ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM ĐẾN QUẦN THỂ CỎ DẠI, SÂU VÀ BỆNH HẠI Ở RUỘNG LÚA SẠ VỤ HÈ THU NĂM 2011 TẠI TIỀN GIANG

103 39 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:22

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM ĐẾN QUẦN THỂ CỎ DẠI, SÂU BỆNH HẠI RUỘNG LÚA SẠ VỤ THU NĂM 2011 TẠI TIỀN GIANG Tác giả ĐÀO DUY PHONG Khố luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS HỒ VĂN CHIẾN Thầy NGUYỄN HỮU TRÚC Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chun ngành Nơng học, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tôi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM - Thầy Nguyễn Hữu Trúc tồn thể thầy Khoa Nơng Học, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học hồn thành luận văn tốt nghiệp - Tiến sĩ Hồ Văn Chiến Ban Giám đốc anh chị cán Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam hết lòng hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực đề tài Trung Tâm - Gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài ii TĨM TẮT Đào Duy Phong – Khoa Nơng Học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, tháng 08/2011 Đề tài “Ảnh hưởng phương pháp tưới nước tiết kiệm đến quần thể cỏ dại, sâu bệnh hại ruộng lúa sạ vụ thu năm 2011 Tiền Giang” Giáo viên hướng dẫn: TS Hồ Văn Chiến, KS Nguyễn Hữu Trúc Đề tài thực đồng ruộng xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang từ tháng 03/2011 đến tháng 06/2011 Nhằm xác định ảnh hưởng phương pháp tưới nước tiết kiệm đến quần thể cỏ dại, sâu bệnh hại ruộng lúa đến sinh trưởng phát triển lúa để đánh giá suất thu áp dụng phương pháp tưới tiên tiến Thí nghiệm thực diện tích 500 m2, nghiệm thức, nghiệm thức 250 m2 Nghiệm thức tưới nước theo phương pháp truyền thống, giữ liên tục lớp nước mặt ruộng từ 70 – 80% chu kỳ sống lúa, trước thu hoạch 10 ngày tháo nước cạn ruộng Nghiệm thức tưới nước theo phương pháp tưới nước tiết kiệm (AWD), tiến hành điều tiết nước, giữ cho mặt ruộng ngập nước khoảng từ 15 - 25% tổng thời gian chu kỳ sống lúa, mặt ruộng phải phẳng Kết ghi nhận sau tháng theo dõi đánh giá Tưới nước tiết kiệm không làm thay đổi thành phần cỏ dại ruộng lúa, nhiên phương pháp làm cho mật số cỏ nhiều phương pháp tưới nước truyền thống Mật số sâu hại hai nghiệm thức gồm rầy nâu sâu tương đương hai nghiệm thức Khơng ảnh hưởng phương pháp tưới nước tiết kiệm đến sinh trưởng phát triển lúa Nhưng ảnh hưởng lớn đến khả lây lan phát triển nấm bệnh khô vằn, nghiệm thức tưới truyền thống tỉ lệ bệnh cao nghiệm thức tưới tiết kiệm nước từ – 16 % số bệnh cao từ – % dẫn đến suất thu nghiệm thức tưới nước tiết kiệm cao nghiệm thức tưới nước truyền thống 2,2 tấn/ha Lợi nhuận thu thực phương pháp tưới nước tiết kiệm cao phương pháp truyền thống giảm ba lần tưới nước ruộng, giảm chi phí sản xuất iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH BẢNG vi DANH SÁCH HÌNH vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Hệ thống tưới tiêu lúa đất thấp 2.2 Vai trò nước hệ sinh thái nông nghiệp 2.3 Ảnh hưởng môi trường sống 2.3.1 Sự bốc thoát Ammonia (NH3) 2.3.2 Các hợp chất gây hiệu ứng nhà kính 2.3.3 Sự ô nhiễm nước 2.4 Cây lúa nước 2.4.1 Sự cân nước ruộng lúa 2.4.2 Mạch nước ngầm 13 2.4.3 Hiệu sử dụng nước lúa 14 2.4.4 Sự vận chuyển liên tục nước đất - - khơng khí 17 2.5 sở áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho lúa 20 2.5.1 Nhu cầu sử dụng nước lúa 20 2.5.2 Điều kiện đất đai, thổ nhưỡng khí hậu, thủy văn 20 2.5.3 Định nghĩa phương pháp tưới nước tiết kiệm làm ướt khô luân phiên 21 2.5.4 Tình hình nghiên cứu ứng dụng tưới nước tiết kiệm 28 iv 2.5.4.1 Tại Việt Nam 28 2.5.4.2 Trên giới 29 2.5.5 Ảnh hưởng việc tưới nước tiết kiệm đến cỏ dại, sâu bệnh hại lúa 31 Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 34 3.1 Thời gian địa điểm 34 3.2 Điều kiện tự nhiên tỉnh Tiền Giang 34 3.3 Vật liệu thí nghiệm 35 3.4 Cách bố trí thí nghiệm 35 3.4.1 Cách biện pháp kỹ thuật áp dụng lô thí nghiệm 39 3.4.2 Cách quảnnước nghiệm thức tiết nước kiệm 39 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu 42 3.4.3.1 Chỉ tiêu chế độ nước 42 3.4.3.2 Chỉ tiêu cỏ dại sâu bệnh hại 42 3.4.3.3 Chỉ tiêu sinh trưởng lúa 43 3.4.3.4 Chỉ tiêu suất 43 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 44 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 45 Số lần tưới nước phơi ruộng 45 4.2 Thành phần, mật số trọng lượng cỏ dại hai nghiệm thức 46 4.3 Mật số sâu hại hai nghiệm thức 50 4.4 Mật số rầy nâu hai nghiệm thức 52 4.5 Tỉ lệ bệnh số bệnh đốm vằn gây hại hai nghiệm thức 52 4.6 Chỉ tiêu chiều cao hai nghiệm thức 54 4.7 Nhánh hữu hiệu, nhánh vô hiệu 55 4.8 Chỉ tiêu diệp lục tố 57 4.9 Ảnh hưởng phương pháp tưới nước tiết kiệm đến yếu tố cấu thành suất suất lúa 58 4.10 Hạch toán kinh tế 62 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 72 v DANH SÁCH BẢNG Nội dung Trang Bảng 2.1 Tổng lượng nước đưa vào thời vụ tốc độ rò rỉ, trực di hàng ngày ruộng lúa đất thấp điều kiện tưới nước liên tục Dữ liệu thu thập từ thí nghiệm đồng ruộng ruộng nông dân Trung Quốc Philippines 12 Bảng 2.2 Đơn vị nước vài giá trị tương ứng pF tính 10log (cm nước) 17 Bảng 2.3 Năng suất, sử dụng nước, hiệu sử dụng nước điều kiện tưới AWD tưới ngập thường xuyên 22 Bảng 2.4 Trung bình chi phí tiền lãi lúa tưới theo AWD tưới ngập liên tục ruộng nông dân Central Luzon, Philippines, mùa khô năm 2002 2003 26 Bảng 2.5 Mật số sâu hại ruộng lúa 32 Bảng 3.1 Điều kiện tự nhiên tháng đầu năm 35 Bảng 4.1 Số lần tưới nước phơi ruộng 45 Bảng 4.2.1 Thành phần mật số cỏ dại hai nghiệm thức (cây/m2) 46 Bảng 4.2.2 So sánh mật số cỏ nhóm cỏ hòa bản, chác lác tổng mật số cỏ hai nghiệm thức (cây/m2) 47 Bảng 4.2.3 Trọng lượng cỏ tươi (g) 48 Bảng 4.3 Mật số sâu ruộng thí nghiệm (con/m2) 50 Bảng 4.5.1 Tỉ lệ bệnh đốm vằn hai nghiệm thức (%) 52 Bảng 4.5.2 Chỉ số bệnh đốm vằn hai nghiệm thức (%) 53 Bảng 4.6 Diễn biến chiều cao lô thí nghiệm lơ đối chứng (cm) 54 Bảng 4.7 Diễn biến số nhánh hữu hiệu, nhánh vô hiệu hai nghiệm thức (nhánh) 55 Bảng 4.8 Chỉ số diệp lục tố 57 Bảng 4.9 Ảnh hưởng phương pháp tưới nước tiết kiệm đến yếu tố cấu thành suất suất lúa 61 Bảng 4.10.1 Bảng chi phí đầu tư hai thí nghiệm 62 Bảng 4.10.2 Hiệu kinh tế hai thí nghiệm 62 vi DANH SÁCH HÌNH Nội dung Trang Hình 2.1 Sự phân bố đất lúa thấp tưới tiêu châu Á Hình 2.2 Sự cân đất nước ruộng lúa Hình 2.3 Cỏ cháo (Cyperus difformis L.) ruộng lúa 11 Hình 2.4 Độ sâu mạch nước ngầm bề mặt ruộng lúa ngập nước (a) Tuanlin, tỉnh Hubei, (b) Philippines Changle, Beijing, Trung Quốc, năm 2002 13 Hình 2.5 Độ sâu mạch nước ngầm bề mặt ruộng lúa ngập nước (a) Dolores (b) Gabaldon, Central Luzon, Philippines năm 2002 13 Hình 2.6 Tần suất xuất phân bố hiệu sử dụng nước bốc thoát nước lúa (WPET) 16 Hình 2.7 Tần suất xuất hiệu sử dụng nước tổng lượng nước đưa vào (WPIR) từ thí nghiệm đồng ruộng Ấn Độ, Philippines, Trung Quốc Malaysia 16 Hình 2.8 Mặt cắt ngang tế bào khí khổng (A) Biểu thị thành phần độ kháng khuếch tán khí CO2 (B) 19 Hình 2.9 Giản đồ mô tả hướng di chuyển nước đất – – khơng khí 19 Hình 2.10 Độ sâu mực nước mặt đất (ở phía vạch kẻ ngang) phía mặt đất (ở phía vạch kẻ ngang) thí nghiệm tưới AWD, Tuanlin, Hubei, Trung Quốc 23 Hình 2.11 Tổng lượng nước đưa vào ruộng (mm) tưới theo AWD (thanh trắng) tưới ngập thường xuyên (thanh đen) (a) ruộng nông dân Tarlac (b) Nueva Ecija, Philippines, mùa khô năm 2002 2003 25 Hình 2.12 Năng suất trung bình tưới theo AWD (thanh trắng) tưới ngập liên tục (thanh đen) ruộng nông dân (a) Tarlac (b) Nueva Ecija, Philippines, mùa khô năm 2002 2003 26 Hình 3.1 Tồn cảnh thí nghiệm q trình làm đất 37 vii Hình 3.2 Ống nước dùng thí nghiệm 37 Hình 3.3 Tấn bạt nylon hai nghiệm thức 38 Hình 3.4 Đặt ống nhựa thí nghiệm trê ruộng 37 Hình 3.5 Ruộng lúa tưới nước tiết kiệm để khô giai đoạn 30 ngày 40 Hình 3.6 Ruộng lúa tưới nước tiết kiệm để khô giai đoạn 40 ngày 41 Hình 3.7 Đo mực nước dao động ống nhựa thí nghiệm 41 Hình 4.1 Cỏ lồng vực (Echinochloa crus- galli L.) cỏ chác (Fimbristylis miliacea L.) ruộng thí nghiệm 49 Hình 4.2 Sâu gây hại nghiệm thức tưới tiết kiệm nước 51 Hình 4.3 Sâu gây hại nghiệm thức tưới truyền thống 51 Hình 4.4 Bệnh đốm vằn nghiệm thức tưới truyền thống 56 Hình 4.5 Bệnh đốm vằn nghiệm thức tưới tiết kiệm nước 56 Hình 4.6 Bệnh đốm vằn gây hại nghiệm thức tưới truyền thống 58 Hình 4.7 Bệnh đốm vằn gây hại nặng nghiệm thức tưới nước tiết kiệm 58 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long NN-PTNT: Nông Nghiệp - Phát Triển Nông Thôn TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TN: Thí Nghiệm BVTV: Bảo Vệ Thực Vật Ctv: Cộng tác viên IRRI: International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa Quốc Tế) AWD: Alternate Wetting and Drying (Phương pháp tưới ướt khô luân phiên) NT: Nghiệm thức NSS: Ngày sau sạ RTN: Ruộng thí nghiệm RĐC: Ruộng đối chứng ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước vai trò quan trọng bậc sản xuất lúa, tưới nước theo tập quán (tưới ngập, tưới nhiều lần/vụ) nông dân mang lại hiệu khơng cao, gây lãng phí nước Tưới nước hợp lý, khoa học phương pháp tưới nhằm tiết kiệm lượng nước đảm bảo cung cấp đủ cho lúa vào giai đoạn cần thiết mà lúa đòi hỏi Tưới nước khoa học tạo điều kiện cho rễ lúa phát triển mạnh, ăn sâu xuống tầng đất phía làm cho lúa cứng cáp, khỏe hơn, chống chịu sâu bệnh hại yếu tố bất lợi thời tiết cho suất cao (Nguyễn Tấn Lộc, 2011) Hiện nay, cạn kiệt nguồn nước ngày gia tăng gia tăng dân số làm cho số nước bình quân đầu người giảm Năm 1945 14.520m3/người, giảm xuống 4.840m3/người Tác động biến đổi khí hậu dẫn đến lượng mưa hàng năm ngày giảm, vùng lượng mưa giảm nhiều vùng lượng mưa tăng, nhiệt độ khơng khí tăng, nên lượng bốc nước tăng theo Diện tích rừng độ che phủ bị suy giảm bị tàn phá, cháy rừng, dẫn đến giảm khả dự trữ điều tiết nước Sự phát triển theo hướng đẩy nhanh Cơng nghiệp hố - đại hóa nơng thơn ngày nhanh, nguồn nước đối mặt với nguy bị ô nhiễm Những yếu tố trên, dẫn đến tài nguyên nước giảm, nhu cầu dùng nước tăng, gây thiếu hụt nước ngày gay gắt, mà phần lớn lượng nước nước ta sử dụng sản xuất nơng nghiệp (đặc biệt sản xuất lúa), cần đưa giải pháp nhằm khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm nước, sử dụng nước hiệu nông nghiệp Đây định hướng mang tính chiến lược trước mắt lâu dài (Hà Thanh Thảo ctv, 2010) Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.6706 1.2925 0.1408 29 0.8890 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.182 plus or minus 2.644 (-2.462 through 2.826) Phân tích T-test tỉ lệ bệnh số bệnh khơ vằn 4.1 Phân tích T-test tỉ lệ bệnh 4.1.1 Phân tích T-test tỉ lệ bệnh khô vằn 40 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 14.4 8.8 3.0 24.2 18.7 4.3 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.1264 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0465 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 1.1572 1.0758 -9.1099 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 9.800 plus or minus 2.200 (7.600 through 12.000) 4.1.2 Phân tích T-test tỉ lệ bệnh khô vằn 50 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 26.4 10.2 3.2 80 34.7 21.9 4.7 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.1540 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0429 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 1.1916 1.0916 -7.6341 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 8.333 plus or minus 2.233 (6.101 through 10.566) 4.1.3 Phân tích T-test tỉ lệ bệnh khô vằn 60 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 44.5 8.9 3.0 58.2 20.6 4.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.3257 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0263 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 1.0803 1.0394 -13.2130 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 13.733 plus or minus 2.126 (11.608 through 15.859) 4.1.4 Phân tích T-test tỉ lệ bệnh khô vằn 70 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: SAMPLE TWO: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: 36.4 81 52.6 Variance: Standard Deviation: 8.0 2.8 Variance: Standard Deviation: 20.4 4.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.5409 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0144 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.9618 0.9807 -16.5182 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 16.200 plus or minus 2.006 (14.194 through 18.206) 4.2 Phân tích T-test số bệnh 4.2.1 Phân tích T-test số bệnh khô vằn 40 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.2 2.0 1.4 11.0 4.9 2.2 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.4235 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0200 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.1373 0.3706 -15.8317 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 5.867 plus or minus 0.758 (5.109 through 6.625) 82 4.2.2 Phân tích T-test số bệnh khơ vằn 50 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 16.1 3.5 1.9 20.6 18.6 4.3 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 5.3545 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0000 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.8040 0.8967 -5.0186 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 4.500 plus or minus 1.834 (2.666 through 6.334) 4.2.3 Phân tích T-test số bệnh khơ vằn 60 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 31.4 6.7 2.6 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.8759 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0005 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': Result: Significant t - Reject the Hypothesis 83 1.3778 1.1738 -6.9006 29 0.0000 39.5 25.8 5.1 Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 8.100 plus or minus 2.401 (5.699 through 10.501) 4.2.4 Phân tích T-test số bệnh khơ vằn 70 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 25.1 6.9 2.6 31.3 19.1 4.4 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.7432 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0083 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.6101 0.7811 -7.9375 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 6.200 plus or minus 1.598 (4.602 through 7.798) Phân tích T-test chiều cao 5.1 Phân tích T-test chiều cao 30 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 35.2 2.2 1.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7962 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1205 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: 84 0.2336 0.4833 0.8277 29 34.8 3.9 2.0 Probability of t: 0.4146 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.400 plus or minus 0.988 (-0.588 through 1.388) 5.2 Phân tích T-test chiều cao 40 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 55.5 5.2 2.3 55.2 8.5 2.9 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6416 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1880 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.4394 0.6629 0.4526 29 0.6542 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.300 plus or minus 1.356 (-1.056 through 1.656) 5.3 Phân tích T-test chiều cao 50 ngày SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 65.8 5.7 2.4 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6453 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1860 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: 85 0.3161 0.5622 65.2 3.5 1.9 t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.1266 29 0.2692 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.633 plus or minus 1.150 (-0.516 through 1.783) 5.4 Phân tích T-test chiều cao 80 ngày SAMPLE ONE: -Variable : NT1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : NT2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 87.0 4.4 2.1 87.4 5.5 2.3 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2357 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.5724 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3787 0.6154 -0.7583 29 0.4544 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.467 plus or minus 1.259 (-0.792 through 1.725) Phân tích T-test số nhánh hữu hiệu, nhánh vô hiệu 6.1 Phân tích T-test số nhánh hữu hiệu SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 435.0 9.5 3.1 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1397 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7272 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis 86 434.4 10.8 3.3 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.4707 0.6860 0.7774 29 0.4432 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.533 plus or minus 1.403 (-0.870 through 1.936) 6.2 Phân tích T-test số nhánh vô hiệu SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt3 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 112.5 6.5 2.6 113.3 7.3 2.7 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1180 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7659 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3579 0.5982 -1.2815 29 0.2102 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.767 plus or minus 1.224 (-0.457 through 1.990) Phân tích T-test số diệp lục tố 7.1 Phân tích T-test số diệp lục tố 30 ngày SAMPLE ONE: -Variable : NT1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : NT2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 31.18 0.54 0.74 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1672 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 87 31.13 0.47 0.68 Probability: Result: 0.6800 Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0374 0.1934 0.2412 29 0.8111 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.047 plus or minus 0.396 (-0.349 through 0.442) 7.2 Phân tích T-test số diệp lục tố 40 ngày SAMPLE ONE: -Variable : NT1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : NT2 Cases through 30 Mean: 34.379 Variance: 0.197 Standard Deviation: 0.444 34.409 0.179 0.424 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1001 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7990 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0057 0.0752 0.3988 29 0.6930 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.030 plus or minus 0.154 (-0.124 through 0.184) 7.3 Phân tích T-test số diệp lục tố 50 ngày SAMPLE ONE: -Variable : NT1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : NT2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 36.10 0.28 0.53 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1250 88 36.08 0.32 0.56 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: Result: 29 29 0.7534 Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0179 0.1338 0.1744 29 0.8628 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.023 plus or minus 0.274 (-0.250 through 0.297) 7.4 Phân tích T-test số diệp lục tố 60 ngày SAMPLE ONE: -Variable : NT1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : NT2 Cases through 30 Mean: 37.219 Variance: 0.188 Standard Deviation: 0.434 37.269 0.158 0.398 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1916 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.6400 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0057 0.0753 0.6592 29 0.5150 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.050 plus or minus 0.154 (-0.104 through 0.204) 7.5 Phân tích T-test số diệp lục tố 70 ngày SAMPLE ONE: -Variable : NT1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : NT2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 35.033 0.115 0.339 89 34.900 0.167 0.409 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4555 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3178 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0076 0.0872 1.5207 29 0.1392 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.133 plus or minus 0.178 (-0.046 through 0.311) 7.6 Phân tích T-test số diệp lục tố 80 ngày SAMPLE ONE: -Variable : NT1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : NT2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 30.089 0.145 0.381 30.073 0.130 0.360 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1172 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7674 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0118 0.1084 0.1445 29 0.8861 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.016 plus or minus 0.222 (-0.206 through 0.237) 90 Phân tích T-test yếu tố cấu thành suất suất lúa 8.1 Phân tích T-test số bơng/m2 SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 435.0 9.5 3.1 434.4 10.8 3.3 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1397 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7272 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.4707 0.6860 0.7774 29 0.4432 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.533 plus or minus 1.403 (-0.870 through 1.936) 8.1 Phân tích T-test số hạt chắc/bơng SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: 66.177 Variance: 5.683 Standard Deviation: 2.384 56.870 18.971 4.356 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.3380 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0018 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 91 1.1533 1.0739 -8.6665 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 9.307 plus or minus 2.196 (7.111 through 11.503) 8.2 Phân tích T-test tỷ lệ hạt lép SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 24.303 6.231 2.496 13.717 1.957 1.399 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.1845 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0026 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.2771 0.5264 20.1115 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 10.586 plus or minus 1.077 (9.509 through 11.663) 8.3 Phân tích T-test P1000 hạt SAMPLE ONE: -Variable : tl1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : tl2 Cases through 30 Mean: 25.108 Variance: 1.201 Standard Deviation: 1.096 25.137 1.212 1.101 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0099 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.9791 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: 92 0.1126 0.3356 0.0864 29 Probability of t: 0.9317 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.029 plus or minus 0.925 (-0.896 through 0.954) 8.4 Phân tích T-test suất lý thuyết SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.278 1.935 1.391 7.260 0.847 0.921 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.2836 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0297 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.0918 0.3030 -3.2419 29 0.0030 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.982 plus or minus 0.620 (0.363 through 1.602) 8.5 Phân tích T-test suất thực tế SAMPLE ONE: -Variable : nt1 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : nt2 Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.667 3.395 1.842 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.8939 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0055 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 93 0.1653 5.607 1.173 1.083 Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.4066 -2.3120 29 0.0281 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.940 plus or minus 0.832 (0.108 through 1.772)   94 ... Trung Tâm - Gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài ii TÓM TẮT Đào Duy Phong – Khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, tháng 08/2011 Đề tài “Ảnh hưởng phương... 40 Hình 3.6 Ruộng lúa tưới nước tiết kiệm để khô giai đoạn 40 ngày 41 Hình 3.7 Đo mực nước dao động ống nhựa thí nghiệm 41 Hình 4.1 Cỏ lồng vực (Echinochloa crus- galli L.) cỏ chác (Fimbristylis
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM ĐẾN QUẦN THỂ CỎ DẠI, SÂU VÀ BỆNH HẠI Ở RUỘNG LÚA SẠ VỤ HÈ THU NĂM 2011 TẠI TIỀN GIANG , ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM ĐẾN QUẦN THỂ CỎ DẠI, SÂU VÀ BỆNH HẠI Ở RUỘNG LÚA SẠ VỤ HÈ THU NĂM 2011 TẠI TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay