NGHIÊN CỨU KÝ CHỦ VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA SÂU XANH (Heliothis armigera Hb.) TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

75 34 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:22

i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC DHIE NGHIÊN CỨU CHỦ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA SÂU XANH (Heliothis armigera Hb.) TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Tác giả ĐẶNG QUỐC THẮNG Khóa luận tốt nghiệp đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN THỊ CHẮT Tp Hồ Chí Minh, tháng 6/2011 ii LỜI CẢM TẠ Con xin nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục ba mẹ Ba mẹ tạo điều kiện để có kết ngày hơm nay, gia đình ln điểm tựa để vững bước vào đời Em xin chân thành ghi ơn cô PGS TS Nguyễn Thị Chắt Cơ tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn: ™ Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học quan tâm tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập trường thời gian thực đề tài ™ Quý thầy cô khoa Nông Học trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt, bảo kinh nghiệm quý báo thời gian học tập trường ™ Tất bạn lớp Bảo Vệ Thực Vật 33, anh chị Cao học giúp đỡ, góp ý để tơi hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tháng 6/2011 ĐẶNG QUỐC THẮNG iii TÓM TẮT ĐẶNG QUỐC THẮNG, Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 6/2011 Đề tài “Nghiên cứu chủ khả phát triển sâu xanh (Heliothis armigera Hb.) Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh” Giáo viên hướng dẫn PGS TS NGUYỄN THỊ CHẮT Mục đích yêu cầu đề tài khảo sát mức độ phát triển gây hại sâu xanh loại chủ phụ dại nhằm tìm dại chủ phụ sâu xanh dùng làm bẫy trồng đồng ruộng Đề tài thực từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2011 phòng Nhân Ni Cơn Trùng - Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật - Khoa Nơng Học - Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh thu số kết sau: Qua q trình tiến hành thí nghiệm ni sâu xanh Heliothis armigera Hb theo cá thể loại chủ, ghi nhận được: ấu trùng sâu xanh phát triển tốt chủ đậu phộng hướng dương kiểng, chủ lại: cúc dại, đậu phộng dại, cúc bách nhật sâu non ăn 1-3 ngày đầu, sau sâu non chết Vòng đời sâu xanh trải qua giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng , thành trùng Thành trùng loài bướm màu nâu xám hay nâu nhạt Ấu trùng trải qua tuổi Trứng đẻ rãi rác, bên ngồi có nhiều đường gân dọc Nhộng màu nâu đỏ, làm nhộng đất Trong môi trường nuôi tập thể với điều kiện khơng có chọn lọc thức ăn, ghi nhận được: tỷ lệ bị hại/cây/ngày/con trung bình chủ đậu phộng 12,21%±3,41%, hướng dương kiểng 13,17%±5,02% Thời gian hồn thành vòng đời đậu phộng 34,97±1,41 ngày , tỷ lệ hồn thành vòng đời 61,92%, hướng dương kiểng vòng đời kéo dài 35,91±0,88 ngày tỷ lệ hồn thành vòng đời 45% iv Trong môi trường nuôi tập thể với điều kiện có chọn lọc thức ăn, ghi nhận được: tỷ lệ bị hại /cây/ngày/con trung bình chủ đậu phộng 15,02%±7,71%, hướng dương kiểng 11,46%±3,24% Thời gian hồn thành vòng đời đậu phộng 33,64±0,47 ngày, tỷ lệ hoàn thành vòng đời 22,29%, hướng dương kiểng vòng đời kéo dài 35,18±0,71 ngày, tỷ lệ hồn thành vòng đời 56,65% v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vị trí phân loại chủ sâu xanh 2.1.1 Vị trí phân loại sâu xanh 2.1.2 Các chủ sâu xanh 2.2 Đặc điểm hình thái sinh học sâu xanh 2.3 Bẫy trồng Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 12 3.2 Điều kiện khí hậu thời tiết 12 vi 3.3 Vật liệu thí nghiệm 13 3.4 Phương pháp nghiên cứu 14 3.4.1 Khảo sát khả phát triển sâu xanh Heliothis armigera Hb số loại chủ 14 3.4.2 Khảo sát khả phát triển mức độ gây hại sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường khơng có chọn lọc thức ăn 16 3.4.3 Khảo sát khả phát triển mức độ gây hại sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường có chọn lọc thức ăn 19 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Khả phát triển sâu xanh Heliothis armigera Hb số loại chủ 23 4.2 Khả phát triển mức độ gây hại sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường khơng có chọn lọc thức ăn 29 4.3 Khả phát triển mức độ gây hại sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường có chọn lọc thức ăn 35 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 Tài liệu tham khảo 45 Phụ lục 47 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ATHN: Ấu trùng hóa nhộng NVH: Nhộng vũ hóa TLHTVĐ: Tỷ lệ hồn thành vòng đời TĐT: Tiền đẻ trứng TGPT: thời gian phát triển : Giá trị trung bình SD (Standard Deviation): Độ lệch chuẩn TLLBH: Tỷ lệ bị hại TĐT: Tiền đẻ trứng Tp HCM: Thành phố Hồ Chí Minh ĐHNL Tp HCM: Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh BVTV: Bảo Vệ Thực Vật HDK: Hướng dương kiểng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Các nghiên cứu bẫy trồng Bảng 4.1 Đặc điểm phát triển ấu trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb số loại chủ điều kiện sống cá thể, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 24 Bảng 4.2 Vòng đời sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng hướng dương kiểng điều kiện sống cá thể, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 25 Bảng 4.3 Mức độ phát triển giai đoạn sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng hương dương kiểng điều kiện sống cá thể, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 27 Bảng 4.4 Các đặc điểm phát triển khác thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng hướng dương kiểng điều kiệu sống cá thể, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 28 Bảng 4.5 Mức độ gây hại sâu xanh Heliothis armigera Hb mơi trường khơng có chọn lọc thức ăn, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 31 Bảng 4.6 Vòng đời sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường khơng có chọn lọc thức ăn, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 32 Bảng 4.7 Mức độ phát triển giai đoạn sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường khơng có chọn lọc thức ăn, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 33 Bảng 4.8 Các đặc điểm phát triển khác thàng trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường khơng có chọn lọc thức ăn, ĐHNL Tp Hồ Chi Minh, năm 2011 35 Bảng 4.9 Mức độ gây hại sâu xanh Heliothis armigera Hb mơi trường có chọn lọc thức ăn, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 38 ix Bảng 4.10 Vòng đời sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường có chọn lọc thức ăn, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 39 Bảng 4.11 Mức độ phát triển giai đoạn sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ mơi trường có chọn lọc thức ăn, ĐHNL Tp Hồ Chí Minh, năm 2011 41 Bảng 4.12 Các đặc điểm phát triển khác thàng trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ môi trường có chọn lọc thức ăn, ĐHNL Tp Hồ Chi Minh, năm 2011 42 x DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 3.1 Nhiệt độ ẩm độ trung bình khu vực Tp Hồ Chí Minh từ tháng đến tháng năm 2011 (Nguồn Đài Khí Tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ) 13 Hình 3.2 Mơ hình khảo sát sâu xanh mơi trường khơng có chọn lọc thức ăn 17 Hình 3.3 Mơ hình khảo sát sâu xanh mơi trường có chọn lọc thức ăn 20 Hình 4.1 Các giai đoạn phát triển sâu xanh Heliothis armigera Hb 26 Hình 4.2 Các chủ lồng lưới riêng triệu chứng gây hại 30 Hình 4.3 Các chủ lồng lưới lớn triệu chứng gây hại 36 51 (tiếp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 28 5 4 _ _ 29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 5 _ 3 _ _ 4 _ _ Phụ lục 4: Thời gian phát triển ấu trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ hướng dương kiểng điều kiện sống cá thể Thời gian phát triển (ngày) STT (1) Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi (2) (3) (4) (5) (6) (7) LLL I II III I II III I II III I II III I II III I II III 5 7 5 _ 2 _ _ 7 _ _ _ _ _ 7 6 4 _ 2 _ 1 _ 5 5 _ _ _ 5 4 5 6 _ _ _ _ 6 6 4 _ _ 1 _ 7 6 4 2 _ 4 5 8 2 _ _ _ _ 5 6 5 3 _ 10 6 6 2 _ 1 _ 11 _ _ _ 4 _ _ _ _ _ 52 (tiếp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 13 7 6 4 2 2 14 4 5 5 _ _ _ 15 6 5 4 1 16 3 5 2 _ 17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 5 2 _ 19 7 6 3 1 20 7 4 5 2 _ _ 21 5 6 4 3 _ _ 22 5 5 6 _ 1 _ 23 5 _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 7 2 4 2 1 25 5 2 _ _ _ _ _ _ _ 26 4 2 5 2 _ _ _ 27 7 4 5 _ 2 _ 1 28 7 6 4 _ _ _ _ 29 5 3 7 2 1 30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53 Phụ lục 5: Đặc điểm phát triển nhộng sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ đậu phộng hướng dương kiểng môi trường sống cá thể Thời gian phát triển nhộng (ngày) STT (1) Đậu phộng Hướng dương kiểng (2) (3) LLL I II III I II III _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 _ 6 8 _ 11 _ _ _ 12 _ _ _ _ 13 _ 14 _ _ _ _ 15 _ _ 7 16 _ _ 17 _ _ _ _ _ _ 18 7 _ _ 19 _ _ _ 20 _ _ 21 _ _ _ _ 54 (tiếp) (1) (2) (3) 22 _ _ _ _ 23 _ _ _ _ 24 _ _ _ 25 _ _ _ _ 26 _ _ _ _ _ 27 _ _ _ 28 _ _ _ _ 29 _ _ _ _ 30 _ _ _ Phụ lục 6: Đặc điểm phát triển thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng môi trường sống cá thể Thời gian phát triển (ngày) STT Ủ trứng Trước đẻ trứng Đẻ trứng Sau đẻ trứng LLL I II III I II III I II III I II III 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 4 55 Phụ lục 7: Đặc điểm phát triển khác thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng môi trường sống cá thể Thời gian phát triển (ngày) STT Tuổi thọ đực Tuổi thọ Khả đẻ trứng Tỷ lệ trứng nở (%) LLL I II III I II III I II III I II III 6 152 345 296 100 99 99 6 256 179 231 98 98 100 6 168 231 235 98 99 99 4 325 324 234 100 100 99 6 214 269 209 98 100 100 Phụ lục 8: Đặc điểm phát triển thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb hướng dương kiểng môi trường sống cá thể Thời gian phát triển (ngày) STT Ủ trứng Trước đẻ trứng Đẻ trứng Sau đẻ trứng LLL I II III I II III I II III I II III 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 56 Phụ lục 9: Đặc điểm phát triển khác thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb hướng dương kiểng môi trường sống cá thể Thời gian phát triển (ngày) STT Tuổi thọ đực Tuổi thọ Khả đẻ trứng Tỷ lệ trứng nở (%) LLL I II III I II III I II III I II III 4 5 240 277 243 100 99 99 7 231 287 198 99 99 100 5 189 255 208 98 100 100 5 6 209 287 221 100 99 100 5 5 178 289 223 99 100 98 Phụ lục 10: Mức độ gây hại ấu trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb môi trường chọn lọc thức ăn TGPT (ngày tuổi) TGPTCKC (ngày) TLLBH (%) Đậu phộng Hướng dương kiểng ± SD ± SD (1) (2) (3) (4) Ngày 10 4,44±0,88 5,19±1,76 Ngày 5.22±1,46 8,4±1,91 Ngày 7,44±1,16 9,6±2 Ngày 8,89±1,32 12,13±2,95 9,81±1,71 14,35±2,2 Ngày 10,83±2,04 16,36±2,84 Ngày 11,85±1,75 6,6±1,8 Ngày 14 57 (tiếp) (1) (3) (4) Ngày 11,85±1,75 8,33±2,27 Ngày 5,56±0,94 8,8±1,66 Ngày 10 7,41±0,79 10,9±1,96 Ngày 11 7,94±1,19 13,43±3,27 Ngày 12 9,06±0,77 7,04±1,82 Ngày 13 11,11±1,3 8,33±2,04 Ngày 14 6,02±1,1 11,01±3,22 6,55±0,89 14,81±3,27 Ngày 16 8,2±1,25 18,15±4,67 Ngày 17 10,85±1,35 7,87±2,2 Ngày 18 12,03±1,39 13,11±2,7 Ngày 19 8,02±1,25 9,88±1,89 11,11±1,29 16,67±2,67 Ngày 21 17,2±1,98 9,41±2,48 Ngày 22 15,6±1,25 13,58±3,79 Ngày 23 15,6±1,25 7,67±1,89 Ngày 24 14,15±1,7 12,17±2,51 Ngày 25 12,43±2,3 1,85±1,89 Ngày 26 4,9±1,21 1,85±1,89 Ngày 27 4,9±1,21 1,85±1,89 4,9±1,21 _ Ngày 15 Ngày 20 Ngày 28 (2) 24 29 37 58 Phụ lục 11: Đặc điểm phát triển nhộng sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ đậu phộng hướng dương kiểng môi trường sống tập thể chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển nhộng (ngày) STT (1) Đậu phộng Hướng dương kiểng (2) (3) LLL I II III I II III _ _ _ _ 9 _ _ _ _ _ 10 _ _ _ 8 _ _ _ _ _ 8 _ 7 _ _ _ 8 8 _ _ 9 _ _ _ _ 10 6 _ _ 11 _ _ _ 12 7 _ _ _ 13 _ 8 14 _ _ _ 15 _ _ _ _ 59 Phụ lục 12: Đặc điểm phát triển thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng mơi trường sống tập thể khơng có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển (ngày) STT Ủ trứng Trước đẻ trứng Đẻ trứng Sau đẻ trứng LLL I II III I II III I II III I II III 1 2 1 2 3 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 Phụ lục 13: Đặc điểm phát triển khác thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng môi trường sống tập thể khơng có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển (ngày) STT Tuổi thọ đực LLL I II Tuổi thọ III I II III Khả đẻ trứng Tỷ lệ trứng nở (%) I II III I II III 4 6 155 298 188 99 100 99 5 6 276 300 176 100 100 99 5 5 244 223 190 100 100 99 4 5 213 221 231 100 99 100 5 200 231 216 99 99 98 60 Phụ lục 14: Đặc điểm phát triển thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb hướng dương kiểng mơi trường sống tập thể khơng có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển (ngày) STT Ủ trứng Trước đẻ trứng Đẻ trứng Sau đẻ trứng LLL I II III I II III I II III I II III 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 Phụ lục 15: Đặc điểm phát triển khác thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb hướng dương kiểng mơi trường sống tập thể khơng có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển (ngày) STT Tuổi thọ đực Tuổi thọ Khả đẻ trứng Tỷ lệ trứng nở (%) LLL I II III I II III I II III I II III 178 221 177 100 100 99 5 7 198 211 190 98 99 99 5 5 188 199 185 99 100 100 6 7 201 187 179 99 99 100 5 6 214 210 196 99 100 99 61 Phụ lục 16: Mức độ gây hại ấu trùng sâu xanh mơi trường có chọn lọc thức ăn TGPT (ngày tuổi) TGPTCKC (ngày) TLLBH (%) Đậu phộng Hướng dương kiểng ± SD ± SD (1) (2) (3) (4) Ngày 10 2,44±0,88 4,81±1,75 Ngày 4.2±1,53 7,47±1,6 Ngày 4,81±1,54 11,79±1,11 Ngày 7,4±1,47 13,33±2,7 7,4±1,47 14,44±2,12 Ngày 7,4±1,47 6,82±1,57 Ngày 10,92±3,34 8,22±0,81 Ngày 12,22±2.63 9,49±1,76 Ngày 12,59±2.51 10,88±1,95 Ngày 10 13,89±2,2 6,3±1,82 Ngày 11 14,44±1,67 8,33±1,61 Ngày 12 5,29±1,8 9,44±1,1 Ngày 13 7,14±1,47 7,31±1,66 Ngày 14 11,9±1,79 8,06±1,95 13,09±1,79 11,11±1,67 Ngày 16 22,62±7,78 6,71±1,35 Ngày 17 5.56±1,47 10,42±1,2 Ngày 18 13,27±6,78 9,26±1,4 Ngày 19 20,68±9,53 15,12±1,46 8,59±3,56 9,1±2,51 12,88±5,33 15,28±2,78 Ngày Ngày 15 Ngày 20 Ngày 21 14 24 29 62 (tiếp) (1) (2) (3) (4) Ngày 22 16,16±6,77 7,8±1,8 Ngày 23 16,16±6,77 8,33±1,46 Ngày 24 0.51±1 11,38±1,6 Ngày 25 0.51±1 5,03±1,43 Ngày 26 _ 5,03±1,43 Ngày 27 _ 5,03±1,43 Ngày 28 _ 5,03±1,43 Phụ lục 17: Đặc điểm phát triển nhộng sâu xanh Heliothis armigera Hb chủ đậu phộng hướng dương kiểng mơi trường sống tập thể có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển nhộng (ngày) STT Đậu phộng Hướng dương kiểng (2) (3) (1) LLL I II III I II III _ _ _ _ _ _ _ 9 _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ _ 7 _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 _ _ _ _ 11 8 _ 9 63 (tiếp) (1) (2) (3) 12 _ _ _ 13 _ _ _ 14 _ _ _ _ 15 _ _ _ _ Phụ lục 18: Đặc điểm phát triển thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng mơi trường sống tập thể có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển (ngày) STT Ủ trứng LLL I Trước đẻ trứng II III I II Đẻ trứng III I Sau đẻ trứng II III I II III 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 64 Phụ lục 19: Đặc điểm phát triển khác thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb đậu phộng môi trường sống tập thể có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển (ngày) STT Tuổi thọ đực LLL I II Tuổi thọ III I II Khả đẻ trứng III Tỷ lệ trứng nở (%) I II III I II III 4 5 223 234 188 99 100 100 4 5 219 201 185 100 99 100 5 6 222 232 205 100 100 98 4 5 211 196 260 99 100 100 5 4 5 199 156 253 98 100 99 Phụ lục 20: Đặc điểm phát triển thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb hướng dương kiểng mơi trường sống tập thể có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển (ngày) STT Ủ trứng LLL I Trước đẻ trứng II III I II Đẻ trứng III I Sau đẻ trứng II III I II III 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 65 Phụ lục 21: Đặc điểm phát triển khác thành trùng sâu xanh Heliothis armigera Hb hướng dương kiểng môi trường sống tập thể có chọn lọc thức ăn Thời gian phát triển (ngày) STT Tuổi thọ đực LLL I II Tuổi thọ III I II III Khả đẻ trứng Tỷ lệ trứng nở (%) I II III I II III 4 5 157 191 277 100 100 99 4 5 194 179 231 100 99 100 5 188 213 227 100 100 98 5 6 225 200 211 99 100 100 5 5 6 214 255 219 100 99 98
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KÝ CHỦ VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA SÂU XANH (Heliothis armigera Hb.) TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM , NGHIÊN CỨU KÝ CHỦ VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA SÂU XANH (Heliothis armigera Hb.) TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay