NGHIÊN CỨU BỌ TRĨ HẠI DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC – LONG AN

80 41 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU BỌ TRĨ HẠI DƯA HẤU KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC LONG AN Họ tên sinh viên: Đinh Kim Quý Ngành: Bảo vệ thực vật Niên khóa: 2007 2011 Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 1    NGHIÊN CỨU BỌ TRĨ HẠI DƯA HẤU KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC LONG AN Tác giả Đinh Kim Quý Luận văn tốt nghiệp đệ trình để hồn thành u cầu cấp Kỹ sư nghành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: PGS-TS Nguyễn Thị Chắt Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 2    LỜI CẢM TẠ Chân thành biết ơn: Cha mẹ anh em góp sức, tình cảm nguồn động lực lớn cho học tập hoàn thành luận văn cách thuận lợi Chân thành cảm tạ: Ban giám hiệu, khoa Nông Học thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Chắt trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Chi cục Bảo Vệ Thực Vật Cần Đước- Long An số nông dân huyện Cần Đước– Long An giúp đỡ q trình tiến hành hồn thành luận văn tốt nghiệp Ban giám đốc công ty SYNGENTA Đồng Nai giúp đỡ tơi q trình làm luận văn Tp Hồ Chí Minh tháng 7/ 2011 Đinh Kim Quý i    TÓM TẮT Đinh Kim Quý, Trường Đh Nông Lâm Tp HCM tháng 7/ 2011, Đề tài: “Nghiên cứu bọ trĩ hại dưa hấu khảo sát hiệu phòng trừ chúng số loại thuốc BVTV huyện Cần Đước- Long An” Giáo viên hướng dẫn: PGS-TS Nguyễn Thị Chắt Đề tài tiến hành xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An từ tháng 01 04 năm 2011, với nội dung: Điều tra tình hình sản xuất dưa hấu Cần Đước Long An Xác định thành phần loài bọ trĩ gây hại dưa hấu Cần Đước - Long An Khảo sát hiệu lực phòng trừ loại thuốc bvtv bọ trĩ điều kiện đồng ruộng Cần Đước Long An Trong trình điều tra từ tháng 1- năm 2011 Cần Đước- Long An ghi nhận: Phần lớn nông dân trồng dưa hấu vụ năm-1, dưa hấu trồng chủ yếu vào mùa khơ Để phòng trừ bọ trĩ dưa hấu nông dân thường trộn chung nhiều loại thuốc lần phun Đa số nông dân phun thuốc thấy bọ trĩ xuất dùng thuốc cao liều lượng khuyến cáo Có lồi bọ trĩ gây hại dưa hấu cần đước- long an là: Thrips palmi Karny (Thrippidea- Thysanoptera), Frankliniella ocidentalis Pergande (ThrippideaThysanoptera), loài thuộc phụ đốt cuối bụng hình nón Terebrantia Thuốc Secuse 10EC có hiệu cao Confidor 100WG việc làm giảm mật số bọ trĩ dưa hấu Hiệu lực phòng trừ bọ trĩ Secuse 10EC so với Confidor 100WG 61,09% ngày sau phun ii    MỤC LỤC: TÓM TẮT .i MỤC LỤC: ii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 lược dưa hấu 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.3 Đặc điểm thực vật học .4 2.1.4 Điều kiện ngoại cảnh .5 2.1.5 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển Dưa hấu 2.1.6 Kỹ thuật canh tác dưa hấu 2.1.7 Giá trị dưa hấu phân bố diện tích 2.1.7.1 Giá trị dưa hấu 2.1.7.2 Phân bố diện tích 10 2.2 Một số sâu hại dưa hấu 10 2.2.1 Một số nghiên cứu sâu hại dưa hấu 10 2.2.2 Bọ trĩ dưa hấu 10 iii    2.2.3 Các biện pháp phòng trừ bọ trĩ 14 2.3 Một số thuốc bvtv sử dụng thí nghiệm 17 2.3.1 CHESS 50WG .17 2.3.2 SECURE 10EC 17 2.3.3 MARI GOLD 0,36AS 18 2.3.4 CONFIDOR 100SL .18 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Nội dung nghiên cứu 20 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2.1 Thời gian thực 20 3.2.2 Địa điểm nghiên cứu 20 3.3 Điều kiện tự nhiên thời tiết khí hậu 20 3.3.2 Đặc điểm thời tiết khí hậu Long An 21 3.3.3 Đặc điểm địa hình thổ khu vực thí nghiệm 22 3.3.4 Đặc điểm nguồn nước tưới khu vực thí nghiệm 23 3.4 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Vật liệu thí nghiệm 23 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu .24 3.4.2.1 Điều tra trạng sản xuất dưa hấu Cần Đước Long An 24 3.4.2.2 Điều tra mức độ gây hại bọ trĩ Cần Đước Long An 24 3.4.3 Khảo sát hiệu phòng trừ bọ trĩ( Thrips sp.) số loại thuốc bvtv Cần Đước - Long An .26 3.5 Xữ lý số liệu 28 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Hiện trạng canh tác dưa hấu Cần Đước Long An 29 iv    4.2 Một số loài bọ trĩ dưa hấu Cần Đước- Long An 38 4.2.1 Một số bọ trĩ ghi nhận dưa hấu Cần Đước- Long An từ tháng 2- năm 2011 38 4.2.2 Đặc điểm hình thái số bọ trĩ gây hại dưa hấu Cần Đước Long An 40 4.3 Mức độ gây hại bọ trĩ dưa hấu Cần– Đước– Long An từ tháng 2– năm 2011 45 4.4 Hiệu lực phòng trừ bọ trĩ hại dưa số loại thuốc bvtv Cần Đươc Long An 48 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 v    PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mật độ bọ trĩ trước phun sau phun thuốc 57 Phụ lục 2: Tình hình khí hạu thời tiết Long An từ tháng 12/2010- 03/2011 58 Phụ lục 3: Phiếu điều tra nông dân (Về trạng canh tác dưa hấu Cần Đước Long An) 59 Phụ lục 4: Mật số bọ trĩ ruộng thí nghiệm phòng trừ bọ trĩ thuốc bvtv NSXL 61 Phụ lục 5: Mật số bọ trĩ ruộng thí nghiệm phòng trừ bọ trĩ thuốc bvtv NSXL 62 Phụ lục 6: Mật số bọ trĩ ruộng thí nghiệm phòng trừ bọ trĩ thuốc bvtv NSXL 63 Phụ lục 7: Kết hiệu lực thuốc trừ bọ trĩ, 1NSXL 64 Phụ lục 8: Kết hiệu lực thuốc trừ bọ trĩ, 3NSXL 65 Phụ lục 9: Kết hiệu lực thuốc trừ bọ trĩ, 7NSXL 67 vi    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTV: Cộng tác viên BVTV: Bảo vệ thực vật ĐBSCL: Đồng sông cửu long ĐC: Đối chứng LLL: Lần lặp lại NĐT: Ngày điều tra NT: Nghiệm thức NSG: Ngày sau gieo NSXL: Ngày sau xử lý TLHD: Tỉ lệ diện vii    DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Nhiệt độ ẩm độ khơng khí tỉnh Long An từ tháng 12- năm 201122 Biểu đồ 3.2: Lượng mưa tỉnh Long An từ tháng 12- năm 2011 22 Biểu đồ 4.2: Biến động mật số bọ trĩ hại dưa hấu Cần Đước Long An 48 54    TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt: Bộ giáo dục đào tạo, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Quyết định số 1255/2007/QĐ-ĐT ngày 6/8/2007 V/v Ban hành quy định định dạng khóa luận tốt nghiệp Tiêu chuẩn Ngành 10 TCN 923:2006 Bảo Vệ Thực Vật Phương pháp điều tra phát sinh vật hại rau họ thập tự Hà Nội, 2006 Mai Thị Phương Anh, 1996 Giáo trình rau trồng rau Giáo trình cao học nông nghiệp NXB Nông Nghiệp Hà Nội Phạm Thị Ngọc Ánh, 12/ 2004, Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp: Nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại dưa hấu, thiên địch hại bọ trĩ khảo sát hiệu phòng trừ Long An chương, 110 trang Trần Thị Ba, 1999 Bài giảng môn rau II, trường Đh Cần Thơ Trần Thị Ba 1999, Sử dụng màng phủ nông nghiệp canh tác rau đồng sông Cửu Long Kỹ yếu hội nghị khoa học Công nghệ Môi trường khu vực đồng song Cửu Long lần thứ 16 Cần Thơ, 17-18/9/1999 Trần Thị Ba, 2000 Sử dụng màng phủ kỹ thuật sản xuất rau Khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Trần Thị Ba, 2001 Kỹ thuật trồng dưa hấu (tài liệu tập huấn dưa hấu cho nông dân) Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Thị Chắt, 2000 Côn trùng đại cương Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, lưu hành nội bộ, 200 trang 10 Nguyễn Thị Chắt, 2006, Bài giảng côn trùng chuyên khoa 11 Phạm Hồng Cúc, 2002 Kỹ thuật trồng dưa hấu NXB Thành Phố Hồ Chí Minh 12 Tạ Thị Thu Cúc, 2001 Giáo trình trồng rau Đại Học Nông Nghiệp I HÀ Nội NXB Nông Nghiệp Hà Nội 13 Trần Khắc Thi, 1996 Nghề trồng rau công tác nghiên cứu rau trước ngưỡng cửa kỷ XXI Tập san Khoa học Kỹ thuật Rau-Hoa-Quả, Viện Nghiên cứu Rau Hà Nội, Tập 55    14 Nguyễn Đình Tín, 2010 Nghiên cứu bọ trĩ gây hại mai biện pháp phòng trừ chúng thành phố Hồ Chí Minh 15 Hồng Anh Tuấn, 2003 Nghiên cứu Bọ trĩ hại Bông Ninh Thuận tạp chí BVTV 1/2003 trang Tài liệu nước 16 CD- CAB, International 1998, Crop Protection Compendium 17 Hirose Y, Kijita H, Takagi M.Okajima S Napompeth B.Buranapanichan S 1993 Natural enemies of thrips palmi and their effectiveness in the native habitat Thailan Biological control 3: 18 Seal Dr, 1994 Field studies in controlling melon thrips Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidea) on vegetable crops using insecricide Proceedings ò Florida State Horticultural Society 107: 159- 162 19 Sakimura K, Nakahara LM & Denmark WA (1986) A thrips, Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) Entomology Circular 280 Dept of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industry, Gainesville (US) zur Strassen R (1989) [What is Thrips palmi? A new quarantine pest for Europe.] Gesunde Pflanzen 41, 63-67 (in German) 20 Travor Lewis, 1973 Thrips (their biology, ecology and economic importance) 359 pages Trang wed: http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_exports/downloads/ http://en.wikipedia.org http://www.epa.gov  http://www.extento.hawaii.edu http://www.longan.gov.vn  http://www.khoahocphothong.com.vn/news/ http://scinet.dost.gov http://snnptnt.thanhhoa.gov.vn http://www.USDA.gov 56    http://vi.wikipedia.org 57    PHỤ LỤC   Phụ lục 1: Mật độ bọ trĩ trước phun sau phun thuốc Nghiệm thức Liều Mật độ BT trước lượng sử xử lý thuốc NSXL NSXL NSXL dụng.ha-1 (con.nt-1) Chess 50 WG 300 g 10 5,44 3,44 20,67 Secuse 10EC 700 ml 12 4,33 1,11 20,44 Mari gold 0,36AS 40 g 10 6,44 2,78 25,56 Confidor 100WG (ĐC) 600 ml 10 5,89 2,89 21,78 58    Phụ lục 2: Tình hình khí hạu thời tiết Long An từ tháng 12/2010- 03/2011 Nhiệt độ ( 0C) Tháng 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 Ẩm độ Lượng mưa khơng khí (mm.tháng-1) Cao TB Thấp 32,5 26,8 20,5 78 70,5 33,0 26,0 19,6 77 21,7 34,5 26,8 21,0 82 42,5 33,7 28,4 23,0 79 36,6 (%) 59    Phụ lục 3: Phiếu điều tra nông dân (Về trạng canh tác dưa hấu Cần Đước Long An) I Thông tin chung Họ tên chủ vườn: Địa chỉ: Diện tích trồng : Giống dưa hấu: Thâm niên trồng dưa hấu: Cơ cấu mùa vụ/ năm: Chi phí bình qn Thu nhập binh quân Lợi nhuận hàng năm thu từ dưa hấu: II Kỹ thuật canh tác Cách làm đất trước trồng: Mật độ khoảng cách: Cách gieo: Phân bón: - Lượng phân: - Số lần bón/ vụ: Cách tưới nước: Số lần tỉa nhánh: Cách làm cỏ: III Chăm sóc bảo vệ thực vật: Tình hình sâu hại dưa hấu: STT Sâu hại Nặng Mức độ xuất Trung bình Nhẹ 60    Tình hình bệnh hại dưa hấu: STT Bệnh hại Nặng Mức độ xuất Trung bình Nhẹ Xử lý thuốc bảo vệ thực vật: Liều lượng STT Loại thuốc Thời điểm phun Số lần phun Theo khuyến cáo Thấp Cao hơn khuyến khuyến cáo cáo Đánh giá nơng dân hiệu phòng trừ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Chủ vườn Ngày… tháng… năm 2011 Người điều tra 61    Phụ lục 4: Mật số bọ trĩ ruộng thí nghiệm phòng trừ bọ trĩ thuốc bvtv NSXL Thi nghiem yeu to RCBD Class Level Information Class Levels Values k 123 t 1234 The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source DF Squares Model 8.60741667 1.72148333 Error 23.93525000 3.98920833 11 32.54266667 Corrected Total Mean Square F Value R-Square Coeff Var Root MSE 0.264496 36.13933 1.997300 0.43 0.8127 y Mean 5.526667 Source DF k 1.40481667 0.70240833 0.18 0.8427 t 7.20260000 2.40086667 0.60 0.6372 t Grouping Anova SS Pr > F Mean Square F Value Mean N t 6.443 3 5.887 5.443 4.333 Pr > F 62    Phụ lục 5: Mật số bọ trĩ ruộng thí nghiệm phòng trừ bọ trĩ thuốc bvtv NSXL Thi nghiem yeu to RCBD Class Levels Values k 123 t 1234 The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source DF Model 10.37317500 2.07463500 Error 13.74171667 2.29028611 Corrected Total Source Squares Mean Square F Value Pr > F 0.91 0.5333 11 24.11489167 R-Square Coeff Var Root MSE 0.430156 59.21236 1.513369 DF Anova SS y Mean 2.555833 Mean Square F Value Pr > F k 1.23981667 0.61990833 0.27 0.7717 t 9.13335833 3.04445278 1.33 0.3497 t Grouping Mean N t 3.447 2.890 2.777 3 1.110 63    Phụ lục 6: Mật số bọ trĩ ruộng thí nghiệm phòng trừ bọ trĩ thuốc bvtv NSXL Thi nghiem yeu to RCBD Class Levels Values k 123 t 1234 Thi nghiem yeu to RCBD The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source DF Model Error Corrected Total Source Squares Mean Square F Value 63.2385333 12.6477067 343.8496667 57.3082778 11 0.22 0.9407 407.0882000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.155344 34.23891 7.570223 DF Pr > F Anova SS y Mean 22.11000 Mean Square F Value Pr > F k 12.75260000 6.37630000 0.11 0.8965 t 50.48593333 16.82864444 0.29 0.8290 t Grouping Mean N t 25.553 3 21.777 20.667 20.443 64    Phụ lục 7: Kết hiệu lực thuốc trừ bọ trĩ, 1NSXL Thi nghiem yeu to RCBD Class Level Information Class Levels Values k 123 t 1234 Thi nghiem yeu to RCBD The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source DF Model 0.13894167 0.02778833 Error 0.06955000 0.01159167 11 0.20849167 Corrected Total Squares Mean Square F Value R-Square Coeff Var Root MSE 0.666414 14.33935 0.107665 Source DF Anova SS Pr > F 2.40 0.1586 y Mean 0.750833 Mean Square F Value Pr > F k 0.06931667 0.03465833 2.99 0.1256 t 0.06962500 0.02320833 2.00 0.2152 t Grouping Mean N t 0.87333 0.75000 0.71000 0.67000 3 65    Phụ lục 8: Kết hiệu lực thuốc trừ bọ trĩ, 3NSXL Thi nghiem yeu to RCBD Class Levels Values k 123 t 1234 The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source DF Model 0.49694167 0.09938833 Error 0.08488333 0.01414722 11 0.58182500 Corrected Total Squares Mean Square F Value R-Square Coeff Var Root MSE 0.854108 15.70193 0.118942 Source DF Anova SS Pr > F 7.03 0.0171 y Mean 0.757500 Mean Square F Value Pr > F k 0.08285000 0.04142500 2.93 0.1296 t 0.41409167 0.13803056 9.76 0.0101 66    The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for y Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.014147 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.2376 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N t A 1.05333 B 0.72667 3 B 0.71000 B 0.54000 67    Phụ lục 9: Kết hiệu lực thuốc trừ bọ trĩ, 7NSXL Thi nghiem yeu to RCBD Class Levels Values k 123 t 1234 Dependent Variable: y Sum of Source DF Model 0.19327500 0.03865500 Error 0.04901667 0.00816944 11 0.24229167 Corrected Total Squares Mean Square F Value R-Square Coeff Var Root MSE 0.797696 13.71201 0.090385 4.73 0.0425 y Mean 0.659167 Source DF k 0.11331667 0.05665833 6.94 0.0275 t 0.07995833 0.02665278 3.26 0.1014 t Grouping Anova SS Pr > F Mean Square F Value Mean N t 0.72333 0.71000 0.68333 0.52000 3 Pr > F 1      ... SYNGENTA Đồng Nai giúp đỡ tơi q trình làm luận văn Tp Hồ Chí Minh tháng 7/ 2011 Đinh Kim Quý i    TÓM TẮT Đinh Kim Quý, Trường Đh Nông Lâm Tp HCM tháng 7/ 2011, Đề tài: “Nghiên cứu bọ trĩ hại dưa... tráng miệng, giải rượu, trang trí mà cung cấp cho người ta nhiều chất dinh dưỡng Nhưng để có trái dưa hấu vừa mát, vừa nhiều dinh dưỡng cho ta ăn việc đơn giản dưa hấu loại “khó tính” cần phải... chất khơ dưa hấu có 12,1 g N, 2,9 g P 17,4 g K 9    Bảng 2.1: Giá trị dinh dưỡng 100 g dưa hấu Thành phần Đơn vị tính Giá trị dinh dưỡng Nuớc g 91.45 Năng luợng Kcal 30.00 Protein g g 0.61 Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU BỌ TRĨ HẠI DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC – LONG AN , NGHIÊN CỨU BỌ TRĨ HẠI DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC – LONG AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay