Cấu trúc máy tính-Đề cương 3

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 20:17

Đề thi mơn học cấu trúc máy tính: Bài tập Số câu hỏi: 12 câu Số điểm cho câu: điểm Câu Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM thực đặt mode hình 02h, hiển thị lên hình máy tính dòng chữ: “HOC VIEN KTQS” có thuộc tính đỏ chữ vàng (4eh) vị trí dòng 20 cột 15 Đặt Mode cho hình Xác định giá trị ghi ah, bl, dh, dl thực chương trình Viết đoạn chương trình Câu Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM hiển thị lên hình bắt đầu vị trí cột 30, dòng 12 cột chữ E có thuộc tính đỏ, chữ màu vàng Xác định giá trị dh,dl, ah để xác định vị trí trỏ Xác định giá trị ah, bl, cx, al hiển thị ký tự Câu Câu hỏi: Giả sử có dãy ký tự (mã ASCII) nhận từ bàn phím nhớ vùng nhớ có địa DS:SI, độ dài dãy ký tự lưu giữ ghi CX Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM truyền dãy ký tự cổng COM1 máy tính với tốc độ truyền 4,800bps, bits số liệu, bit stop, kiểm tra chẵn, tần số làm việc đưa vào chân Xin vi mạch 8250 1,842*106 hz Đoạn chương trình xác định tốc độ truyên Đoạn chương trình thiết lập chế độ truyền Đoạn chương trình truyền số liệu Câu Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM thực vẽ hình chế độ đồ hoạ đường dọc toạ độ hàng 60 cột 62 đến toạ độ hàng 30 cột 62 Đoạn chương trình thiết lập chế độ đồ họa Đoạn chương trình xác định vị trí 2đ 0.5 0.5 1.0 2đ 1.0 1.0 2đ 0.5 0.5 1.0 2đ 0.5 0.5 Đoạn chương vẽ đường dọc đến vị trí ci Câu Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM hiển thị thơng báo: “Nhan phim:” ví trí thời trỏ Sau chương trình chờ nhận phím từ bàn phím hình Q trình lặp liên tục bạn ấn phím ESC có mã ASCII 1Bh chương trình kết thúc Đoạn chương trình hiển thị thơng báo “Nhan phim” Đoạn chương trình chờ nhận ký tự, so sánh với 1bh hiển thị Đoạn chương trình kết thuc Câu Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM đặt Card Video làm việc chế độ 00, sau hiển thị lên hình bắt đầu ví trí có toạ độ hàng 12 cột 20 ký tự có mã ASCII sau: 31h, 32h, 33h, 34h, 35h, 36h, với thuộc tính đỏ chữ trắng Đặt mode hình Đặt vụ trí trỏ Hiển thị ký tự kết thúc Câu Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM xác định tham số truyền cho vi mạch 8250 máy tính có địa giải mã 3f8h sau: bit data, bits stop, kiểm tra lẻ, tốc độ truyền 14,400 bps, với tần số clock 1,843Mhz Xác định giá trị nạp vào địa 3f8h 3f9h Đoạn chương trình xác định chế độ truyền Câu Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM thực hiện: Máy tính liên tục hỏi xem có phím ấn hay khơng Nếu có phím ấn thị thông báo: "phim duoc an la:" ký tự Chương trình kết thúc ấn phím ESC Đoạn chương trình hiển thị “phim duoc an” Đoạn chương trình hiển thị ký tự Đoạn chương trình kiểm tra phím ấn với phím ESC (1bh) Câu 1.0 2đ 1.0 0.5 0.5 2đ 0.5 0.5 1.0 2đ 1.0 1.0 2đ 1.0 0.5 0.5 Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM thực hiện: Xố hình Thiết lập chế độ hình 06 (đồ hoạ, phân giải 640x200, màu), Vẽ đường chéo màu trắng từ điểm ảnh có toạ độ (60,60) đến toạ độ (40,40) Đoạn chương trình thiết lập chế độ đồ họa Đoạn chương trình xác định tọa độ đầu Đoạn chương trình hiển thị đường chéo kết thúc Câu 10 Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM cho vi mạch vào/ra Intel 8255A giả sử có địa giải mã 0af8 làm cơng việc sau: Máy tính liên tục đọc trạng thái mạch điện qua cổng B 8255 Nếu bit D1,D3,D5 cổng B có mức logic “1” kết thúc, khơng đọc tiếp Xác định địa giá trị ghi điều khiển Đọc cổng B so sánh Kết thúc chương trình Câu 11 Câu hỏi: Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM thực nhận số liệu từ cổng COM1 (dưới dạng mã ASCII) Cất số liệu nhận vào vùng nhớ có địa DS:DI Nếu mã ASCII nhận có giá trị 1dh kết thúc chương trình Với định dạng đường truyền sau bit data, bits stop, no parity, tốc độ truyền 28,800 bps, với tần số clock 1,843Mhz Đoạn chương trình đặt tốc độ truyền Đoạn chương trình thiết lập chế độ truyền Đoạn chương trinh hỏi trạng thái, nhận cất giữ số liệu Câu 12 Câu hỏi: Giả sử vi mạch 8255 cắm Card vào slot ISA máy tính IBM PC có địa giải mã CS 0af8h Lập trình hợp ngữ Assembly file có phần mở rộng COM cho vi mạch làm việc sau: Hai nhóm làm việc mode 0, cổng A cổng vào, cổng B cổng tất bit cổng C Máy tính liên tục đọc kiểm tra bit D0, D2, D4, D6 cổng A 2đ 0.5 0.5 1.0 2đ 0.5 1.0 0.5 2đ 0.5 0.5 1.0 2đ Nếu bit có mức logic “1” đưa cổng B bit D1, D3, D5, D7 mức logic “1” Đoạn chương trình thiết lập chế độ 8255 Đọc so sánh giá trị đọc cổng A Đưa số liệu cổng B 0.5 1.0 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc máy tính-Đề cương 3, Cấu trúc máy tính-Đề cương 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay