Cấu trúc máy tính-Đề cương 2

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 20:17

Đề thi mơn học cấu trúc máy tính: Vào Số câu hỏi: 15 câu Số điểm cho câu: điểm Câu Mô tả lệnh vào/ra cổng vi xử lý: tên lệnh, cú pháp, chức năng? So sánh khác lệnh vào/ra cổng lệnh truy cập nhớ về: tên mã lệnh, độ dài địa truy cập, dung lượng không gian truy cập tín hiệu điều khiển đọc/ghi? Mơ tả lệnh vào/ra So sánh lệnh vào/ra lệnh truy cập nhớ Câu Khi sử dụng phần không gian nhớ làm không gian vào/ra Khi tín hiệu điều khiển sử dụng để điều khiển trình đọc/ghi số liệu từ cổng vào/ra Điều quan thực chương trình ghi/ đọc cổng loại này? Định nghĩa vào/ theo chế độ nhớ Cách xác định địa đoạn thực vào/ra theo địa nhớ Câu Trình bày sơ đồ ghép nối Data Bus với cổng vào ? Những tín hiều điều khiển dùng để điều khiển trình đọc số liệu từ cổng vào (trường hợp vào/ra có khơng gian địa riêng) Trình bày lệnh ASM thực lệnh trao đổi số liệu bits 16 bits Sơ đồ ghép nối cổng vào Các tín hiệu RD, RW Lệnh ASM đọc số liệu 16 bits Câu Trình bày sơ đồ ghép nối Data Bus với cổng ? Những tín hiều điều khiển dùng để điều khiển trình ghi số liệu từ cổng (trường hợp vào/ra có khơng gian địa riêng) Trình bày lệnh ASM thực lệnh ghi số liệu bits 16 bits Sơ đồ ghép nối cổng Các tín hiệu RD, RW Lệnh ASM ghi số liệu 16 bits 2đ 1.0 0.5 2đ 1.0 1.0 2đ 1.0 0.5 0.5 2đ 1.0 0.5 0.5 Câu Bộ vi xử lý truy cập (đọc/ghi) cổng vào/ra nhờ lệnh nào? Cú pháp viết lệnh đó? Số cổng vào/ra địa hoá tối đa bao nhiêu, sao? Tín hiệu điều khiển phân biệt chiều truy cập CPU cổng vào/ra? Lệnh IN lệnh OUT Cú pháp viết lệnh vào/ra Số cổng vào/ra Tín hiệu IOR IOW Câu Các phương pháp phục vụ vào/ra CPU? Ưu nhược điểm chúng? Trình bày bảng vector ngắt: chức năng, vị trí nhớ? Vec-tơ ngắt (địa đoạn độ lệch) chương trình phục vụ ngắt INT 28h nằm ngăn nhớ bảng vec-tơ ngắt? Nêu phương pháp vào/ra Ưu, nhược điểm Vị trí chức bảng vector ngắt Xác định địa chứa vec-tơ chương trình phục vụ ngắt INT 28h Câu Định nghĩa ngắt phân loại ngắt? Vector ngắt gì, gồm byte? Nội dung chứa thơng tìn gì? Trình bày cách xác định địa đoạn độ lệch chương trình phục vụ ngắt có số hiệu ngắt INT 17h? Định nghĩa phân loại ngắt Vector ngắt số byte Nội dung chứa vector ngắt Xác định địa chứa vec-tơ ngắt INT 17h Câu Thế ngắt cứng ngắt mềm Hệ điều hành máy tính IBM cho phép quản lý tối đa ngắt cứng ngắt mềm Khi ngắt kích hoạt, CPU xác định địa chương trình phục vụ ngắt nào? (cụ thể cho trường hợp ngắt mềm) Xác định ô nhớ chứa thông tin cho phép xác định địa logic chương trình phục vụ ngắt có số hiệu ngắt 18h Định nghĩa ngắt cứng, ngắt mềm Cách xác định địa chương trình phục vụ ngắt có ngắt mềm Xác định điểm vào chương trình phục vụ ngắt có số hiệu 18h 2đ 1.0 0.5 0.5 2đ 1.0 0.5 0.5 2đ 1.0 0.5 0.5 2đ 0.5 1.0 0.5 Câu Định nghĩa vai trò ngăn xếp ghi trỏ ngăn xếp - SP thực thao tác cất giữ hồi phục số liệu vào Stack (ngăn xếp) Khi khởi động máy tính SP thiết lập giá trị Khi SP có giá trị tăng có giá trị giảm Định nghĩa ngăn xếp trỏ ngăn xếp Giá trị ban đầu của:SP khởi tạo chương trình SP tăng, giảm Câu 10 Nêu định nghĩa ngắt, phân loại ngắt, chương trình phục vụ ngắt vec-tơ ngắt? Qui trình thực ngắt CPU có ngắt kích hoạt? Định nghĩa phân loại ngắt Chương trình PVN vec-tơ ngắt Qui trình thực ngắt Câu 11 Lý để người ta sử dụng phương pháp truy cập số liệu trực tiếp vào nhớ (DMA)? Với cấu trúc vi mạch 8237 lắp máy tính IBM PC XT cho phép truyền tối đa kênh DMA, kênh DMA lần thực DMA cho phép truyền tối đa khối số liệu có dung lượng bao nhiêu? Lý dùng DMA Số kênh DMA mức ưu tiên Dung lượng lần DMA được? Tại Câu 12 Phân biệt vào/ra song song vào/ra nối tiếp Chúng sử dụng trường hợp Khi khởi động, máy tính IBM – PC kiểm tra cất giữ địa cổng vào song song nối tiếp vào đâu? Định nghĩa vào/ra song song Định nghĩa vào/ra nối tiếp Nếu địa ô nhớ chưa địa cổng LPT cổng COM Câu 13 Thế phương pháp truyền vi sai, phương pháp có ưu điểm 2đ 1.0 0.5 0.5 2đ 0.5 0.5 1.0 2đ 1.0 0.5 0.5 2đ 0.5 0.5 1.0 2đ chuẩn vào/ra máy tính sử dụng phương pháp truyền Sơ đồ truyền vi sai Ưu điểm truyền vi sai Chuẩn USB sử dụng truyền vi sai Câu 14 Mức logic “0” mức logic “1” chuẩn RS 232 máy tính tương ứng với điện áp nào? Người ta dùng biện pháp để chuyển đổi mức điện áp RS 232 tương thích với mức TTL máy tính Mức logic “1” “0” chuẩn RS 232 Chuyển đổi từ RS 232 sang TTL ngược lại Câu 15 Trình bày khái niệm track, sector, cluster bảng FAT đĩa mềm đĩa cứng Nếu file có kích thước có bytes thôi, hệ điều hành phải cấp không gian đĩa để lưu trữ file (giả thiết sector có kích thước 1024 bytes, cluster bao gồm sectors) Khái niệm Track, sector Khái niệm Cluster Xác định không gian đĩa giành để chứa file nêu 1.0 0.5 0.5 2đ 1.0 1.0 2đ 0.5 1.0 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc máy tính-Đề cương 2, Cấu trúc máy tính-Đề cương 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay