Tất giống thí nghiệm có phẩm chất ngon, hình thức trái đẹp Trong giống người dân ưa chuộng giống NH 815 giống Seven 99 Tóm lại, qua thực thí nghiệm với giống dưa leo cho thấy giống Seven 99 giốngtriển vọng nhất: phát dục sớm, cho suất cao, tỷ lệ dưa đèo thấp, phẩm chất ngon iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan dưa leo 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Đặc tính thực vật học 2.1.3 Điều kiện ngoại cảnh 2.1.4 Các thời kỳ sinh trưởng phát dục dưa leo 2.1.4.1 Thời kỳ nảy mầm 2.1.4.2 Thời kỳ 2.1.4.3 Thời kì hoa 2.1.4.4 Thời kì 2.1.4.5 Thời kì già cỗi 2.2 Sâu bệnh hại dưa leo 2.2.1 Sâu hại 2.2.2 Bệnh hại 2.3 Những kết nghiên cứu dưa leo nước 2.3.1 Ngoài nước 2.3.2 Trong nước 11 iv CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.2 Vật liệu thí nghiệm 17 3.3 Điều kiện thí nghiệm 19 3.3.1 Điều kiện thời tiết 19 3.3.2 Điều kiện đất đai 20 3.4 Phương pháp thí nghiệm 21 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.4.2 Quy trình kỹ thuật 22 3.4.3 Chỉ tiêu theo dõi 24 3.4.3.1 Chỉ tiêu sinh trưởng 24 3.4.3.2 Các tiêu phát dục 24 3.4.3.3 Tình hình sâu bệnh hại nghiệm thức 25 3.4.3.4 Các yếu tố cấu thành suất 25 3.4.3.5 Phẩm chất 26 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Các tiêu sinh trưởng 28 4.1.1 Ngày nảy mầm 28 4.1.2 Động thái tăng trưởng chiều cao 29 4.1.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 33 4.1.4 Động thái thân 35 4.1.5 Tốc độ thân 38 4.1.6 Khả phân cành cấp 39 4.1.7 Tốc độ cành cấp 42 4.2 Các tiêu phát dục giống dưa leo theo thí nghiệm 43 4.3 Tình hình sâu bệnh hại 45 4.4 Năng suất yếu tố cấu thành suất 48 4.5 Phẩm chất trái 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 v 5.2 Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 62 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2168: TLP 2168 C.17: Caesar 17 Đc: Đối chứng NP-474: Innova NP-474 NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực tế NSTP: Năng suất thương phẩm NSG: Ngày sau gieo NT: Nghiệm thức TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TB: Trung bình TGBQ : Thời gian bảo quản TLTB: Trọng lượng trung bình S.99: Seven 99 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Tình hình sản suất dưa leo châu lục năm 2009 Bảng 2.2: Tình hình sản suất dưa leo số nước giới năm 2009 10 Bảng 2.3: Kết so sánh số giống dưa leo số tác giả 14 Bảng 3.1: Các giống dưa leo thí nghiệm 17 Bảng 3.2: Đặc điểm sáu giống dưa leo thí nghiệm 18 Bảng 3.3: Tình hình thời tiết Đăk Đoa thời gian làm thí nghiệm 19 Bảng 3.4: Đặc điểm đất thí nghiệm 20 Bảng 3.5: Đánh giá cảm quan phẩm chất trái .26 Bảng 4.1: Thời gian nảy mầm, tỉ lệ mọc ngày xuất thật .28 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều cao 30 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/5 ngày) 33 Bảng 4.4 Động thái thân (lá/cây) 35 Bảng 4.5: Tốc độ thân (lá/5 ngày) .38 Bảng 4.6: Khả phân cành cấp (cành/cây) .40 Bảng 4.7: Tốc độ phân cành cấp (cành/5 ngày) 42 Bảng 4.8: Thời gian phát dục giống dưa leo thí nghiệm 43 Bảng 4.9: Tình hình sâu bệnh giống dưa leo thí nghiệm 45 Bảng 4.10: Tỉ lệ đậu trái giống dưa leo thí nghiệm 49 Bảng 4.11: Các yếu tố cấu thành suất giống dưa leo thí nghiệm 51 Bảng 4.12: Năng suất tỷ lệ (%) dưa leo đèo sáu giống dưa leo 52 Bảng 4.13: Phẩm chất trái giống dưa leo thí nghiệm 54 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 4.1: Ruộng dưa leo thí nghiệm giai đoạn 12 NSG 29 Hình 4.2 Ruộng dưa leo thí nghiệm giai đoạn 32 NSG 36 Hình 4.3: Triệu chứng gây hại dòi đục (Liriomyza trifolii) 46 Hình 4.4: Bệnh sương mai (Pseudoperonospora cubensis) 47 Hình 4.5: Bệnh hoa (bệnh khảm) 48 Hình 4.6: Trái biến dị giống TLP 2168 53 Hình 4.7: Đặc điểm trái sáu giống dưa leo thí nghiệm 55 Hình 4.8: Giống dưa leo NH 815 56 Hình 4.9: Giống dưa leo Innova NP-474 56 Hình 4.10: Giống dưa leo L – 333 57 Hình 4.11: Giống dưa leo TLP 216857 Hình 4.12: Giống dưa leo Caesar 17 58 Hình 4.13: Giống dưa leo Seven 99 58 Hình 7.1: Đặc điểm giống dưa leo TLP 2168 86 Hình 7.2: Đặc điểm giống dưa leo NH 815 86 Hình 7.4: Đặc điểm giống dưa leo Innova NP-474 87 Hình 7.3: Đặc điểm giống dưa leo L – 333 87 Hình 7.5: Đặc điểm giống dưa leo Caesar 17 88 Hình 7.6: Đặc điểm giống dưa leo Seven 99 88 Hình 7.7: Động thái tăng trưởng chiều cao 89 Hình 7.8: Tốc độ tăng trưởng chiều cao 89 Hình 7.9: Động thái thân 90 Hình 7.10: Tốc độ thân 90 Hình 7.11: Khả phân cành cấp 91 Hình 7.12: Tốc độ phân cành cấp 91 Hình 7.13: đồ thể suất lý thuyết suất thực thu 92 ix Phụ lục 4: Bảng ANOVA trọng lượng trung bình trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 185.36 92.681 0.69 0.5227 nt 3576.71 715.342 5.35* 0.0119 Error 10 1338.11 133.811 Non-additivity 150.41 150.411 1.14 Residual 1187.69 131.966 -Total 17 5100.18 -Grand Mean= 166.872 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3003.700 Total Count= 18 6.93% Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng trung bình trái Error Mean Square = 133.8 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 21.04 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 178.1 162.2 159.8 185.3 140.5 182.5 Ranked Order ABC BC CD A D AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 185.3 182.5 178.1 162.2 159.8 140.5 A AB ABC BC CD D Phụ lục 5: Bảng ANOVA số hoa giống dưa leo thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.32 0.162 0.27 0.7704 NT 199.78 39.956 66.19** 0.0000 Error 10 6.04 0.604 Non-additivity 0.02 0.023 0.03 Residual 6.01 0.668 -Total 17 206.14 -Grand Mean= 35.133 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2.21% 79 632.400 Total Count= 18 Trắc nghiệm phân hạng số hoa giống dưa leo thí nghiệm Error Mean Square = 0.6040 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.011 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 33.50 28.90 36.40 39.20 37.50 34.50 Ranked Order D E BC A AB CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 39.20 37.50 36.40 34.50 33.50 28.90 A AB BC CD D E Phụ lục 6: Bảng ANOVA số trái giống dưa leo thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.56 0.282 0.93 0.4248 nt 108.10 21.620 71.67** 0.0000 Error 10 3.02 0.302 Non-additivity 0.37 0.366 1.24 Residual 2.65 0.295 -Total 17 111.68 -Grand Mean= 15.967 Grand Sum= Coefficient of Variation= 287.400 Total Count= 3.44% Trắc nghiệm phân hạng số trái giống dưa leo thí nghiệm Error Mean Square = 0.3020 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.422 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 16.90 10.60 15.20 18.40 17.50 17.20 Ranked Order B D C A AB AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean 80 = = = = = = 18.40 17.50 17.20 16.90 15.20 10.60 A AB AB B C D 18 Phụ lục 7: Bảng ANOVA tỉ lệ đậu giống dưa leo thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.47 1.734 0.40 0.6777 NT 391.32 78.265 18.26** 0.0001 Error 10 42.86 4.286 Non-additivity 0.54 0.545 0.12 Residual 42.31 4.702 -Total 17 437.65 -Grand Mean= 45.322 Grand Sum= Coefficient of Variation= 815.800 Total Count= 18 4.57% Trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ đậu giống dưa leo thí nghiệm Error Mean Square = 4.286 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.357 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 50.40 36.70 41.80 46.90 46.70 49.90 A C BC AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 50.40 49.90 46.90 46.70 41.80 36.70 A A AB AB BC C Phụ lục 8: Bảng ANOVA trọng lượng trái trung bình/cây A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.005 0.26 0.7761 nt 5.56 1.112 57.40 0.0000 Error 10 0.19 0.019 Non-additivity 0.05 0.046 2.77 Residual 0.15 0.016 -Total 17 5.77 -Grand Mean= 2.684 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.19% 81 48.320 Total Count= 18 Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng trái trung bình/cây Error Mean Square = 0.01900 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3567 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.010 1.720 2.430 3.410 2.460 3.140 Ranked Order B Mean Mean Mean Mean Mean Mean D C A C AB = = = = = = 3.410 3.140 3.010 2.460 2.430 1.720 A AB B C C D Phụ lục 9: Bảng ANOVA suất thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 51.88 25.942 0.76 0.4945 nt 3315.73 663.147 19.33 0.0001 Error 10 343.02 34.302 Non-additivity 0.95 0.952 0.03 Residual 342.07 38.008 -Total 17 3710.64 -Grand Mean= 81.427 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1465.690 Total Count= 7.19% Trắc nghiệm phân hạng suất thí nghiệm Error Mean Square = 34.30 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 15.16 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 74.32 59.25 72.83 98.51 77.52 96.34 Ranked Order BC C BC A B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 82 = = = = = = 98.51 96.34 77.52 74.32 72.83 59.25 A A B BC BC C 18 Phụ lục 10: Bảng ANOVA suất lý thuyết giống dưa leo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.56 1.278 0.18 0.8362 nt 2066.32 413.264 58.90** 0.0000 Error 10 70.16 7.016 Non-additivity 16.21 16.205 2.70 Residual 53.96 5.995 -Total 17 2139.04 -Grand Mean= 51.672 Grand Sum= Coefficient of Variation= 930.100 Total Count= 18 5.13% Trắc nghiệm phân hạng suất lý thuyết giống dưa leo Error Mean Square = 7.016 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.854 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 57.88 33.07 46.72 65.57 47.30 60.38 Ranked Order B Mean Mean Mean Mean Mean Mean D C A C AB = = = = = = 65.57 60.38 57.88 47.30 46.72 33.07 A AB B C C D Phụ lục 11: Bảng ANOVA suất thực tế giống dưa leo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 12.97 6.486 0.76 0.4945 nt 828.75 165.750 19.33** 0.0001 Error 10 85.75 8.575 Non-additivity 0.23 0.233 0.02 Residual 85.52 9.502 -Total 17 927.47 -Grand Mean= 40.711 Grand Sum= Coefficient of Variation= 7.19% 83 732.800 Total Count= 18 Trắc nghiệm phân hạng suất thực tế giống dưa leo Error Mean Square = 8.575 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.578 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 37.16 29.62 36.41 49.25 38.76 48.17 Ranked Order BC C BC A B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 49.25 48.17 38.76 37.16 36.41 29.62 A A B BC BC C Phụ lục 12: Bảng ANOVA suất thương phẩm giống dưa leo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 16.52 8.259 0.92 0.4285 nt 788.96 157.792 17.65** 0.0001 Error 10 89.42 8.942 Non-additivity 0.78 0.777 0.08 Residual 88.65 9.850 -Total 17 894.90 -Grand Mean= 36.856 Grand Sum= Coefficient of Variation= 663.400 Total Count= 8.11% Trắc nghiệm phân hạng suất thương phẩm giống dưa leo Error Mean Square = 8.942 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.738 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 32.36 26.82 33.11 45.05 34.26 44.57 Ranked Order B B B A B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean 84 = = = = = = 45.05 44.57 34.26 33.11 32.36 26.82 A A B B B B 18 Phụ lục 13: Bảng ANOVA tỷ lệ dưa đèo giống dưa leo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.49 1.743 1.76 0.2210 nt 63.41 12.682 12.82** 0.0004 Error 10 9.89 0.989 Non-additivity 0.10 0.102 0.09 Residual 9.79 1.088 -Total 17 76.78 -Grand Mean= 9.647 Grand Sum= Coefficient of Variation= 173.650 Total Count= 10.31% Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ dưa đèo giống dưa leo Error Mean Square = 0.9890 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.573 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 13.05 9.450 8.920 8.420 11.60 7.360 Ranked Order A BC C C AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean 85 = = = = = = 13.05 11.60 9.450 8.920 8.420 7.360 A AB BC C C C 18 Phụ lục 14: Hình ảnh giống dưa leo thí nghiệm Hình 7.1: Đặc điểm giống dưa leo TLP 2168 Hình 7.2: Đặc điểm giống dưa leo NH 815 86 Hình 7.3: Đặc điểm giống dưa leo Innova NP-474 Hình 7.4: Đặc điểm giống dưa leo L – 333 87 Hình 7.5: Đặc điểm giống dưa leo Caesar 17 Hình 7.6: Đặc điểm giống dưa leo Seven 99 88 cm 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2168 NP 474 C.17 S.99 L - 333 NH 815 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ngày sau gieo Hình 7.7: Động thái tăng trưởng chiều cao cm/5 ngày 2168 50 NP 474 45 C.17 40 35 S.99 30 L - 333 25 NH 815 20 15 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 Ngày sau gieo Hình 7.8: Tốc độ tăng trưởng chiều cao 89 Lá/cây 35 30 25 20 2168 NP 474 15 C.17 10 S.99 L - 333 NH 815 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ngày sau gieo Hình 7.9: Động thái thân 2168 Lá/5 ngày NP 474 C.17 S.99 L - 333 NH 815 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 Ngày sau gieo Hình 7.10: Tốc độ thân 90 14 Cành/cây 12 2168 10 NP 474 C.17 S.99 L - 333 NH 815 20 25 30 35 40 45 50 Ngày sau gieo Hình 7.11: Khả phân cành cấp 3.5 Cành/5 ngày 2168 NP 474 2.5 C.17 S.99 1.5 L - 333 NH 815 0.5 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 Ngày sau gieo Hình 7.12: Tốc độ phân cành cấp 91 70 Năng suất (tấn/ha) 60 50 40 NSLT NSTT 30 20 10 2168 NP 474 C.17 S.99 L - 333 NH 815 Giống Hình 7.13: Năng suất lý thuyết (NSLT) suất thực thu (NSTT) 92 Phụ lục 15: Thống kê mơ tả (Descriptive Statistics) chiều dài trung bình trái dưa leo Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95.0 %) CV (%) Chiều dài trái trung bình (cm) 2168 NP-474 C.17 S.99 L - 333 NH 815 21.4 18.03 20.2 22.03 18.13 22.03 0.105 0.125 0.117 0.078 0.096 0.179 21.4 18 20.2 22 18.1 22 21 18 20 22 18 22 0.407 0.485 0.454 0.304 0.372 0.695 0.166 0.235 0.206 0.092 0.138 0.482 -0.253 -0.296 0.154 -0.474 -0.408 -0.145 0.638 0.290 0.111 -0.279 -0.197 -0.330 1.4 1.8 1.6 1.3 2.5 20.8 17.2 19.4 21.5 17.5 20.7 22.2 19 21 22.5 18.8 23.2 321 270.5 303 330.5 272 330.5 15 15 15 15 15 15 0.225 1.902 0.268 2.689 0.251 2.247 0.168 1.379 0.205 2.051 0.348 3.154 Phụ lục 16: Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) đường kính trung bình trái dưa leo Đường kính trái trung bình (cm) 2168 NP-474 C.17 S.99 L - 333 NH 815 Mean 4.587 5.16 4.34 4.5 4.567 4.433 Standard Error 0.039 0.041 0.048 0.048 0.044 0.050 Median 4.6 5.1 4.3 4.5 4.6 4.4 Mode 4.6 5.1 4.3 4.5 4.6 4.5 Standard Deviation 0.151 0.159 0.184 0.185 0.172 0.195 0.023 0.025 0.034 0.034 0.030 0.038 Sample Variance Kurtosis 0.421 0.210 -0.772 0.157 -0.284 -0.616 Skewness -0.031 0.644 -0.290 0.545 0.112 -0.209 Range 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 Minimum 4.3 4.9 4.2 4.3 4.1 Maximum 4.9 5.5 4.6 4.9 4.9 4.7 Sum 68.8 77.4 65.1 67.5 68.5 66.5 15 15 15 15 15 15 Count Confidence Level (95.0 %) 0.083 0.088 0.102 0.102 0.095 0.108 CV (%) 3.292 3.081 4.240 4.111 3.766 4.398 93 ... biến thi n từ 28 29 NSG, tỉ lệ đậu biến thi n từ 76,2 – 99,5 % Ngày bắt đầu thu hoạch từ 34 – 35 NSG, ngày kết thúc thu hoạch 57 - 58 NSG Có suất lý thuyết, suất thực tế suất thương phẩm biến thi n... Lương Thị Mỹ Loan thực Kongchoro – Gia Lai, Trần Thị Ly trồng huyện Tân Hồng – Đồng Tháp giống TN 169 có ngày hoa biến thi n từ 25 - 30 NSG, ngày trái biến thi n từ 29 – 34 NSG, tỉ lệ đậu dao động... 91 Hình 7.13: Sơ đồ thể suất lý thuyết suất thực thu 92 ix Chương I GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Rau loại thực phẩm thi u bữa ăn người Trong rau có nhiều vitamin, khống chất chất xơ mà loại thực
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) TRỒNG TẠI THỊ TRẤN ĐĂK ĐOA, HUYỆN ĐĂK ĐOA, TỈNH GIA LAI , SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) TRỒNG TẠI THỊ TRẤN ĐĂK ĐOA, HUYỆN ĐĂK ĐOA, TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay