Ngân hàng câu hỏi môn học Cấu trúc máy tính

1 34 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 20:17

KHOA KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN BỘ MÔN: TĐ KTT - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà nội, ngày 21 tháng năm 2012 THỐNG KÊ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Cấu trúc máy tínhhọc phần: 32A04E3A Số đơn vị học trình: đvht Họ tên giáo viên chủ biên: Nguyễn Trần Hiệp Cấu trúc đề thi: - Số câu hỏi đề thì: (4 câu lý thuyết, câu tập) - Thời gian chuẩn bị: 90 phút - Hình thức thi: Viết - Không sử dụng tài liệu thi Số nhóm câu hỏi ngân hàng câu hỏi: nhóm Ngân hàng câu hỏi điểm: 12 câu hỏi lý thuyết Ngân hàng câu hỏi điểm: 12 câu hỏi lý thuyết Ngân hàng câu hỏi điểm: 15 câu hỏi lý thuyết Ngân hàng câu hỏi điểm: 12 câu hỏi lý thuyết Ngân hàng câu hỏi điểm: 12 câu hỏi tập Tổng số câu hỏi tất nhóm: 63 câu CN KHOA CN BỘ MÔN GV BIÊN SOẠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi môn học Cấu trúc máy tính, Ngân hàng câu hỏi môn học Cấu trúc máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay