ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA THUỐC BAS 670H 01H (336 SC) TRÊN RUỘNG BẮP VỤ XUÂN 2011 TẠI HƯNG THỊNH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

62 34 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC [[[\\\ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA THUỐC BAS 670H 01H (336 SC) TRÊN RUỘNG BẮP VỤ XUÂN 2011 TẠI HƯNG THỊNH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: CAO HẢI ĐẢO TP Hồ Chí Minh, tháng 06/2011       ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA THUỐC BAS 670H 01H (336 SC) TRÊN RUỘNG BẮP VỤ XUÂN 2011 TẠI HƯNG THỊNH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI Tác giả CAO HẢI ĐẢO Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS Từ Thị Mỹ Thuận ThS Nguyễn Văn Chương TP Hồ Chí Minh, tháng 06/2011 i          LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến: - Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học, thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt bốn năm học qua - TS Từ Thị Mỹ Thuận, ThS Nguyễn Văn Chương, Ks Nguyễn Văn Mạnh, Ks Trần Hữu Yết người trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo, truyền đạt kiến thức quý báu giúp tơi hồn thành khóa luận - Trung tâm Nghiên Cứu Thực Nghiệm Nông Nghiệp Hưng Lộc tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài - Cảm ơn cha, mẹ người sinh thành, dưỡng dục tôi, nguồn động viên to lớn, tồn thể bạn koa Nơng Học chia buồn vui đóng góp ý kiến cho tơi suốt q trình học tập trường q trình làm đề tài TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Cao Hải Đảo ii          TÓM TẮT CAO HẢI ĐẢO, 6/2011 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA THUỐC BAS 670H 01H (336 SC) TRÊN RUỘNG BẮP VỤ XUÂN 2011 TẠI HƯNG THỊNH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: TS Từ Thị Mỹ Thuận Th.S Nguyễn Văn Chương Đề tài thực từ 02/2011 đến 05/2011 trung tâm Hưng Lộc nhằm xác định mức liều lượng sử dụng, thời điểm phun thuốc BAS 670H 01H (336 SC) mang lại hiệu trừ cỏ cao với mong muốn cung cấp cho người nông dân loại thuốc trừ cỏ hiệu cao an tồn cho bắp Đề tài gồm thí nghiệm: Thí nghiệm (phun vào thời điểm 15 ngày sau gieo) thí nghiệm (phun vào thời điểm 25-27 ngày sau gieo) Cả thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) diện hẹp, lần lặp lại Diện tích 21 m2 (gieo hàng, khoảng cách hàng 0,7 m, hàng dài m) Kết thí nghiệm sau: Ruộng thí nghiệm có nhóm cỏ hòa nhóm rộng với loại cỏ cỏ mần trầu, cỏ lồng vực cạn, cỏ màng màng, cỏ mồng gà Trong đó, cỏ mần trầu xuất với tỉ lệ cao, cỏ màng màng xuất với tỉ lệ trung bình, cỏ lồng vực cạn cỏ mồng gà xuất với tỉ lệ thấp Hiệu trừ cỏ thuốc BAS 670H 01H (336 SC) thuốc Maizine tốt nhóm cỏ hòa cỏ rộng Hiệu trừ cỏ thuốc BAS 670H 01H (336 SC) nhóm cỏ hòa cao nhóm cỏ rộng tăng theo mức tăng liều lượng sử dụng Thuốc BAS 670H 01H (336 SC) phun vào thời điểm 25-27 ngày sau gieo mang lại hiệu trừ cỏ cao so với phun vào thời điểm 15 ngày sau gieo Thuốc BAS 670H 01H (336 SC) phun mức liều lượng từ 35 ml đến 105 ml không gây ngộ độc cho bắp cho suất cao rõ rệt so với nghiệm thức đối chứng khơng xử lý thuốc Trong nghiệm thức có phun thuốc BAS 670H 01H (336 SC) vào thời điểm 15 ngày sau gieo cho suất thực tế từ 7.884 kg/ha đến 8.556 kg/ha cao nghiệm thức đối chứng không phun thuốc trừ cỏ từ 2.009 kg/ha đến 2.681 kg/ha phun vào thời điểm 25-27 ngày sau gieo cho suất thực tế từ 8.130 kg/ha đến 8.891 kg/ha cao nghiệm thức đối chứng không phun thuốc trừ cỏ từ 2.556 kg/ha đến 3.245 kg/ha iii          MỤC LỤC Trang Trang tựa ii LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nhận biết chung cỏ dại 2.1.1 Khái niệm cỏ dại 2.1.2 Tác hại cỏ dại 2.2 Cỏ dại ruộng bắp Những loại cỏ dại ruộng bắp 2.3 Các biện pháp quản lí cỏ dại ruộng bắp 2.4 Nhận biết chung thuốc trừ cỏ 2.4.1 Khái niệm thuốc trừ cỏ 2.4.3 Phân loại thuốc trừ cỏ 2.5 Tình hình nghiên cứu sử dụng thuốc trừ cỏ cho bắp giới Việt Nam 2.6 Thuốc thí nghiệm 10 Chương 11 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 11 3.1 Điều kiện thí nghiệm 11 iv          3.1.1 Địa điểm thí nghiệm 11 3.1.2 Thời gian 11 3.1.3 Điều kiện thời tiết khí hậu 11 3.2 Vật liệu thí nghiệm 11 3.3 Phương pháp khảo nghiệm 12 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 12 3.3.2 Phương pháp xử lí thuốc: 15 3.3.3 Kỹ thuật canh tác 15 3.4 Chỉ tiêu theo dõi phương pháp theo dõi (Thí nghiệm 2) 15 3.5 Phương pháp xử lí số liệu 17 Chương 18 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 18 4.1 Thành phần mức độ phổ biến loại cỏ ruộng thí nghiệm 18 4.2 Đặc điểm loại cỏ xuất ruộng thí nghiệm 19 4.3 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ trọng lượng cỏ ruộng thí nghiệm 22 4.4 Hiệu lực trừ cỏ thuốc tham gia thí nghiệm 34 4.5 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ tham gia thí nghiệm đến sinh trưởng phát triển bắp 43 4.6 Ảnh hưởng thuốc tham gia thí nghiệm đến yếu tố cấu thành suất suất bắp 43 Chương 50 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53           v          DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.4 Một số loại thuốc trừ cỏ dùng cho bắp 10  Bảng 3.1 Diễn biến thời tiết qua tháng thí nghiệm 11  Bảng 3.4 Phân cấp đánh giá mức độ ngộ độc thuốc bắp 17  Bảng 4.1 Thành phần mức độ phổ biến loại cỏ ruộng thí nghiệm 18  Bảng 4.2 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ cỏ mần trầu thí nghiệm 22  Bảng 4.3 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ cỏ mần trầu thí nghiệm 23  Bảng 4.4 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ cỏ lồng vưc cạn thí nghiệm 24  Bảng 4.5 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ cỏ lồng vưc cạn thí nghiệm 25  Bảng 4.6 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ nhóm cỏ hòa thí nghiệm 26  Bảng 4.7 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ nhóm cỏ hòa thí nghiệm 27  Bảng 4.8 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ cỏ màng màng thí nghiệm 28  Bảng 4.9 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ cỏ màng màng t thí nghiệm 29  Bảng 4.10 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ cỏ mào gà thí nghiệm 30  Bảng 4.11 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ cỏ mào gà thí nghiệm 31  Bảng 4.12 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ nhóm cỏ rộng thí nghiệm 32  Bảng 4.13 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật độ nhóm cỏ rộng thí nghiệm 33  Bảng 4.14 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ mần trầu thí nghiệm 34  Bảng 4.15 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ mần trầu thí nghiệm 35  Bảng 4.16 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ lồng vực cạn thí nghiệm 36  Bảng 4.17 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ lồng vực cạn thí nghiệm 36  Bảng 4.18 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ hòa thí nghiệm 37  Bảng 4.19 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ hòa thí nghiệm 38  Bảng 4.20 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ màng màng thí nghiệm 39  Bảng 4.21 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ màng màng thí nghiệm 40  Bảng 4.22 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ mào gà thí nghiệm 40  Bảng 4.23 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ mào gà thí nghiệm 41  Bảng 4.24 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ rộng thí nghiệm 41  Bảng 4.25 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ rộng thí nghiệm 42  Bảng 4.26 Các yếu tố cấu thành suất suất bắp thí nghiệm 43  vi          DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Cỏ mồng gà 20 Hình 4.2 Cỏ mần trầu 20 Hình 4.3 Cỏ màng màng 21 Hình 4.4 Cỏ lồng vực cạn 21 Hình 4.5 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn 15 NSG 47 Hình 4.6 Cắm cọc để đếm cỏ dại 47 Hình 4.7 Cách đếm cỏ dại .47 Hình 4.8 Các nghiệm thức thí nghiệm vào thời điểm 10 NSP 48 Hình 4.9 Các nghiệm thức thí nghiệm vào thời điểm 10 NSP 49   vii         DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NT: Nghiệm thức NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực tế NSP: Ngày sau phun BVTV: Bảo vệ thực vật FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương Quốc Tế) IRRI: International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa Quốc Tế) Ha: hecta NSG: Ngày sau gieo Ctv: Cộng tác viên STT: Số thứ tự CV: Coefficience of variance (hệ số biến thiên)   viii         Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Bắp (Zea may L.) lương thực quan trọng kinh tế tồn cầu, góp phần ni sống 1/3 dân số giới Ngày bắp đứng thứ sau lúa mì lúa nước diện tích, đứng đầu suất sản lượng (FAO, 2008) Giá trị mặt lương thực bắp có bắp có hàm lượng dinh dưỡng cao loại lương thực khác Cây bắp vào Việt Nam khoảng 300 năm trước (Ngô Hữu Tình, 1997) Từ bắp phát triển, tỏa rộng trồng khắp nước Nó lương thực quan trọng đứng thứ sau lúa, trồng có ý nghĩa cho phát triển chăn ni Ngồi ra, bắp làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp Trước đây, hầu hết diện tích trồng bắp thường gieo trồng giống địa phương suất thấp Nhưng vài năm gần đây, nhà nước khuyến khích áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào việc trồng bắp, nên diện tích suất bắp tăng Song, để tăng suất sản lượng bắp việc chọn giống tốt, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hợp lí, phải phòng trừ cỏ dại hại bắp Cỏ dại gây ảnh hưởng đến suất, phẩm chất làm tăng giá sản phẩm nông nghiệp làm tăng chi phí phòng trừ cỏ dại Theo kết tổng kết so sánh thiệt hại gây cỏ dại, trùng bệnh cho thấy cỏ dại gây thiệt hại lớn thiệt hại côn trùng bệnh cộng lại (Bendixen, 1972) Như vậy, tác hại cỏ dại ngành trồng bắp lớn Do việc phòng trừ cỏ dại quan trọng Việc nghiên cứu tìm biện pháp quản lí cỏ dại vơ quan trọng Ngày nay, biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ ruộng bắp mang lại hiệu cao có nhiều ưu điểm trừ cỏ sớm, trừ nhiều loại cỏ, dễ sử dụng, tốn cơng lao 1          Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ màng màng Bảng 4.20 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ màng màng thí nghiệm (Phun thuốc vào thời điểm 15 ngày sau gieo) STT Nghiệm Thức BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H Maizine Prob CV (%) Liều lượng (g,ml/ha) 35 45 60 75 90 105 2000 10 NSP 56,77 e 65,46 de 72,52 cd 73,42 bcd 82,78 abc 85,14 a 83,83 ab 0,0000 5,02 Hiệu lực (%) 20 NSP 30 NSP 64,33 b 63,61 d 67,37 b 63,87 cd 74,64 ab 69,90 bcd 82,58 a 77,62 abc 84,95 a 83,11 a 84,54 a 83,64 a 81,69 a 79,64 ab 0,0006 0,0173 5,34 8,11 Các giá trị kí tự cột khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Ghi chú: TP: Trước phun; NSP: Ngày sau phun Vào giai đoạn 10 NSP: NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) có hiệu lực cao khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha) NT (BAS 670 01H-75 ml/ha) Trong NT (BAS 670 01H-35 ml/ha) có hiệu lực thấp Vào giai đoạn 20 NSP: Các nghiệm thức NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT 5(BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) NT (Maizine2000g/ha) có hiệu lực tương đương khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-60 ml/ha) khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-35 ml/ha) NT (BAS 670 01H-45 ml/ha) Vào giai đoạn 30 NSP: Hai nghiệm thức NT (BAS 670 01H-90 ml/ha) NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) có hiệu lực tương đương khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-75 ml/ha) NT (Maizine2000g/ha) khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha) NT (BAS 670 01H-60 ml/ha)   39         Bảng 4.21 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ màng màng thí nghiệm STT Nghiệm Thức BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H Maizine Prob CV (%) Liều lượng (g,ml/ha) 35 45 60 75 90 105 2000 10 NSP 64,58 b 72,74 ab 72,82 ab 75,79 a 82,54 a 80,81 a 81,46 a 0,0260 6,32 Hiệu lực (%) 20 NSP 64,66 c 72,74 bc 71,76 bc 80,03 ab 85,66 a 88,51 a 83,28 ab 0,0138 8,13 30 NSP 63,66 c 68,41 bc 69,08 bc 79,59 ab 83,37 a 81,15 ab 80,75 ab 0,0404 8,72 Các giá trị kí tự cột khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Vào giai đoạn 10 NSP: Các nghiệm thức NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT 5(BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) NT (Maizine2000g/ha) có hiệu lực tương đương Vào giai đoạn 20 NSP: Hai nghiệm thức NT (BAS 670 01H-90 ml/ha) NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) có hiệu lực tương đương khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-75 ml/ha) NT Vào giai đoạn 30 NSP: NT (BAS 670 01H-90 ml/ha) có hiệu lực cao khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) NT (Maizine-2000g/ha) Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ mào gà Bảng 4.22 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ mào gà thí nghiệm STT Nghiệm Thức BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H Maizine Prob CV (%) Liều lượng (g,ml/ha) 35 45 60 75 90 105 2000 10 NSP 68,29 70,60 74,08 80,74 83,81 82,33 70,47 0,5456 17,75 Hiệu lực (%) 20 NSP 75,49 73,26 75,68 86,39 89,26 87,44 85,62 0,1007 10,18 30 NSP 72,05 73,96 71,79 84,74 79,95 85,83 80,92 0,4359 14,03 Các giá trị kí tự cột khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê   40         Vào giai đoạn 10 NSP, 20 NSP, 30 NSP: Hiệu lực trừ cỏ nghiệm thức khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Bảng 4.23 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ mào gà thí nghiệm (Phun thuốc vào thời điểm 25 - 27 ngày sau gieo) STT Nghiệm Thức BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H Maizine Prob CV (%) Liều lượng (g,ml/ha) 35 45 60 75 90 105 2000 10 NSP 65,19 73,62 70,01 78,62 81,44 89,06 75,80 0,5135 23,24 Hiệu lực (%) 20 NSP 79,09 89,75 88,73 93,64 96,30 91,32 81,24 0,5533 15,76 30 NSP 81,98 86,57 84,47 91,06 95,69 96,68 74,77 0,5521 20,68 Các giá trị kí tự cột khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Ghi chú: TP: Trước phun; NSP: Ngày sau phun Vào giai đoạn 10 NSP, 20 NSP, 30 NSP: Hiệu lực trừ cỏ nghiệm thức khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ rộng Bảng 4.24 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ rộng thí nghiệm (Phun thuốc vào thời điểm 15 ngày sau gieo) STT Nghiệm Thức BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H Maizine Prob CV (%) Liều lượng (g,ml/ha) 35 45 60 75 90 105 2000 10 NSP 58,21 d 65,94 cd 72,83 bc 74,29 abc 83,01 ab 84,79 a 82,06 ab 0,0002 5,29 Hiệu lực (%) 20 NSP 65,73 b 67,99 b 74,97 ab 83,02 a 85,44 a 85,05 a 82,30 a 0,0007 5,26 30 NSP 64,68 b 64,87 b 70,49 ab 78,57 ab 82,71 a 84,16 a 80,18 a 0,0043 6,48 Các giá trị kí tự cột khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Ghi chú: TP: Trước phun; NSP: Ngày sau phun   41         Vào giai đoạn 10 NSP: NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) có hiệu lực cao khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha) NT (Maizine-2000g/ha) Vào giai đoạn 20 NSP: Các nghiệm thức NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) NT (Maizine2000g/ha) có hiệu lực tương đương Vào giai đoạn 30 NSP: Các nghiệm thức NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) NT (Maizine-2000g/ha) có hiệu lực tương đương khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha Bảng 4.25 Hiệu lực thuốc trừ cỏ cỏ rộng thí nghiệm STT Nghiệm Thức BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H Maizine Prob CV (%) Liều lượng (g,ml/ha) 35 45 60 75 90 105 2000 10 NSP 64,64 b 72,98 ab 72,55 ab 76,50 ab 82,67 a 82,02 a 81,05 a 0.0068 5.36 Hiệu lực (%) 20 NSP 67,19 c 74,75 abc 73,74 bc 81,86 abc 86,90 ab 88,91 a 83,15 abc 0.0094 7.03 30 NSP 65,80 c 71,17 bc 71,54 bc 80,90 ab 84,50 a 83,10 ab 80,11 ab 0.0373 7.87 Các giá trị kí tự cột khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Ghi chú: TP: Trước phun; NSP: Ngày sau phun Vào giai đoạn 10 NSP: NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) có hiệu lực tương đương khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT 3, NT Vào giai đoạn 20 NSP: NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) có hiệu lực cao khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT Vào giai đoạn 30 NSP: NT (BAS 670 01H-90 ml/ha) có hiệu lực cao khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha) NT (Maizine-2000g/ha)   42         4.5 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ tham gia thí nghiệm đến sinh trưởng phát triển bắp Quan sát cho thấy thuốc tham gia thí nghiệm thí nghiệm không gây ngô độc cho bắp 4.6 Ảnh hưởng thuốc tham gia thí nghiệm đến yếu tố cấu thành suất suất bắp Bảng 4.26 Các yếu tố cấu thành suất suất bắp thí nghiệm                STT Nghiệm Thức Liều lượng (g,ml/ha) Số hạt/hàng Số hàng/trái BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H Maizine Đối Chứng Prob CV (%) 35 45 60 75 90 105 2000 39,87 a 41,00 a 40,70 a 41,60 a 41,33 a 41,07 a 39,93 a 33,80 b 0,0002 3,44 14,47 a 14,47 a 14,27 a 14,20 a 14,07 a 14,70 a 14,67 a 13,07 b 0,0296 3,96    Tỷ lệ hạt/trái (%) 75,00 77,67 73,67 76,00 78,00 76,33 75,33 71,67 0,5881 2,62          P.1000 hat (g) Năng Suất Lý Thuyết (kg/ha) Năng Suất Thực Tế (kg/ha) 336,67 335,33 336,00 330,67 338,67 335,00 332,33 304,67 0,5960 6,40 8950 a 9100 a 8978 a 9025 a 9685 a 9589 a 9111 a 6320 b 0,0031 8,76 7884 a 8556 a 7918 a 8041 a 8512 a 8336 a 8097 a 5875 b 0,0006 6,75 Các giá trị kí tự cột khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê   43         Qua số liệu bảng 4.26 cho thấy: Số hạt hàng NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) có số hạt hàng tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, NT (BAS 670 01H-75 ml/ha) có số hạt hàng cao NT (Nghiệm thức đối chứng) có số hạt hàng thấp Số hàng trái NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) có hàng trái tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê so với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, NT có số hàng trái thấp nhất, NT có số hàng trái cao Tỷ lệ hạt trái nghiệm thức khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Trọng lượng nghìn hạt nghiệm thức khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Năng suất lý thuyết NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê so với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, NT có suất lý thuyết thấp NT có suất lý thuyết cao Năng suất thực tế NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê so với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, NT có suất thực tế thấp nhất, NT có suất thực tế cao   44         Bảng 4.27 Các yếu tố cấu thành suất suất bắp thí nghiệm          STT Nghiệm Thức BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H BAS 670 01H Maizine Đối Chứng Prob CV (%) Liều lượng (g,ml/ha) 35 45 60 75 90 105 2000          Số hạt/hàng Số hàng/trái 41,00 a 40,60 a 40,33 a 41,73 a 42,20 a 42,00 a 39,93 a 35,67 b 0,0021 3,66 14,67 a 14,40 a 14,87 a 14,40 a 14,87 a 14,93 a 14,27 a 12,73 b 0,0174 4,46    Tỷ lệ hạt/trái (%) 75,67 75,42 76,33 75,86 75,73 77,00 75,00 70,80 0,0867 1,43 P.1000 hat (g) Các giá trị kí tự cột khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê   45      409,3 a 412,3 a 411,0 a 405,0 a 413,7 a 406,0 a 407,3 a 383,3 b 0,3588 5,37    Năng Suất Lý Thuyết (kg/ha) 9032 a 8881 a 9294 a 8926 a 9547 a 9624 a 8529 a 6161 b 0,0020 8,85 Năng Suất Thực Tế (kg/ha) 8130 a 8356 a 8511 a 8886 a 8891 a 8818 a 8431 a 5574 b 0,0000 5,13       Qua số liệu bảng 4.27 cho thấy: Số hạt hàng NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) có số hạt hàng tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, NT (BAS 670 01H-90 ml/ha) có số hạt hàng cao NT (Nghiệm thức đối chứng) có số hạt hàng thấp Số hàng trái NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) có số hàng trái tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê so với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, NT có số hàng trái thấp nhất, NT có số hàng trái cao Tỷ lệ hạt trái nghiệm thức khơng có khác biệt mang ý nghĩa thống kê Trọng lượng nghìn hạt NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) có hàng trái tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê so với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, NT có số hàng trái thấp nhất, NT có số hàng trái cao Năng suất lý thuyết NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê so với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, suất lý thuyết thấp NT có cao NT Năng suất thực tế NT (BAS 670 01H-35 ml/ha), NT (BAS 670 01H-45 ml/ha), NT (BAS 670 01H-60 ml/ha), NT (BAS 670 01H-75 ml/ha), NT (BAS 670 01H-90 ml/ha), NT (BAS 670 01H-105 ml/ha), NT (Maizine-2000g/ha) tương đương có khác biệt mang ý nghĩa thống kê so với NT (Nghiệm thức đối chứng) Trong đó, có suất thực tế thấp NT cao NT   46         Hình 4.5 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn 15 NSG Hình 4.6 Cắm cọc để đếm cỏ dại Hình 4.7 Cách đếm cỏ dại   47         Hình 4.8 Các nghiệm thức thí nghiệm vào thời điểm 10 NSP   48         Hình 4.9 Các nghiệm thức thí nghiệm vào thời điểm 10 NSP   49         Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Thành phần cỏ dại ruộng bắp thí nghiệm trung tâm Hưng Lộc phổ biến nhóm cỏ hòa nhóm cỏ rộng với loại cỏ cỏ mần trầu, cỏ màng màng, cỏ lồng vực cạn cỏ mào gà Trong đó, cỏ xuất với mật độ cao cỏ mần trầu, cỏ xuất với mật độ trung bình cỏ màng màng cỏ xuất với mật độ thấp cỏ lồng vực cạn cỏ mào gà Thuốc BAS 670 01H (336 SC) phun thời điểm 25-27 ngày sau gieo cho hiệu diệt trừ cao phun thời điểm 15 ngày sau gieo Hiệu trừ cỏ thuốc BAS 670 01H (336 SC) nhóm cỏ hòa cao nhóm cỏ rộng thời điểm theo dõi Đối với cỏ hòa hiệu trừ cỏ thuốc BAS 670 01H (336 SC) mức liều lương từ 75 ml/ha đến 105 ml/ha cao tương đương tương đương với thuốc Maizine Đối với cỏ rộng hiệu trừ cỏ thuốc BAS 670 01H (336 SC) mức liều lương từ 75 ml/ha đến 105 ml/ha cao tương đương cao nhiều so với thuốc Maizine Thuốc BAS 670 01H (336 SC) mức liều lượng từ 35 ml/ha đến 105 ml/ha thuốc Maizine (2000g/ha) không gây ngộ độc cho bắp Các nghiệm thức có phun thuốc trừ cỏ thí nghiệm (Phun thuốc vào thời điểm 15 ngày sau gieo) suất thực tế từ 7.884kg/ha đến 8.556 kg/ha cao nghiệm thức đối chứng không phun thuốc trừ cỏ từ 2.009 kg/ha đến 2.681 kg/ha Tương tự thí nghiệm (Phun thuốc vào thời điểm 25-27 ngày sau gieo) nghiệm thức có phun thuốc trừ cỏ cho suất thực tế từ 8.130 kg/ha đến 8.891 kg/ha cao nghiệm thức đối chứng không phun thuốc trừ cỏ từ 2.556 kg/ha đến 3.245 kg/ha 5.2 Đề nghị Cần tiến hành thêm khảo nghiệm hiệu lực thuốc BAS 670 01H (336 SC) vụ bắp tiếp theo, tồn dư thuốc đất trước đưa thuốc vào lưu hành thị trường   50         TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến Nguyễn Mạnh Chinh, 2005 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật 2005 NXB Nông Nghiệp, 531 trang Phùng Đăng Chinh, Dương Hữu Tuyền Lê Trường, 1978 Cỏ dại biện pháp phòng trừ NXB Nơng Nghiệp, trang 57, 222 – 223 Dương Văn Chín, Hồng Anh Cung, Suk Jin Koo Yong Woong Kwon, 2000 Cỏ dại phổ biến Việt Nam NXB Nông Nghiệp, 291 trang Hà Thị Hiến, 2003 Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại NXB văn hóa dân tộc, 246 trang KeoSokheng, 2008 Đánh giá hiệu lực nhóm thuốc diệt cỏ dại IMDAZOLINONE lúa cỏ, cỏ dại phổ biến ảnh hưởng nhóm thuốc đến lưu tồn hạt lúa cỏ, cỏ dại ruộng lúa OMCF9 Luận văn thạc sĩ khoa học nơng nghiệp, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (chưa xuất bản) Đinh Thế Lộc, 1997 Giáo trình lương thực, tập II NXB Nơng Nghiệp Nguyễn Hữu Phước, 2002 Điều tra thành phần cỏ dại xác định hiệu trừ cỏ dại số thuốc trừ cỏ ruộng lúa sạ vụ Đông – Xuân 2001- 2002 thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông Học Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Chưa xuất bản) Hoàng Thị Quỳnh, 2009 Điều tra thành phần cỏ dại khảo sát hiệu lực trừ cỏ số thuốc trừ cỏ ruộng lúa vụ hè thu năm 2009 huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo Vệ Thực Vật Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Chưa xuất bản) Trần Thị Dạ Thảo, 2008 Bài giảng lương thực, phần bắp Khoa Nơng Học Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (chưa xuất bản) 10 Ngơ Hữu Tình, 1997 Cây Ngô NXB Nông Nghiệp Hà Nội 126 trang 11 Nguyễn Hữu Trúc, 2009 Bài Giảng Môn Cỏ Dại Khoa Nơng Học Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (chưa xuất bản), 127 trang   51       12   Trần Đức Văn, 1996 Bước đầu tìm hiểu vấn đề trừ cỏ dại ruộng lúa không làm đất ĐBSCL đề xuất quy trình trừ cỏ cho loại ruộng Luận văn thạc sĩ khoa học ngành BVTV Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (chưa xuất bản) TIẾNG NƯỚC NGOÀI Beckie, H., L.M Hall, and B Schuba 2005 Patch management of herbicide- resistant wild oat (Avena fatua) Weed Technology 19: 697-705 Burnside, O.C., R.G Wilson, G.A Wicks, F.W Roeth, and R.S Moomaw, 1986 Weed seed decline and buildup under various corn management systems in Nebraska Agronomy Journal 78: 451-454 Kwesi Ampong – Nyarko and S.K De Datta, 1991 A Handbook For Weed Control In Rice Chapter Significance of weed in rice farming   52         PHỤ LỤC Mật độ cỏ mần trầu trước phun (thí nghiệm 1) Bảng Anova- A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 45.75 22.875 0.02 0.9771 nt 14455.17 2065.024 2.10 0.1129 Error 14 13787.58 984.827 Non-additivity 125.04 125.043 0.12 Residual 13 13662.54 1050.965 -Total 23 28288.50 -Grand Mean= 244.750 Grand Sum= 5874.000 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 12.82% Mật độ cỏ mần trầu 10 NSP (thí nghiệm 1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 210.33 105.167 0.98 0.4011 nt 137998.50 19714.071 182.90 0.0000 Error 14 1509.00 107.786 Non-additivity 128.60 128.599 1.21 0.2911 Residual 13 1380.40 106.185 -Total 23 139717.83 -Grand Mean= 68.083 Grand Sum= 1634.000 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 15.25% Trắc nghiệm phân hạng Original Order Ranked Order Mean = 65.33 B Mean = 265.7 A Mean = 46.33 BCD Mean = 65.33 B Mean = 36.67 CD Mean = 49.33 BC Mean = 35.33 CD Mean = 46.33 BCD Mean = 21.67 D Mean = 36.67 CD Mean = 24.33 CD Mean = 35.33 CD Mean = 49.33 BC Mean = 24.33 CD Mean = 265.7 A Mean = 21.67 D Mật độ ỏ mần trầu 20 NSP (thí nghiệm 1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 162.58 81.292 0.82 0.4588 nt 133254.50 19036.357 193.02 0.0000 Error 14 1380.75 98.625 Non-additivity 0.97 0.969 0.01 Residual 13 1379.78 106.137 -Total 23 134797.83 -Grand Mean= 62.583 Grand Sum= 1502.000 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 15.87%   53   ... (1972) cho thấy nước có trình độ kỹ thuật canh tác cao, dùng nhiều phân hóa học phương tiện khác để nâng cao không ngừng suất sản lượng trồng, nâng cao không ngừng suất 8          lao động nơng nghiệp... thời điểm phun thuốc BAS 670H 01H (336 SC) mang lại hiệu trừ cỏ cao với mong muốn cung cấp cho người nông dân loại thuốc trừ cỏ hiệu cao an toàn cho bắp Đề tài gồm thí nghiệm: Thí nghiệm (phun vào... 01H (336 SC) nhóm cỏ hòa cao nhóm cỏ rộng tăng theo mức tăng liều lượng sử dụng Thuốc BAS 670H 01H (336 SC) phun vào thời điểm 25-27 ngày sau gieo mang lại hiệu trừ cỏ cao so với phun vào thời
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA THUỐC BAS 670H 01H (336 SC) TRÊN RUỘNG BẮP VỤ XUÂN 2011 TẠI HƯNG THỊNH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA THUỐC BAS 670H 01H (336 SC) TRÊN RUỘNG BẮP VỤ XUÂN 2011 TẠI HƯNG THỊNH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay