ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RUỒI ĐỤC LÁ, MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI Chromatomyia horticola (Agromyzidae – Diptera) TRÊN ĐẬU HÒA LAN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

67 33 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RUỒI ĐỤC LÁ, MỨC ĐỘ GÂY HẠI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI Chromatomyia horticola (Agromyzidae Diptera) TRÊN ĐẬU HÒA LAN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 2011 SVTH : ĐẶNG THỊ QUẾ ANH Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RUỒI ĐỤC LÁ, MỨC ĐỘ GÂY HẠI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI Chromatomyia horticola (Agromyzidae Diptera) TRÊN ĐẬU HÒA LAN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT Tác giả ĐẶNG THỊ QUẾ ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS LẠI THẾ HƯNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 LỜI CẢM TẠ Thành kính ghi nhớ cơng ơn Bố Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ tạo điều kiện thuận lợi cho học tập hoàn thành luận văn - Chân thành biết ơn: Ban Gám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm quí thầy cô khoa Nông Học trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt thời gian học tập trường Cô Trần Thị Thiên An Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật khoa Nông Học Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình dẫn truyền đạt kinh nghiệm thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Các Cô bác Anh chị nông dân phường thành phố Đà Lạt nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực đề tài Anh Chị, Bạn Bè người thân động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 Sinh viên thực Đặng Thị Quế Anh TĨM TẮT ĐẶNG THỊ QUẾ ANH, Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/ 2011, đề tài:” Điều tra thành phần ruồi đục lá, mức độ gây hại nghiên cứu số đặc điểm sinh học lồi Chromatomyia horticola (Agromyzidae Diptera) đậu hòa lan thành phố Đà Lạt” Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN Nhằm để xác định yếu tố ảnh hưởng đến biến động quần thể ruồi đục ong kí sinh chúng với đặc điểm sinh học loài ruồi Chromatomyia hortiocla đậu hòa lan thành phố Đà Lạt để làm sở thực tiễn cho việc xác định biện pháp phòng trừ hữu hiệu cho lồi dịch hại này, đề tài thực từ tháng tháng 6/ 2011 số phường thành phố Đà Lạt với nội dung nghiên cứu điều tra thành phần ruồi đục thành phần ong kí sinh sâu non chúng đậu hồ lan, điều tra diễn biến mức độ gây hại ruồi đục đặc điểm sinh học loài Chromatomyia horticola Kết thu đề tài bước đầu cho thấy: - Ở thành phố Đà Lạtloài ruồi đục Liriomyza huidobrensis B Chromatomyia horticola G gây hại đậu hòa lan loài thuộc họ Agromyzidae Diptera - Ở thành phố Đà Lạt có lồi ong kí sinh sâu non ruồi đục đậu hoà lan, chúng gồm loài thuộc họ Eulophidae, loài thuộc họ Braconidae, loài thuộc họ Eucoilidae loài thuộc họ Pteromalidae Trong lồi ong kí sinh thu có lồi phổ biến Diglyphus isaea, Chrysocharis pentheus Neochrysocharis formosa thuộc họ Eulophidae - Ruồi đục gây hại đậu hồ lan từ nhỏ đến tàn Mức độ gây hại chúng khác tùy theo giai đoạn sinh trưởng cây, chúng gây hại nặng lúc giai đoạn giảm dần bước vào thu hoạch tận thu - Lồi ruồi đục Chromatomyia hortiola ni điều kiện thí nghiệm 25,6 C ẩm độ 68,5 % vòng đời từ 20,47 ± 0,32 ngày, với gian phát triển trung bình pha trứng 4.05 ngày, sâu non 6,35 ngày, nhộng 8,46 ngày, với tỉ lệ trứng nở 88,8% , tỉ lệ hóa nhộng 89,49% tỉ lệ vũ hóa 85,49% Thành trùng sau vũ hóa cho ăn thêm dung dịch đường 10% khoảng 1,37 1,85 ngày bắt đầu đẻ trứng, đẻ cao ngày 50 trứng cao vòng đời 111 trứng MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng hình vii Danh sách chữ viết tắt vii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số kết nghiên cứu ruồi đục Chromatomyia horticola G đậu hòa lan (Pisum sativum L.) 2.1.1 Một số kết nghiên cứu nước 2.1.1.2 Mức độ gây hại 2.1.1.3 Một số kết nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học ruồi đục C horticola 2.1.1.4 Môt số kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển quần thể C horticola 2.1.1.5 Một số kết nghiên cứu ong kí sinh ruồi đục đậu hòa lan 12 2.1.1.6 Một số kết nghiên cứu biện pháp phòng trừ 15 2.1.2 Một số kết nghiên cứu nước 16 2.1.2.1 Phân bố kí chủ 16 2.1.2.2 Mức độ gây hại 16 2.1.2.3 Biện pháp phòng trừ 16 2.2 Giới thiệu đậu hòa lan 18 Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian, địa điểm thí nghiệm 20 3.2 Điều kiện thời tiết 20 3.3 Vât liệu nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp thí nghiệm 20 3.4.1 Điều tra thành phần ruồi đục đậu hòa lan 20 3.4.2 Điều tra thành phần ong kí sinh sâu non ruồi đục đậu hòa lan 21 3.4.3 Điều tra diễn biến mức độ gây hại ruồi 22 3.4.4 Nghiên cứu đặc điếm sinh học ruồi đục Chromatomyia horticola 24 3.5 Xử lí số liệu 26 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Thành phần loài ruồi đục mức độ phổ biến chúng đậu hòa lan (Pisum sativum L.) 27 4.2Thành phần loài ong ký sinh sâu non ruồi đục mức độ phổ biến chúng đậu hòa lan (Pisum sativum L.) 30 4.3 Biến động mức độ gây hại ruồi đục đậu hòà lan thành phố Đà Lạt năm 2011 4.4 Một số đặc điểm sinh học ruồi Chrommyia horticola 36 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 CHƯƠNG 7: PHỤ LỤC 53 DANH SÁCH CÁC BẢNG CÁC HÌNH Bảng 4.1: Thành phần ruồi đục đậu hòa lan thành phố Đà Lạt năm 2011 27 4.2: Thành phần loài ong kí sinh sâu non ruồi đục đậu hòa lan thành phố Đà Lạt năm 2011 30 4.3 Thời gian phát dục pha thể vòng đời ruồi đục C horticola 37 4.4: Khả sinh sản ruồi đục Chromatomyiah horticola 41 4.5: Khả phát triển sau đẻ trứng ruồi đục Chromatomyia horticol 41 Hình Hình 3.1: Mẫu thu thập đồng 22 Hình 3.2: Cây kí chủ ni ruồi 25 Hình 4.1 ruồi đục đậu hòa lan 29 Hình 2: Một số ong kí sinh sâu non ruồi đục C horticola 32 Hinh 4.3 : Biến động quần thể ruồi đục đậu hòa lan 33 Hình 4.4: Ruộng đậu hòa lan 35 Hình 4.5: Biến động quần thể ruồi đục ruộng có số lần phun thuốc khác nhau36 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cây ký chủ Cao Chỉ tiêu theo dõi Ong kí sinh Mức độ gây hại Mật số dòi Ruồi đục Tỉ lệ diện Trung bình Thấp CKC CN CTTD OKS MĐGH MSD RĐL TLHD TB TN Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Đậu hòa lan (Pisum sativum L.) loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, khơng có mặt thường xun bữa ăn gia đình Việt Nam chúng góp phần không nhỏ việc cung cấp chất dinh dưỡng cho người, tươi, non có nhiều glucozo, protein, vitamin C số chất dinh dưỡng khác Ở nước ta diện tích trồng đậu hòa lan nhỏ phân tán, đậu hòa lan trồng Việt Nam từ hàng kỉ sản lượng thấp Một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc nước ta trồng đậu hòa lan Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang thành phố lớn Hải Phòng, Hà Nội, đặc biệt khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) có điều kiện khí hậu thích hợp để canh tác loại đậu quanh năm Nhiều năm gần hạt đậu hòa lan tươi khô sử dụng rộng rãi nhà hàng, khách sạn, đậu hòa lan có xu hướng trọng sản xuất Nhưng việc canh tác đậu hòa lan gặp số khó khăn bị sâu bệnh hại công bệnh lở cổ rễ, bệnh virut, sâu đục quả, rệp ruồi đục lá, lồi Chromatomyia horticola G xem đối tượng gây hại nghiêm trọng (Spencer, 1973), chúng gây hại đậu hòa lan với tỉ lệ hại trung bình 37,5% (Kaya Hincal, 1991) 30% suất khơng kiểm sốt (Sivapragasam ctv., 1992) Chúng loài ăn tạp gây nhiều thiệt hại trồng, sâu non đục ăn biểu bì làm giảm khả quang hợp ảnh hưởng đến suất thẩm chí làm chết kí chủ mật số chúng cao (Spencer Steyskal, 1986) điều đặc biệt quan trọng gây hại lồi ruồi đục C horticola truyền virus gây bệnh từ qua khác (Civelek Onder, 1999) Ngoài loài ruồi phá hại nặng rau hoa kiểng Nhật Bản (Saito ctv., 2008) theo số tá giả ghi nhận chúng gây hại mù tạc, cải TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT LÊ NGỌC ANH, ĐẶNG THỊ DUNG, 2006 Thành phần ong ký sinh ruồi đục họ Agromyzidae số đặc điểm sinh học loài ong Neochrysocharis Formosa Westwood vụ xuân 2006 Hà Nội vùng phụ cận Tạp chí BVTV số 4:38-44 TRẦN ĐĂNG HÒA, 2008 Thành phần ruồi đục ong kí sinh chúng tỉnh miền trung Tạp chí bảo vệ thực vật số 5/ 2008, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn TÀI LIỆU TIẾNG ANH AHMAD M JAMAL, YAQOOB MUNAZZA, MOHI UDDIN SAJAD, 2010 Seasonal occurrence of leafminer, Chromatomyia horticola (Goureau) (Diptera: Agromyzidae) and its parasitoids, Diglyphus spp on brown mustard, Brassica campestris in Kashmir valley Biological Control Vol 24 A.SIVAPRAGA SAM A R SYED, 1999 The problem and management of Agromysid leafminers on vegetables in Malaysia Stategic Environment and Natural Resources Center, MARDI, G P O Box 12301 50774 Kuala Lumpua A.SIVAPRAGASAM, A.R.SYED, J.LASALLE AND M.RUWAID, 1999 Parasitoids of invasive agromyzid leafminers on vegetables in peninsular malaisia MARDI Training center, Serdang , Selangor, Malaysia BHAT, D.M., BAHAGAT, R.C., 2009 Natural parasitism of leaf miner, Chromatomyia horticola (Goureau) ((Diptera: Agromyzidae) on vegetable crops in Kashmir (India) World Journal of Agricultural Sciences Vol No S pp 888- 891 BHALLA, J.S AND NARANG, D.D., 1993 A new record of leafminer Chromatomyia horticultural (Goureau) on muskmelon (Cucumis melo Linn.) at Ludhiana (Pb) India Punjab Horticultural Journal 33: 4, 133 134 In CABI, 1995 Abstracts on CD ROM Silver Plate Information Vol CAB International UK CHEN, X.X., X.Y LANG, Z.H.XU, JH., HE AND Y.MA, 2003 The occurrence of leafminer and their parasitoid on vegetables and weed in Hangzhou area, sountheast China Biocontrol 48 Page 515 527 CABI, KA.SPENCER, 2000 Technical data for risk analysis leafminer Chromatomyia horticola 10 CABI, 2000 Data sheet for horticultural Chromatomyia Crop Protection Compendium Global Module 2nd Edition CAB International UK 11 CHIBA, T., 1983 Seasonal prevalence of the garden pea leafminer, Phytomyza horticola Goureau (Diptera: Agromyzidae), on spring field pea and the control by application of some insecticides Ann Rept Plant Prot North Japan 34: 50 52 12 FUKUHARA, F., TAKAGI, M., 2004 Indigenous parasitoid complex of Chromatomyia horticola G on vegetables in Fukuoka Japan Science Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kyushu University Vol 62(1) p 1-6 13 GENCER LUTFIYE, 2005 Chalcidoid parasitoids of Chromatomyia horticola G (Diptera: Agromyzidae) in Sivas Province, Turkey Journal of pest science Vol 78 No pp.41 14 GOEL, I AND S KUMAR, (1992) Relative efficacy of insecticides against leafminer, Chromatomyia horticola G infesting mustard in Western Uttar Pradesh Indian J Ent 54: 411 414 15 HANSSON C, 1990 A taxonomic study on the Palearctic species of Chrysonotomyia Ashmead and Neochrysocharis Kurdjumov (Hymenoptera: Eulophidae) Ent Scand 21: 29 52 16 HU, Y.L., SUN, A.P., CHENG Y.Q., SUN Y.F., 1992 Severe infestation of the vegetable leaf miner in a garlic field in Zhongmou County, Henan Plant Protection 18: 4, 49 17 IWASAKI, A., MIYAKE, N., TAKEZAWA, Y., MIZUKOSHI, T., IWAIZUMI, R., UEBORI, T., 2008 Hokkaido, Wind- dependant spring migration of Chromatomyia horticola G ( Diptera: Agromyzidae) in the Northern Island of Japan Vol 52(3) p 129-137 18 KAE AMANO, AI SUZUKI, HAJIME HIROMORI AND TSUTOMU SAITO, 2008 Relative abundance of parasitoids reared during field exposure of sentinel larvae of the leafminers Liriomyza trifolii (Burgess), L sativae Blanchard, and Chromatomyia horticola (Goureau) (Diptera: Agromyzidae) Appl Entomol Zool 43 (4): 625 630 19 KAMIJO, K., 1978 Chalcidoid parasites (Hymenoptera) of Agromyzidae in Japan, with description of a new species Kontyu 46: 455 469 20 KAURAVA, A.S., ODAK, S.C., DHAMDHERE, S.V., 1970 Studies on the biology of Phytomyza atricornis Meigen (Agromyzidae: Diptera) Journal of the Bombay Natural History Society, 67(3): 597 601 21 KAYA, N AND HINCAL, P., 1991 Survey studies on Liriomyza trifolii (Burgess) and horticultural Phytomyza Goureau (Diptera: Agromyzidae) on leguminous plants found in the Aegean Region Turkiye Entomoloji Dergisi 15: 241 246 In CAB 1993 1994 Abstracts on CD ROM Silver Plate Information Vol 4A CAB International UK 22 KONISHI, K., 1998 An illustrated key to the Hymenopterous parasitoids of Liriomyza trifolii in Japan Misc Publ Natl Inst Agro Environ Sci 22: 27 76 23 KUMAR, A., 1990 Records of some new hymenopteran parasites of Chromatomyia horticola (Diptera: Agromyzidae) from Agra Entomology vol 15 No.1 pp 135 136 24 LUTFIYE GENCER, 2002 A study on the Chalcidoid (Hymenoptera: Chalcidoidea) parasitoids of leafminers (Diptera: Agromyzidae) in Ankara Province Cumhuriyet University Faculty of Science and Art, Department of Biology, Sivas Turkey 25 LUTFIYE GENCER, 2009 Contribution to know the knowledge of the chalcid parasitoid complex (Hymenoptera: Chalcidoidea) of agromyzid leafminers ( Diptera : Agromyzidae) from Turke , with new host and records 26 MINKENBERG, O.P.J.M., 1988 Life history of the agromyzid fly Liriomyza trifolii on tomato at different temperatures Entomologia Experimentalis et Applicata, 48: 73 84 27 MINKENBERG, O.P.J.M AND OTTENHEIM, J.J.G.W., 1990 Effect of leaf nitrogen content of tomato plants on preference and performance of a leafmining fly Oecologia, 83: 291 298 28 MIZUKOSHI T AND TOGAWA H, 1999 Developmental zero, effective accumulative temperature, and number of annual generations of the garden pea leafminer, Chromatomyia horticola Goureau (Diptera: Agromyzidae) in the Oshima District of Hokkaido Annual Report of the Society of Plant Protection of North Japan 50: 169 172 29 MITSUNAGA T, MUKAWA S, SHIMODA T AND SUZUKI Y, 2006 The influence of food supply on the parasitoid against Plutella xylostella L (Lepidoptera: Yponomeutidae) on the longevity and fecundity of the pea leafminer, Chromatomyia horticola Goureau (Diptera: Agromyzidae) Applied Entomology and Zoology 41: 277 285 30 NARANG, D.D AND CHAHAL, B.S., 1986 Muskmelon, a new host record of pea leaf miner horticultural Phytomyza Goureau (Diptera: Agromyzidae) in India Punjab Vegetable Grower 40 41 In CAB 1987 1989 Abstracts on CD ROM Silver Plate Information Vol CAB International UK 31 PARRELLA, M.P., JONES, V P., YOUNGMAN, R.R AND LEBECK, L.M., 1985 Effect of leaf mining and leaf stippling of Liriomyza spp on photosynthetic rates of chrysanthemum Annals of the Entomological Society of America, 78: 90 93 32 PARRELLA, M.P., 1987 Biology of Liriomyza Annual Review of Entomology, 32: 201 224 33 PHYLLIS G WEINTRAUB AND A.R.HOROWITZ, 1998 Effects of translaminar vesus conventional insecticides on Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) and Diglyphus isaea (Eulophidae Hymenoptera) populations in Lelery Entomological Society of America, 91(5): 1180 1185 34 PURWAR, J.P., P MALL AND V.MITTAL, 2003 Hymenopterous parasitoids associated with the pea leafminer, Chromatomyia horticola Goureau (Diptera: Agromyzidae) on pea Pest Management and Economic Zoology, 11 (1): 89 91 35 RAUF A., SHEPARD B.M., JOHNSON M.W., 2000 Leafminers in vegetables, ornamental plants and weeds in Indonesia: Surveys of host crops, species composition and parasitoids International Journal Of Pest Management, Volume 46, Number 4, pp 257 266 36 SASAKAWA, M AND YOSHIDA, A., 1975 Observations on feeding and oviposition Behaviour of the pea leafminer, Phytomyza horticultural Goureau (Diptera: Agromyzidae) Scientific Reports of the Kyoto Prefectural University, Agriculture, 27: 37 45 37 SAWADA, M., 1986 Control of the garden pea leafminer, Phytomyza horticultural Goureau Proc Kanto Tosan Plant Prot Soc 33: 208 209 38 SAITO, T., 1993 Occurrence of the leafminer, Liriomyza trifolii (Burgess), and its control in Japan Agrochem Japan 62: 39 SAITO, T., F IKEDA AND A OZAWA, 1996 Effect of pesticides on parasitoid complex of serpentine leafminer Liriomyza trifolii (Burgess) in Shizuoka Prefecture Jpn J Appl Entomol Zool 40: 127 133 40 SEKIGUCHI, K AND S ENJOJI, 1958 Phytomyza horticola for monitoring efficacy of insecticides Plant Protect 12: 216 218 41 SEGHAL TREHAN, 1963 Range of plants and larval feeding in Phytomyza atricornis Meigen (Diptera: Agromyzidae) The Entomologists Monthly Magazine, 99: 42 SHARMA KC., CHAUHAN U AND VERMA AK., (1997) Life fertility table of the pea leafminer Chromatomyia horticola Goureau (Diptera: Agromyzidae) on pea, Pisum sativum L Annals of Agricultural Research 18: 25 28 43 SPENCER K.A., 1973 Agromyzidae (Diptera) of economic importance Ser Entomol 9: 418 44 SPENCER, K.A AND STEYSKAL, G.C., 1986 Manual of the Agromyzidae (Diptera) of the United States USDA, ASR Agricultural Handbook 638 478 pp 45 SPENCER, 1990 Host specialization in the World Agromyzidae (Diptera) 265, 266 46 SEYED ALI ASGHAR FATHI, 2010 Host and life cycle parameters of Chromatomyia 47 TANDON, S.K., 1971 Notes on the biology of Phytomyza atricornis Meigen, a common leafminer of cruciferous plants (Diptera: Agromyzidae) Agra University Journal of Science Research, 20: 3, 47 67 horticola G (Diptera: Agromyzidae) on canola cultivars.Munis Entomology 48 TOKUMARU SUSUMU, YAMASHITA KOJI, 2004 Insecticide susceptibility of the garden pea leafminer , Chromatomyia horticola G ( Diptera : Agromyzidae) Annual Report of the Kansai Plant Protection Society Vol.No.46.p 91-94 49 TOGAWA, H AND T MIZUKOSHI, 1998 Susceptibility of the garden pea leafminer, Phytomyza horticola Goureau (Diptera: Agromyzidae), infecting garden pea, Pisum sativum L., to the six foliar sprays Ann Rept Plant Prot North Japan 49: 121 123 50 TSUTOMU SAITO, 2004 Insecticide susceptibility of the leafminer, Chromatomyia horticola G ( Diptera : Agromyzidae) Appl Entomo Zool Vol 39(2):203-208 51 TRAN DANG HOA, TRAN THI THIEN AN AND MASAMI TAKAGI, 2005 Agromyzid leafminers in central and southern Viet Nam: surveys of host crops, species composition and parasitoids Bulletin of the institute of Agriculture and Kyushu university pp 35-41 52 TSUTOMU SAITO, MAKOTO DOI, HARUKI KATAYAMA, SHUJI KANEKO, YOHSUKE TAGAMI AND KEITARO SUGIYAMA, 2008 Seasonal abundance of hymenopteran parasitoids of the leafminer, Chromatomyia horticola (Goureau) (Diptera: Agromyzidae) and the impact of insecticide applications on parasitoids in the garden pea field Appl Entomol Zool 43(4): 617-624 53 WANG, C.L AND YAN, S.R., 1986 Biology of pea leafminer Phytomyza horticultural Goureau and the control of several pea insects Journal or Agricultural Research of China 35: 1, 118 128 In CAB 1987 1989 Abstracts on CD ROM Silver Plate Information Vol CAB International UK 54 WANG LIPING, DU YUZHOU, HE YATING, JIYI, REN LICHAO, 2004 Occurrence and chemical control of Chromatomyia horticola in the vegetables at the Yang Zhou area Inst of App Insects, Yang Zhou LLnir, Yang Zhou, 225009, China 55 WEI, J., ZOU, L., KUANG, R AND HE, L., 2000 Influence of leaf tissue structure on host feeding selection by pea leafminer Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) Zoological Studies, 39: 295 300 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng 1: Nhiệt độ, ẩm độ lượng mưa, tổng số nắng thành phố Đà Lạt từ tháng 01 tháng 06 năm 2011 Th Nhiệt độ (0C) án Ẩm độ Lượng mưa mm Tổng số nắng (giờ) trung TB TN CN 01 15 - 16 10 22 - 24 77 82 10 30 150 - 180 02 18,1 - 19 12 - 14 24 - 26 80 85 Không đáng kể 160 - 210 03 18 19 11 - 13 26 28 80 85 30 50 180 210 04 18 19 13 - 15 26 28 82 - 87 100 -150 180 - 210 05 18 19 14 - 16 25 27 82 - 87 180 220 150 180 06 18 19 15 - 17 25 27 85 90 200 250 120 180 g bình (%) Phụ lục Bảng 1: Tỷ lệ bị hại, số bị hại mật số dòi ruộng đậu hòa lan (ruộng 1) Ngày điều tra Tỷ lệ Chỉ số hại Mật số dòi hại Giai đoạn NST Sinh trưởng 17/03/2011 19,29 6,14 0,26 Cây 20 22/03/2011 39,62 14,98 0,44 Cây 25 27/03/2011 36,43 10,77 0,24 Cây 30 01/04/2011 29,49 10,33 0,18 Cây 35 06/04/2011 35,67 14,22 0,24 Cây 40 11/04/2011 44,52 20,82 0,42 Cây 45 16/04/2011 42 13,87 0,3 Bỏ vòi 50 21/04/2011 46 14,93 0,45 Ra hoa, 55 26/04/2011 20,67 7,87 0,11 Thu hoạch 60 01/05/2011 26,67 7,73 0,2 Thu hoạch 65 06/05/2011 40 17,2 0,31 Thu hoạch 70 11/05/2011 32,67 13,6 0,13 Thu hoạch 75 16/05/2011 30,67 9,87 0,15 Thu hoạch 80 21/05/2011 32 7,07 0,17 Thu hoạch 85 Bảng 2: Tỷ lệ bị hại, số bị hại mật số dòi ruộng đậu hòa lan (ruộng 2) Ngày điều tra Tỷ lệ Chỉ số hại Mật số dòi hại Giai đoạn NST Sinh trưởng 17/03/2011 25,48 7,17 0,18 Cây 20 22/03/2011 38,44 11,65 0,44 Cây 25 27/03/2011 34,44 14,25 0,35 Cây 30 01/04/2011 23,43 6,96 0,16 Cây 35 06/04/2011 29,4 6,17 0,23 Cây 40 11/04/2011 39,66 15,84 0,32 Cây 45 16/04/2011 32,67 7,2 0,38 Bỏ vòi 50 21/04/2011 46,67 16,76 0,81 Ra hoa, 55 26/04/2011 40 10 0,55 Thu hoạch 60 01/05/2011 42 10,13 0,61 Thu hoạch 65 06/05/2011 44 9,47 0,45 Thu hoạch 70 11/05/2011 31,33 7,6 0,22 Thu hoạch 75 16/05/2011 32,86 10,14 0,15 Thu hoạch 80 21/05/2011 18,67 0,07 Thu hoạch 85 6,93 Bảng 3: Tỷ lệ bị hại, số bị hại mật số dòi ruộng đậu hòa lan (ruộng 3) Ngày điều tra Tỷ lệ Chỉ số hại Mật số dòi hại Giai đoạn NST Sinh trưởng 17/03/2011 30,06 15,83 0,11 Cây 20 22/03/2011 25,46 12,35 0,33 Cây 25 27/03/2011 23,08 6,85 0,11 Cây 30 01/04/2011 21,12 5,51 0,04 Cây 35 06/04/2011 20,45 7,21 0,04 Cây 40 11/04/2011 37,78 22,14 0,02 Cây 45 16/04/2011 34 14 0,2 Bỏ vòi 50 21/04/2011 30 16,4 0,06 Ra hoa, 55 26/04/2011 27,33 10,13 0,19 Thu hoạch 60 01/05/2011 26,67 10 0,19 Thu hoạch 65 06/05/2011 22,67 12 0,21 Thu hoạch 70 11/05/201 19,33 0,15 Thu hoạch 75 16/05/2011 14,67 4,8 0,14 Thu hoạch 80 21/05/2011 16,67 4,93 0,19 Thu hoạch 85 Phụ lục Cách tính trung bình mẫu Số mẫu n > 30 với độ tin cậy 95 % tính theo cơng thức X= x ± 1,96 * Sx Với S = ∑ (xi- x ) n-1 Sx = s/ √n Trong đó: X: Thời gian phát dục trung bình Xi: thời gian phát dục cá thể thứ i n: số cá thể theo dõi S: độ lệch chuẩn Phụ lục 4: Thời gian phát triển pha thể STT Thời gian Trứng Sâu non T1 Sâu non T2 Sâu non T3 Nhộng đẻ trứng 4 3 4 9 3 4 2 8 2 2 10 11 2 12 2 13 2 14 15 17 18 2 19 2 20 21 22 23 2 24 STT Thời gian Trứng đẻ trứng Sâu non T1 Sâu non T2 Sâu non T3 Nhộng 25 2 26 27 28 29 30 31 32 33 2 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 ... Và Anh Chị, Bạn Bè người thân động viên, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 Sinh viên thực Đặng Thị Quế Anh TĨM TẮT ĐẶNG THỊ QUẾ ANH, ... tắt iii Mục lục v Danh sách bảng hình vii Danh sách chữ viết tắt vii Chương 1: GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề 1.2... hậu thích hợp để canh tác loại đậu quanh năm Nhiều năm gần hạt đậu hòa lan tươi khô sử dụng rộng rãi nhà hàng, khách sạn, đậu hòa lan có xu hướng trọng sản xuất Nhưng việc canh tác đậu hòa lan
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RUỒI ĐỤC LÁ, MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI Chromatomyia horticola (Agromyzidae – Diptera) TRÊN ĐẬU HÒA LAN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RUỒI ĐỤC LÁ, MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI Chromatomyia horticola (Agromyzidae – Diptera) TRÊN ĐẬU HÒA LAN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay