ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO CÂY ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

148 28 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NỀN VÀ DỊCH CHIẾT HỮU CƠ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA BA GIỐNG CẨM CHƯỚNG (Dianthus caryophyllus L.) IN VITRO Sinh viên thực hiện: BÙI HOÀNG DIỆU LINH Ngành : NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 08/2011 TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NỀN VÀ DỊCH CHIẾT HỮU CƠ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA BA GIỐNG CẨM CHƯỚNG (Dianthus caryophyllus L.) IN VITRO Tác giả BÙI HOÀNG DIỆU LINH Khóa luận đệ trình nhằm đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S Hồ Tấn Quốc KS Nguyễn Thị Thanh Duyên Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính khắc ghi cơng sinh thành, giáo dưỡng bố mẹ cho có ngày hơm Cảm ơn anh chị em, người thân gia đình động viên tinh thần, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho học tập Chân thành cảm ơn: O Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông học quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập trường O Quý Thầy cô khoa Nông học tận tình dạy bảo kiến thức quý báu suốt trình học tập O Tập thể lớp Nông học 33 bạn bè giúp đỡ động viên thời gian học tập thực đề tài Em xin gởi lời tri ân sâu sắc đến thầy Hồ Tấn Quốc cô Nguyễn Thị Thanh Duyên tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Bùi Hồng Diệu Linh ii TĨM TẮT Đề tài “Tác động môi trường dịch chiết hữu lên sinh trưởng ba giống cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.)” tiến hành từ tháng 02/2011 đến tháng 07/2011, trường đại học Nông Lâm, Tp HCM/CÂY Thí nghiệm hai yếu tố bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên nhằm mục đích xác định mơi trường (MS, 1/2 MS, Knudson C, B5) thích hợp đánh giá ảnh hưởng ba dịch chiết khoai tây, chuối già chín chuối già xanh đến khả sinh trưởng hoa cẩm chướng in vitro Kết thu sau: Thí nghiệm 1: Xác định mơi trường thích hợp cho sinh trưởng ba giống cẩm chướng in vitro Giống cẩm chướng đơn hồng cánh sen đạt chiều cao cao (0,95 cm/cây), đồng thời cho số lá, trọng lượng lớn 2,61 cặp lá/cây 62,11 mg sau 35 ngày nuôi cấy Môi trường MS đạt chiều cao cao (0,89 cm/cây), số nhiều (2,78 cặp lá/cây), có trọng lượng lớn (55,11 mg/cây) Giống cẩm chướng đơn hồng cánh sen với nuôi cấy môi trường MS cho chiều cao cao nhất, số nhiều nhất, đạt trọng lượng lớn 1,23 cm/cây, 3,56 cặp lá/cây 71,87 mg/cây Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng ba dịch chiết khoai tây, chuối già chín chuối già xanh đến khả sinh trưởng ba giống cẩm chướng in vitro Giống cẩm chướng đơn hồng cánh sen đạt chiều cao cao (1,90 cm/cây), số nhiều (2,44 cặp lá/cây), chiều dài dài (0,90 cm/lá) có trọng lượng lớn (69,40 mg/cây) Dịch chiết chuối già chín cho chiều cao cao (1,09 cm/cây) có trọng lượng lớn (51,24 mg/cây) Dịch chiết chuối xanh có số nhiều ( 1,55 cặp lá/cây) đạt chiều dài dài (0,76 cm/lá) Giống cẩm chướng đơn hồng cánh sen với dịch chiết chuối già chín cho chiều cao cao (2,07 cm/cây) trọng lượng lớn (84,74 mg/cây) Khi iii phối hợp mơi trường chuối già xanh giống đơn hồng cánh sen đạt số nhiều có chiều dài dài 3,00 cặp lá/cây 1,09 cm/lá iv MỤC LỤC trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình biểu đồ x Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu nuôi cấy tế bào thực vật 2.1.1 Lịch sử phát triển nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.1.2 Lịch sử phát triển nuôi cấy mô tế bào thực vật Việt Nam 2.1.3 Cơ sở khoa học việc nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.1.3.1 Tính tồn tế bào 2.1.3.2 Sự phân hóa phản phân hóa tế bào 2.1.3.3 Môi trường dinh dưỡng 2.1.3.4 pH môi trường 2.1.3.5 Vô trùng mẫu cấy 2.1.4 Lợi ích phương pháp nhân giống nuôi cấy mô 2.1.5 Các phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.1.6 Quy trình nhân giống ni cấy mô 2.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhân giống in vitro 2.1.8 Những vấn đề thường gặp nhân giống in vitro 10 2.2 Giới thiệu hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.) 13 2.2.1 Nguồn gốc phân bố 13 v 2.2.2 Vị trí phân loại 14 2.2.3 Đặc điểm thực vật học 14 2.2.4 Đặc điểm sinh thái 15 2.2.5 Thành phần hóa học 16 2.3 Một số nghiên cứu nuôi cấy mô hoa cẩm chướng giới Việt Nam 17 2.3.1 Thế giới 17 2.3.2 Việt Nam 18 2.4 Các loại dịch chiết tự nhiên 19 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Vật liệu thí nghiệm 20 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm 20 3.2.2 Trang thiết bị dụng cụ 20 3.2.3 Môi trường nuôi cấy 21 3.2.4 Điều kiện ni cấy phòng thí nghiệm 22 3.2.5 Các dịch chiết hữu cách lấy dịch chiết 22 3.3 Phương pháp thí nghiệm 22 3.3.1 Thí nghiệm 22 3.3.1.1 Bố trí thí nghiệm 22 3.3.1.2 Quy mơ thí nghiệm 23 3.3.1.3 Các tiêu phương pháp thu thập số liệu 23 3.3.2 Thí nghiệm 23 3.3.2.1 Bố trí thí nghiệm 23 3.3.2.2 Quy mơ thí nghiệm 24 3.3.2.3 Các tiêu phương pháp thu thập số liệu 24 3.4 Xử lý số liệu 24 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thí nghiệm 1: Tác động môi trường nuôi cấy đến khả sinh trưởng giống cẩm chướng in vitro 25 4.1.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao giống cẩm chướng in vitro 25 vi 4.1.2 Động thái ba giống cẩm chướng in vitro 31 4.1.3 Tác động môi trường nuôi cấy đến trọng lượng tươi/cây giống cẩm chướng in vitro 34 4.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng dịch chiết hữu đến khả sinh trưởng giống cẩm chướng in vitro 35 4.2.1 Chiều cao động thái tăng trưởng chiều cao giống cẩm chướng in vitro 25 4.2.2 Động thái tốc độ giống cẩm chướng in vitro 38 4.2.3 Chiều dài giống cẩm chướng in vitro sau 35 ngày nuôi cấy 25 4.2.4 Tác động dịch chiết đến trọng lượng tươi giống cẩm chướng in vitro 35 NSC 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 51 Phụ lục 1: Hình ảnh thí nghiệm 51 Phụ lục 2: Kết xử lý thống kê (SAS 9.1) 52 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ SAS Statistical Analysis Systems CV Coefficient of Variation NSC Ngày sau cấy TB Trung bình NT Nghiệm thức TN Thí nghiệm B5 Gamborg Miller Ojma MS Murashige Skoog D – Rs Dianthus – Red single D – Ps Dianthus – Pink single D – Om Dianthus – Orange many viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Nội dung trang Bảng 4.1: Ảnh hưởng môi trường đến động thái tăng trưởng chiều cao giống cẩm chướng in vitro 26 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống cẩm chướng in vitro 29 Bảng 4.3: Tác động môi trường đến động thái giống cẩm chướng in vitro 32 Bảng 4.4: Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy đến trọng lượng giống cẩm chướng in vitro sau 35 ngày nuôi cấy 35 Bảng 4.5: Ảnh hưởng dịch chiết đến chiều cao động thái tăng trưởng chiều cao giống cẩm chướng in vitro 37 Bảng 4.6: Động thái giống cẩm chướng in vitro 39 Bảng 4.7: Tốc độ giống cẩm chướng in vitro .41 Bảng 4.8: Ảnh hưởng dịch chiết đến chiều dài giống cẩm chướng in vitro sau 35 ngày nuôi cấy 43 Bảng 4.9: Ảnh hưởng dịch chiết đến trọng lượng giống cẩm chướng in vitro sau 35 ngày nuôi cấy 44 ix B C 0.90000 G3DC3 C C 0.77667 G1DC2 0.71000 G1DC3 0.71000 G3DC2 0.71000 G3DC1 C C C C C C 7.2 SO CAP LA 14-21 NSC The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values G 123 DC 123 Number of Observations Read 27 Number of Observations Used 27 SO LA 14-21NSC The GLM Procedure Dependent Variable: SC Sum of Source DF Model 0.27336296 0.03417037 18 0.07260000 0.00403333 Error Corrected Total 26 Squares Mean Square F Value Pr > F 0.34596296 R-Square Coeff Var Root MSE 0.790151 8.279721 0.063509 Source 8.47 F G 0.17567407 0.08783704 21.78 F G 0.17567407 0.08783704 21.78 |t| 1 0.71000000 0.71000000 1.0000 0.71000000 1.0000 1.02333333 F 0.34596296 R-Square Coeff Var Root MSE 0.790151 8.279721 0.063509 Source DF GDC Source 8.47 F 0.27336296 0.03417037 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.27336296 0.03417037 GDC 8.47 F 0.53825185 R-Square Coeff Var Root MSE 0.499739 15.56229 0.122308 DF 2.25 0.0733 Type I SS SC Mean 0.785926 Mean Square F Value Pr > F G 0.08076296 0.04038148 2.70 0.0943 DC 0.00234074 0.00117037 0.08 0.9251 129 G*DC 0.18588148 Source DF Type III SS 0.04647037 3.11 0.0415 Mean Square F Value Pr > F G 0.08076296 0.04038148 2.70 0.0943 DC 0.00234074 0.00117037 0.08 0.9251 G*DC 0.18588148 0.04647037 3.11 0.0415 SO CAP LA 28-35NSC The GLM Procedure Least Squares Means Adjustment for Multiple Comparisons: Dunnett H0:LSMean= Control G DC SC LSMEAN Pr > |t| 1 0.94666667 0.71000000 0.1472 0.77666667 0.4314 0.71000000 0.1472 2 0.96666667 1.0000 0.83333333 0.8030 0.71000000 0.1472 0.71000000 0.1472 3 0.71000000 0.1472 SO CAP LA 28-35NSC The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values GDC G1DC1 G1DC2 G1DC3 G2DC1 G2DC2 G2DC3 G3DC1 G3DC2 G3DC3 Number of Observations Read 27 Number of Observations Used 27 SO CAP LA 28-35NSC The GLM Procedure Dependent Variable: SC Sum of Source DF Model 0.26898519 0.03362315 18 0.26926667 0.01495926 Error Corrected Total 26 Squares Mean Square F Value Pr > F 2.25 0.0733 0.53825185 R-Square Coeff Var Root MSE 0.499739 15.56229 0.122308 SC Mean 0.785926 130 Source DF GDC Source Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.26898519 0.03362315 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.26898519 0.03362315 GDC 2.25 0.0733 2.25 0.0733 SO CAP LA 28-35NSC The GLM Procedure Duncan's Multiple Range Test for SC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 2098 2201 18 0.014959 2266 2312 2345 2370 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A Mean 0.96667 N GDC G2DC2 A B A 0.94667 G1DC1 0.83333 G2DC3 0.77667 G1DC3 B A B A B A B A B B 0.71000 G2DC1 0.71000 G1DC2 0.71000 G3DC1 0.71000 G3DC2 0.71000 G3DC3 B B B B B B B B Chiều dài 35 NSC The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values G 123 DC 123 Number of Observations Read 27 Number of Observations Used 27 131 2389 2404 CHIEU DAI LA 35NSC The GLM Procedure Dependent Variable: CDL Sum of Source DF Model 0.66038519 0.08254815 18 0.15386667 0.00854815 Error Corrected Total Squares 26 Mean Square F Value Pr > F 9.66 F G 0.41298519 0.20649259 24.16 |t| 132 1 0.66000000 0.60333333 0.9682 0.57000000 0.7672 0.87666667 0.0569 2 1.09333333 0.0001 0.74333333 0.8215 0.70666667 0.9893 0.59666667 0.9442 3 0.77333333 0.5592 CHIEU DAI LA 35NSC The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values GDC G1DC1 G1DC2 G1DC3 G2DC1 G2DC2 G2DC3 G3DC1 G3DC2 G3DC3 Number of Observations Read 27 Number of Observations Used 27 CHIEU DAI LA 35NSC The GLM Procedure Dependent Variable: CDL Sum of Source DF Model 0.66038519 0.08254815 18 0.15386667 0.00854815 Error Corrected Total Squares 26 Mean Square F Value Pr > F 0.81425185 R-Square Coeff Var Root MSE 0.811033 12.56325 0.092456 Source DF GDC Source 9.66 F 0.66038519 0.08254815 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.66038519 0.08254815 GDC 9.66
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO CÂY ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI , ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO CÂY ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay