NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI CÂY DÂU TÂY TẠI TP. ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

80 30 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI CÂY DÂU TÂY TẠI TP ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Sinh viên thực : Cao Thanh Bình Ngành : Bảo vệ thực vật Khóa : 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI CÂY DÂU TÂY TẠI TP ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả CAO THANH BÌNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS LẠI THẾ HƯNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến bố mẹ kính u sinh thành, ni nấng, dạy dỗ nên người Chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Khoa Nơng Học, tồn thể thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tận tình giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức quý báu Chân thành biết ơn Cô TS Trần Thị Thiên An, giảng viên khoa Nông học, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh KS Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng truyền đạt cho kiến thức quý báu, tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt q trình thực tập làm khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban giám đốc, cô chú, anh chị chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, gia đình thành phố Đà Lạt giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt thời gian tơi làm khóa luận tốt nghiệp Cuối xin cảm ơn cô chú, anh chị, bạn bè lớp DH07BVB giúp đỡ, động viên tơi suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Cao Thanh Bình iii TĨM TẮT Cao Thanh Bình – Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh – Tháng 7/2011 Đề tài “Nghiên cứu số biện pháp phòng trừ sên trần Deroceras agreste hại dâu tây Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng” Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thị Thiên An KS Lại Thế Hưng Việc nghiên cứu số biện pháp phòng trừ sên trần nhằm góp phần bổ sung sở khoa học thực tiễn xây dựng biện pháp quản lí sên trần dâu tây cách có hiệu Đề tài thực từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2011 Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Đề tài ghi nhận số kết quả: Trong bẫy, bả thí nghiệm bẫy cám rang + bột vani + Nokaph 20EC cho hiệu tiêu diệt sên trần cao 100 % Thí nghiệm phòng ngồi đồng cho thấy, loại thuốc thí nghiệm Dioto 250 EC (hoạt chất Niclosamide), Dioto 830 WDG (hoạt chất Niclosamide – olamine), Padan 95SP (hoạt chất Cartap), thuốc Osbuvang 800 WP (hoạt chất Metaldehyde) có hiệu lực cao iv MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương GIỚI THIỆU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích yêu cầu 1  1.2.1 Mục đích đề tài .1  1.2.2 Yêu cầu đề tài 2  1.3 Đối tượng nghiên cứu 2  1.4 Phạm vi giới hạn đề tài 2  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  2.1 Một số kết nghiên cứu sên trần 3  2.1.1 Giới thiệu chung sên trần 3  2.1.2 Một số nghiên cứu sên trần nước 4  1.3 Một số kết nghiên cứu sên trần nước 12  2.2 Giới thiệu dâu tây 15  2.2.1 Nguồn gốc dâu tây 15  2.2.2 Phân bố 16  2.2.3 Lịch sử dâu tây Đà Lạt 16  2.2.4 Đặc điểm thực vật học dâu tây .17  2.2.5 Đặc điểm sinh thái dâu tây .17  2.2.6 Giá trị dinh dưỡng dâu tây .18  2.3 Một số sâu hại khác dâu tây .19  2.4 Giới thiệu loại thuốc thí nghiệm .22  2.4.1 Thuốc Osbuvang 800 WP (hoạt chất Metaldehyde) 22  2.4.2 Thuốc Dioto 250 EC (hoạt chất Niclosamide) .22  2.4.3 Thuốc Dioto 830WDG (hoạt chất Niclosamide – olamine) 22  Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .24  v 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 24  3.2 Nội dung nghiên cứu .24  3.3 Điều kiện khí hậu 24  3.4 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 24  3.5 Phương pháp nghiên cứu 24  3.5.1 Nghiên cứu phòng trừ sên trần hại dâu tây biện pháp bẫy, bả 24  3.5.2 Nghiên cứu phòng trừ sên trần hại dâu tây biện pháp hóa học 26  3.5.2.1 Trong phòng thí nghiệm 26  3.5.2.2 Thí nghiệm ngồi đồng 28  3.6 Xử lý số liệu phân tích thống kê 30  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31  4.1 Nghiên cứu phòng trừ sên trần hại dâu tây biện pháp bẫy bả 31 4.1.1 Tỉ lệ sên trần chết bẫy 31 4.2 Phòng trừ sên trần hại dâu tây biện pháp hóa học .32  4.2.1 Trong phòng thí nghiệm .32  4.2.2 Thí nghiệm ngồi đồng 35  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39  5.1 Kết luận 39  5.2 Đề nghị .39  TÀI LIỆU THAM KHẢO .40  Tiếng Việt 40  Tiếng Anh 40  Trang Web .41  PHỤ LỤC 41 vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT SVBL1 Sên trần vào bẫy lần SVBL2 Sên trần vào bẫy lần SVBL3 Sên trần vào bẫy lần LL Liều lượng ĐC Đối chứng SXL Sau xử lí TP Trước phun NSP Ngày sau phun NT Nghiệm thức vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng 100g dâu tây 18 Bảng 4.1 Tỉ lệ (%) sên trần chết bẫy 31  Bảng 4.2 Phần trăm (%) diện tích trái dâu tây bị sên trần ăn nghiệm thức thí nghiệm 32  Bảng 4.3 Hiệu lực loại thuốc phòng trừ sên trần .34  Bảng 4.4 Tỉ lệ trái bị hại thời điểm điều tra 35  Bảng 4.5 Mật số sên trần sống nghiệm thức thí nghiệm trước sau xử lí thuốc 36 Bảng 4.6 Hiệu lực loại thuốc phòng trừ sên trần 37 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Cấu tạo chung sên trần Hình 2.2 Cây dâu tây Fragaria virginiana .16 Hình 2.3 Cây dâu tây Fragaria chiloensis .16 Hình 3.1 Bố trí thí nghiệm bẫy, bả 26 Hình 3.2 Cách đặt chén 26 Hình 3.3 Bố trí thí nghiệm phòng 28 Hình 3.4 Bố trí thí nghiệm ngồi đồng 29 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Dâu tây loại ăn đặc sản quan trọng Đà Lạt, với đặc điểm dễ trồng, thời gian thu hoạch dài từ – 12 tháng, giá tương đối ổn định nên diện tích trồng dâu Đà Lạt có xu hướng tăng năm gần Năm 2010, Đà Lạt có 130 dâu tây, sản lượng dâu tây Đà Lạt chủ yếu phục vụ du khách đến thăm Đà Lạt, làm mứt cung cấp cho tỉnh, thành phố nước Trong nhiều năm qua, công tác nghiên cứu giống, phân bón, quản lý sâu bệnh hại dâu tây Đà Lạt chưa trọng nên nơng dân gặp nhiều khó khăn việc nâng cao suất, chất lượng loại đặc sản Đặc biệt, vấn đề quản lý sâu bệnh hại nhiều hạn chế, bệnh thối trái, thối đen rễ, sên trần hại dâu tây đối tượng dịch hại quan trọng chưa có biện pháp phòng trừ hiệu an tồn Trong đối tượng dịch hại xuất dâu tây thối trái, nhện đỏ, sâu ăn tạp sên trần loài gây nhiều thiệt hại cho dâu tây, chúng gây hại phổ biến dâu tây vụ thu hoạch (tháng – hàng năm) Cho đến tài liệu nước nghiên cứu lồi sên trần ít, quan chun mơn chưa tìm phương pháp phòng trừ hữu hiệu an tồn để khuyến cáo cho nơng dân Việc phòng trừ sên trần chưa có biện pháp thích hợp kèm theo ngun nhân sên gây hại vào lúc trời tối, ban ngày ẩn nấp nên khó phòng trừ Hiện để trừ sên trần hại dâu tây, nông dân Đà Lạt chủ yếu dùng biện pháp hóa học cách rải thuốc vào luống dâu tây gây ảnh hưởng đến môi trường, phẩm chất chất lượng dâu tây Từ thực tế đó, đề tài “Nghiên cứu số biện pháp phòng trừ sên trần Deroceras agreste hại dâu tây Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng” thực 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích đề tài Đề tài tiến hành nhằm góp phần bổ sung sở khoa học thực tiễn xây dựng biện pháp quản lí sên trần dâu tây cách có hiệu 57 Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 267.570 89.190 0.00 1.47 3.00 185.770 61.923 2.61 1.47 3.00 156.280 52.093 2.29 1.47 3.00 218.660 72.887 3.73 1.47 -Total 12.00 828.280 69.023 14.55 4.20 Within 2.55 Bartlett's test Chi-square = 24.975 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value o Trắc nghiệm phân hạng hiệu lực thuốc thời điểm 72h STN Function: ANOVA-1 Data case no to 15 Data File :HLTTP Title : Case Range : 14 - 17 Variable : 72H Function : RANGE Error Mean Square = 6.494 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.982 s_ = 1.471 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 89.19 61.92 52.09 72.89 Ranked Order A C D B Mean Mean Mean Mean = = = = 89.19 72.89 61.92 52.09 A B C D Phụ lục 2.2 Xử lý số liệu đồng o Xử lí ANOVA tỉ lệ trái bị hại đồng vào thời điểm TP Data file: TLHAI Title: Function: ANOVA-2 Data case to 13 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 58 Variable 3: truoc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.39 2.694 0.68 0.5412 nt 20.02 6.672 1.69 0.2678 Error 23.72 3.954 Non-additivity 11.49 11.493 4.70 Residual 12.23 2.446 -Total 11 49.13 -Grand Mean= 43.416 Grand Sum= Coefficient of Variation= 520.990 Total Count= 12 4.58% Means for variable (truoc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 43.100 42.800 44.347 Means for variable (truoc) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 41.260 43.633 44.163 44.607 o Xử lí ANOVA tỉ lệ trái bị hại đồng vào thời điểm 1NSP Variable 4: 1NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1864.72 932.360 344.72 0.0000 nt 187.68 62.559 23.13 0.0011 Error 16.23 2.705 Non-additivity 15.40 15.397 92.64 Residual 0.83 0.166 -Total 11 2068.63 59 Grand Mean= 38.545 Grand Sum= Coefficient of Variation= 462.540 Total Count= 12 4.27% Means for variable (1) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 38.850 53.658 23.127 Means for variable (1) for each level of variable (nt): Var Value Two-way Var Mean 33.873 39.797 36.173 44.337 Analysis of Variance over o Trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ trái bị hại đồng vào thời điểm 1NSP Data File : TLHAI Title : Case Range : 14 - 17 Variable : Function : RANGE Error Mean Square = 2.705 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.979 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 33.87 39.80 36.17 44.34 Ranked Order C AB BC A Mean Mean Mean Mean = = = = 44.34 39.80 36.17 33.87 A AB BC C o Xử lí ANOVA tỉ lệ trái bị hại đồng vào thời điểm 3NSP Variable 5: NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 23.96 11.982 5.35 0.0464 nt 1806.75 602.248 268.94 0.0000 60 Error 13.44 2.239 Non-additivity 3.63 3.631 1.85 Residual 9.81 1.961 -Total 11 1844.14 -Grand Mean= 25.242 Grand Sum= Coefficient of Variation= 302.900 Total Count= 12 5.93% Means for variable (3) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 25.063 27.055 23.608 Means for variable (3) for each level of variable (nt): Var Value Two-way Var Mean 12.900 23.573 19.037 45.457 Analysis of Variance over o Trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ trái bị hại đồng vào thời điểm 3NSP Data File : TLHAI Title : Case Range : 14 - 17 Variable : Function : RANGE Error Mean Square = 2.239 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.530 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 12.90 23.57 19.04 45.46 Ranked Order D B C A Mean Mean Mean Mean = = = = 45.46 23.57 19.04 12.90 A B C D o Xử lí ANOVA tỉ lệ trái bị hại ngồi đồng thời điểm 5NSP Variable 6: 5NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 61 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 246.88 123.441 17.39 0.0032 nt 1215.37 405.125 57.06 0.0001 Error 42.60 7.100 Non-additivity 31.81 31.805 14.73 Residual 10.79 2.159 -Total 11 1504.85 -Grand Mean= 30.339 Grand Sum= Coefficient of Variation= 364.070 Total Count= 12 8.78% Means for variable (5) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 30.030 36.043 24.945 Means for variable (5) for each level of variable (nt): Var Value Two-way Var Mean 23.430 26.853 23.470 47.603 Analysis of Variance over o Trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ trái bị hại đồng vào thời điểm 5NSP Data File : TLHAI Title : Case Range : 14 - 17 Variable : Function : RANGE Error Mean Square = 7.100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.066 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 23.43 26.85 23.47 47.60 Ranked Order B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 47.60 26.85 23.47 23.43 A B B B 62 o Xử lí ANOVA tỉ lệ trái bị hại đồng vào thời điểm 7NSP Variable 7: 7NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square Two-way Analysis of Variance over Variable 7: A N A L Y S I S O F V A R I A N C E F-value Prob T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 354.36 177.179 26.95 0.0010 nt 840.54 280.180 42.62 0.0002 Error 39.44 6.574 Non-additivity 32.92 32.921 25.24 Residual 6.52 1.304 -Total 11 1234.34 -Grand Mean= 34.327 Grand Sum= Coefficient of Variation= 411.930 Total Count= 12 7.47% Means for variable (7) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 34.155 41.068 27.760 Means for variable (7) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 25.760 32.817 30.600 48.133 o Trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ trái bị hại đồng vào thời điểm 7NSP Data File : TLHAI Title : Case Range : 14 - 17 Variable : Function : RANGE Error Mean Square = 6.574 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = 63 Least Significant Difference Test LSD value = 7.761 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 25.76 32.82 30.60 48.13 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 48.13 32.82 30.60 25.76 A B B B o Xử lí ANOVA mật độ sên trần đồng vào thời điểm TP Data file: HL Title: Title: Data file: MATDO Function: ANOVA-2 Data case to 13 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: TP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.002 0.63 0.5629 nt 0.01 0.002 0.61 0.6321 Error 0.02 0.003 Non-additivity 0.00 0.001 0.21 Residual 0.02 0.003 -Total 11 0.03 -Grand Mean= 1.075 Grand Sum= Coefficient of Variation= 12.900 5.10% Means for variable (truoc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1.060 1.065 1.100 Means for variable (truoc) for each level of variable (nt): Var Var Total Count= 12 64 Value Mean 1.053 1.063 1.073 1.110 o Xử lí ANOVA mật độ sên trần đồng vào thời điểm 1NSP Function: ANOVA-2 Data case to 18 Variable 4: 1NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.13 0.064 7.08 0.0263 nt 0.11 0.037 4.08 0.0675 Error 0.05 0.009 Non-additivity 0.03 0.032 7.40 Residual 0.02 0.004 -Total 11 0.29 -Grand Mean= 0.948 Grand Sum= Coefficient of Variation= 11.380 Total Count= 12 9.98% Means for variable (1) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 0.930 0.833 1.082 Means for variable (1) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.813 0.997 0.913 1.070 o Xử lí ANOVA mật độ sên trần đồng vào thời điểm 3NSP Function: ANOVA-2 Data case to 18 Variable 5: 3NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.51 0.254 10.20 0.0117 65 nt 0.62 0.208 8.33 0.0147 Error 0.15 0.025 Non-additivity 0.12 0.118 18.68 Residual 0.03 0.006 -Total 11 1.28 -Grand Mean= 0.737 Grand Sum= 8.850 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 21.42% Means for variable (3) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 0.657 0.535 1.020 Means for variable (3) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.470 0.747 0.640 1.093 o Trắc nghiệm phân hạng mật độ sên trần đồng vào thời điểm 3NSP Data File : MATDO Title : Case Range : 14 - 17 Variable : 3NSP Function : RANGE Error Mean Square = 0.02500 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3159 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.4700 0.7467 0.6400 1.093 Ranked Order B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.093 0.7467 0.6400 0.4700 A B B B o Xử lí ANOVA mật độ sên trần đồng vào thời điểm 5NSP Function: ANOVA-2 Data case to 18 Variable 6: NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 66 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.31 0.154 8.64 0.0171 nt 0.31 0.102 5.72 0.0341 Error 0.11 0.018 Non-additivity 0.09 0.090 26.84 Residual 0.02 0.003 -Total 11 0.72 -Grand Mean= 0.874 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10.490 Total Count= 12 15.29% Means for variable (5) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 0.865 0.683 1.075 Means for variable (5) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.677 0.913 0.797 1.110 o Trắc nghiệm phân hạng mật độ sên trần đồng vào thời điểm 5NSP Data File : MATDO Title : Case Range : 14 - 17 Variable : NSP Function : RANGE Error Mean Square = 0.01800 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2680 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.6767 0.9133 0.7967 1.110 Ranked Order B AB B A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.110 0.9133 0.7967 0.6767 A AB B B 67 o Xử lí ANOVA mật độ sên trần ngồi đồng vào thời điểm 7NSP Function: ANOVA-2 Data case to 18 Variable 7: NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.09 0.045 6.49 0.0316 nt 0.07 0.022 3.13 0.1087 Error 0.04 0.007 Non-additivity 0.03 0.025 7.53 Residual 0.02 0.003 -Total 11 0.20 -Grand Mean= 1.029 Grand Sum= Coefficient of Variation= 12.350 Total Count= 8.10% Means for variable (7) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1.055 0.912 1.120 Means for variable (7) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.920 1.047 1.023 1.127 o Xử lí ANOVA hiệu lực thuốc đồng vào thời điểm 1NSP Data file: HIEULUC Title: Function: ANOVA-2 Data case to 10 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 12 68 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1128.86 564.429 44.81 0.0018 nt 470.27 235.135 18.67 0.0094 Error 50.39 12.597 Non-additivity 49.65 49.650 201.56 Residual 0.74 0.246 -Total 1649.52 -Grand Mean= 31.976 Grand Sum= Coefficient of Variation= 287.780 Total Count= 11.10% Means for variable (1) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 34.800 44.060 17.067 Means for variable (1) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 39.173 22.090 34.663 o Trắc nghiệm hiệu lực thuốc đồng vào thời điểm 1NSP Data File : HIEULUC Title : Case Range : 11 - 13 Variable : NSP Function : RANGE Error Mean Square = 12.60 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 13.34 s_ = 2.049 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 39.17 22.09 34.66 Ranked Order A B AB Mean Mean Mean = = = 39.17 34.66 22.09 A AB B o Xử lí ANOVA hiệu lực thuốc đồng vào thời điểm 3NSP 69 Function: ANOVA-2 Data case to 18 Variable 4: NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2693.36 1346.679 177.04 0.0001 nt 472.66 236.332 31.07 0.0037 Error 30.43 7.607 Non-additivity 5.02 5.016 0.59 Residual 25.41 8.471 -Total 3196.45 -Grand Mean= 54.601 Grand Sum= Coefficient of Variation= 491.410 Total Count= 5.05% Means for variable (3) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 61.740 71.297 30.767 Means for variable (3) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 63.107 45.397 55.300 o Trắc nghiệm hiệu lực thuốc đồng vào thời điểm 3NSP Data File : HIEULUC Title : Case Range : 11 - 13 Variable : NSP Function : RANGE Error Mean Square = 7.607 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test 70 LSD value = 10.37 s_ = 1.592 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 63.11 45.40 55.30 A B AB Mean Mean Mean Ranked Order = = = 63.11 55.30 45.40 A AB B o Xử lí ANOVA hiệu lực thuốc đồng vào thời điểm 5NSP Function: ANOVA-2 Variable 5: NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2180.09 1090.044 139.55 0.0002 nt 441.02 220.510 28.23 0.0044 Error 31.24 7.811 Non-additivity 29.51 29.514 51.14 Residual 1.73 0.577 -Total 2652.35 -Grand Mean= 43.254 Grand Sum= Coefficient of Variation= 389.290 Total Count= 6.46% Means for variable (5) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 47.813 59.623 22.327 Means for variable (5) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 50.413 33.753 45.597 o Trắc nghiệm hiệu lực thuốc đồng vào thời điểm 5NSP Data File : HIEULUC Title : Case Range : 11 - 13 Variable : NSP Function : RANGE Error Mean Square = 7.811 71 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.51 s_ = 1.614 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 50.41 33.75 45.60 A B A Ranked Order Mean Mean Mean = = = 50.41 45.60 33.75 A A B o Xử lí ANOVA hiệu lực thuốc đồng vào thời điểm 7NSP Function: ANOVA-2 Variable 6: NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1235.30 617.652 27.46 0.0046 nt 155.00 77.501 3.45 0.1349 Error 89.96 22.489 Non-additivity 60.14 60.143 6.05 Residual 29.81 9.937 -Total 1480.26 -Grand Mean= 27.921 Grand Sum= Coefficient of Variation= 251.290 16.98% Means for variable (7) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 31.473 40.160 12.130 Means for variable (7) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 32.277 22.337 29.150 Total Count= ... thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Cao Thanh Bình iii TĨM TẮT Cao Thanh Bình – Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh – Tháng 7/2011 Đề tài “Nghiên cứu số... thể kết hợp thu bắt với hàng rào để đạt hiệu cao - Sử dụng màng phủ rơm rạ để phủ luống trồng Nên sử dụng màng phủ để có hiệu cao rơm rạ tạo ẩm độ cao, điều kiện thuận lợi cho sên trần gây hại... cách bề mặt đất – 20 cm (tối đa lên đến 60 cm) Ở Caucasus loài sống lên đến độ cao 1.750 m, Thụy Sĩ loài sống độ cao lên đến 1600 m, thường 700 m (http://www.animalbase.uni-goettingen.de) 9 •
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI CÂY DÂU TÂY TẠI TP. ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI CÂY DÂU TÂY TẠI TP. ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay