GA hoa 10 nang cao 4 cot

195 99 1
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:19

Tuần: 01 Tiết PPCT: 01 Ngày soạn:30/8/2017 Ngày dạy: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh hệ thống hóa lại kiến thức nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị, định luật bảo toàn khối lượng, mol, tỉ khối chất khí - Giúp học sinh hệ thống hóa lại kiến thức dung dịch, phân loại hợp chất vơ cơ, bảng tuần hồn nguyên tố hóa học Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ giải tập có liên quan đến ĐLBTKL, số mol, tỉ khối chất khí - Rèn luyện kỹ tính tốn theo cơng thức kỹ vận dụng cơng thức để tính loại nồng độ dung dịch, viết PTHH… Thái độ, tình cảm: Rèn luyện cho học sinh lòng u thích học tập mơn II Chuẩn bị: GV: Hệ thống câu hỏi gợi ý tập HS: Ôn lại kiến thức học, bảng tuần hoàn ngun tố hóa học III Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực học sinh IV Tổ chức hoạt động dạy – học: Ổn định lớp: 1’ Bài mới: TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Nguyên tử: ? Cấu tạo ngun tử gồm có - Tích cực phát biểu vỏ: electron (e), qe=1mấy phần? ? Vỏ nguyên tử gồm có loại - Tích cực phát biểu Ngun tử proton (p), qp=1+ hạt nào? Kí hiệu điện tích? hạt nhân: ? Hạt nhân nguyên tử gồm - Tích cực phát biểu nơtron (n), qn=0 có loại hạt nào? Kí hiệu điện tích? - Tích cực phát biểu Trong ngun tử ln có : số p = số e ? Mối liên hệ số p số Nguyên tử trung hòa e n.tử? điện  số p = số e Hoạt động 2: Nguyên tố hóa học: ? Ngun tố hóa học gì? - Tích cực phát biểu Là tập hợp nguyên tử có số hạt p - Bổ sung: Những nguyên tử hạt nhân nguyên tố hóa - Chú ý học có tính chất hóa học giống Hoạt động 3: Hố trị: ? Hóa trị ngun tố - Tích cực phát biểu - Hóa trị nguyên tố (nhóm nguyên tử) (nhóm nguyên tử) gì? số biểu thị khả liên kết nguyên tử Được xác định nào? (nhóm nguyên tử), xác định theo hóa trị ? Cho biết quy tắc hóa trị H chọn làm đơn vị hóa trị O với hợp chất AxBy ? - Tích cực phát biểu đon vị - Quy tắc hóa trị với hợp chất ? Cho biết hóa trị - Tích cực phát biểu Trong đó: a b AB x y nguyên tố hợp chất: H2O, Na2O, Fe2O3, CO2? - Nhắc lại cho HS: hóa trị - Chú ý số nguyênaxtố,= nhóm by nguyên tố thường gặp A, B ng tử nhóm ng tử a, b hóa trị A, B x, y số A, B Quy tắc hóa trị: VD: I II I HO, Hoạt động 4: ? Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? ? Viết CT ĐLBTKL p/ứ A + B → C + D ? ? Có phản ứng hóa học sau: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl Biết: m BaCl2 20,8 g , m BaSO4 23,3 g II III IV II II Na O , Fe O , C O2 2 Định luật bảo tồn khối lượng: - Tích cực phát biểu G/s có phản ứng: A + B → C + D ĐLBTKL: ĐLBTKL: mA + mB = mC + mD phản ứng hóa học, tổng khối lượng chất VD: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl sản phẩm tổng khối ĐLBTKL lượng chất phản  mNaCl = m BaCl + m Na SO - m BaSO 2 ứng  mNaCl = 20,8 + 14,2 – 23,3 =11,7g - Tích cực phát biểu m Na2 SO4 =14,2g Tính mNaCl = ? Hoạt động 5: - Nhắc lại cho HS: mol - Chú ý lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử phân tử chất ? Viết cơng thức tính số - Tích cực phát biểu mol? - Giới thiệu cho HS: công - Chú ý thức tính số mol chất khí điều kiện khác đktc ? Tính khối lượng hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe 0,5 mol Cu ? Tính thể tích 0,05 mol khí N2 đktc? Hoạt động 6: ? Viết cơng thức tính tỉ khối chất khí? Cho biết Mol:   m M Ở đktc: ( 00C, 1atm) n V0 ( V0 : thể tích chất khí đo 22,4 đktc, V0 tính lít)  Ở điều kiện khác đktc: PV PV = nRT  n  RT Trong đó: P áp suất (atm); atm = 760 mmHg V thể tích (lít); lít = 1000 ml R số khí, R= 0,082 T 0K, T = 273 + t0C - Tích cực phát biểu m VD1: Áp dụng: n  M  m = 0,2 * 56 = 11,2 g Fe - Tích cực phát biểu  mCu= 0,5 * 64 = 32 g  mhh=11,2 + 32 = 43,2 g V0 VD2: Áp dụng: n  22,4  VH n * 22,4 0,05 * 22,4 1,12(lít ) Tỉ khối chất khí: - Tích cực phát biểu M  A , cho biết khí A nặng hay nhẹ  d A/B  dA/B < 1: khí A nhẹ MB n ý nghĩa cơng thức?  khí B dA/B > 1: khí A nặng khí B ? Cho biết khí clo nặng hay - Tích cực phát biểu nhẹ khơng khí lần? khí B lần MA M  A , cho biết khí A  dA/KK  M KK 29 nặng hay nhẹ khí KK lần VD: d Cl kk  M Cl M kk  71  2,5 29  clo nặng khơng khí khoảng 2,5 lần Củng cố: Cho học sinh viết lại tất công thức vừa ôn tập Bài tập nhà: Hòa tan hồn tồn 6,082 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư thu 5,6 lít khí H2 đktc Xác định tên kim loại M RÚT KINH NGHIỆM VÀ THÔNG TIN BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 01 Tiết PPCT: 02 Ngày soạn:30/08/2017 Ngày dạy: ÔN TẬP ĐẦU NĂM (tt) I Mục tiêu: II Chuẩn bị: III Phương pháp: IV Tổ chức hoạt động dạy – học: Ổn định lớp: 1’ Kiểm tra cũ: Câu hỏi: a) Cho biết khí nitơ nặng hay nhẹ khơng khí lần? b) Tìm MA biết d A H 16 c) Hòa tan hồn tồn 2,4 g Mg vào dung dịch HCl dư Tính thể tích khí thu đktc TG Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động 1: ? Viết cơng thức tính nồng độ mol nồng độ phần trăm dung dịch? - Bổ sung: mdd=mct + mdm  mdd=V*d  Trong đó: V thể tích dd (ml) d KLR (g/ml) ? Mối liên hệ CM C%? ? VD1: Tính C% 200 g dung dịch H2SO4 có hòa tan 0,5 mol H2SO4? ? VD2: Trong 800 ml dung dịch có hòa tan g NaOH Tính CM dd? Hoạt động 2: ? Các hợp chất vô phân thành loại?Cho Vd? Cho chất cụ thể viết PTHH cụ thể cho loại hợp chất? Hoạt động HS - Tích cực phát biểu - Chú ý Nội dung Dung dịch:  Nồng độ phần trăm ( C%): m *100% C %  ct mdd  Nồng độ mol/l ( CM): C M  n V Trong đó: CM nồng độ mol (mol/l hay M) n số mol chất tan - Thảo luận nhóm, kết V thể tích dung dịch (lít) luận C % * 10d VD1: mctH SO4 0,05 * 98 49( g ) CM  M C % ( H SO4 )  - Tích cực phát biểu 49 *100% 24,5% 200 0,.2(mol ) 40 - Tích cực phát biểu 0,2 800 ml = 0,8 lít C M ( NaOH )  0,25( M ) 0,8 Sự phân loại hợp chất vô cơ: - Thảo luận nhóm, kết Các hợp chất vơ phân thành loại: luận Oxit bazơ: CaO, Al2O3… + Oxit: Oxit axit: SO2, CO2, … + Axit: HCl, H2SO4, HNO3, … + Bazơ: KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2… + Muối: NaCl, BaCl2, AgNO3, … Các PTHH: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O NaOH + HCl → NaCl + H2O BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O VD2: n NaOH  Hoạt động 3: Bảng tuần hồn ngun tố hóa học: - GV cho HS biết cấu tạo - Theo dõi BTH ý - Ô nguyên tố cho biết: số hiệu ngun tử, kí bảng tuần hồn lắng nghe hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối cách xếp nguyên nguyên tố tố bảng tuần hồn - Chu kỳ: STT chu kỳ = số lớp e ? Ô nguyên tố cho biết - Tích cực phát biểu - Nhóm: STT nhóm A = số e lớp ngồi gì? ? Nhận xét số thứ tự - Tích cực phát biểu chu kỳ số lớp e? ? Nhận xét số thứ tự - Tích cực phát biểu nhóm A số e lớp cùng? Củng cố: Viết PTHH thực dãy biến hóa sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Al   Al2O3    AlCl3   Al(OH)3    Al2O3   Al2(SO4)3 Bài tập nhà: 1) Cho 11,2 g kim loại M tác dụng với dung dịch HCl 2,0 M thu 4,48 lít khí H đktc a) Xác định tên kim loại M b) Tính thể tích dung dịch HCl 2,0 M cần dùng 2) Cho m (g) bột Fe tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 2,0 M, sinh V(l) khí đktc a) Tính m b) Tính V c) Tính nồng độ mol/l dung dịch muối tạo thành RÚT KINH NGHIỆM VÀ THÔNG TIN BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 01 Tiết PPCT: 03 Ngày soạn:1/9/2017 Ngày dạy: Chương 1: NGUYÊN TỬ Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết:  Đơn vị, khối lượng, kích thước nguyên tử  Kí hiệu, khối lượng điện tích electron, proton nơtron - Học sinh hiểu:  Nguyên tử phần tử nhỏ nguyên tố  Nguyên tử có cấu tạo phức tạp Nguyên tử có cấu tạo rỗng Kỹ năng: So sánh khối lượng electron với proton nơtron., kích thước hạt nhân với electron với nguyên tử, tính khối lượng kích thước nguyên tử Thái độ, tình cảm: Giáo dục tư tưởng đạo đức, xây dựng lòng tin vào khả người tìm hiểu chất giới rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc khoa học Trọng tâm: Nguyên tử gồm loại hạt: p, n, e (kí hiệu, khối lượng điện tích) II Chuẩn bị: GV: Phóng to hình 1.1; 1.2; 1.3 SGK HS: Nắm kỹ nguyên tử lớp III Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại gợi mở, kết hợp với việc sd đồ dùng dạy học trực quan, phát huy tính tích cực HS IV Tổ chức hoạt động dạy – học: Ổn định lớp: 1’ Bài mới: T Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung G Hoạt động 1: I Thành phần cấu tạo nguyên tử: - Treo tranh vẽ hình 1.1; 1.2 - Quan sát, tích cực Electron (e): SGK, mơ tả thí nghiệm phát biểu a Sự tìm electron: Tom-xơn, đặt số câu Tia âm cực chùm hạt Năm 1897, Thomson phát ta tia âm hỏi mang điện tích âm, cực, mà chất chùm hạt nhỏ bé mang ? Hiện tượng tia âm cực bị hật có khối lượng điện tích âm, gọi electron (e) lệch phía cực dương chứng gọi electron, kí b Khối lượng điện tích electron: tỏ điều gì? hiệu e  Thực nghiệm: - Kết luận: Hạt e mang điện me = 9,1094.10-31kg tích âm, kí hiệu e qe = -1,602.10-19C, ? Hạt e có khối lượng điện - Tích cực phát biểu  Quy ước : qe = 1tích nào? Hoạt động 2: Sự tìm hạt nhân nguyên tử - Treo hình 1.3 SGK, mơ tả - Quan sát, tích cực Ngun tử có cấu tạo rỗng, gồm: TN Rơ – dơ – pho, thông phát biểu - Vỏ electron nguyên tử gồm electron báo kết thí nghiệm: + Ngun tử có cấu tạo chuyển động xung quanh hạt nhân mang điện + Hầu hết hạt  rỗng âm xuyên qua vàng mỏng + Ở tâm nguyên tử - Hạt nhân nằm tâm nguyên tử, mang + Một số hạt lệch hướng ban đầu số hạt bị bật lạị phía sau gặp vàng ? Kết chứng tỏ gì? Hoạt động 3: ? Hạt nhân nguyên tử gồm có loại hạt nào? Cho biết khối lượng điện tích chúng? - Hướng dẫn học sinh rút thành phần cấu tạo nguyên tử có hạt nhân mang điện điện tích dương, có kích thước nhỏ so với tích dương kích thước nguyên tử - Tích cực phát biểu Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: mp=1,6726.10- 27kg Proton (p) - Tích cực phát biểu Nguyên tử gồm e, p, n Hạt nhân Trong ngun tử ln có : số p = số e qp=1+ mn= 1,6748.10-27kg Nơtron (n) qn=0 Hoạt động 4: - Chú ý II Kích thước khối lượng ng.tử : - Thông báo: Ng.tử Kích thước: ng.tố khác có kích thước Nếu hình dung nguyên tử cầu thì: khối lượng khác - Thông báo: Để biểu thị kích - Chú ý cách đổi thước nguyên tử, người ta đơn vị Đường kính nguyên tử hạt nhân dùng đơn vị nanomet (nm) ng.tử e, p ≈ 10-10m hay angstrom ( A ) ≈10-1nm ≈1 A ≈ 10-5nm ≈ 10-8nm 1nm=10-9m=10 A Ngun tử nhỏ H có bán kính ≈ A = 10-10m 0,053nm Khối lượng : - Thông báo: Để biểu thị khối - Chú ý Đơn vị khối lượng n.tử u, u đglđvC lượng nguyên tử, phân tử hạt p, n, e người ta 1u  khối lượng nguyên tử đồng dùng đơn vị khối lượng 12 ngun tử, kí hiệu u, u vị cacbon 12 Ngun tử có khối lượng - Tích cực phát biểu gọi đvC 19,9265.10-27 kg - Tích cực phát biểu ? Cho biết u gì? 19,9265.10  27 kg 1u  1,6605.10  27 kg ? u bao nhiêu? - Chú ý 12 - Thông báo: Khối lượng K.Lượng n.tử H 1,6738.10-27kg ≈ 1u -27 ng.tử H 1,6738.10 kg ≈ 1u Củng cố: BT 1, SGK trang Bài tập nhà: + BT 3, 4, SGK trang + Một nguyên tử R có tổng loại hạt p, n, e 58 Biết số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện tích dương hạt Xác định số hạt p, n, e nguyên tử R + Một nguyên tử X có tổng loại hạt p, n, e 155 Biết số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 33 hạt Xác định số hạt p, n, e nguyên tử X + Một nguyên tử A có tổng loại hạt p, n, e 80 Biết số hạt không mang điện = 60% số hạt mang điện Xác định số hạt p, n, e nguyên tử A RÚT KINH NGHIỆM VÀ THÔNG TIN BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 02 Ngày soạn:6/9/2017 Tiết PPCT: 04 Ngày dạy: Bài 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết:  Khái niệm số đơn vị điện tích hạt nhân, phân biệt khái niệm số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) với khái niệm điện tích hạt nhân (Z+)  Kí hiệu nguyên tử - Học sinh hiểu:  Khái niệm số khối, quan hệ số khối nguyên tử khối  Quan hệ số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số electron nguyên tử  Khái niệm nguyên tố hóa học số hiệu nguyên tử Kỹ năng: Xác định số e, p n biết kí hiệu nguyên tử, số khối nguyên tử ngược lại Thái độ, tình cảm: Rèn luyện cho học sinh lòng u thích học tập môn Trọng tâm: Đặc trưng n.tử ĐTHN (số p)→ có ĐTHN n.tử thuộc NTHH Tính p, n, e II Chuẩn bị: GV: Hệ thống câu hỏi gợi ý tập HS: Nắm vững đặc điểm hạt cấu tạo nên nguyên tử III Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại gợi mở, phát huy tính tích cực học sinh IV Tổ chức hoạt động dạy – học: Ổn định lớp: 1’ Kiểm tra cũ: Câu hỏi: a) Cho biết nguyên tử tạo nên từ loại hạt nào? Khối lượng điện tích chúng sao? b) Một nguyên tử R có tổng loại hạt p, n, e 40 Biết số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện tích dương hạt Xác định số hạt p, n, e nguyên tử R Bài mới: T Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung G Hoạt động 1: I Hạt nhân nguyên tử: ? Đặc điểm hạt - Tích cực phát biểu Điện tích hạt nhân : cấu tạo nên hạt nhân p (qp=1+) Ng tử có 1p ĐTHN 1+ nguyên tử? Ng tử có Zp ĐTHN Z+ Hạt nhân Vì ngun tử trung hồ điện nên: - Kết luận: điện tích hạt n (qn=0) Số đơn vị ĐTHN (Z)= số p = số e nhân điện tích Nên điện tích hạt VD1: Số đơn vị ĐTHN nguyên tử oxi proton định nhân điện tích Tìm ĐTHN, số proton, số electron nguyên - Phân biệt cho HS khái proton định tử oxi ? niệm ĐTHN số đơn vị - Chú ý Bài giải: Ta có: Z = p = e = ĐTHN + Số đơn vị ĐTHN: Z  ĐTHN = 8+ ? Mối liên hệ Z, p, e + ĐTHN: Z+ VD2: nguyên tử X có 11 e lớp vỏ, tìm nguyên tử? số đơn vị ĐTHN, ĐTHN, số proton X? ? Cho HS làm số VD - Tích cực phát biểu áp dụng? - Tích cực phát biểu Bài giải: Ta có: e = 11  p = 11  Số đơn vị ĐTHN = Z = 11  ĐTHN = 11+ Số khối: (A) Hoạt động 2: ? Số khốiAcủa nhân - Tích cực phát biểu = Zhạt +N gì? Biểu thức? Nhận xét? Số khối hạt nhân (A) tổng số proton Trong đó: - Chú ý: (Z) tổng số nơtron A số khối Z ≤ 82 (trừ H) thì: (N) Z tổng số hạt proton - Chú ý N tổng số hạt nơtron N  1,5 Nhận xét: Z, N số nguyên  A Z số nguyên ? Cho HS làm VD áp N dụng biểu thức ? Chú ý: Z ≤ 82 (trừ H) thì:  1,5 - Tích cực phát biểu Z A= Z+ N VD: Nguyên tử Natri có: ĐTHN = 11+ A = 23  Hạt nhân có: 11p 12 n Lớp vỏ: 11e - Qua VD ta thấy rằng:A, Z số quan trọng n.tử Dựa - Chú ý vào A, Z, ta biết cấu tạo n.tử Chính A, Z coi số đặc trưng n.tử hay hạt nhân Hoạt động 3: ? NTHH gi ? - Tích cực phát biểu - GV giúp HS phân biệt rõ khái niệm nguyên tử - Chú ý nguyên tố: + Nói n.tử nói đến lọai hạt vi mơ gồm có hạt nhân lớp vỏ + Nói nguyên tố nói đến tập hợp nguyên tử có ĐTHN II Nguyên tố hóa học : Định nghĩa: - Nguyên tố hóa học nguyên tử có ĐTHN - Những ngun tử có ĐTHN có tính chất hóa học giống Hoạt động 4: - Tích cực phát biểu ? Số hiệu nguyên tử gì? ? Số hiệu nguyên tử cho biết điều gì? ? Cho HS làm VD? Số hiệu nguyên tử : (Z) Số đơn vị ĐTHN nguyên tử nguyên tố gọi số hiệu nguyên tử nguyên tố đó, kí hiệu Z Số hiệu ngun tử cho biết:  Số p hạt nhân  Số đơn vị ĐTHN  Số e nguyên tử  Số thứ tự nguyên tố BTH VD: Urani: Z = 92 - Có 92 p hạt nhân - Số đơn vị ĐTHN = 92 - Có 92 electron lớp vỏ - Ở ô thứ 92 BTH Hoạt động 5: - Thông báo: Người ta - Chú ý biểu diễn nguyên tố hóa học kí hiệu sau: A Z Kí hiệu nguyên tử : A Z X ? Từ kí hiệu nguyên tử - Tích cực phát biểu cho biết điều gì? Cho VD? X Trong : X: kí hiệu nguyên tố A: số khối Z: số hiệu nguyên tử 23 VD: 11 Na Tên nguyên tố: Natri ĐTHN:11+ Hạt nhân: 11p 12n Lớp vỏ: 11e M = 23đvC Củng cố: BT 1, SGK trang 11 Bài tập nhà: BT 3, 4, SGK trang 11 RÚT KINH NGHIỆM VÀ THÔNG TIN BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 10 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Duyệt tổ trưởng Tuần: 29 Tiết PPCT: 78 Ngày soạn: Ngày dạy: CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC Bài: 49 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC I MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức bản: - Học sinh biết: định nghĩa tốc độ phản ứng, tốc độ trung bình, biểu thức tính tốc độ trung bình - Học sinh hiểu: yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất phản ứng chất xúc 2/ Kỹ năng: - Quan sát thí nghiệm cụ thể, tượng thực tế tốc độ phản ứng, rút nhận xét - Vận dụng yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng giảm tốc độ số phản ứng thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Dụng cụ : cốc thí nghiệm, đèn cồn - Hoá chất: dd BaCl2, Na2S2O3,H2SO4 nồng độ 0,1M, Zn, KMnO4 (rắn), CaCO3, Học sinh: Nghiên cứu trước học nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HS 5p Hoạt động 1: I Khái niệm tốc độ phản ứng hoá học Gv chuẩn bị dung dịch -Học sinh hoạt Thí nghiệm BaCl2, H2SO4, Na2S2O3 động cá nhân BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl (1) nồng độ 0,1 mol/l, thực -Đại diện trả lời Na2S2O3+H2SO4S+SO2+Na2SO4+H2O (2) phản ứng -Các hs lại Nhận xét: Phản ứng (1) xảy nhanh Làm TNBD Yc hs quan sát nhận xét phản ứng (2) tượng, viết ptpứ rút Kết luận: để đánh giá phản ứng xảy kết luận nhanh hay chậm � khái niệm tốc độ phản ứng 181 5p Hoạt động 2: Tốc độ phản ứng Gv đàm thoại giúp hs hiểu Hs theo dõi ghi Tốc độ phản ứng độ biến thiên nồng độ tốc độ phản ứng chép chất phản ứng sản phẩm đơn vị thời gian Nồng độ (mol/l), thời gian (giây, phút, giờ) 20p Hoạt động 3: Tốc độ trung bình phản ứng Xét pứ: A  B Hướng dẫn hs thiết lập CT tính t1 C1 C1 t2 C2 C2 v dựa vào chất tham gia Hs hoạt động theo * Dựa vào chất tham gia: (C1 > C2) nhóm C  C2 C  C1 C Tương tự yc hs thiết lập CT v   Đại diện trả lời tính dựa vào chất sản phẩm t2  t1 t2  t1 t Các hs lại * Dựa vào chất sản phẩm: (C2 > C1) nhận xét C2  C1 C  t2  t1 t C v � t VD: Xét pứ sau xảy dd CCl4 450C: v � N2O5  N2O4 + O2 Gọi hs lên bảng Đại diện lên bảng Lưu ý hs tính v đựa vào Các hs lại Nồng độ bđầu N2O5 2,33 mol/l Sau 184 oxi cần chia cho hệ số tỉ lượng nhận xét giây, nồng độ N2O5 2,08 mol/l Tính v ? 15p Hoạt động 3: Củng cố Củng cố: -Bt 1, 3, SGK trang 202 - Bt 7.2 SBT trang 65 Thông tin bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 182 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Duyệt tổ trưởng Tuần: 29 Tiết PPCT: 79 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài: 49 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt) I MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức bản: - Học sinh biết: định nghĩa tốc độ phản ứng, tốc độ trung bình, biểu thức tính tốc độ trung bình - Học sinh hiểu: yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất phản ứng chất xúc 2/ Kỹ năng: - Quan sát thí nghiệm cụ thể, tượng thực tế tốc độ phản ứng, rút nhận xét - Vận dụng yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng giảm tốc độ số phản ứng thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Dụng cụ : cốc thí nghiệm, đèn cồn - Hoá chất: dd BaCl2, Na2S2O3,H2SO4 nồng độ 0,1M, Zn, KMnO4 (rắn), CaCO3, Học sinh: Nghiên cứu trước học nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: phút Tiến trình lên lớp TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG 5p Hoạt động 1: Hs quan sát II Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ p/ứng Gv làm TN, Yc hs quan sát tượng rút kết Ảnh hưởng nồng độ tượng rút kết luận luận Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản Yc hs cho biết đk để chất ứng tăng pứ với ? Vd: Cho dd H2SO4 td với Na2S2O3, p/ứ xảy nhanh nồng độ Na2S2O3 lớn 5p Hoạt động 2: Ảnh hưởng áp suất ( chất khí) Hướng dẫn hs liên hệ áp Hs theo dõi ghi Khi áp suất tăng, nồng độ chất khí tăng, nên 183 suất nồng độ Yc hs rút chép kết luận tốc độ phản ứng tăng VD: xét phản ứng sau 3020C 2HI(K) = H2(K) + I2(K) Khi PHI = 1atm, V= 1,22.10-8 mol/ls Khi PHI = 2atm, V= 4,88.10-8 mol/ls Hoạt động 4: -Hs hđ theo nhóm Ảnh hưởng nhiệt độ 10p Gv làm TN, Yc hs quan sát -Đại diện trả lời Khi t0 tăng tốc độ phản ứng tăng tượng rút kết luận -Các hs lại nhận Vd: Cho dd H2SO4 td với đinh sắt, phản ứng ? Yc hs giải thích xét xảy nhanh đun nóng 7p Hoạt động 5: Hs theo dõi trả lời Ảnh hưởng diện tích bề mặt: Gv làm TN, Yc hs quan sát Khi tăng diện tích bề mặt chất pứ, TĐPU tượng rút kết luận tăng Vd: Cho Zn td dd HCl Zn bột pứ xảy nhanh Zn hạt 5p Hoạt động III: Hs theo dõi trả lời Ảnh hưởng chất xúc tác Gv lấy vd pứ phân hủy Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng, KClO3 lại sau phản ứng kết thúc Yc hs cho biết vai trò chất Vd: Pứ phân hủy KClO3 Pứ xảy nhanh xúc tác pứ có dùng chất xt MnO2 5p Hoạt động IV: III Ý nghĩa thực tiễn tốc độ phản ứng Gv cho hs biết ý nghĩa thực Hs h đ theo nhóm Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ p/ứ tiễn tốc độ phản ứng Đại diện trả lời vận dụng nhiều đời sống sản xuất Yc hs giải thích sao: Các hs lại nhận Vd: - Nhiệt độ lửa C2H2 cháy - C2H2 cháy O2 cao xét O2 cao cháy không khí cháy khơng khí? - Nấu thực phẩm nồi áp suất mau - Đốt than củi kích thước nhỏ as thường cháy mau hơn? - Đốt than củi kích thước nhỏ cháy mau Hoạt động V (7p) Phát phiếu học tập để củng cố: Cho phản ứng sau: Các chất p/ứ → chất sp Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng nói A nồng độ chất phản ứng B nồng độ chất sản phẩm C nhiệt độ D chất xúc tác Khi tăng thêm 10OC, tốc độ phản ứng hoá học tăng lên lần Vậy tăng nhiệt độ phản ứng từ 25OC lên 75OC tốc độ phản ứng tăng A lần B 10 lần C 16 lần D 32 lần O Khi tăng thêm 10 C, tốc độ phản ứng hoá học tăng lên lần Vậy giảm nhiệt độ từ 70 OC xuống 40OC tốc độ phản ứng giảm A 16 lần B 32 lần C 64 lần D 128 lần Cho gam, kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H 2SO4 2M nhiệt độ thường Biến đổi sau không làm thay đổi tốc độ phản ứng? A thay gam kẽm hạt gam kẽm bột B tăng nhiệt độ lên đến 50OC C thay dung dịch H2SO4 2M dd H2SO4 1M D tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên lần Trong PTN điều chế khí oxi từ muối kaliclorat, yếu tố sau làm tăng tốc độ phản ứng ? A Tăng áp suất B Nghiền nhỏ KClO3 C Chất xúc tác D Nhiệt độ Những yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng phân hủy hidro peoxit có xúc tác là: o ,t 2H2O2  MnO    2H2O + O2 A Nồng độ H2O2 B Nồng độ H2O C Nhiệt độ D Chất xúc tác Thông tin bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 184 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Duyệt tổ trưởng Tuần: 30 Tiết PPCT: 80 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 50 CÂN BẰNG HOÁ HỌC I MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức bản: - Học sinh hiểu: + Cân hố học gì? + Hằng số cân ? Ý nghĩa số cân + Thế chuyển dịch cân yếu tố nồng, t0, áp suất ảnh hưởng đến chuyển dịch cân nào? 2/ Kỹ năng: Vận dụng thành thạo nguyên lý chuyển dịch cân cho cân hoá học, sử dụng biểu thức số cân để tính tốn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: bảng 7.2 Hệ cân N2O4(K)  2NO2(K) 250C Hai ống nghiệm đựng NO2 (màu giống nhau), cốc nước đá để làm thí nghiệm chuyển dịch cân bằng: 2NO2 N2O4 - Xem lại yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG 7p Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Phát phiếu trả lời trắc nghiệm 4p Hoạt động 2: I.Phản ứng chiều, phản ứng thuận Yc hs cho biết pu Hs h đ cá nhân nghịch, cân hoá học: chiều? Vd minh họa Đại diện trả lời Phản ứng chiều ( ) Các hs lại nhận t0 ����� 2KCl +3O2 Xét p/ứ : 2KClO xét MnO2 Pứ chiều pứ xảy chiều 4p Hoạt động 3: Phản ứng thuận nghịch ( � ) Yc hs cho biết pu Đại diện trả lời Xét pứ: Cl2 + H2O � HCl + HClO 185 chiều? Vd minh họa 7p Hoạt động 4: Gv xét pu: H2(K) + I2(K) 2HI(K) Yc hs cho biết: - Nồng độ lúc đầu I, H so với HI  tốc độ pu thuận tăng hay giảm? - Sau thời gian TĐPU Sẽ biến đổi ntn? sao?  CBHH gì? 15p Hoạt động 5: Hệ ntn đgl hệ đồng thể? Treo bảng 7.2; Yc hs nhận xét tỉ số nồng độ lúc cb? Lưu ý: số cb Kc phụ thuộc nhiệt độ Cho pt tổng quát, yc hs viết biểu thức tính hs cb Cho biết kí hiệu biểu thức? Gọi 1hs lên bảng vận dụng tính số cb Kc Các hs lại nhận Phản ứng thuận nghịch pứ xảy theo xét hai chiều trái ngược Cân hoá học Xét phản ứng thuận nghịch sau Hs h đ theo nhóm H2(K) + I2(K)  2HI(K) Đại diện trả lời Cho H2, I2 vào bình nhiệt độ khơng đổi Các hs lại nhận Lúc đầu Vt tăng [H2].[HI] lớn = xét sau thời gian phản ứng vt giảm [H2], [I2] giảm tăng [HI] tăng đến lúc vt = Phản ứng thuận nghịch đạt KL: Cân hoá học trạng thái phản ứng thuận nghịch, tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch II Hằng số cân bằng: Hs trả lời Cân hệ đồng thể: Hs nhận xét tỉ số nồng Xét hệ cân sau: N O4( K ) 2 NO2 ( K ) độ lúc cb Thực nghiệm cho biết, số cân [ NO2 ] Kc  [ N O4 ] Kc pứ xác định Hs h đ theo nhóm Tổng quát: aA + bB → cC + dD Đại diện trả lời Các hs lại nhận [C]c[D]d K  xét c a b [A] [B] Vd: Cho phản ứng thuận nghịch sau: H2(K) + I2(K)  2HI(K) [HI]2 0,7862 Kc    53,96 Nồng độ chất lúc cân t0 4300C: [H2 ][I 2] 0,1072 � H2 � I2� � � � � � 0,107M ; � HI � � � 0,786M Tính số cb Kc pứ 4300C Củng cố: BT 1, 2, 3c trang 212, 213 HĐ6 8p Thông tin bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 186 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Duyệt tổ trưởng Tuần: 30 Tiết PPCT: 81 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 50 CÂN BẰNG HOÁ HỌC (tt) I MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức bản: - Học sinh hiểu: + Cân hoá học gì? + Hằng số cân ? Ý nghĩa số cân + Thế chuyển dịch cân yếu tố nồng, t0, áp suất ảnh hưởng đến chuyển dịch cân nào? 2/ Kỹ năng: Vận dụng thành thạo nguyên lý chuyển dịch cân cho cân hoá học, sử dụng biểu thức số cân để tính tốn II CH̉N BỊ: - Giáo viên: bảng 7.2 Hệ cân N2O4(K)  2NO2(K) 250C Hai ống nghiệm đựng NO2 (màu giống nhau), cốc nước đá để làm thí nghiệm chuyển dịch cân bằng: 2NO2 N2O4 - Xem lại yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG 8p * hoạt động : Cân hệ dị thể: Hệ ntn đgl hệ dị thể? Hs h đ cá nhân - Xét cân bằng: C(r)  CO2(k) � 2CO(k) Hằng số cân hệ dị Đại diện trả lời Nồng độ chất rắn coi số thể tương tự hệ đồng thể Các hs lại nhận [CO]2 Nhưng nồng độ chất rắn xét � Kc  [CO2 ] coi số(=1) Yc hs viết CT tính số cân - Xét cân bằng: CaCO3(r) � CaO(r)  CO2 vd ? � K  [CO ] c 187 10p 9p 8p * Hoạt động : Gv làm Tn Yc hs qs Hướng dẫn hs rút kl III Sự chuyển dịch cân hoá học Hs h/đ cá nhân Thí nghiệm Đại diện trả lời Định nghĩa: Sự chuyển dịch cân Các hs lại nhận hoá học di chuyển từ trạng thái cân xét sang tthái cân khác tác động yếu tố bên lên cân * hoạt động : IV Các yếu tố ảnh hưởng đến CBHH Ảnh hưởng nồng độ Xét pu: A + B  C + D Xét pu: A + B  C + D Hs h đ theo nhóm - Khi CA CB tăng - Khi CA CB tăng  CB chuyển dịch Đại diện trả lời - Khi CC CD tăng theo chiều thuận  cb chuyển dịch theo chiều Các hs lại nhận - Khi CC CD tăng  CB chuyển dịch xét ? Để làm ? theo chiều nghịch  Yc hs rút kl ? KL: Khi tăng giảm nồng độ chất cbthì cân bao giời chuyển dịch theo chiều làm giảm tác dụng việc tăng giảm nồng độ chất Lưu ý việc thêm bớt lượng chất rắn,cb không chuyển dịch * Hoạt động 4: Ảnh hưởng áp suất (P)(đ/v chất khí) Xét pu: aA  bB � cC  dD * GV lưu ý cho hs: Đặt n = ( c + d ) – ( a + b ) - Yếu tố as ah hệ Hs h đ cá nhân + n > 0: tăng áp suất CB chuyển dịch chất khí Đại diện trả lời theo chiều nghịch - Dựa vào hệ số cb chất khí.( Các hs lại nhận + n < 0: tăng áp suất CB chuyển dịch xét n ) theo chiều thuận Gv dẫn dắt hs rút kl + n = 0: thay đổi áp suất CB không chuyển dịch Kl: Khi tăng giảm P chung hệ cân dịch chuyển theo chiều làm giảm t/d việc tăng hay giảm P Hoạt động (10 phút) Củng cố Cho pứ sau: a C(r) + H2O(k)  CO(k) + H2(k) b CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k) 1/ viết biểu thức số cb 2/ Cân chuyển dịch ntn biến đổi đk sau: + Thêm lượng nước vào + Thêm khí H2 vào + Tăng áp suất Thông tin bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 188 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Duyệt tổ trưởng Tuần: 31 Tiết PPCT: 82 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 50 CÂN BẰNG HOÁ HỌC (tt) I MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức bản: - Học sinh hiểu: + Cân hố học gì? + Hằng số cân ? Ý nghĩa số cân + Thế chuyển dịch cân yếu tố nồng, t0, áp suất ảnh hưởng đến chuyển dịch cân nào? 2/ Kỹ năng: Vận dụng thành thạo nguyên lý chuyển dịch cân cho cân hoá học, sử dụng biểu thức số cân để tính tốn II CH̉N BỊ: - Giáo viên: bảng 7.2 Hệ cân N2O4(K)  2NO2(K) 250C Hai ống nghiệm đựng NO2 (màu giống nhau), cốc nước đá để làm thí nghiệm chuyển dịch cân bằng: 2NO2 N2O4 - Xem lại yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG 10p Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Phát phiếu trả lời trắc nghiệm 12p Hoạt động 2: Ảnh hưởng nhiệt độ: Xét pu: A + B  C + D H Yc hs giá trị H - Nếu H > 0: Khi tăng t0  CB chuyển Cho vd: 2NO2(K)  N2O4(K) dịch theo chiều thuận Nâu đỏ không màu 189 H = -58kJ < - Nếu H < 0: Khi tăng t0  CB chuyển dịch theo chiều nghịch - H = 0: Khi tăng giảm t0 không làm chuyển dịch CB KL: Khi tăng to cân chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt giảm to, cân chuyển dịch theo chiều p/ứ toả nhiệt Nguyên lý Lơ sa-to-li-e: Một phản ứng thuận nghịch trạng thái cân chịu tác động bên thay đổi to, P, nồng độ, cân chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động Vai trò chất xúc tác Chất xúc tác khơng làm chuyển dịch cb hh Chất xúc tác làm cho phản ứng thuận nghịch mau chóng đạt trạng thái cân V Ý nghĩa TĐPU CBHH sản xuất hóa học: Gợi ý để hs nhớ lại: hạ nhiệt độ pu xảy theo chiều nào?  nhận xét Gv nêu nguyên lý Lơ sa-tơ-li-ê 3p Hoạt động 3: Yc hs cho biết vai trò chất xúc tác? 10p Hoạt động 4:Cho vd sgk Yc hs cho biết đk để pu xảy theo chiều thuận? Hoạt động 5: Củng cố Thông tin bổ sung: 10p Củng cố: tập 6,8 sgk trang 213 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …… Duyệt tổ trưởng Tiết: 83, 84 Bài 51 Luyện tập: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CÂN BẰNG HÓA HỌC I MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức bản: Củng cố kiến thức: tốc độ phản ứng cân hoá học Rèn kỹ năng: sử dụng biểu thức tính số cân 2/ Kỹ năng: Bằng phản ứng để giải toán nồng độ, hiệu suất phản ứng ngược lại.Vận dụng nguyên lý Losatolie cho cân hoá học II CHUẨN BỊ Giáo viên: phiếu học tập để kiểm tra lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm Học sinh: ôn tập lý thuyết làm đầy đủ tập nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG 7p Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Phát phiếu trả lời trắc nghiệm 15p Hoạt động 2: Hs h đ theo nhóm A Kiến thức Chia nhóm h đ Đại diện trả lời Định nghĩa tốc độ phản ứng Gọi đại diện nhóm Các hs lại nhận xét Tốc độ phản ứng tăng khi: trả lời Cân hố học: Cho nhóm lại Hằng số cân bằng: nhận xét Sự chuyển dịch cân bằng: 5p Hoạt động 3: B Bài tập: 1/ Coù phản ứng thuận nghòch 190 8p Phát phiếu học tập cho hs Cho hs h đ nhóm Gọi đại diện tùng nhóm trả lời Hs h đ theo nhóm Đại diện trả lời Các hs lại nhận xét Hoạt động 4: Gọi hs lên bảng làm Hoạt động 5: 2hs lên bảng làm 10p 2NO2  N2O4 (naâu) Khi hạ nhiệt độ hệ, màu nâu nhạt dần Vậy: A Chiều nghòch tỏa nhiệt B Cân không d chuyển C Chiều thuận tỏa nhiệt D Chiều thuận thu nhiệt 2/ Cho pứ: 2SO2+O2 2SO3 Khi tăng as hệ, cân chuyển dòch theo chiều: A Không dòch chuyển B Không xác đònh C Nghòch D Thuận 3/ Khi cho lượng kẽm vào cốc đựng ddòch axit HCl, tốc độ phản ứng lớn dùng kẽm dạng: A.Viên nhỏ B.Bột mòn,khuấy C Tấm mỏng D Thỏi lớn BT 3,4 sgk trang 216 ĐA: 1C 2D 3B a) A + 2B  t1 0,8M t2 0,75M D 0,8M ? Cho hs thảo luận nhóm Gọi đại diện nhóm lên bảng – Nồng độ mol chất Cho lớp nhận xét A giaûm: làm hs 0,8–0,75= 0,05M – Nồng độ mol chất B lại sau 20 p : 0,8–2.0,05= 0,7M b) V   (không màu) 0,75 0,8  25.104 20 Một phản ứng hóa học xảy theo phương trình: A + 2B  D, nhiệt độ xác đònh Nồng độ ban đầu chất A là:0,80mol/lít, B 0,80mol/lít Sau 20 phút phản ứng nồng độ A 0,75mol/lít a Tính nồng độ B sau 20 phút phản ứng b Tính tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian (tính theo A) mol/lít.phút T 84 Hoạt động 1: 3p 20p Trắc nghiệm : câu 1,2 sgk trang 216 � H2 � I2� � �� � �  64 � � HI � � Hoạt động 2: KC  Cho hs thảo luận nhóm Hướng dẫn hs làm a/Giả sử nồng độ ban đầu HI 1M Tại thời điểm cb nồng độ HI H2 � I2� phân hủy 2x: � � � � � � x 191 BT sgk trang 216 Gọi dại diện nhóm lên bảng � HI � � �khi Kc  cân là: 1- 2x x2  1 2x  64  x =0,1 % HI bị phân hủy: 0,1.2 100%  20% b/ 1 � H2 � I2 � � �2 � � �2 Kc   Kc  � HI � � � � HI � � � Kc    64 � K � � � H I � ��2 � c1 12p Hoạt động 3: Pt: CaCO3 (r) CaO(r) + CO2 (k) K= Cho hs thảo luận nhóm � CO2 � � � Hướng dẫn hs làm -3 � CO � Gọi dại diện nhóm lên Ở 820 C:Kc=4,28.10  � � =4,28.10-3M bảng H%  4,28.103 x100%  4,28% 0,1 Ở 8200C : Kc = 1,06 10-2  -2 � CO2 � � �= 1,06 10 M H%  10p Hoạt động 4: Cho hs thảo luận nhóm Hướng dẫn hs làm Gọi dại diện nhóm lên bảng Tiết: 85 1,06.103 x100%  10,6% 0,1 Vậy t0 cao hiệu suất chuyển hóa CaCO3 thành CaO CO2 lớn Hs h đ theo nhóm Đại diện trả lời Các hs lại nhận xét Bài 52: BÀI THỰC HÀNH SỐ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CBHH Ngày soạn: .Ngày dạy: I MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức yếu tố ah đến TĐPU CBHH - Rèn luyện kĩ quan sát, so sánh tượng TN rút kết luận II CHUẨN BỊ 192 - Gv: + Các dd : HCl, H2SO4 , HNO3 đ + Cu, Zn hạt Zn + Đèn cồn, ống nghiệm, ống nhỏ giọt, ống dẫn khí, , muỗng thủy tinh, chậu thủy tinh, nước đá, … - Hs: Chuẩn bị nội dung thực hành III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:: TG 8p HOẠT ĐỘNG GV Hoạt động 1: Hướng dẫn hs làm Yc làm TN, quan sát ht, viết pt, rút kết luận, giải thích? 10p Hoạt động 2: Hướng dẫn hs làm Yc làm TN, quan sát ht, viết pt, rút kết luận, giải thích? 7p Hoạt động 3: Hướng dẫn hs làm Yc làm TN, quan sát ht, viết pt, rút kết luận, giải thích? 10p Hoạt động 4: Hướng dẫn hs làm Yc làm TN, quan sát ht, rút nhận xét, giải thích? HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG TN1: Ảnh hưởng nồng độ đến TĐPU: - Ở ống pu xảy Chuẩn bị ống nghiệm: nhanh ống Vì nồng - Ớng 1: 3ml dd HCl 18% độ HCl ống lớn - Ống 2: 3ml dd HCl 6% Pt: Zn + 2HCl  ZnCl2 Cho viên Zn có kích thước vào + H2 TN2: Ảnh hưởng nồng độ đến TĐPU: - Ở ống pu xảy C bị ống nghiệm:3ml H2SO4 15% nhanh ống Vì nhiệt - Ớng 1: Đ un nóng độ ống lớn - Ống 2: Để nguyên Pt: Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 TN3: Ảnh hưởng diện tích bề mặt chất - Ở ống pu xảy rắn đến TĐPU: nhanh ống Vì diện Cbị ống nghiệm:3ml H2SO4 15% tích bề mặt chất rắn ống Cho Zn có kl vào: lớn - Ống 1: Zn Pt: Zn + H2SO4  - Ống 2: Zn hạt ZnSO4 + H2 2NO2 � N2O4 TN4: Ảnh hưởng nồng độ đến CBHH:   58kJ Cbị ống nghiệm chứa đầy khí NO2 (nâu) (không - Ớng 1: ngâm nước đá màu) - Ớng 2: ngâm nước nóng - Ớng 1: màu nhạt Pu xảy theo chiều thuận Vì pu tỏa nhiệt - Ớng 2: màu nâu khơng thay đổi IV Viết tường trình: (10p) Tiết: 86, 87 ÔN TẬP HKII Ngày soạn: Ngày dạy: I MỤC TIÊU: - Ôn lại kiến thức: Chương halogen; Chương oxi lưu huỳnh - Giải tập dạng trắc nghiệm tự luân có liên quan II CHUẨN BỊ: - Gv: Đề cương ôn tập: tập dạng trắc nghiệm tự luân - Hs: Ôn lại kiến thức: Chương halogen; Chương oxi lưu huỳnh III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:: TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Hs lên bảng chọn đáp án 1/ Trắc nghiệm: từ câu 1 20 15p Gọi hs lên làm, 1hs câu đề cương ôn tập Giải thích? t0 10p Hoạt động 2: 4FeS2+11O2 �� � 2Fe2O3+8SO 2/ Viết ptpu hoàn thành 193 8p 12p Cho hs thảo luận nhóm 2SO2 + O2  2SO3 Gọi đại diện SO3 + H2O  H2SO4 nhóm lên bảng t0 H2SO4+2NaCl �� � Na2SO4 +2HCl NaCl+AgNO3NaNO3+AgCl � Hoạt động 3: Cho quỳ tím vào HCl làm Cho hs thảo luận qùy tím hóa đỏ nhóm Cho dd BaCl2 nhận biết dd Gọi đại diện Na2SO4 tượng kết tủa nhóm lên bảng trắng BaCl2+Na2SO4BaSO4 �+2N aCl Ch dd AgNO3 nhận biết dd NaCl ht kt trắng Lọ lại NANO3 NaCl+AgNO3NaNO3+AgCl � Hoạt động 4: a Phương trình p/ư xảy Cho hs thảo luận ra: nhóm 2Al + 6HCl  2AlCl3 + Gọi đại diện 3H2O nhóm lên bảng Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 b Ta có số mol H2 là: n 1, 68 0, 075( mol ) 22, sô đồ chuyển hóa sau, ghi rõ đk pu (nếu có) FeS2 SO2 SO3  H2SO4  Na2SO4 NaCl  NaNO3 3/ Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dòch sau: HCl, NaNO3, NaCl, Na2SO4 4/ Cho 1,5 hỗn hợp Al, Mg vào dung dòch HCl dư thu 1,68 lít khí (đktc) a Viết phương trình phản ứng xãy b Tính phần trăm khối lượng kim loại Gọi x y số mol Mg Al Theo đề ta coù hpt: � 24x  27y  1,5 � 3x  2y  0,15 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Giải hpt ta được: x= 0,03 ; y= 0,03 Vậy khối lượng Mg Al là: mAl = 0,03.27 = 0,7g mMg= 0,03.24 = 0,8g T 87 10p Hoạt động 1: Gọi hs lên làm, Giải thích? Hs lên bảng chọn đáp án 194 1/ Chỉ dùng thuốc thử phân biệt dd sau: 8p Hoạt động 2: Cho hs thảo luận nhóm Gọi đại diện nhóm lên bảng 20p Hoạt động 3: Cho hs thảo luận nhóm Gọi đại diện nhóm lên bảng 7p Hoạt động 4: Cho hs thảo luận nhóm Gọi đại diện nhóm lên bảng,mõi nhóm làm chất a/ HCl, NaOH; AgNO3; NaCl b/HCl;H2SO4; NaOH; Ba(OH)2; BaCl2 2/ Viết ptpu hoàn 2Fe+3Cl � 2FeCl3 FeCl3 +3Na(OH)3 � 3NaCl+Fe(OH)3 thành sơ đồ chuyển hóa sau, ghi rõ đk pu 2Fe(OH)3 +3H 2SO4 � Fe2 (SO4 )3 +6H(nếu 2O có) Fe2 (SO )3 +6NaOH � 2Fe(OH)3 +3NaFe SO  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2(SO4)3  Fe(OH)3 3/ Cho 24 gam hỗn hợp Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O 2Fe + 6H2SO4  kim loaïi Cu, Fe tác dụng đủ với dung dòch H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Gọi x, y l số mol Cu, Fe (đặc nóng) ta thu 11200 ml SO2 (đktc) � 64x� 56y� � 24 Tính % theo khối lượng � x� 3y / 2� � � 0,5� � kim loại có hỗn hợp Giải hpt  x = y = 0,2 %Cu=(0,2x 64 x 100) : 24 = 4/ Cho 13,4g hỗn hợp muối CaCO3 MgCO3 53,3% %Fe = 100 – 53,3 = tác dụng với dd HCl ,dư thu 3,36 lít 46,7% CO2(đktc) a/ Tính % khối lïng muối hỗn hợp ban đầu b/ tính thể tích dd HCl 2M 4/ Đọc tên hợp chất cho biết số oxi hóa clo Hs hoạt động theo nhóm hợp chất: Cl2O; HClO2; Đại diện trả lời Cl2O7; HClO; Cl2O3; KCl; Các hs lại nhận xét NaClO; Ca(ClO)2;KClO3;CaOCl2 195 ... +7*9 ,109 5 .10- 31=23 ,43 82 .10- 27kg  mN = 23 ,43 82 .10- 24g me * 9 ,109 5 .10  31 2,73 .10   27 mngt 23 , 43 82 10 b) = 16 BT 4/ 22 SGK: Áp dụng: x1 * A1  x * A2  x3 * A3 M (X) = A (X) = x1  x  x3  A =40 BT 5/22... nhân dùng đơn vị nanomet (nm) ng.tử e, p ≈ 10- 10m hay angstrom ( A ) 10- 1nm ≈1 A ≈ 10- 5nm ≈ 10- 8nm 1nm =10- 9m =10 A Nguyên tử nhỏ H có bán kính ≈ A = 10- 10m 0,053nm Khối lượng : - Thông báo: Để... động 4: B Bài tập : ? Hoàn thành BT 1, 2, 3, 4, - Tích cực phát BT 1/22 SGK: Đáp án C SGK trang 22? biểu BT 2/22 SGK: Đáp án B BT 3/22 SGK: a)mN=7*1,6726 .10- 27+7*1,6 748 .10- 27 +7*9 ,109 5 .10- 31=23 ,43 82 .10- 27kg
- Xem thêm -

Xem thêm: GA hoa 10 nang cao 4 cot, GA hoa 10 nang cao 4 cot, I. Phn ng oh kh, Bi 31. HIDRO CLORUA AXIT CLOHIDRIC, Bai 33. LUYN TP V CLO V HP CHT CA CLO, - Iot to thnh vi h tinh bt mt cht mu xanh. Vỡ vy dung dch iot c dựng lm thuc th nhn bit h tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay