SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ BA TẠI NÔNG TRƯỜNG 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

79 25 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:09

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DỊNG VƠ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ BA TẠI NÔNG TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG Sinh Viên Thực Hiện : Bùi Ngọc Sơn Ngành : Nơng Học Niên Khóa : 2007-2011 TP Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DỊNG VƠ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ BA TẠI NÔNG TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG Tác giả BÙI NGỌC SƠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỷ sư ngành Nơng Học GVHD: Th.S Trần Văn Lợt TP Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu – Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Tất q thầy khoa nơng học tận tình truyền đạt kiến thức, giảng dạy giúp đỡ trình học tập Thầy Trần Văn Lợt tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian học thực đề tài tốt nghiệp Ban Giám Đốc Cô Chú cán Nông Trường Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng tạo điều kiện cho thực tốt đề tài Xin cảm ơn Ba Má Anh Chị bạn bè thân hữu hết lòng giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Sinh viên thực BÙI NGỌC SƠN iii TÓM TẮT BÙI NGỌC SƠN, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 “ So sánh khả sinh trưởng dòng vơ tính cao su giai đoạn kiến thiết năm thứ ba nông trường công ty TNHH thành viên cao su Phú Riềng” Giảng viên hướng dẫn: ThS TRẦN VĂN LỢT Để giảm chi phí đầu tư rút ngắn thời gian kiến thiết cao su cần có cấu giống tốt suất cao chế độ canh tác chăm sóc phù hợp mang lại hiệu cao, sớm đưa vườn vào khai thác tăng lợi nhuận, giảm cơng chăm sóc giai đoạn kiết thiết (KTCB) Đề tài thực từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011 vườn năm tuổi lô 34 Nông trường 1, Cơng ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước nhằm đánh giá khả sinh trưởng, phát triển tình hình bệnh hại dòng vơ tính cao su RRIV2, RRIV3, RRIV4, PB260, RRIC121 vùng đất đỏ bazan Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên CRD (Completed Randomized Design) với nghiệm thức, lần lặp lại, 15 ô sở, ô sở 100 cây, tổng số theo dõi 1500 Kết theo dõi tình hình sinh trưởng nghiệm thức đạt hiệu đường kính thân, chiều cao cây, số tầng lá, độ dày vỏ Dòng vơ tính RRIV4 đạt cao chiều cao cây, vanh thân mặt thống kê có khác biệt so với dòng vơ tính RRIV2 (NT đối chứng), dòng vơ tính RRIC121 sinh trưởng dòng vơ tính điều tra khơng có khác biệt mặt thống kê so với dòng vơ tính RRIV2 (NT đối chứng) Diễn biến tình hình bệnh hại thời gian theo dõi làm đề tài, thời gian đầu làm đề tài vào tháng 3,4 giai đoạn mùa khơ nên có xuất bệnh phấn trắng dòng vơ tính có DVT nhiễm nặng PB260 iv RRIC121, đến tháng tháng tỷ lệ mưa cao nên tình hình bệnh phấn trắng có xu hướng giảm Dòng vơ tính RRIV4 có khả tăng trưởng mạnh tiêu đường kính thân, chiều cao thân với dòng vơ tính điều tra, độ dày vỏ đứng sau dòng vơ tính PB260, khả phân cành đứng sau dòng vơ tính RRIV3 dòng vơ tính có khả sinh trưởng cao, sớm đưa vườn cao su vào khai thác mủ rút ngắn thời gian KTCB, suất, chất lượng mủ giống đưa vào trồng từ năm 2003 Nông trường 1, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng nên thời gian đưa vào khai thác thời gian ngắn Do cần có thêm thời gian để đánh giá suất chất lượng mủ Dòng vơ tính RRIV2 có khả kháng bệnh phấn trắng cao thời gian theo dõi điều tra tốc độ sinh trưởng mạnh dòng vơ tính điều tra, dòng vơ tính có khả sinh trưởng mạnh lại vừa có khả kháng bệnh tốt nên thích hợp cho vùng bị bệnh phấn trắng gây hại dòng cao su vơ tính v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CC Chiều cao CCTB Chiều cao trung bình CSB Chỉ số bệnh DVT Dòng vơ tính KTCB Kiến thiết LLL Lần lặp lại NQT Ngày quan trắc NT Nghiệm thức SVĐC So với đối chứng TB Trung bình TLB Tỷ lệ bệnh VNS Võ nguyên sinh VT Vanh thân VTTB Vanh thân trung bình vi MỤC LỤC Lời cảm ơn ii  Tóm tắt iii  Mục lục vi  Danh sách chử viết tắt v  Danh sách bảng, hình biểu đồ viii  Chương 1  GIỚI THIỆU 1  1.1  Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích yêu cầu 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu 2  1.2.3 Giới hạn đề tài 2  Chương .3  TỔNG QUAN 3  2.1 Sự phân bố cao su 3  2.2 Đặc điểm sinh học sinh thái cao su 3  2.2.1 Đặc điểm sinh học 3  2.2.2 Đặc điểm sinh thái 4  2.3 Tình hình sản xuất cao su giới Việt Nam 6  2.4 Cơ cấu giống cao su 7  2.4.1 Cơ cấu giống cao su Việt Nam 8  2.4.2 Điều chỉnh cấu giống 2011-2015 9  2.5 Đặc điểm dòng vơ tính RRIV2, RRIV3, RRIV4, PB260, RRIC121 12  2.5.1 Đặc điểm chung dòng vơ tính RRIV2 12  2.5.2 Đặc điểm chung dòng vơ tính RRIV3 12  2.5.3 Đặc điểm chung dòng vơ tính RRIV4 12  2.5.4 Đặc điểm chung dòng vơ tính PB260 13  2.5.5 Đặc điểm chung dòng vơ tính RRIC121 13  2.6 Tình hình bệnh hại 13  vii 2.6.1 Bệnh phấn trắng 14  Chương .17  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17  3.1 Điều kiện tự nhiên 17  3.1.1 Thời gian 17  3.1.2 Địa điểm 17  3.1.3 Đất đai 17  3.1.4 Khí hậu 17  3.2 Vật liệu nghiên cứu 18  3.3 Bố trí thí nghiệm 18  3.4 Phương pháp nghiên cứu 18  3.4.1 Các tiêu quan trắc 18  3.5 Vật liệu sử dụng 19  3.6 Phương pháp xử lý 20  Chương .21  KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21  4.1 Kết quan trắc khí hậu thời tiết 21  4.5 Kết quan trắc chiều cao dòng vơ tính 24  4.6 Kết quan trắc vanh thân dòng vơ tính 28  4.7 Kết quan trắc độ dày vỏ nguyên sinh dòng vơ tính 33  4.8 Kết quan trắc tỷ lệ bệnh phấn trắng dòng vơ tính 38  4.9 Kết quan trắc số bệnh phấn trắng dòng vơ tính 41  4.10 Khả phân cành dòng vơ tính 44  4.11 Kết đánh giá tổng hợp dòng vơ tính cao su theo dõi 45  Chương .47  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47  5.1 Kết luận 47  5.2 Đề nghị 48  TÀI LIỆU THAM KHẢO 49  PHỤ LỤC 50  viii DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu giống cao su giai đoạn 2008 – 2010 9  Bảng 2.2 Cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011-2015 11  Bảng 2.3 Bảng qui ước phân cấp bệnh phấn trắng 16  Bảng 4.1 kết điều tra diễn biến khí khậu thời tiết 21  Bảng 4.2 Cơ cấu giống nông trường công ty cao su Phú Riềng 22  Bảng 4.3 Chiều cao dòng vơ tính 24  Bảng 4.4 Tốc độ tăng trưởng chiều cao dòng vơ tính 27  Bảng 4.5 Vanh thân dòng vơ tính 28  Bảng 4.6 Tốc độ tăng trưởng vanh thân dòng vơ tính 32  Bảng 4.7 Độ dày vỏ nguyên sinh dòng vơ tính 33  Bảng 4.8 Tốc độ tăng trưởng độ dày vỏ ngun sinh dòng vơ tính 37  Bảng 4.9 Kết trung bình tỉ lệ bệnh phấn trắng dòng vơ tính 38  Bảng 4.10 Kết trung bình số bệnh phấn trắng dòng vơ tính 41  Bảng 4.11 Khả phân cành dòng vơ tính 44  Bảng 4.12 Kết đánh giá tổng hợp dòng vơ tính cao su 45  DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ   Biểu đồ 4.1 Cơ cấu giống nông trường Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 23  DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 nghiệm thức RRIV2 (nghiệm thức đối chứng) 25  Hình 4.2 nghiệm thức RRIV3 30  Hình 4.3 nghiệm thức RRIV4 34  Hình 4.4 nghiệm thức PB260 39  Hình 4.5 nghiệm thức RRIC121 43  Chương GIỚI THIỆU Đặt vấn đề Cây cao su có tên khoa học Hevea brasiliensis thuộc họ thầu dầu có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ) du nhập vào Việt Nam năm 1987 Là loài thân gỗ thuộc họ Đại kích (Euphorbiaceae) thành viên có tầm quan trọng kinh tế lớn chi Hevea Nó có tầm quan trọng kinh tế lớn chất lỏng chiết tựa nhựa (gọi nhựa mủ-latex) thu thập lại nguồn chủ lực sản xuất cao su tự nhiên Hiện nay, bối cảnh kinh tế đà phát triển, ngành cao su ưu lớn Việt Nam Ngành cao su mang lại giá trị kinh tế cao, mủ cao su dùng cho ngành công nghiệp chế tạo ô tô gỗ cao su dùng cho ngành sản xuất đồ gỗ Theo Tổ chức Nghiên cứu Cao su Thế Giới (IRSG), nhu cầu cao su tự nhiên giới tăng 1,6% năm 2010 Trong sản lượng cao su thiên nhiên nước sản xuất cao su lớn Thái Lan, Indonesia Malaysia tiếp tục sụt giảm cắt giảm sản lượng cách chủ động tượng El Nino gây khô hạn, dự báo giá cao su thị trường giới có chuyển biến tích cực (AGROINFO, Báo cáo thường niên ngành hàng cao su Việt Nam 2009 triển vọng 2010) Ở Việt Nam, với khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho việc trồng phát triển cao su bên cạnh việc đầu tư phát triển gặp nhiều hạn chế thời gian chăm sóc nguồn vốn cho giai đoạn kiến thiết dài (từ 5-7 năm) Đồng thời, việc phát triển thâm canh cao su diện tích rộng có khí hậu mưa nhiều điều kiện thuận lợi cho nhiều nguồn bệnh gây hại phát triển nhanh dẫn đến ảnh hưởng lớn đến trình sản xuất kinh doanh Với cạnh tranh khắc nghiệt với thời tiết thiên tai, đòi hỏi tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam phải phát triển mạnh Ngoài cần phải nghiên cứu cải thiện giống cao su, lai tạo tìm giống mới, chăm sóc vườn ươm vườn kiến thiết tạo sinh trưởng phát triển phù hợp chịu yếu tố khắc 56 PHỤ LỤC Bảng số liệu thô vanh thân dòng vơ tính Đơn vị (cm) NQT NT NT1 TB NT2 TB NT3 TB NT4 TB NT5 TB 01/03 30/03 29/04 29/05 28/06 30,0 31,1 32,3 33,5 35,2 29,5 31,0 32,2 33,4 35,0 27,0 27,9 29,0 30,1 31,5 28,8 30,0 31,2 32,3 33,9 31,5 32,4 33,3 34,4 35,2 32,5 33,3 34,2 35,3 36,6 33,2 34,0 34,8 36,3 37,2 32,4 33,2 34,1 35,3 36,3 37,0 38,2 39,3 40,4 42,2 32,1 33,3 34,4 35,9 37,6 31,5 32,6 33,8 35,2 36,8 33,5 34,7 35,8 37,2 38,9 26,2 27,3 28,4 29,9 31,0 24,8 25,6 26,6 27,5 29,3 25,9 26,7 28,2 29,6 31,2 25,6 26,5 27,7 29,0 30,5 26,9 27,7 28,8 29,7 31,1 25,2 26,0 26,7 27,5 29,2 23,8 24,6 25,4 26,3 27,3 25,3 26,1 27,0 27,8 29,2 57 PHỤ LỤC Vanh Thân Trung Bình Lần Ngày 01/03 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (VT1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 171.196 42.799 13.923 0.0004 Within 10 30.740 3.074 Total 14 201.936 Coefficient of Variation = 6.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 86.500 28.833 1.61 1.01 3.00 97.200 32.400 0.85 1.01 3.00 100.600 33.533 3.02 1.01 3.00 76.900 25.633 0.74 1.01 3.00 75.900 25.300 1.55 1.01 -Total 15.00 437.100 29.140 3.80 0.98 Within 1.75 Bartlett's test Chi-square = 4.170 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.383 Error Mean Square = 3.074 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.537 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 28.83 32.40 33.53 25.63 25.30 Ranked Order BC AB A C C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 33.53 32.40 28.83 25.63 25.30 A AB BC C C 58 PHỤ LỤC Vanh Thân Trung Bình Lần Ngày 30/03 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (VT2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 179.124 44.781 13.639 0.0005 Within 10 32.833 3.283 Total 14 211.957 Coefficient of Variation = 6.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 90.000 30.000 1.82 1.05 3.00 99.700 33.233 0.80 1.05 3.00 104.100 34.700 3.05 1.05 3.00 79.600 26.533 0.86 1.05 3.00 78.300 26.100 1.55 1.05 -Total 15.00 451.700 30.113 3.89 1.00 Within 1.81 Bartlett's test Chi-square = 3.957 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.412 Error Mean Square = 3.283 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.689 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 30.00 33.23 34.70 26.53 26.10 Ranked Order BC AB A C C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 34.70 33.23 30.00 26.53 26.10 A AB BC C C 59 PHỤ LỤC 10 Vanh Thân Trung Bình Lần Ngày 29/04 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (VT3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 179.429 44.857 13.106 0.0005 Within 10 34.227 3.423 Total 14 213.656 Coefficient of Variation = 5.94% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 93.500 31.167 1.88 1.07 3.00 102.300 34.100 0.75 1.07 3.00 107.500 35.833 3.02 1.07 3.00 83.200 27.733 0.99 1.07 3.00 80.900 26.967 1.72 1.07 -Total 15.00 467.400 31.160 3.91 1.01 Within 1.85 Bartlett's test Chi-square = 3.656 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.455 Error Mean Square = 3.423 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.788 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 31.17 34.10 35.83 27.73 26.97 Ranked Order AB A A B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 35.83 34.10 31.17 27.73 26.97 A A AB B B 60 PHỤ LỤC 11 Vanh Thân Trung Bình Lần Ngày 29/05 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (VT4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 191.167 47.792 13.818 0.0004 Within 10 34.587 3.459 Total 14 225.753 Coefficient of Variation = 5.75% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 97.000 32.333 1.93 1.07 3.00 106.000 35.333 0.95 1.07 3.00 111.500 37.167 2.82 1.07 3.00 87.000 29.000 1.31 1.07 3.00 83.500 27.833 1.72 1.07 -Total 15.00 485.000 32.333 4.02 1.04 Within 1.86 Bartlett's test Chi-square = 2.142 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.710 Error Mean Square = 3.459 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.813 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 32.33 35.33 37.17 29.00 27.83 Ranked Order BC AB A C C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 37.17 35.33 32.33 29.00 27.83 A AB BC C C 61 PHỤ LỤC 12 Vanh Thân Trung Bình Lần Ngày 28/06 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (VT5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 192.423 48.106 12.948 0.0006 Within 10 37.153 3.715 Total 14 229.576 Coefficient of Variation = 5.71% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 101.700 33.900 2.08 1.11 3.00 109.000 36.333 1.03 1.11 3.00 116.600 38.867 2.91 1.11 3.00 91.500 30.500 1.04 1.11 3.00 87.600 29.200 1.90 1.11 -Total 15.00 506.400 33.760 4.05 1.05 Within 1.93 Bartlett's test Chi-square = 2.559 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.634 Error Mean Square = 3.715 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.988 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 33.90 36.33 38.87 30.50 29.20 Ranked Order AB A A B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 38.87 36.33 33.90 30.50 29.20 A A AB B B 62 PHỤ LỤC 13 Bảng số liệu thơ độ dày võ ngun sinh dòng vơ tính Đơn vị (mm) NQT NT NT1 TB NT2 TB NT3 TB NT4 TB NT5 TB 02/03 31/03 30/04 30/05 29/06 4,1 4,2 4,3 4,5 4,8 4,2 4,3 4,4 4,6 4,8 3,8 4,0 4,1 4,3 4,6 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,2 4,3 4,4 4,6 4,8 3,8 3,9 4,1 4,3 4,6 3,8 3,9 4,0 4,2 4,5 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,6 4,7 4,9 5,1 5,3 4,3 4,4 4,5 4,8 5,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,8 4,4 4,5 4,6 4,8 5,1 4,8 5,0 5,1 5,2 5,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 3,5 3,6 3,7 4,0 4,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2 63 PHỤ LỤC 14 Độ Dày Võ Nguyên Sinh Trung Bình Lần Ngày 02/03 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDV1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.469 0.617 16.246 0.0002 Within 10 0.380 0.038 Total 14 2.849 Coefficient of Variation = 4.75% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 12.100 4.033 0.21 0.11 3.00 11.800 3.933 0.23 0.11 3.00 13.100 4.367 0.21 0.11 3.00 14.100 4.700 0.10 0.11 3.00 10.500 3.500 0.20 0.11 -Total 15.00 61.600 4.107 0.45 0.12 Within 0.19 Bartlett's test Chi-square = 1.137 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.888 Error Mean Square = 0.03800 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5044 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4.030 3.930 4.370 4.700 3.500 Ranked Order B BC AB A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4.700 4.370 4.030 3.930 3.500 A AB B BC C 64 PHỤ LỤC 15 Độ Dày Võ Nguyên Sinh Trung Bình Lần Ngày 31/03 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDV2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.709 0.677 22.087 0.0001 Within 10 0.307 0.031 Total 14 3.016 Coefficient of Variation = 4.13% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 12.500 4.167 0.15 0.10 3.00 12.100 4.033 0.23 0.10 3.00 13.400 4.467 0.21 0.10 3.00 14.700 4.900 0.10 0.10 3.00 10.900 3.633 0.15 0.10 -Total 15.00 63.600 4.240 0.46 0.12 Within 0.18 Bartlett's test Chi-square = 1.280 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.865 Error Mean Square = 0.03100 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4556 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4.170 4.030 4.470 4.900 3.630 Ranked Order B BC AB A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4.900 4.470 4.170 4.030 3.630 A AB B BC C 65 PHỤ LỤC 16 Độ Dày Võ Nguyên Sinh Trung Bình Lần Ngày 30/04 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDV3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.727 0.682 17.629 0.0002 Within 10 0.387 0.039 Total 14 3.113 Coefficient of Variation = 4.50% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 12.800 4.267 0.15 0.11 3.00 12.500 4.167 0.21 0.11 3.00 13.800 4.600 0.26 0.11 3.00 15.100 5.033 0.12 0.11 3.00 11.300 3.767 0.21 0.11 -Total 15.00 65.500 4.367 0.47 0.12 Within 0.20 Bartlett's test Chi-square = 1.247 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.870 Error Mean Square = 0.03900 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5110 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4.270 4.170 4.600 5.030 3.770 Ranked Order BC BC AB A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.030 4.600 4.270 4.170 3.770 A AB BC BC C 66 PHỤ LỤC 17 Độ Dày Võ Nguyên Sinh Trung Bình Lần Ngày 30/05 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDV4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.647 0.662 20.255 0.0001 Within 10 0.327 0.033 Total 14 2.973 Coefficient of Variation = 3.96% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 13.400 4.467 0.15 0.10 3.00 13.100 4.367 0.21 0.10 3.00 14.500 4.833 0.25 0.10 3.00 15.600 5.200 0.10 0.10 3.00 11.900 3.967 0.15 0.10 -Total 15.00 68.500 4.567 0.46 0.12 Within 0.18 Bartlett's test Chi-square = 1.520 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.823 Error Mean Square = 0.03300 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4701 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4.470 4.370 4.830 5.200 3.970 Ranked Order B BC AB A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.200 4.830 4.470 4.370 3.970 A AB B BC C 67 PHỤ LỤC 18 Độ Dày Võ Nguyên Sinh Trung Bình Lần Ngày 29/06 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDV5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.716 0.679 23.148 0.0000 Within 10 0.293 0.029 Total 14 3.009 Coefficient of Variation = 3.56% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 14.200 4.733 0.12 0.10 3.00 13.900 4.633 0.15 0.10 3.00 15.200 5.067 0.25 0.10 3.00 16.300 5.433 0.15 0.10 3.00 12.500 4.167 0.15 0.10 -Total 15.00 72.100 4.807 0.46 0.12 Within 0.17 Bartlett's test Chi-square = 1.175 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.882 Error Mean Square = 0.02900 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4407 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4.730 4.630 5.070 5.430 4.170 Ranked Order B B AB A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.430 5.070 4.730 4.630 4.170 A AB B B C 68 PHỤ LỤC 19 Bảng số liệu thô tỷ lệ bệnh phấn trắng dòng vơ tính Đơn vị (%) NQT NT NT1 TB NT2 TB NT3 TB NT4 TB NT5 TB 02/03 31/03 30/04 30/05 29/06 25,0 45,0 45,0 45,0 10,0 70,0 65,0 65,0 20,0 20,0 30,0 35,0 40,0 25,0 30,0 41,7 48,3 50,0 30,0 20,0 70,0 65,0 65,0 45,0 40,0 30,0 45,0 40,0 35,0 20,0 80,0 50,0 55,0 30,0 25,0 60,0 53,3 53,3 36,7 28,3 65,0 65,0 60,0 50,0 20,0 30,0 30,0 50,0 30,0 20,0 20,0 45,0 35,0 35,0 35,0 38,3 46,7 48,3 38,3 25,0 85,0 70,0 55,0 45,0 50,0 45,0 40,0 85,0 70,0 40,0 30,0 65,0 75,0 60,0 25,0 53,3 58,3 71,7 58,3 38,3 80,0 70,0 75,0 55,0 20,0 45,0 40,0 45,0 35,0 45,0 30,0 65,0 45,0 45,0 35,0 51,7 58,3 55,0 45,0 33,3 69 PHỤ LỤC 20 Bảng số liệu thô số bệnh phấn trắng dòng vơ tính Đơn vị (%) NQT NT NT1 TB NT2 TB NT3 TB NT4 TB NT5 TB 02/03 31/03 30/04 30/05 29/06 21,70 31,70 31,60 27,50 10,00 43,30 38,00 36,70 12,50 12,50 25,00 25,00 23,30 17,50 17,50 30,00 31,57 30,53 19,17 13,33 36,67 38,00 37,00 26,60 25,00 25,00 30,00 26,60 21,60 15,00 38,33 36,00 35,00 16,60 17,50 33,33 34,67 32,87 21,60 19,17 38,30 40,00 36,70 30,00 15,00 20,00 20,00 28,30 25,00 12,50 15,00 26,70 21,70 15,00 17,50 24,43 28,90 28,90 23,33 15,00 37,50 42,50 36,60 28,30 21,60 47,50 50,00 47,50 33,80 23,30 36,66 38,30 43,30 38,30 20,00 40,55 43,60 42,47 33,47 21,63 40,00 41,70 43,00 35,00 17,50 31,70 26,70 28,30 18,30 25,00 23,33 38,30 31,60 23,30 22,50 31,68 35,57 34,30 25,53 21,67 70 PHỤ LỤC 21 Khả phân cành quan trắc ngày 15/04 Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (KNPC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 12333.412 3083.353 28.744 0.0000 Within 10 1072.707 107.271 Total 14 13406.119 Coefficient of Variation = 1.87% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 1681.800 560.600 10.72 5.98 3.00 1774.200 591.400 9.92 5.98 3.00 1717.700 572.567 10.70 5.98 3.00 1551.000 517.000 10.00 5.98 3.00 1569.000 523.000 10.42 5.98 -Total 15.00 8293.700 552.913 30.94 7.99 Within 10.36 Bartlett's test Chi-square = 0.018 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 1.000 Error Mean Square = 107.3 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 26.80 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 560.6 591.4 572.6 517.0 523.0 Ranked Order B A AB C C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 591.4 572.6 560.6 523.0 517.0 A AB B C C
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ BA TẠI NÔNG TRƯỜNG 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG , SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NĂM DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ BA TẠI NÔNG TRƯỜNG 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay