giao an cong nghe lop 9( 2018-2 019 hoa)

70 38 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:32

BAØI 1:GIÔÙI THIEÄU NGHEÀ ÑIEÄN DAÂN DUÏNG I Muïc tieâu : Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II – Chuaån bò: Tranh aûnh veà ngheà ñieän daân duïng . Baûng moâ taû veà ngheà ñieän daân duïng. III –Toå chöùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂNHOAÏT ÑOÄNG G HOÏC SINH HOAÏT ÑOÄNG 1: Giôùi thieäu baøi hoïc Trong neàn kinh teá quoác daân ngheà ñieän goùp phaàn ñaåy nhanh toác ñoä CNH_XHH, ngöôøi thôï ñieän coù maët ôû caùc cô sôû saûn xuaát vaø söõa chöûa cô khí , TBÑ…Töø qui moâ nhoû ñeán qui moâ lôùn , saûn phaåm ngheà ñieän chieám tæ leä cao trong thöïc tieãn, ngheà ñieän ñoùng vai troø then choát vaø phaùt trieån khoâng nhöõng ôû thaønh phoá maø coøn noâng thoân , mieàn nuùi , vôùi ñaët ñieåm vaø taàm quan troïng cuûa ngheà ñieän nhö vaäy chuùng ta cuøng nghieân cöùu baøi môùi.Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu vai troø vò trí cuûa ngheà ñieän daân duïng GV gôïi môû : Ñieän naêng gaén lieàn vôùi ñôøi soáng sx nhö theá naøo? Ñoái töôïng naøo ñeå laøm NÑDD? NÑDD coù vò trí nhö theá naøo trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng? I vai troø vò trí cuûa ngheà ñieän daân duïng trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng: (SGK) Hs thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi cuûa gv hieåu vai troø vò trí cuûa ngheà ñieän daân duïng , ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng .Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu vai troø vò trí cuûa ngheà ñieän daân duïng GV cho hs laøm vieäc theo nhoùm nhöõng noäi dung sau: Neâu caùc ñoái töôïng cuûa NÑDD? Theo em hieåu noäi dung lao ñoäng NÑDD, bao goàm nhöõng lónh vöïc gì?YC hs cho ví duï töøng lónh vöïc . + Laép ñaët traïm bieán aùp, phaân xöôûng, laép ñaët maïng ñieän chieáu saùng . +Laép ñaët trang thieát bò phuïc vuï sinh hoaït vaø saûn xuaát. + Laép ñaët ñoäng cô ñieän , maùy bôm , quaït gioù… + Baûo döôõng vaän haønh söõa chöõa , khaéc phuïc söï coá xaûy ra trong maïng ñieän , caùc TBÑ. YC hs hoaøn thaønh baûn sgk veà noäi duïng cuûa NÑDD GV cho hs ñoïc baûn moâ taû ngheà ñieän :YC traû lôøi caâu hoûi : Theo em ngöôøi thôï ñieän laøm vieäc trong ñieàu kieän nhö theá naøo ? Cho ví duï? GV keát luaän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa NÑDD Theo em ngheà ñieän coù yc gì ñv ngöôøi lao ñoäng ? YC hs ñoïc taøi lieäu traû lôøi Ñaïi dieän traû lôøi: + coù kieán thöùc+ kæ naêng+ söùc khoeû+ Thaùi ñoä GV giôùi thieäu trieån voïng cuûa ngheà sgk HS tham khaûo sgk Neâu nhöõng nôi ñaøo taïo ngheà vaø nôi hoaït ñoäng ngheà em bieát? YC 12 hs trình baøy , hs khaùc boå sung GV boå sung , keát luaän (sgk)II Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà :1.Ñoái töôïng lao ñoäng cuûa ngheà ñieän daân duïng (sgk)HS thaûo luaän nhoùm cöû ñaïi dieän phaùt bieåu . 2.Noäi dung lao ñoäng cuûa ngheà ñieän daân duïngLaép ñaët maïng ñieän saûn xuaát vaø sinh hoaït.Laép ñaët TB va øÑDÑ saûn xuaát vaø sinh hoaït.Vaän haønh , baûo döôõng vaø söõa chöõamaïng ñieän , TB vaø ÑDÑ.Laép ñaët maïng ñieän saûn xuaát vaø sinh hoaït Laép ñaët thieát bò vaø ÑDÑVaän haønh baûo döôõng vaø söõa chöõa maïng ñieän, thieát bò vaø ÑDÑLaép ñaët maïng ñieän chieáu saùng trong nhaø Laép ñaët ñieàu hoaø khoâng khí Baûo döôõng vaø söõa chöõa maùy giaët 3.Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngheà ñieän daân duïng HS traû lôøi caâu hoûi cuûa gv HS laøm BT sgk Laøm vieäc ngoaøi trôøi Thöôøng phaûi ñi löu ñoäng .Laøm vieäc trong nhaø.Nguy hieåm vì laøm vieäc gaàn khu vöïc coù ñieän.Laøm vieäc treân cao.4.Yeâu caàu cuûa ngheà ñieän daân duïng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng Veà kieán thöùc: coù trình ñoä vaên hoaù heát caáp THCS, naém vöõng kieán thöùc cô baûn veà KTÑ, an toaøn ñieän vaø caùc quy trình kæ thuaät .Kæ naêng: Naém vöõng kæ naêng veà ño löôøng, söû duïng , baûo döôõng , söõa chöõa laép ñaët caùc TB vaø maïng ñieän .Söùc khoeû: Treân TB khoâng maét beänh huyeát aùp, tim phoåi, thaáp khôùp , loaïn thò , ñieác.Thaùi ñoä:Yeâu thích caùc coâng vieäc cuûa ngheà ñieän Hoaït ñoäng 4 :Toång keát baøi hoïc GV toång keát , khen caùc caù nhaân , nhoùm tích cöïc tham gia hoaït ñoäng hoïc taäp . Löu yù hs ñeå laøm ñöôïc ngheà ñieän chuùng ta phaûi coù yù thöùc, baûo veä moâi tröôøng vaø an toaøn lao ñoäng , laøm vieäc khoa hoïc , kieân trì thaän troïng vaø chính xaùc. 5. Höôùng daãn daën doø: Söu taàm caùc maãu daây daãn ñieän ; Caùc maãu daây caùp Traû lôùi caâu hoûi sgk HD: C2 tham khaûo sgk BAØI 2: VAÄT LIEÄU DUØNG TRONG LAÉP ÑAËT MAÏNG ÑIEÄN TRONG NHAØ I Muïc tieâu : Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II – Chuaån bò: . – Moät soá maãu daây daãn ñieän vaø daây caùp.Moät soá vaät lieäu caùch ñieän , daãn ñieän .Moät soá vaät caùch ñieän cuûa maïng ñieän Hoïc sinh coù theå söu taàm theâm moät soá maãu veà vaät lieäu ñieän cuûa maïng ñieän III –Toå chöùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂNHOAÏT ÑOÄNG G HOÏC SINH HOAÏT ÑOÄNG 1: Kieåm tra baøi cuõ 1. Em haõy cho bieát noäi dung lao ñoäng cuûa ngheà ñieän daân duïng ?2. Ñeå trôû thaønh ngöôøi thôï ñieän caàn phaûi phaán ñaáu vaø reøn luyeän veà hoïc taäp vaø söùc khoeû nhö theá naøo ? Ñaùp aùn 1. Laép maïng ñieän trong nhaø , maûng ñieän saûn xuaát , baûo döôõng ……….2. Toát nghieäp THCS yeâu thích ngheà ñuû söùc khoeû2. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà daây daãn ñieän. GV giôùi thieäu sô löôïc veà daây daãn ñieän GV ñöa ra moät soá maãu daây daãn ñieän cho hs quan saùt :? em haõy keå teân moät soá daây daãn maø em coù HS: daây traàn , daây boïc caùch ñieän , daây loõi 1 sôïi , daây loõi nhieàu sôïi … Thöïc hieän nhoùm laøm bt phaân loaïi nhoùm daây gv keát luaän hs ghi vôû.?Em haõy moâ taû caáu taïo daây daãn ñöôïc boïc caùch ñieän HD: Daây boïc caùch ñieän ñöôïc cheá taïo nhieàu loaïi , côõ khaùc nhau veà yeâu caåu söû duïng ,? Em hãy cho bieát lôùp voû caùch ñieän thöôùng coù maøu saéc khaùc nhau coù coâng duïng gì ?GV: Löu yù hs vieäc löïa choïn daây daãn trong thieát keá laép ñaët maïng ñieän theo nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh HD: Moät soá ñieàu caàn chuù yù khi söû duïng daây daãn (sgk) . Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà daây caùp ñieän. GV giôùi thieäu sô löôïc veà daây caùp ñieän GV ñöa ra moät soá maãu daây daãn vaø daây caùp ñieän cho hs quan saùt : Em haõy phaân bieät daây daãn vaø daây caùp Hs laøm vieäc theo nhoùm phaân loaïi Goïi 12 hs moâ taû caáu taïo cuûa daây caùp ñieän Cho hs nx boå xung neáu coù gv keát luaän hs ghi vôû.Caùc loaïi caùp ñöôïc duøng ôû ñaâu ?. Hd theâm truyeàn taûi ñieän töø maùy phaùt nhöõng hoä ñoâng ngöôøi , truyeàn bieán aùp , truyeàn ñieän cho phuï taûi caáp 1( phuï taûi quan troïng phaûi coù ñieän lieân tuïc)… Vaäy caáu taïo vaø phaïm vi söû duïng cuûa caùp ñv maïng ñieän trong nhaø nhö theá naøo?IDaây daãn ñieän:1.Phaân loaïi:DDTraànDd boïc caùch ñieän Dd loõi nhieàu sôïiDd loõi ít sôïiaA,b,cB,caÑieàn töø thích hôïp vaøo oâ troáng : + Boïc caùch ñieän +Nhieàu loõi + Nhieàu 2 Caáu taïo daây daãn ñieän ñöôïc boïc caùch ñieän :HS: Ñeå deã phaân bieät khi söû duïng Loõi daây._ Phaàn caùch ñieän . Voû baûo veä cô hoïc .3 Söû duïng daây daãn ñieän : Kí hieäu daây daãn boïc caùc ñieän :+M: Loõi ñoàng +n: soá loõi daây + F: Tieát dieän loõi daây daãn .”mm”VD: M(2.1,5)Löu yù (sgk)II Vaät lieäu caùch ñieän.1.theá naøo laø vaät lieäu caùch ñieän .Vaät lieäu caùch ñieän laø vaät lieäu duøng ñeå caùch li caùc phaàn daãn ñieän vôùi nhau vaø giöõa phaàn daãn ñieän vôùi phaàn khoâng mang ñieän khaùc. Ñaûm baûo cho maïng ñieän laøm vieäc ñaït hieäu quaû cao an toaøn cho ngöôøi vaø maïng ñieän.Baøi taäp : Nhöõng vaät lieäu caùch ñieän cuûa maïng ñieän trong nhaøPu li söù Voû ñui ñeøn Oáng luoàn daây daãn ThieátVoû caàu chì Mica VLCÑ phaûi ñaït yeâu caàu: Ñoä caùch ñieän cao, chòu nhieät toát, choáng aåm toát vaø coù ñoä beàn cô hoïc cao.IIIDaây caùp ñieän: Hs neâu ñöôïc : loõi caùp;voû caùch ñieän ; voû baûo veä Caùp ñieän bao goàm nhieàu daây daãn ñöôïc boïc caùch ñieän, beân ngoaøi laø voû baûo veä meàm.Caùp ñieän cuûa maïng ñieän trong nhaø laø loaïi caùp 1 pha, ñieän aùp thaáp, 1loõi hoaëc 2 loõi. 1. Caáu taïo: Caáu taïo cuûa caùp ñieän goàm: Loõi caùp : Baèng ñoàng ( hoaëc nhoâm) Voû caùch ñieän : baèng cao su töï nhieân , cao su toång hôïp, chaát PVC … Voû baûo veä : Chòu nhieät, chòu maën, chòu aên moøn. 2. Söû duïng: Hs : Truyeàn taûi ñieän töø maùy phaùt nôi tieâu thuï Hs neâu sgkCaùp thöôøng duøng ñeå laép ñöôøng daây haï aùp daãn ñieän töø löôùi ñieän phaân phoái gaàn nhaát ñeán maïng ñieän trong nhaø. G/A: Công nghệ Ngày soạn: 11/8/14 Ngày dạy:20/8/14 BÀI 1: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I/ - Mục tieâu : - Kiến thức: Sau học song học sinh biết vị trí, vai trò nghề điện dân dụng sản xuất đời sống - Biết số thông tin nghề điện dân dụng Biết số biện pháp an toàn lao động nghề điện dân dụng - Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người thiết bị - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng II/ – Chuaån bò: - Tranh ảnh nghề điện dân dụng - Bảng mô tả nghề điện dân dụng III/ –Tổ chức hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu học Trong kinh tế quốc dân nghề điện góp phần đẩy nhanh tốc độ CNH_XHH, người thợ điện có mặt sở sản xuất sữa chửa khí , TBĐ… Từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn , sản phẩm nghề điện chiếm tỉ lệ cao thực tiễn, nghề điện đóng vai trò then chốt phát triển thành phố mà nông thôn , miền núi , với đặt điểm tầm quan trọng nghề điện nghiên cứu Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò vò trí nghề điện dân dụng - G/V gợi mở : - Điện gắn liền với đời sống sx nào? - Đối tượng để làm NĐDD? - NĐDD có vò trí sản xuất đời sống? HOẠT ĐỘNG G HỌC SINH I/- vai trò vò trí nghề điện dân dụng sản xuất đời sống: (SGK) - Hs thảo luận trả lời câu hỏi g/v → hiểu vai trò vò trí nghề điện dân dụng , sản xuất đời sống Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò vò trí II/- Đặc điểm yêu cầu của nghề điện dân dụng nghề : - G/V cho hs làm việc theo nhóm Đối tượng lao động nội dung sau: nghề điện dân dụng (sgk) - Nêu đối tượng NĐDD? - Theo em hiểu nội dung lao động NĐDD, bao HS thảo luận nhóm cử đại gồm lónh vực gì? diện phát biểu - Y/C hs cho ví dụ lónh vực Thò Hoa G/V: Nguyễn G/A: Công nghệ + Lắp đặt trạm biến áp, phân xưởng, Nội dung lao động nghề lắp đặt mạng điện chiếu sáng điện dân dụng +Lắp đặt trang thiết bò phục vụ sinh hoạt sản xuất - Lắp đặt mạng điện sản + Lắp đặt động điện , máy bơm , xuất sinh hoạt quạt gió… - Lắp đặt TB va øĐDĐ sản + Bảo dưỡng vận hành sữa chữa , khắc xuất sinh hoạt phục cố xảy mạng điện , - Vận hành , bảo dưỡng TBĐ sữa chữamạng điện , - Y/C hs hoàn thành sgk nội dụng TB ĐDĐ NĐDD - G/V cho hs đọc mô tả nghề điện : Y/C trả lời câu hỏi : Theo em người thợ điện làm việc điều kiện ? Cho ví dụ? G/V kết luận điều kiện làm việc NĐDD - Theo em nghề điện có y/c đ/v người lao động ? - Y/C hs đọc tài liệu trả lời - Đại diện trả lời: + có kiến thức + kỉ + sức khoẻ + Thái độ - G/V giới thiệu triển vọng nghề sgk - HS tham khảo sgk - Nêu nơi đào tạo nghề nơi hoạt động nghề em biết? - Y/C 1-2 hs trình bày , hs khác bổ sung → G/V bổ sung , kết luận (sgk) Lắp đặt mạng điện sản xuất sinh hoạt Lắp đặt thiết bò ĐDĐ Lắp đặt mạng điện chiếu sáng nhà Lắp đặt điều hoà không khí Điều kiện làm việc nghề điện dân dụng - HS trả lời câu hỏi g/v HS làm BT sgk - Làm việc trời Thường phải lưu động Làm việc nhà Nguy hiểm làm việc gần khu vực có điện - Làm việc cao Yêu cầu nghề điện dân dụng người lao động - Về kiến thức: có trình độ văn hoá hết cấp THCS, nắm vững kiến thức KTĐ, an toàn điện Thò Hoa Vận hành bảo dưỡng sữa chữa mạng điện, thiết bò ĐDĐ Bảo dưỡng sữa chữa máy giặt G/V: Nguyễn G/A: Công nghệ - - - quy trình kỉ thuật Kỉ năng: Nắm vững kỉ đo lường, sử dụng , bảo dưỡng , sữa chữa lắp đặt TB mạng điện Sức khoẻ: Trên TB không mắt bệnh huyết áp, tim phổi, thấp khớp , loạn thò , điếc Thái độ:Yêu thích công việc nghề điện Hoạt động :Tổng kết học - G/V tổng kết , khen cá nhân , nhóm tích cực tham gia hoạt động học tập - Lưu ý hs để làm nghề điện phải có ý thức, bảo vệ môi trường an toàn lao động , làm việc khoa học , kiên trì thận trọng xác Hướng - dẫn dặn dò: - Sưu tầm mẫu dây dẫn điện ; Các mẫu dây cáp - Trả lới câu hỏi sgk - HD: C2 tham khảo sgk Kí duyệt: Ngày: TT: Thò Hoa G/V: Nguyễn G/A: Công nghệ BÀI 2: VẬT LIỆU DÙNG TRONG LẮP Ngày soạn:ĐẶT 18/8/14 NHÀ Ngày dạy: 27/8/14 MẠNG ĐIỆN TRONG I/ - Mục tiêu : - Kiến thức: Sau học song học sinh biết số vật liệu dùng lắp đặt mạng điện nhà - Biết cách sử dụng số vật liệu thông dụng - Kỹ năng: Nhận biết số vật liệu thông dụng thực tế - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng II/ – - Chuẩn bò: – Một số mẫu dây dẫn điện dây cáp Một số vật liệu cách điện , dẫn điện Một số vật cách điện mạng điện Học sinh sưu tầm thêm số mẫu vật liệu điện mạng điện III/ –Tổ chức hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG G HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Kiểm tra cũ Đáp án Em cho biết nội dung lao Lắp mạng điện nhà , mảng động nghề điện dân dụng ? điện sản xuất , bảo dưỡng ……… Để trở thành người thợ điện cần phải phấn đấu rèn luyện 2.- Tốt nghiệp THCS học tập sức khoẻ - yêu thích nghề ? đủ sức khoẻ Hoạt động 2: Tìm hiểu dây dẫn điện - G/V giới thiệu sơ lược dây dẫn điện - G/V đưa số mẫu dây d ẫn điện cho hs quan sát : ? em kể tên số dây dẫn mà em có HS: dây trần , dây bọc cách điện , dây lõi sợi , dây lõi nhiều sợi … - Thực nhóm làm bt phân loại nhóm dây I/-Dây dẫn điện: Phân loại: DDTra àn a Dd bọc cách điện A,b,c Dd lõi nhiề u sợi B,c Thò Hoa Dd lõi sợi a -Điền từ thích hợp vào ô trống : G/V: Nguyễn G/A: Công nghệ - g/v kết luận hs ghi ?Em mô tả cấu tạo dây dẫn bọc cách điện HD: Dây bọc cách điện chế tạo nhiều loại , cỡ khác yêu cẩu sử dụng , ? Em cho biết lớp vỏ cách điện thướng có màu sắc khác có công dụng ? + Bọc cách điện +Nhiều lõi + Nhiều 2/ Cấu tạo dây dẫn điện bọc cách điện : HS: Để dễ phân biệt sử dụng - Lõi dây _ Phần cách điện - Vỏ bảo vệ học / Sử dụng dây dẫn điện : - Kí hiệu dây dẫn bọc điện : +M: Lõi đồng +n: số lõi dây + F: Tiết diện lõi dây dẫn ”mm” VD: M(2.1,5) *Lưu ý (sgk) GV: Lưu ý hs việc lựa chọn dây dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện theo yêu cầu đònh HD: Một số điều cần ý sử dụng dây dẫn (sgk) Hoạt động 3: Tìm hiểu dây cáp điện - G/V giới thiệu sơ lược dây cáp điện - G/V đưa số mẫu dây dẫn dây cáp điện cho hs quan sát : - Em phân biệt dây dẫn dây cáp - Hs làm việc theo nhóm- phân loại - Gọi 1-2 hs mô tả cấu tạo dây II/- Vật liệu cách điện vật liệu cách điện Vật liệu cách điện vật liệu dùng để cách li phần dẫn điện với phần dẫn điện với phần không mang điện khác Đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu cao an toàn cho người mạng điện Bài tập : Những vật liệu cách điện mạng điện nhà Pu li sứ Vỏ đui đèn × × ng luồn dây Thiết dẫn × × Vỏ cầu chì Mica × - VLCĐ phải đạt yêu cầu: Độ cách điện cao, chòu nhiệt tốt, chống ẩm tốt có độ bền học cao III-Dây cáp điện: - Hs nêu : lõi cáp;vỏ cách điện ; vỏ bảo vệ Thò Hoa G/V: Nguyễn G/A: Công nghệ cáp điện - Cho hs nx bổ xung có → g/v kết luận hs ghi -Các loại cáp dùng đâu ? - Hd thêm truyền tải điện từ máy phát → hộ đông người , truyền biến áp , truyền điện cho phụ tải cấp 1( phụ tải quan trọng phải có điện liên tục)… - Vậy cấu tạo phạm vi sử dụng cáp đ/v mạng điện nhà nào? Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn bọc cách điện, bên vỏ bảo vệ mềm.Cáp điện mạng điện nhà loại cáp pha, điện áp thấp, 1lõi lõi Cấu tạo: - Cấu tạo cáp điện gồm: - Lõi cáp : Bằng đồng ( nhôm) - Vỏ cách điện : cao su tự nhiên , cao su tổng hợp, chất PVC … - Vỏ bảo vệ : Chòu nhiệt, chòu mặn, chòu ăn mòn Sử dụng: - Hs : Truyền tải điện từ máy phát → nơi tiêu thụ - Hs nêu sgk Cáp thường dùng để lắp đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối gần đến mạng điện nhà 5.Hướng dẫn- dặn dò: 5.Hướng dẫn- dặn dò: - Yêu cầu hs làm sưu tầm dây cáp, dây dẫn VLCĐ mạng điện nhà - Mô tả cấu tạo số vật mẫu sưu tầm Kí duyệt: - Kẻ sẵn 3-2 vào phiếu học tập Ngày: TT: Thò Hoa G/V: Nguyễn G/A: Công nghệ Ngày soạn: 25/8/14 Ngày dạy:3/ 9/14 Tuần: Tiết: BÀI 3: DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN I /- Mục tiêu : - Biết công dụng, phân loại số đồng hồ đo điện - Biết công dụng số dụng cụ khí dùng lắp đặt điện - Hiểu tầm quan trọng đo lường điện, nghề điện dân dụng II /- Chuẩn bò: - Tranh vẽ số đồng hồ đo điện - Một số đồng hồ đo điện: Vôn kế; Ampe kế; công tơ; đồng hồ vạn III/- Tổ chức hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG 1:Kiểm tra cũ - Kiểm tra cũ: Mô tả cấu tạo cáp điện? So sánh khác dây cáp điện dây dẫn điện? Thế vật cách điện? Kể số vật liệu cách điện làm thiết bò đồ dùng điện em biết? Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện - Em kể tên số đồng hồ đo điện em biết? HOẠT ĐỘNG G HỌC SINH Đáp án: Lõi cáp: làm đồng( nhôm) - Vỏ cách điện: cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, chất PVC - khác : cáp điện gồm nhiều dây dẫn Vật liệu không cho dòng điện chạy qua - Thí dụ : Vỏ cầu chì: nhựa Vỏ đui đèn: Nhựa I/- Đồng hồ vạn năng: Công dụng đồng hồ đo diện: - Một số đồng hồ đo điện : Thò Hoa G/V: Nguyễn G/A: Công nghệ - hs : Ampe kế, vôn kế, công tơ điên - Hs khác bổ sung - G/V: kết luận thêm oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn - Y/C hs làm việc theo nhóm(bàn), tập sgk bảng 3-1 - Đại diện lên bảng đánh dấu × vào ô trống - Y/C hs đọc tài liệu sách trả lời câu hỏi g/v - Vậy công dụng đồng hồ đo điện gì? - Tại vỏ máy biến áp thường lắp ampe kế vôn kế? Hs: Để kiểm tra trò số đònh mức đại lượng điện mạng điện Công tơ mắc mạng điện nhà với mục đích gì? - Hs: Đo điện tiêu thụ - G/v cho hs quan sát bảng 3-2 bảng 3-3 - y/c hs gấp sách lại làm việc cá nhân theo phiếu học tập - hd kẻ thêm cột kí hiệu - Điền tên đồng hồ đo điện, đại lượng cần đo đồng hồ kí hiệu vào bảng - y/c hs kiểm tra chéo kết - G/V hoàn thiện kết luận Ampe kế, vôn kế, oát kế, công tơ điện, ôm kế, đồng hồ vạn - Bài tập 3-1 Cường độ Cường độ dòng điện × sáng Điện trở mạch Điện điện × tiêu thụ đồ dùng điện × Đường kính dây Điện áp × dẫn Công suất Chiều dài tiêu thụ mạch dây × điện Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, biết tình trạng làm việc thiết bò, phán đoán nguyên nhân hư hỏng, cố kỉ thuật, tượng làm việc không bình thường mạng điện đồ dùng điện Phân loại đồng hồ đo điện: - Đồng hồ đo điện phân loại theo bảng sau: Đồng hồ đo điện Ampe kế at kế Đại lượng cần đo Cường độ dòng điện Công suất Vôn kế Điện áp W V KWh Điện trở mạch điện Điện áp, dòng điện, điện trở Đồng hồ vạng Ω Đọc giải thích kí hiệu ghi mặt đồng hồ  V Vôn kế → 2kV  Cơ cấu đo kiể Thò Hoa A Điện Công tơ m kế - Y/c nhóm: Đọc giải thích kí hiệu mặt đồng hồ đo điện vào phiếu học tập tính cấp xác đồng hồ - V : vôn kế - : cấp xác - 2kV: điện áp thử cách điện - → ; ⊥ : phương đặt dụng cụ đo - HD thêm ~ ; (-) dụng cụ dùng với dòng điện xoay chiều ; chiều - G/V hd sữa → kết luận - HD sử dụng đồng hồ đo điện Kí hiệu Cấp xác: cấp Đặt nằ m ngan Điện áp thử cách G/V: Nguyễn G/A: Công nghệ cần phải tìm hiểu kỉ kí hiệu mặt đồng hồ; ý đồng hồ đo điện chiều hay xoay chiều, thang đo đồng hồ Hoạt động3: Tìm hiểu dụng cụ khí lắp đặt mạng điện - G/V giới thiệu: công việc lắp đặt sữa chữa mang điện, thường phải sử dụng số dụng cụ khí lắp đặt dây dẫn thiết bò điện Hiệu công việc phụ thuộc vào việc chọn sử dụng dụng cụ lao động - G/V : cho hs làm tập bảng 3.4 sgk ( theo cặp) - Y/C: nêu ý kiến → hs nhận xét bổ xung - G/V: kết luận - G/V đưa số dụng cụ khí, để hs nhận biết Nêu công dụng dụng cụ khí - Y/C hs phân loại theo theo công dụng sau + Dụng cụ đo, vạch dấu + Dụng cụ gia công lắp đặt Hoạt động 4: Tổng kết học G/v tóm tắc cho hs - Gồm phần - Đồng hồ đo điện - Dung cụ khí HS làm tập sgk u điệ n từ g điện 2kV * Cấp xác thể sai số phép đo Ví dụ : sgk 300.1,5 = 4,5(V ) 100 II/- Dụng cụ khí: Dụng cụ đo: a) Thước: Dùng để đo kích thước, khoảng cách cần lắp đặt điện b) Thước cặp: Dùng để đo kích thước bao vật hình cầu, hình trụ, kích thước lỗ (Đường kính lỗ, chiều rộng rãnh…) chiều sâu lỗ, bậc, dường kính dây dẫn… c) Pan me: - Đo xác đường kính dây dẫn (chênh lệch kích thước tới 1/1000 mm) Dụng cụ gia công lắp đặt: a) Tuốt nơ vít: Dùng để tháo lắp ốc vít, bắt dây dẫn, có hai loại tuốt nơ vít: loại cạnh loại cạnh b) Búa: Dùng để đóng tạo lực cần gá lắp đặt thiết bò lên tường, trần nhà… Ngoài búa dùng để nhổ đinh c) Cưa: Dùng để cưa cắt loại ống nhựa kim loại… theo kích thước yêu cầu d) Kìm: Cắt dây dẫn, tuốt dây giữ dây dẫn nối e) Khoan máy: khoan lỗ gỗ, bê tông…để lắp đặt dây dẫn, thiết bò điện Bảng 3-5 (sgk) Hướng - dẫn dặn dò: - Đọc chuẫn bò sau Kí duyệt: - Xem trước sơ đồ mạch điện công tơ điện H Ngày: 4-2 sgk - Chuẩn bò báo cáo thực hành bảng -1 TT: G/V: Nguyễn Thò Hoa G/A: Công nghệ Ngày soạn: 1/9/14 Ngày dạy:10/09/14 Tuần: Tiết: BÀI 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (3Tiết) I/ - Mục tiêu : - Biết công dụng, cách sử dụng số đồng hồ đo điện thông dụng - Đo điện tiêu thụ mạng điện - Đảm bảo an toàn điện thực hành - Kiểm tra 15’về dụng cụ dùng lắp đặt mạch điện II/- Chuẩn bò: Mỗi nhóm hoc sinh: - Nguồn điên xoay chiều 220V - Ampe kế điện từ thang đo 1A - vôn kế điện - từ thang đo 300V; Oát kế ; m kế; - Công tơ điện III /-Tổ chức hoạt động dạy - học : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Hoạt động1: - Tạo tình học tập - G/V phát đề cho hs - G/T mục đích công dụng dụng cụ đo lường điện - HD dụng cụ có đặc tính sử HOẠT ĐỘNG G HỌC SINH 10 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ Bài 10 : THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN: Ngàysoạn: CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN Ngày dạy: ( Tiếp theo) Tuần: 29 Tiết: I/ -29 Mục tiêu : - Lắp đặt mạch điện hai công tắc cực điều khiển đèn - Yêu thích công việc làm việc khoa học, cẩn thận, đảm bào an toàn - Nối thông mạch, vận hành thử mạch điện II/ – Chuẩn bò: - Vật liệu: bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện , dây dẫn, phụ kiện dây, giấy ráp , băng cách điện - Thiết bò: công tắc cực, công tắc cực, cầu chì - Dụng cụ: , kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuốc nơ vít , khoan điện, bút thử điện, thước III/ - Tổ chức hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Hoạt động : Kiểm tra vận hành thử mạch điện - HD: hs tự kiểm tra kiểm tra chéo mạch điện chưa nối nguồn theo tiêu chuẩn - Mạch điện lắp đặt theo sơ đồ lắp đặt - Các mối nối chắt, gọn, đẹp - Bố trí TB hợp lí đẹp, dễ vận hành - G/V kiểm tra lại cho hs nối nguồn - HD: Nếu sản phẩm không vậ hành yêu cầu tìm nguyên nhân - HD: cách sữa chữa lại Hoạt động : Đánh giá chấm điểm sản phẩm nhóm - HD thao tác, đồng thời phân tích sai hỏng thường mắc phải - Nhắc nhở an toàn lao động làm việc - Lưu ý thời gian tiến độ chung nhóm HOẠT ĐỘNG HỌC SINH I/- Mục tiêu: - Lắp đặt mạch điện hai công tắc cực điều khiển đèn - Yêu thích công việc làm việc khoa học, cẩn thận, đảm bào an toàn - Nối thông mạch, vận hành thử mạch điện II/- Chuẩn bò: (sgk) III/- Nội dung trình tự thực hành: - Kiểm tra vận hành tthử mạch điện Hoạt động : Tổng kết học - G/V tổng kết kiến thức 56 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ học - Nhận xét thực hành + Kết + Qui trình tiến trình + Thời gian hoàn thành + Thái độ tham gia nhóm - HS thu dọn vệ sinh lớp học Hướng dẫn – Dặn dò: - Xem lại cũ, chuẩn bò kiểm tra 45phút - Đọc trước 11, sưu tầm sò tranh ảnh kiểu lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà - Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn điện thực tế( kiểu nổi, kiểu ngầm), ứng dụng Kí duyệt: Ngày: TT: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA Ngày soạn: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ ( 2tiết) Ngày dạy: Tuần: 31 Tiết: 31 I/ - Mục tiêu : - Biết số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện mạng điện nhà - Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn điện thực tế để áp dụng vào thực hành - Hiểu rõ mạng điện lắp đặt kiểu II/- Chuẩn bò: - Một số tranh vẽ ảnh chụp kiểu lắp đặt dây dẫn nhà - Một số mẫu dây dẫn - Một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống luồn dây PVC, puli, kẹp sứ; ống nối thẳng, ống nối chữ T, ống nốiL - HS sưu tầm số tranh ảnh kiểu lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà III/ - Tổ chức hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Hoạt động 1:Giới thiệu - Giới thiệu (sgk) - Khi thiết kế lắp đặt mạng điện 57 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ nhà, việc lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn thiết bò điện tuỳ theo yêu cầu sử dụng đặt điểm môi trường nơi đặt dây dẫn Lắp đặt mạng điện nhà có kiểu: lắp đặt lắp đặt ngầm Hoạt động 2: Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu - HD: Dây dẫn đặt ống PVC sứ cách điện Hiện mạng điện lắp đặt kiểu ống PVC phổ biến với mạng điện nhà đơn giản - Y/C hs nêu khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu ghi - Em nêu môt số yêu cầu để người ta lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi? - Hs thảo luận - HD: hs tìm hiểu ống PVC - Theo em vật liệu phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn ống cách điện PVC? - Các phụ kiện kèm theo ống PVC có công dụng gì? - HD: kẹp đỡ ống có đường kính phù hợp với đường kính ống I/- Mạng điện lắp đặt kiểu - Dây dẫn lắp vật cách điện như: puli sứ, khuôn gỗ hoặt đặt lồng đường ống chất cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà - Điều kiện môi trường lắp đặt dây dẫn - Yêu cầu kỉ thuật đường dây dẫn điện - Yêu cầu người sử dụng a) Các vật cách điện: - ng nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối thẳng, kẹp đỡ ống ( sgk) II/- Một số yêu cầu mạng điện lắp đặt kiểu (sgk) - HD: hs số yêu cầu kỉ thuật phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu (sgk) Hướng dẫn – Dặn dò: - Xem trước lắp đặt mạng điện kiểu ngầm Kí duyệt: Ngày: TP : 58 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ Ngày soạn: Ngày dạy: NHÀ Tuần: 32 Tiết: 32 LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG ( Tiếp theo) I/ - Mục tiêu : - Biết số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện mạng điện nhà - Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn điện thực tế để áp dụng vào thực hành - Hiểu rõ mạng điện lắp đặt ngầm II/- Chuẩn bò: - Một số tranh vẽ ảnh chụp kiểu lắp đặt dây dẫn nhà - Một số mẫu dây dẫn - Một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống luồn dây PVC, puli, kẹp sứ; ống nối thẳng, ống nối chữ T, ống nốiL - HS sưu tầm số tranh ảnh kiểu lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà III/ - Tổ chức hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Hoạt động 1:Kiểm tra cũ Thường có kiểu lắp đặt Nguyễn Thò Hoa HOẠT ĐỘNG HỌC SINH - Trả lời: kiểu: Kiểu kiểu 59 G/V: G/A: Công nghệ mạng điện nhà? Nêu khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi? Ưu điểm? Các phụ kiện kèm theo ống PVC có công dụng gì? Hoạt động 2:Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm -G/V giới thiệu phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm qua tranh ảnh - Lưu ý hs việc chọn phương pháp lắp đặt kiểu ngầm phải phù hợp với môi trường xung quanh, với y/c sử dụng đặc điểm kết quả, kiến trúc công trình kỉ thuật an toàn điện - Theo em hiểu mạng điện sinh hoạt lắp đặt ngầm nào? - Việc lắp đặt ngầm phải đảm bảo y/c gì? - Y/C hs thảo luận trả lời - G/V bổ xung kết luận Hoạt động 3:Tổng kết học - Y/C hs đọc phần ghi nhớ - So sánh ưu nhược điểm kiểu lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà? ngầm - Khái niệm: SGK tr 46 - Ưu điểm: + Đảm bảo yêu cầu kỉ thuật + Tránh tác động xấu môi trường đến dây dẫn + Dễ sữa chữa Tác dụng ng nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối thẳng, kẹp đỡ ống: SGK tr 48 I/- Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm: - Mạng điện sinh hoạt lắp đặt ngầm dây dẫn đặt ống, rãnh ngầm tường, trần, sàn bê tông.Cách lắp đặt đảm bảo yêu cầu mó thuật tránh tác động môi trường đến dây dẫn II/- Một số yêu cầu mạng điện lắp đặt kiểu ngầm: - Tiến hành lắp đặt điều kiện môi trường khô - Đặt dây dẫn trực tiếp rãnh tường ống phải dùng hộp nối dây chỗ nối đường ống - Số dây tiết diện dây phải dự tính việc tăng thêm nhu cầu tiêu thụ điện sau không vược 40% tiết diện ống - Bên ống phải sạch, miệng ống phải nhẵn - Không luồn chung dây dẫn điện xoay chiều, chiều đường dây không cấp điện áp vào ống - Bán kính cong ống đặt bê tông không nhỏ 10 lần đường kính ống - Để đảm bảo an toàn điện, tất ống kim loại phải nối đất * Ghi nhớ: (sgk) Đặc Lắp đặt Lắp đặt điểm ngầm Dây dẫn … 60 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ - Gọi hs làm tập sgk sgk sgk sgk Hướng dẫn – Dặn dò: - Xem - Tìm hiểu cần thiết phải kiểm tra an toàn mạng điện nhà Kí duyệt: Ngày: TP : Bài 12: Ngày soạn: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Ngày dạy: Tuần: 32 Tiết: 32 I/ - Mục tiêu : - Hiểu cần thiết phải kiểm tra an toàn mạng điện nhà - Hiểu cách kiểm tra an toàn mạng điện nhà - Kiểm tra số yêu cầu an toàn điện nhà II/- Chuẩn bò: - Một số mẫu vật dây dẫn điện cũ - Một số thiết bò điều khiển bảo vệ mạng điện nhà:Cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện - Một số ĐDĐ không đảm bảo an toàn điện, dây dẫn sứt lớp cách điện, phích cắm điện bò vỏ bò rò điện - Bút thử điện III/ - Tổ chức hoạt động dạy- học: 61 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Kiểm tra cũ – Tạo tình học tập Theo em hiểu mạng điện sinh hoạt lắp đặt ngầm nào? So sánh ưu nhược điểm phương pháp lắp đặt dây dẫn điện mạng điện nhà? - Để mạng điện nhà sử dụng an toàn hiệu quả, phải cần kiểm tra mạng điện theo đònh kì, phòng ngừa cố xảy Vậy cách kiểm tra để mạng điện nhà an toàn → GT Hoạt động 2: Kiểm tra dây dẫn điện - HD: Cách kiểm tra đường dây dẫn điện bên vào nhà - Kiểm tra dây dẫn điện điện nhà - Y/C hs trả lời câu hỏi (sgk) - HS: + Không dùng dây trần nguy hiểm + Có vết nứt, hở cách điện phải thay dây - Không buột dây dẫn lại với - Y/C: hs giải thích sao? - HS: Tránh làm tăng t0, làm hỏng lớp cách điện Hoạt động 3: Kiểm tra cách điện mạng điện ng sứ, puli sứ, ống dây luồn - Y/C hs trả lời câu hỏi sgk - HD: HS kiểm tra cách điện mạng điện lớp học trường học - Hs kiểm tra theo y/c g/v - HS: nêu cách sử lí: Thay Hoạt động 4: Kiểm tra thiết bò điện - Mạng điện nhà có loại thiết bò gì? Thường lắp đâu? - Hs thảo luận: - Cầu dao thường lắp đặt đầu đường dây chính; công tắc lắp trước mạch điện, thiết bò có công suất nhỏ; cầu chì lắp dây pha để bảo vệ cho TB ĐDĐ; ổ cắm điện lắp nơi thuận tiện an toàn cho việc sử dụng đồ điện; phích điện lắp trực tiếp với ĐDĐ để lấy điện từ ổ cắm - G/V cho hs đưa cách khắc phục (cột B) HOẠT ĐỘNG HỌC SINH - Trả lời: Khái niệm: sgk tr 49 Ưu điểm: + Đảm bảo yêu cầu kỉ thuật + Tránh tác động xấu môi trường đến dây dẫn + Kiểu ngầm: Khó sữa chữa + Kiểu nổi: Dễ sữa chữa I/- Kiểm tra dây dẫn điện - Dây dẫn điện nhà không nên dùng dây trần nguy hiểm đến tính mạng người - Dây dẫn có vết nứt, hở cách điện phải thay dây - Dây dẫn không buột lại với để tránh làm tăng nhiệt độ, làm hỏng lớp cách điện II/- Kiểm tra cách điện mạng điện - Kiểm tra ống cách điện luồn dây dẫn xem có chắn hay bò vỡ, bò, giập vỡ phải thay III/- Kiểm tra thiết bò điện a) Cầu dao, công tắc: (sgk) - Cách khắc phục Cột A Cột B -Vỏ công tắc bò - Thay vỏ sứt(vở) - Mối nối tiếp - Tháo nối xúc không tốt, lại mối nối lỏng - ng, vít sau - Vặn thời gian bò lại, ốc vít lỏng trờn thay 62 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ cho trường hợp( cột A) sgk - Gọi hs điền bảng - HD: hs kiểm tra vò trí đóng mở công tắc, cầu dao phải đặt chiều, đặt ngược cần phải đặt lại cho theo bảng 12 – - HD: Cách kiểm tra thiết bò theo y/c an toàn điện y/c sử dụng (sgk) Hoạt động : Kiểm tra đồ dùng điện - Thông báo cho hs biết việc kiểm tra ĐDĐ cần thiết, nhiều tai nạn xảy sử dụng ĐDĐ không đảm bảo an toàn điện - Đưa vài ĐDĐ: Hỏng dây dẫn, phích cắm bò rò điện - Dùng bút thử điện kiểm tra cho hs xem - HS quan sát thảo luận cách điện kiểm tra ĐDĐ - HD: phải kiểm tra đònh kì ĐDĐ hư hỏng phải sửa chửa → sử dụng phải đảm bảo an toàn điện Hoạt động 6:Tổng kết học - G/V nhận xét, tổng kết, rút kinh nghiệm học Hướng dẫn – Dặn dò: - Trả lời câu hỏi sgk - HD: chuẩn bò tổng kết ôn tập sgk b) Cầu chì: - Được lắp đặt dây pha có nắp đậy, vỏ không bò sứt vở, dây chì yêu cầu kỉ thuật c) Ổ lấy điện, phích cắm điện: (sgk) IV/- Kiểm tra đồ dùng điện: - Các phận cách điện cao su, chất dẻo, thủy tinh phải nguyên vẹn không sứt - Dây dẫn điện không bò hở cách điện, kiểm tra kỉ chỗ nối vào phích cắm chỗ nối vào đồ dùng điện - Phải kiểm tra đònh kì đồ dùng điện Kí duyệt: Ngày: TT : Ngày soạn: ÔN TẬP Ngày dạy: ( LÍ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH) Tuần: 33 Tiết: I/ -33 Mục tiêu : - Tổng kết ôn tập qui trình lắp đặt mạch điện nhà - Biết sử dụng dụng cụ lắp đặt - Lắp đặt mạch điện qui trình đảm bảo yêu cầu kỉ thuật - Lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà - Kiểm tra an toàn mạng điện nhà II/- Chuẩn bò: HS: Chuẩn bò tổng kết qui trình lắp đặt mạch điện nhà 63 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ Kiểm tra an toàn mạng điện nhà III/ - Tổ chức hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu nội dung ôn tập - Giới thiệu mục tiêu ôn tập Hoạt động 2:Tổng kết ôn tập qui trình lắp đặt mạch điện - G/V: Cho hs làm việc theo nhóm: Thảo luận nhóm nội dung ôn tập - HS nhận xét sửa sai có - G/V kết luận Trình bày qui trình lắp đặt mạch điện Mô tả qui trình lắp đặt mạch điện cụ thể : Mạch điện cầu thang, mạch điện dùng công tắc điều khiển chuyển đổi thắp sáng luân phiên đèn Hoàn thành sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang Hoàn thành sơ đồ lắp đặt mạch điện dùng công tắc điều khiển chuyển đổi thắp sáng luân phiên đèn - Nêu cấu tạo bên công tắc cực ? - Nêu mạch điện chiếu sáng dùng công tắc cực thông dụng? - Nêu nguyên lí làm việc công tắc cực điều khiển đèn ? HOẠT ĐỘNG HỌC SINH I/- Mục tiêu: - Tổng kết ôn tập qui trình lắp đặt mạch điện nhà - Biết sử dụng dụng cụ lắp đặt - Lắp đặt mạch điện qui trình đảm bảo yêu cầu kỉ thuật - Kiểm tra an toàn mạng điện nhà II/- Qui trình lắp đặt mạch điện: - Vẽ sơ đồ lắp đặt - Vạch dấu vò trí lắp đặt TBĐ, dây dẫn - Khoan lỗ lắp đặt TBĐ, dây dẫn - Lắp đặt TBĐ, dây dẫn - Kiểm tra mạch điện - Vận hành thử - Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang A • - Sơ đồ lắp đặt mạch điện dùng công tắc điều khiển chuyển đổi thắp sáng luân phiên đèn A • • •3 A Nguyễn Thò Hoa 64 G/V: G/A: Công nghệ \0 A • • • Hoạt động 3: Lắp đặt dây dẫn, kiểm tra an toàn mạng điện nhà - Y/C hs nêu phương pháp lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà? - Hs: Mạng điện lắp đặt kiểu lắp đặt mạng điện kiểu ngầm - Nêu ưu nhược điểm kiểu lắp đặt mạch điện - Hs trả lời - Nêu công dụng vật liệu cách điện kèm ống PVC? Cá nhân hs trả lời Hs thảo luận câu hỏi – sgk tr 53 Tại cần phải kiểm tra đònh kì an toàn mạng điện nhà? Kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện cần phải kiểm tra phần tử nào? G/V: Kết luận III/- Lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà - Mạng điện lắp đặt kiểu (sgk) - Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm (sgk) - Ưu , nhược điểm: + Đảm bảo yêu cầu kỉ thuật + Tránh tác động xấu môi trường đến dây dẫn + Kiểu ngầm: Khó sữa chữa + Kiểu nổi: Dễ sữa chữa - Công dụng vật liệu cách điện kèm ống PVC (sgk) + ng nối chữ T + ng nối chữ L + ng nối thẳng + Kẹp đỡ ống 1) Kiểm tra đònh kì an toàn điện mạng điện - Để sử dụng hệ thống điện hiệu an toàn - Ngăn ngừa kòp thời cố đáng tiết xảy - Đảm bảo an toàn cho người tài sản 2) Kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện cần kiểm tra phần tử: + Nguồn điện: Xem cầu chì có bò nổ không + Dây dẫn: Xem mối nối tiếp 65 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ xúc có tốt không, có bò tuột đầu dây khỏi cực bắt dây, có bò đứt lõi dây dẫn điện không Hướng dẫn – Dặn dò: - Trả lời câu hỏi - phần tổng kết ôn tập sgk - n tập thi hk2 từ tuần 20 Kí duyệt: - Làm tập: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện Ngày: gồm cầu chì ổ cắm điện, công tắc, bóng đèn 220VTổ 60W trưởng: - Rèn kỉ vẽ sơ đồ mạch điện - Rèn kỉ thực hành lắp đặt mạch điện đơn giản Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 34 Tiết: 34 KIỂM TRA THỰC HÀNH I/- Mục Tiêu: I/ - Mục tiêu : - Lắp đặt mạch điện công tắc cực điều khiển đèn - Hoàn thành lắp đặt mạch điện qui trình, đảm bảo yêu cầu kỉ thuật - Yêu thích công việc làm việc khoa học, cẩn thận, đảm bào an toàn II/ – Chuẩn bò: - Vật liệu: bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện , dây dẫn, phụ kiện dây, giấy ráp , băng cách điện - Thiết bò: công tắc cực, công tắc cực, cầu chì 66 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ Dụng cụ: , kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuốc nơ vít , khoan điện, bút thử điện, thước III/ - Tổ chức hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Kiểm tra - Thông qua đề kiểm tra thực hành : Lắp đặt mạch điện công tắc cực điều khiển đèn - Chia nhóm hs kiểm tra 4hs / nhóm - Cho hs nhận vật liệu, TB, DC thực hành Hoạt động : Thu sản phẩm Nhận xét - Thu sản phẩm học sinh - Chấm công bố kết - Nhận xét: Ý thức thái độ thực kiểm tra thực hành hs HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Cho hs nhận vật liệu, TB, DC thực hành - Làm thời gian 45 phút - Nộp sản phẩm theo nhóm - Thu dọn, vệ sinh lớp học Hướng dẫn – Dặn dò: - Tìm hiểu số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện mạng điện nhà - Sưu tầm tranh ảnh kiểu lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà Kí duyệt: Ngày: 20/02/2012 Hiệu phó : Đề Kiểm tra : Lắp đặt mạch điện công tắc cực điều khiển đèn Biểu điểm : Thao tác nhóm Lắp mạch điện An toàn Vệ sinh 67 Nguyễn Thò Hoa Thái độ G/V: G/A: Công nghệ 2đ Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 35 Tiết: 35 2đ 2đ 2đ 2đ ÔN TẬP LÍ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH I/ - Mục tiêu : -Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện - Biết sử dụng dụng cụ lắp đặt - Lắp đặt mạch điện qui trình đảm bảo yêu cầu kỉ thuật - Lắp đặt dây dẫn mạng điện nhà - Kiểm tra an toàn mạng điện nhà II/- Chuẩn bò: - Vật liệu: bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện , dây dẫn, phụ kiện dây, giấy ráp , băng cách điện - Thiết bò: công tắc cực, công tắc cực, cầu chì - Dụng cụ: , kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuốc nơ vít , khoan điện, bút thử điện, thước 68 Nguyễn Thò Hoa G/V: G/A: Công nghệ III/ - Tổ chức hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu nội dung ôn tập - Giới thiệu mục tiêu ôn tập Hoạt động 2:Tổng kết ôn tập qui trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện - G/V: Cho hs làm việc theo nhóm: Thảo luận nhóm nội dung ôn tập - HS nhận xét sửa sai có - G/V kết luận - Nêu bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: - Hs trả lời - Hoàn thành lắp đặt mạch điện đèn cầu thang - Hoàn thành lắp đặt mạch điện dùng công tắc điều khiển chuyển đổi thắp sáng luân phiên đèn HOẠT ĐỘNG HỌC SINH I/- Mục tiêu: - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện - Biết sử dụng dụng cụ lắp đặt - Lắp đặt mạch điện qui trình đảm bảo yêu cầu kỉ thuật - Kiểm tra an toàn mạng điện nhà II/- Qui trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: - Vẽ đường dây nguồn - Xác đònh vò trí để bảng điện, bóng đèn - Xác đònh vò trí thiết bò điện bảng điện - Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí - lắp đặt mạch điện đèn cầu thang A • • • - lắp đặt mạch điện dùng công tắc điều khiển chuyển đổi thắp sáng luân phiên đèn A • • • Nguyễn Thò Hoa 69 G/V: G/A: Công nghệ Hoạt động 3: kiểm tra an toàn mạng điện nhà - Viết báo cáo thực hành kiểm tra an toàn điện đồ dùng điện g/đ Hướng dẫn – Dặn dò: n tập chuẩn bò thi học kì III/- Kiểm tra an toàn mạng điện nhà (sgk) Kí duyệt: Ngày: TT : 70 Nguyễn Thò Hoa G/V: ... ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG ( Tiết) I/ - Mục tiêu : -Hiểu nguyên lí làm việc mạch đèn huỳnh quang -Vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện đèn huỳnh quang II/ – Chuẩn bò: GV : Đèn huỳnh quang, chấn lưu, Stacte... nguyên lí làm việc mạch đèn huỳnh quang -Vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện đèn huỳnh quang -Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang quy trình yêu cầu kó thuật -Đảm bảo an toàn điện II/- Chuẩn bò : (SGK) III/-Nội... tác mẫu cho hs quan sát I/ - Mục tiêu: - Nối cách điện mối nối tiếp dây dẫn điện - làm việc kiên trì, cẩn thận , khoa học an toàn II/- Dụng cu ï- vật liệu thiết bò :(SGK) - Tranh vẽ qui trình
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an cong nghe lop 9( 2018-2 019 hoa), giao an cong nghe lop 9( 2018-2 019 hoa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay