17 ý tưởng viết content bạn có thể áp dụng ngay

1 43 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:42

1. Sử dụng những câu quotes thật chất trong phim và người nổi tiếng…2. Post lại các bài post được lòng dân, có tương tác tốt3. Đưa ra các câu hỏi đơn giản để người đọc sẵn sàng tham gia trả lời4. Ghi danh sách lý do tại sao người khác nên sử dụng sản phẩm của bạn5. Ghi danh sách những điều tiêu cực về 1 vấn đề 17 ý t n g vi ết content b ạn th ểáp d ụng ‘ S ửd ụng nh ữ ng câu quotes th ật ch ất phim ng i n ổi ti ếng… Post l ại post đ ợ c lòng dân, t n g tác t ốt Đ a câu h ỏi đ n gi ản đ ể ng ời đ ọ c s ẵn sàng tham gia tr ảl i Ghi danh sách lý t ại ng i khác nên s ửd ụng s ản ph ẩm c b ạn Ghi danh sách nh ữ ng ều tiêu c ự c v ề1 v ấn đ ề H n g d ẫn cách s ửd ụng s ản ph ẩm c b ạn b ằng nhi ều hình th ứ c khác Ví d ụnh ưb ạn bán áo phơng, ngồi vi ệc m ặc nh ư1 chi ếc áo bình th n g th ểc xén đ ể nhìn cá tính h ơn…… Đ ă n g video review v ềs ản ph ẩm Đ a câu h ỏi th ảo lu ận đ ể kéo t n g tác Ví d ụb ạn ch ọn team Lan Khuê hay team Hà H T ổch ức mini game Ví d ụnh ưph ần quà th ỏi son, tag b ạn bè + like page đ ể c ơh ội nh ận đ ợ c nhé… 10 Ch ếản h theo trend 11 Đ ă n g ản h, video, câu chuy ện liên quan đ ế n s ản ph ẩm b ạn đa ng bán Ví d ụb ạn bán đ bà b ầu th ểđ ă n g truy ện v ềtình c ảm m ẹcon 12 Checkin hashtag nh ận quà 13 Live stream t ưv ấn hot girl, chuyên gia, ch ủshop… 14 Kêu g ọi reactions (Th ảtim n ếu b ạn ch ọn A, like n ếu b ạn ch ọn B ) 15 Đ a s ốli ệu c ụth ểv ề1 v ấn đ ề cho khách hàng Ví d ụ90% ph ụn ữthích dùng này… 16 Ản h h ậu tr n g b ạn ch ụp ản h, quay phim cho s ản ph ẩm 17 Đ ă n g theo trend nh ữ ng s ựvi ệc nóng h ổi th i ểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 ý tưởng viết content bạn có thể áp dụng ngay, 17 ý tưởng viết content bạn có thể áp dụng ngay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay