Đề thi thử đặc sắc môn Sinh học THPT Quốc gia chinh phục điểm 9 năm 2018

16 174 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:21

Đề thi thử đặc sắc THPT Quốc gia chinh phục điểm 9 10 môn Sinh số 19Câu 1: Để xác định phụ nữ có mang thai hay không, người ta dùng que thử thai để xác định sự có mặt của loại hoocmôn nào sau đây?A. Hoocmôn LH. B. Hoocmôn prôgestêrôn. C. Hoocmôn HCG.D. Hoocmôn ơstrôgen.Câu 2: Dạ đày ở những động vật nào sau đây có 4 ngăn?A. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò. B. Ngựa, thỏ, chuột,C. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.D. Trâu, bò, cừu, dê. Đề thi thử đặc sắc THPT Quốc gia chinh phục điểm - 10 môn Sinh số 19 Câu 1: Để xác định phụ nữ có mang thai hay khơng, người ta dùng que thử thai để xác định có mặt loại hoocmơn sau đây? A Hoocmơn LH B Hoocmôn prôgestêrôn C Hoocmôn HCG D Hoocmôn ơstrôgen Câu 2: Dạ đày động vật sau có ngăn? A Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò B Ngựa, thỏ, chuột, C Ngựa, thỏ, chuột, cừu, D Trâu, bò, cừu, Câu 3: Các đường nước chủ yếu qua A cành khí khổng B thân, cành lớp cutin bề mặt C thân, cành D khí khổng qua lớp cutin Câu 4: Bộ phận sau khơng thuộc ống tiêu hố người? A Thực quản B Dạ dày C Gan D Ruột non Câu 5: Sự hình thành giao tử đực có hoa diễn nào? A Từ tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử → tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn → nhân tế bào sinh sản giảm phân tạo giao tử đực B Từ tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho tiểu bào tử → tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn → nhân tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực C Từ tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử → tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn → nhân tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực D Từ tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử → tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn → nhân tế bào sinh sản nguyên phân lần tạo giao tử đực Câu 6: Lấy hạt phấn có kiểu gen Aa thụ phấn cho có kiểu gen Aa Trong hạt tạo ra, hạt có nội nhũ mang kiểu gen AAa kiểu gen phơi A Aa B aa C AA D AAa Câu 7: Đặc điểm khơng với sinh sản vơ tính động vật? A Cá thể sống độc lập, đơn lẻ sinh sản bình thường B Đảm bảo ổn định mặt di truyền qua hệ thể C Tạo số luợng lớn cháu thời gian ngắn D Có khả thích nghi cao với thay đổi điều kiện môi trường http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 8: Bản chất trình thụ tinh động vật A kết hợp hai giao tử đực B kết hợp nhiều giao tử đực với giao tử C kết hợp nhân nhiều giao tử đực với nhân giao tử D kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội (n) hai giao tử đực tạo thành nhiễm sắc thể lưỡng (2n) hợp tử Câu 9: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói đến ảnh hưởng thần kinh mơi trường đến q trình sinh tinh sinh trứng? (1) Sự diện mùi đực tác động lên hệ thần kinh nội tiết, qua ảnh hưởng đến q trình phát triển, chín rụng trứng ảnh hưởng đến hành vi sinh dục (2) Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn khơng hợp lí gây rối loạn q trình chuyển hóa vật chất thể, ảnh hưởng đến trình sinh tinh sinh trứng (3) Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy có q trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hồn giảm khả sinh tinh trùng (4) Căng thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn q trình trứng chín rụng, làm giảm sản sinh tinh trùng A B C D Câu 10: Quan sát thí nghiệm hình bên (chú ý: ống nghiệm đựng nước vơi bị vẩn đục) chọn kết luận nhất: A Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình hơ hấp hạt nảy mầm có thải CO2 B Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình quang hợp hạt nảy mầm có thải CO2 C Đây thí nghiệm chứng tỏ trình quang hợp hạt nảy mầm có thải O2 D Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình hơ hấp hạt nảy mầm có tạo CaCO Câu 11: Trong ao nuôi cá, người ta thường ni ghép lồi cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi, có ổ sinh thái dinh dưỡng khác chủ yếu nhằm mục đích gì? A Làm tăng tính đa dạng sinh học ao http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải B Giảm lây lan dịch bệnh C Tận thu tối đa nguồn thức ăn ao D Tăng cường mối quan hệ hỗ trợ loài Câu 12: Đặc điểm sau có đột biến cấu trúc NST mà khơng có đột biến gen? A Thường biểu kiểu hình B Chỉ liên quan đến cặp nucleotit C Tạo nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa D Sắp xếp lại vị trí gen nhóm gen liên kết Câu 13: Các kiện phát sinh hạt trần hạt kín xảy kỉ sau đây? A Kỉ Cacbon kỉ Phấn trắng B Kỉ Silua kỉ Triat C Kỉ Cacbon kỉ Triat D Kỉ Silua kỉ Phấn trắng Câu 14: Nhân tố tiến hóa sau vừa làm phong phú, vừa làm nghèo vốn gen quần thể? A đột biến B yếu tố ngẫu nhiên C giao phối không ngẫu nhiên D di – nhập gen Câu 15: Các yếu tố sau biến đổi tuần hoàn sinh quyển, ngoại trừ A nitơ B cacbonđioxit C xạ mặt trời D nước Câu 16: Loài sinh vật sau gọi sinh vật sản xuất? A Nấm rơm B Dây tơ hồng C Mốc tương D Rêu Câu 17: Đặc trưng đặc trưng sinh thái quần thể? A Mật độ quần thể B Tỷ lệ giới tính C Kiểu phân bố cá thể quần thể D Tần số tương đối alen gen Câu 18: Phương pháp nuôi cấy mô thực vật sử dụng nhằm A tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú, cung cấp cho trình chọn giống B tạo giống trồng mang nhiều đặc tính có lợi C tạo dòng chủng có suất ổn định D tạo số lượng lớn trồng có mức phản ứng giống thời gian ngắn Câu 19: Điểm giống giao phối ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên là: A Đều cung cấp nguyên liệu cho q trình tiến hóa B Đều xem nhân tố tiến hóa C Đều làm thay đổi tần số alen quần thể D Đều làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 20: Phát biểu sau không mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã? http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác hội sinh B Trong mối quan hệ hỗ trợ, loài hưởng lợi C Một số mối quan hệ hỗ trợ khơng mang tính thiết yếu tồn loài D Trong mối quan hệ hỗ trợ, lồi khơng bị hại Câu 21: Phát biểu sau nói q trình hình thành lồi mới? A Phần lớn lồi thực vật có hoa dương xỉ hình thành đường cách li sinh thái B Hình thành lồi đường cách li sinh thái đường lai xa đa bội hóa thường diễn khu phân bố C Ở thực vật, cá thể xem lồi hình thành cách lai hai loài khác đa bội hóa D Hình thành lồi thực vật diễn đường cách li địa lí, cách li tập tính, cách li sinh thái Câu 22: Khi nói cách li địa lí, nhận định sau chưa xác? A Cách li địa lí góp phần trì khác biệt vốn gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa B Trong tự nhiên, nhiều quần thể loài cách li mặt địa lí thời gian dài khơng xuất cách li sinh sản C Cách li địa lí xảy lồi có khả di cư, phát tán lồi di cư D Cách li địa lí trở ngại sinh học ngăn cản cá thể quần thể giao phối với Câu 23: Cho thông tin loài chuỗi thức ăn bảng sau: Bậc dinh dưỡng Cỏ Năng suất sinh học 2, ×106 calo Thỏ 1,1× 104 calo Cáo 1, 25 ×103 calo Hổ 0,5 ×102 calo Phát biểu sau khơng đúng? A Chuỗi thức ăn có bậc dinh dưỡng B Cáo gọi động vật ăn thịt bậc C Năng lượng thất thoát cao bậc dinh dưỡng bậc D Năng lượng tích lũy cao bậc dinh dưỡng bậc Câu 24: Cho biết Việt Nam, cá chép phát triển mạnh khoảng nhiệt độ 25 – 35 oC, nhiệt độ xuống 2oC cao 44oC cá bị chết Cá rô phi phát triển mạnh khoảng nhiệt độ 20 – http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 35oC, nhiệt độ xuống 5,6 oC cao 42oC cá bị chết Nhận định sau khôngđúng? A Cá rơ phi có giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp cá chép B Cá rô phi có khoảng thuận lợi hẹp cá chép C Cá chép thường có vùng phân bố rộng so với cá rô phi D Ở nhiệt độ 10oC, sức sống hai lồi cá bị suy giảm Câu 25: Cho số nhận xét sau phân tử ADN nhân tế bào sinh dưỡng sinh vật nhân thực: (1) Các phân tử nhân đôi độc lập diễn pha khác chu kỳ tế bào (2) Thường mang gen phân mảnh tồn theo cặp alen (3) Có độ dài số lượng loại nuclêơtit (4) Có cấu trúc mạch kép, thẳng (5) Có số lượng, hàm lượng ổn định đặc trưng cho loài (6) Trên phân tử ADN có điểm khởi đầu nhân đơi Số phát biểu : A B C D Câu 26: Một phân tử mARN chứa loại ribonucleotit Ađênin, Uraxin Guanin Có ba sau có mạch bổ sung gen phiên mã mARN nói trên? (1) ATX, A (2) GXA, (3) TAG, (4) AAT, (5) AAA, (6) TXX B C D Câu 27: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: – Thí nghiệm 1: Đem P1 có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 20 oC hoa đỏ, trồng mơi trường có nhiệt độ 35 oC hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng mơi trường có nhiệt độ 20oC lại hoađỏ – Thí nghiệm 2: Đem P2 có kiểu gen aa trồng mơi trường có nhiệt độ 20 oC hay 35oC hoa trắng – Thí nghiệm 3: Đem P1 P2 lai với thu F Có phát biểu sau đúng? A Các F1 trồng 35oC cho toàn hoa trắng, trồng 20oC cho tồn hoa đỏ B Các F1 trồng 35oC có tồn hoa trắng, trồng 20 oC có 3/4 số cho tồn hoa đỏ http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải C Các F1 trồng 35oC cho tồn hoa đỏ, trồng 20oC cho toàn hoa trắng D Các F1 trồng 35oC cho tồn hoa trắng, trồng 20 oC có 3/4 số hoa hoa đỏ Câu 28: Khi quan sát tiêu tế bào máu người bệnh, người ta phát thấy hình ảnh sau: Có phát biểu sau đúng? (1) Người bệnh mang kiểu gen dị hợp gen bệnh (2) Người bệnh mắc phải loại bệnh di truyền tế bào (3) Nếu người lấy người bị bệnh tương tự sinh người con, khả người không mắc bệnh 1/4 (4) Bằng cách quan sát tiêu nhiễm sắc thể người bệnh xác định nguyên nhân gây bệnh A B C D Câu 29: Ở loài thực vật, chiều cao qui định số cặp gen, alen trội góp phần để làm tăng chiều cao Khi lai cao có chiều cao 210cm với thấp có chiều cao 160 cm F1 có chiều cao trung bình Cho F1 giao phấn thu F2 có 11 loại kiểu hình khác chiều cao Theo lý thuyết, nhóm có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ là: A 7/128 B 105/512 C 63/256 D 35/512 Câu 30: Ở loài thực vật, xét gen nằm NST thường, gen có alen, alen trội trội hồn toàn so với alen lặn Thực phép lai thể dị hợp cặp gen với thể đồng hợp lặn cặp gen này, thu đời có tỷ lệ phân li kiểu hình: : : : : : : : Kết luận sau đâylà đúng? A cặp gen nằm cặp NST khác B cặp gen nằm cặp NST có hốn vị gen C cặp gen nằm cặp NST liên kết hoàn toàn http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải D cặp gen nằm cặp NST có hốn vị gen Câu 31: Một lồi dây leo họ Thiên lí sống bám thân gỗ Một phần thân dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống Lồi dây leo thu nhận chất dinh dưỡng thức ăn kiến đem dự trữ tổ Kiến sống gỗ góp phần diệt chết lồi sâu đục thân Có phát biểu sau đúng? (1) Mối quan hệ dây leo kiến quan hệ hợp tác (2) Mối quan hệ dây leo thân gỗ quan hệ hội sinh (3) Mối quan hệ kiến thân gỗ quan hệ cộng sinh (4) Mỗi quan hệ sâu đục thân gỗ quan hệ vật kí sinh – vật chủ A B C D Câu 32: Ở loài thực vật tự thụ phấn, tính trạng màu sắc hoa hai gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen đồng thời có mặt gen A B quy định hoa màu đỏ; kiểu gen có hai gen A B, khơng có hai gen A B quy định hoamàu trắng Cho dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu F 1.Quá trình giảm phân diễn bình thường, giao tử tham gia thụ tinh hình thành hợp tử Theo lí thuyết, cho F tự thụ phấn hệ F2có thể xuất tỉ lệ phân li màu sắc hoa sau đây? (1) 56,25%cây hoa đỏ : 43,75% hoa trắng (2) 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng (3) 100% hoa đỏ (4) 75% đỏ : 25% hoa trắng (5) 25% đỏ : 75% hoa trắng A (1), (3), (4) B (2), (3), (5) C (2), (4), (5) D (1), (4), (5) Câu 33: Trong trình giảm phân tế bào sinh tinh mang kiểu gen AaBb DE xảy đổi chỗ de gen D d loại giao tử tương ứng với trường sau đây? (1) ABDE, abde, AbDe, aBdE (2) ABDE, ABde, abDe, abdE (3) ABDE, abde, ABDe, abdE (4) ABDE, abde, ABdE, abDe (5) AbDE, aBde, AbdE, aBDe A B C D Câu 34: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBbDd x ♀AaBbdd Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào có tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; thể cái, số tế bào có tượng NST mang gen A không phân li giảm phân II, kiện khác diễn http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử thừa nhiễm sắc thể? A 48 B 32 C 108 D 52 Câu 35: Ở loài thực vật, lai hoa đỏ với hoa trắng, người ta thu F 100% hoa đỏ Cho hoa đỏ F tự thụ phấn, F2có tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ: trắng Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn, xác suất để đời cho tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ: trắng là: A 4/27 B 8/27 C 4/81 D 8/81 Câu 36: Một đoạn gen cấu trúc sinh vật nhân sơ có trật tự nucleotit mạch bổ sung sau: Các ba Số thứ tự ba 3’ TAX–AAG–AAT–GAG–…–ATT–TAA–GGT–GTA–AXT–5’ … 80 81 82 83 84 Biết codon 5’GAG3’ 5’GAA3’ mã hóa cho axit amin Glutamic, 5’GAU3’ 5’GAX3’ mã hóa cho axit amin Asparagin Có phát biểu sau đúng? (1) Chuỗi polipeptit phân tử protein dịch từ đoạn gen có chứa 79 axit amin (2) Đột biến thay cặp nucleotit xảy ba thứ 82 đoạn gen làm biến đổi thành phần chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp (3) Đột biến cặp nucleotit thứ tính từ đầu 3’ đoạn mạch làm cho chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp bị số axit amin so với chuỗi polipeptit bình thường (4) Đột biến thay cặp nucleotit X–G thành T–A xảy nucleotit thứ 10 tính từ đầu 3’ không ảnh hưởng đến số lượng, thành phần trình tự xếp axit amin chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp A B C D Câu 37: Ở ruồi giấm, cặp NST thường xét gen có alen NST giới tính xét gen có alen nằm vùng tương đồng cặp NST giới tính XY theo lý thuyết, số kiểu gen tối đa thu thể ba bao nhiêu? Giả sử trường hợp thể ba không ảnh hưởng đến sức sống cá thể A 26568 B 25280 C 50000 D 11880 Câu 38: Một quần thể P tự thụ phấn có tần số kiểu gen ban đầu là: 0,1AA: 0,5Aa: 0,4aa Biết cá thể có kiểu gen aa bị khả sinh sản hồn tồn, cá thể có kiểu gen khác sinh sản bình thường Ở F3, tần số alen a quần thể bao nhiêu? A 18,52% B 15,15% C 8,20% D 16,67% http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 39: Giả sử có hai quần thể bướm trạng thái cân di truyền, xét cặp gen có alen: A qui định cánh đentrội hoàn toàn so với a qui định cánh trắng Quần thể I có tần số alen A 0,6; quần thể II có tần số alen a 0,2 Một số cá thể từ quần thể I di chuyển sang quần thể II chiếm 10% số cá thể sinh sản quần thể Nếu tác động nhân tố tiến hóa, tính theo lí thuyết, tần số cá thể bướm cánh đen quần thể sau hệ sinh sản ngẫu phối bao nhiêu? A 95,16% B 85,56% C 93,75% D 89,76% Câu 40: Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người hai alen gen qui định Biết khơng có đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ Có phát biểu sau đúng? (1) Bệnh alen lặn NST giới tính X qui định (2) Có người xác định xác kiểu gen (3) Có tối đa 10 người có kiểu gen đồng hợp (4) Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh cặp vợ chồng III.12 – III.13 phả hệ 5/6 (5) Nếu người số 11 kết với người bình thường quần thể khác trạng thái cân có tần số alen gây bệnh 0,1 xác suất họ sinh bị bệnh là1/22 A B C D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C – Trong loại hoocmơn nói hoocmơn HCG tiết mang thai (do thai tiết giai đoạn tháng đầu thai kì) Vì dựa vào có mặt loại hoocmơn biết có thai hay khơng – Các loại hoocmơn lại tiết khơng có thai, khơng thể dựa vào loại hoocmơn để xác định có thai hay khơng http://tailieugiangday.com – Website chun đề thi thử file word có lời giải Câu 2: Đáp án D – Ở thú ăn thực vật, dày đơn (1 túi) có thỏ, ngựa…; dày ngăn trâu, bò, dê, cừu… Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án C – Hệ tiêu hóa người: + Ống tiêu hóa: Miệng → thực quản → dày → ruột non → ruột già → hậu mơn + Tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tuỵ tuyến ruột => Như gan khơng thuộc ống tiêu hóa mà thuộc tuyến tiêu hóa Câu 5: Đáp án D * Q trình hình thành hạt phấn túi phơi Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 7: Đáp án D * Ưu điểm hạn chế sinh sản vơ tính – Ưu điểm + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ tạo cháu Vì vậy, có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp + Tạo cá thể giống giống cá thể mẹ mặt di truyền + Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn + Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định, biến động * Hạn chế + Tạo hệ cháu giống mặt di truyền Vì vậy, điều kiện sống thay đổi, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, chí tồn quần thể bị tiêu diệt + Khơng tạo biến dị nên khơng có ý nghĩa tiến hóa chọn giống Câu 8: Đáp án D http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải – Phương án A B sai thụ tinh hợp nhân giao tử đực (n) với nhân tế bào trứng (n) để hình thành hợp tử (2n), khởi đầu cá thể – Phương án C sai thụ tinh động vật, trứng thụ tinh với tinh trùng Câu 9: Đáp án D – Cả (1), (2), (3), (4) Câu 10 Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 15: Đáp án C Vật chất biến đổi mang tính tuần hồn sinh quyển, lượng truyền theo chiều Câu 16: Đáp án D Sinh vật sản xuất sinh vật phải có khả tự dưỡng (tự tổng hợp chất hữu cơ) Trong loài sinh vật trên: Nấm rơm mốc tương thuộc nhóm sinh vật phân giải; dây tơ hồng khơng có sắc tố quang hợp nên lồi thực vật kí sinh bắt buộc thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ Câu 17: Đáp án D Tần số tương đối alen gen xem đặc trưng di truyền quần thể đặc trưng sinh thái Câu 18: Đáp án D Phương pháp nuôi cấy mô thực vật sử dụng mơ sinh dưỡng dựa sở q trình nguyên phân nên tạo hoàn toàn có kiểu gen mức phản ứng Câu 19: Đáp án A Điểm giống giao phối ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên tạo biến dị tổ hợp, cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa Giao phối ngẫu nhiên khơng phải nhân tố tiến hóa, khơng làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa, khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng tăng đồng hợp, giảm dị hợp Câu 20: Đáp án B – Phương án A đúng, quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác hội sinh – Phương án C đúng, quan hệ hợp tác hội sinh khơng mang tính thiết yếu tồn loài – Phương án D đúng, mối quan hệ hỗ trợ, lồi khơng bị hại – Phương án B sai, quan hệ hội sinh, có lồi lợi Câu 21: Đáp án B http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Phương án A sai phần lớn lồi thực vật có hoa dương xỉ hình thành đường lai xa đa bội hóa Phương án C sai cá thể khơng xem lồi mới, lồi xuất có quần thể Phương án D sai hình thành lồi thực vật khơng thể diễn đường cách li tập tính, hình thức gặp động vật Phương án B hình thành lồi đường cách li sinh thái đường lai xa đa bội hóa thường diễn khu phân bố Câu 22: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 26: Đáp án B – Trên mARN có loại ribonucleotit A, U, G – Trên mạch gốc gen có loại nucleotit T, A, X – Trên mạch bổ sung gen có loại nucleotit A, T, G → mạch bổ sung gen (3), (4), (5) Câu 27: Đáp án A – Đây thí nghiệm thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình) hoa anh thảo điều kiện nhiệt độ khác – Thường biến làm thay đổi kiểu hình, không làm thay đổi kiểu gen → biều đời cá thể không di truyền cho hệ sau – Thường biến làm biến đổi kiểu hình đồng loạt tương ứng với điều kiện môi trường – Thí nghiệm 3: Cho P1: AA x P2: aa → F1: Aa Cây F1: Aa có mềm dẻo kiểu hình giống P1 có kiểu gen AA – Khi trồng Aa điều kiện nhiệt độ 35 oC cho tồn hoa trắng, trồng Aa điều kiện nhiệt độ 20oC cho toàn hoa đỏ Câu 28: Đáp án A Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm đột biến gen trội NST thường gây chết trạng thái đồng hợp trội Qui ước: HbS: hồng cầu hình liềm, Hbs: hồng cầu bình thường (1) có người HbSHbs có khả sống sót có chứa hai loại hồng cầu hình liềm bình thường (2) sai thuộc dạng bệnh di truyền phân tử (3) sai người dị hợp lấy tạo HbSHbS gây chết, sống sót khơng mắc bệnh (HbsHbs) tính trường hợp sống sót nên có xác suất 1/3 (4) sai bệnh di truyền phân tử khơng thể phát cách quan sát NST http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 29: Đáp án B – Chiều cao cặp gen không alen quy định theo kiểu tương tác cộng gộp – Số cặp gen alen quy định chiều cao = (11 – 1)/2 = cặp gen – Mỗi alen trội làm cao thêm (210 – 160)/10 = 5cm – P: AABBDDEEHH x aabbddeehh → F1: AaBbDdEeHh C104 105 – Cho F1 giao phấn, F2 thu cao 180cm (4 alen trội) chiếm tỉ lệ = 10 = 512 Câu 30: Đáp án B – P: Aa,Bb,Dd x aa,bb,dd → F1: 3:3:3:3:1:1:1:1 – Vì F1 có loại kiểu hình, có loại kiểu hình có tỉ lệ lớn loại kiểu hình có tỉ lệ bé → cặp gen nằm cặp NST có hốn vị gen Câu 31: Đáp án B (1) sai, mối quan hệ dây leo kiến quan hệ cộng sinh (2) đúng, mối quan hệ dây leo thân gỗ quan hệ hội sinh (3) sai, mối quan hệ kiến thân gỗ quan hệ hợp tác (4) đúng, quan hệ sâu đục thân gỗ quan hệ vật kí sinh – vật chủ Các phát biểu (2), (4) Câu 32: Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 34: Đáp án B P: Giao tử ♂ (A, a)(Bb, O, B, b)(D, d) x giao tử ♀ (AA, O, A, a)(B, b)(d) F1: (AAA, AAa, A, a, AA, Aa, aa)(BBb, Bbb, B, b, BB, Bb, bb)(Dd, dd) – Hợp tử thừa nhiễm sắc thể 2n + 2n + + + Hợp tử 2n + = (AAA + AAa)(BB + Bb + bb)(Dd + dd) + (AA + Aa + aa)(BBb + Bbb)(Dd + dd) = x x + x x = 24 kiểu gen + Hợp tử 2n + + = (AAA + AAa)(BBb + Bbb)(Dd + dd) = x x = → Tổng số loại thừa nhiễm sắc thể = 24 + = 32 loại hợp tử Câu 35: Đáp án B – F2: đỏ/trắng = 3/1 → tính trạng quy định màu sắc hoa di truyền theo quy luật phân li, tính trạng trội trội hồn tồn F1 có kiểu gen dị hợp – Quy ước: A – hoa đỏ; a – hoa trắng – P: AA x aa → F1: Aa, tự thụ → F2: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa – Cho hoa đỏ lấy ngẫu nhiên F2 với tỉ lệ xAA + yAa = tự thụ → aa = y(1– 0,51)/2 = 1/8 → y = 1/2; x = 1/2 – Như hoa đỏ lấy ngẫu nhiên có AA Aa http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải – Trong đỏ F2 (1AA:2Aa) tỉ lệ AA = 1/3; tỉ lệ Aa = 2/3 – Lấy hoa đỏ F2, xác suất có AA Aa = (1/3)2 x (2/3)2 x C4 = 8/27 Câu 36: Đáp án C Các ba Số thứ tự ba Các codon 3’ TAX–AAG–AAT–GAG–…–ATT–TAA–GGT–GTA–AXT–5’ … 80 81 82 83 84 3’UAX–AAG–AAU–GAG–…–AUU–UAA–GGU–GUA–AXU–5’ Mã kết thúc Mã mở đầu (1) đúng, chuỗi polipeptit phân tử protein dịch từ đoạn gen có chứa 79 axit amin (bộ ba mở đầu ba thứ 83 tính từ đầu 5’ ba kết thúc ba thứ 3, chiều dịch mã từ 5’ đến 3’) (2) đúng, ba thứ 82 5’UGG3’ qui định tryptophan khơng có tính thối hóa nên đột biến thay cặp nucleotit xảy ba thứ 82 đoạn gen làm biến đổi thành phần chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp (3) sai, đột biến cặp nucleotit thứ tính từ đầu 3’ đoạn mạch làm tín hiệu kết thúc dịch mã nên thường làm cho chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp có thêm số axit amin (4) đúng, đột biến thay cặp nucleotit X–G thành T–A xảy nucleotit thứ 10 tính từ đầu 3’ làm cho đoạn mARN biến đổi sau: 3’UAX – AAG – AAU – AAG – – AUU – UAA – GGU–GUA–AXU ––5’ Bộ ba 5’GAA3’ mã hóa axit amin Glutamic so với codon ban đầu 5’ GAG3’, đó, khơng ảnh hưởng đến số lượng, thành phần trình tự xếp axit amin chuỗi polipeptit gen qui định tổng hợp Vậy, phát biểu 1, 3, Câu 37: Đáp án D – Ruồi giấm có 2n = → có n = cặp nhiễm sắc thể (có cặp NST thường + cặp NST giới tính XX XY) – Viết kí hiệu gen NST thể 2n: II 33 II 33II ( XX +2 XY ) + TH1: Nếu thể ba cặp NST thường dạng: III II II (XX + XY) + II III II (XX + XY) + II II III (XX + XY) → tổng số thể ba cặp NST thường đực = 10 x x x (3 + 4) x = 7560 kiểu gen…… Truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 39: Đáp án A – Quần thể I: A = 0,6; a = 0,4 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải – Quần thể II: A = 0,8; a = 0,2 – Tần số alen A quần thể II sau nhập cư = 0,8 + 0,1(0,6 – 0,8) = 0,78 → a = 0,22 – Sau hệ sinh sản ngẫu phối, tần số bướm đen (A–) quần thể = – aa = – 0,22 = 95,16% Câu 40: Đáp án C (1) sai: Bố mẹ không bị bệnh sinh gái 14 bị bệnh → tính trạng bị bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định (2) đúng: (1)A(5) A- (2)A(3) A(4) A(6) A(7) aa (8) Aa (9) Aa (10) A(11) Aa (12) Aa (13) 1/3AA : 2/3Aa (14) aa Có người xác định xác kiểu gen người số (7), (8), (9), (11), (12), (14) (3) sai: – Có người có kiểu gen đồng hợp là: (1), (2), (3) (4), (5), (6), (7), (10), (13), (14) – Chú ý: Vì Aa (con chắn nhận alen a từ mẹ bố 4) nên phải Aa (nếu AA Aa phải Aa; AA Aa phải Aa) (4) đúng: – Cặp vợ chồng III.12: (Aa) x III.13: (1/3AA:2/3Aa) → Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh A– = – aa = – 1/2 x 1/3 = 5/6 (5) đúng: – Người số 11 kết hôn với người vợ đến từ quần thể có CTDT: 0,81AA + 0,18Aa + 0,01aa = – Ta có: Người chồng (11): Aa x vợ bình thường (9/11AA: 2/11Aa), xác suất cặp vợ chồng sinh bị bệnh (aa) = 1/2 x 1/11 = 1/22 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... hợp hai giao tử đực B kết hợp nhiều giao tử đực với giao tử C kết hợp nhân nhiều giao tử đực với nhân giao tử D kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội (n) hai giao tử đực tạo thành nhiễm sắc thể lưỡng... trắm đen, cá rơ phi, có ổ sinh thái dinh dưỡng khác chủ yếu nhằm mục đích gì? A Làm tăng tính đa dạng sinh học ao http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải... nhiều đặc tính có lợi C tạo dòng chủng có suất ổn định D tạo số lượng lớn trồng có mức phản ứng giống thời gian ngắn Câu 19: Điểm giống giao phối ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên là: A Đều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đặc sắc môn Sinh học THPT Quốc gia chinh phục điểm 9 năm 2018, Đề thi thử đặc sắc môn Sinh học THPT Quốc gia chinh phục điểm 9 năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay