“ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM VILIS 2.0 ÑEÅ XAÂY DÖÏNG VAØ QUAÛN LYÙ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU HOÀ SÔ ÑÒA CHÍNH PHÖÔØNG TAÂN ÑOÂNG HIEÄP THÒ XAÕ DÓ AN TÆNH BÌNH DÖÔNG “

67 49 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 19:26

b BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & THỊ TRƯỜNG BĐS BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 ĐỂ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP - THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : VŨ BẢO NGỌC 07151016 DH07DC 2007 – 2011 Công Nghệ Đòa Chính TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VŨ BẢO NGỌC “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 ĐỂ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP - THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG Giáo viên hướng dẫn: Ngô Minh Thụy (Đòa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) LỜI CẢM ƠN!!! Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TP.HCM quý thầy khoa Quản lý đất đai & Bất động sản truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tế để em vững bước vào đời Em xin chân thành cảm ơn thầy Ngơ Minh Thụy tận tình hướng dẫn em suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp, giúp em hồn thành báo cáo tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn chú, anh chị làm việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian tơi thực tập phòng Xin cảm ơn tập thể sinh viên lớp DH07DC giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập Do hiểu biết hạn chế thời gian thực tập ngắn nên đề tài tránh khỏi sai sót mong đóng góp ý kiến quý thầy cô!!! Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên: Vũ Bảo Ngọc TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Vũ Bảo Ngọc, Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm VILIS 2.0 để xây dựng quản lý CSDL hồ địa phường Tân Đơng Hiệp, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương” Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngơ Minh Thụy, Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hiện địa phương nói chung phường Tân Đơng Hiệp, tỉnh Bình Dương nói riêng, tình hình biến động đất đai xảy với tốc độ nhanh, giao dịch liên quan đến đất đai ngày tăng Do việc thu thập, xử lý, lưu trữ khai thác khối lương liệu lớn đất đai gặp nhiều khó khăn, khó kiểm sốt Việc cập nhật biến động cung cấp thông tin không kịp thời, độ tin cậy thông tin chưa cao Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều phần mềm khác để quản lý sở liệu địa dẫn đến CSDL hồ địa quản lý rời rạc, không đồng bộ, không thống theo khuôn mẫu định Bên cạnh phần mềm để xử lý quản lý đất đai như: phần mềm tích hợp đo vẽ đồ địa - FAMIS, phần mềm quản lý sở liệu hồ địa – CADDB phần mềm hệ thống thơng tin đất đai – ViLIS đời nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai cách thống theo khuôn mẫu định.( phần mềm đời theo thông tư số 1990/TT-TCĐC ngày 30 tháng 11 năm 2001 Tổng Cục Địa Bộ Tài Nguyên Môi Trường) Từ thực tế đề tài: “Ứng dụng phần mềm VILIS 2.0 để xây dựng quản lý CSDL hồ địa phường Tân Đơng Hiệp, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương” nghiên cứu nhằm xây dựng CSDL HSĐC phần mềm ViLIS 2.0.CSDL HSĐC xây dựng góp phần hỗ trợ tích cực cho cơng tác quản lý đất đai nói chung cơng tác đăng ký đất đai (đăng ký đất đai ban đầu đăng ký biến động đất đai) nói riêng Trong thời gian thực đề tài, đề tài thực nội dung sau: Chuẩn hóa 73 tờ đồ địa phường Tân Đơng Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương - Chuyển đổi liệu chuẩn hóa vào phần mềm ViLIS - Xây dựng sở liệu đồ hồ địa dạng số theo chuẩn ViLIS giúp lưu trữ, quản lý hệ thống sổ cách chặt chẽ, nhanh chóng hiệu - Kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 112 trường hợp - Cập nhật chỉnh lý biến động đất đai cho 54 trường hợp DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CSDL sở liệu HSĐC Hồ địa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QSHNƠ Quyền sở hữu nhà GCN Giấy chứng nhận UBND Ủy ban nhân dân TCĐC Tổng cục Địa QLĐĐ Quản lý đất đai TN&MT Tài nguyên Môi Trường TT Thông tư NĐ Nghị định Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, sản phẩm lao động cần phải quản lý, bảo vệ sử dụng cách tiết kiệm đem lại hiệu kinh tế phường hội cao Hiện địa phương nói chung phường Tân Đơng Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nói riêng, tình hình biến động đất đai xảy với tốc độ nhanh, giao dịch liên quan đến đất đai ngày tăng Do việc thu thập, xử lý, lưu trữ khai thác khối lương liệu lớn đất đai gặp nhiều khó khăn, khó kiểm sốt Việc cập nhật biến động cung cấp thông tin không kịp thời, độ tin cậy thông tin chưa cao Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều phần mềm khác để quản lý sở liệu địa dẫn đến CSDL hồ địa quản lý rời rạc, không đồng bộ, không thống theo khuôn mẫu định Bên cạnh phần mềm để xử lý quản lý đất đai như: phần mềm tích hợp đo vẽ đồ địa - FAMIS, phần mềm quản lý sở liệu hồ địa – CADDB phần mềm hệ thống thơng tin đất đai – ViLIS đời nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai cách thống theo khuôn mẫu định.( phần mềm đời theo thông tư số 1990/TT-TCĐC ngày 30 tháng 11 năm 2001 Tổng Cục Địa Bộ Tài Ngun Mơi Trường) Bộ hồ địa dạng số hệ thống thông tin lập máy tính chứa tồn thơng tin đồ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai, lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… giải mơt cách nhanh chóng xác vấn đề liên quan đến đất đai mà hồ địa giấy không đáp ứng kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký quản lý biến động đất đai, tạo đồ chuyên đề, chồng xếp thông tin… Từ thực tế đề tài: “Ứng dụng phần mềm VILIS 2.0 để xây dựng quản lý sở liệu hồ địa phường Tân Đơng Hiệp, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương” hình thành với:  Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế để xây dựng quản lý hồ địa phường Tân Đơng Hiệp Đồng thời, định hướng cho việc triển khai ứng dụng phần mềm ViLIS cho toàn thị xã Dĩ An Xây dựng CSDL hồ địa góp phần tăng cường hiệu quản lý, cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý đất đai( thực phân quyền cho phận), tăng cường công tác kê khai đăng ký quản lý biến động đất đai địa phương công nghệ số  Đối tượng nghiên cứu: Từ liệu hệ thống đồ địa hồ địa chính, nghiên cứu chức năng, tiện ích phần mềm ViLIS 2.0 để xây dựng sở liệu địa dựa tích hợp liệu khơng gian địa liệu thuộc tính địa lập, tổ chức lưu trữ quản lý theo công nghệ sở liệu để phục vụ cho công tác quản lý đất đai  Phạm vi nghiên cứu: Trang Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Đề tài nghiên cứu khoảng thời gian từ 15/05 đến 15/08/2011 thực địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Trang Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 sở khoa học  Khái niệm hồ địa HSĐC hồ phục vụ Nhà nước việc sử dụng đất, hệ thống tài liệu, số liệu, đồ,sổ sách,chứng thư,v.v… chứa đựng thông tin cần thiết mặt tự nhiên, kinh tế xã hội,pháp lý đất đai thiết lập trình đo đạc lập đồ địa chính, đăng ký đất đai ban đầu,đăng ký biến động đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ yêu cầu quản lý đất đai Theo quy định thơng tư 09/2007/TT-BTNMT Hồ địa gồm Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai lưu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai nội dung lập quản lý máy tính dạng số (sau gọi sở liệu địa chính) để phục vụ cho quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện in giấy để phục vụ cho quản lý đất đai cấp phường sở liệu địa bao gồm: liệu Bản đồ địa liệu thuộc tính địa Nguyên tắc lập hồ địa - Hồ địa lập theo đơn vị hành cấp xã(phường) - Việc lập chỉnh lý hồ địa thực theo trình tự, thủ tục hành quy định Chương XI Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai - Hồ địa dạng số, giấy phải bảo đảm tính thống nội dung thơng tin đất với Giấy chứng nhận trạng sử dụng đất + Giữa đồ, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động + Giữa gốc HSĐC + Giữa HSĐC với GCN trạng sử dụng đất Trách nhiệm lập hồ địa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trách nhiệm đầu tư đạo việc lập, chỉnh lý hồ địa theo hướng dẫn Thơng tư Sở Tài ngun Mơi trường trách nhiệm tổ chức thực việc đo vẽ đồ địa đạo việc xây dựng sở liệu địa chính, lập chỉnh lý hồ địa địa phương Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm thực công việc sau đây: a) Tổ chức xây dựng, quản lý vận hành sở liệu địa chính; b) Chỉnh lý liệu đồ địa cập nhật, chỉnh lý liệu thuộc tính địa trường hợp thuộc thẩm quyền cấp, chỉnh lý Giấy chứng nhận cấp tỉnh; c) In Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai cấp cho Ủy ban nhân dân cấp phường sử dụng; Trang Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc d) Trong thời gian chưa xây dựng sở liệu địa thực việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ địa giấy hai (02) bộ, (01) gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường, (01) gửi Uỷ ban nhân dân cấp phường để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai địa phương Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài ngun Mơi trường chịu trách nhiệm thực công việc sau đây: a) Cập nhật, chỉnhđồ địa liệu thuộc tính địa trường hợp thuộc thẩm quyền cấp chỉnh lý Giấy chứng nhận cấp huyện; b) Trong thời gian chưa xây dựng sở liệu địa thực việc cập nhật, chỉnh lý hồ địa giấy theo quy định Thông tư Ủy ban nhân dân cấp phường chịu trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý vào hồ địa giấy quản lý tất trường hợp biến động sử dụng đất Phân cấp quản lý hồ địa - VPĐK quyền sử dụng đất thuộc Sở quản lý : HSĐC gốc; Tài liệu liên quan đối tượng thuộc thẩm quyền cấp GCN cấp tỉnh (Bản lưu GCN, hồ xin cấp GCN, hồ xin đăng ký biến động cấp tỉnh) - VPĐK quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN&MT quản lý HSĐC (bản sao); tài liệu liên quan đối tượng thuộc thẩm quyền cấp GCN cấp huyện (bản lưu GCN, hồ xin cấp GCN, hồ xin đăng ký biến động, GCN thu hồi, trích HSĐC chỉnh lý) - UBND cấp phường quản lý tài liệu: Bản HSĐC, trích HSĐC chỉnh lý  Các tài liệu hồ địa Bản đồ địa Khái niệm BĐĐC thể số hay vật liệu giấy, điamat, hệ thống đất chủ sử dụng yếu tố quy định cụ thể theo hệ thống không gian, thời gian định chịu chi phối pháp luật Đặc điểm đồ địa - BĐĐC đồ chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước đất đai - BĐĐC lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn (gọi tắt đồ địa chính) thống nước - BĐĐC biên tập, biên vẽ từ đồ địa sở theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn đo vẽ bổ sung để vẽ trọn đất, xác định loại đất theo tiêu thống kê chủ sử dụng mảnh đồ hoàn chỉnh phù hợp với số liệu HSĐC - BĐĐC lập theo tiêu chuẩn kỹ thuật thống Tài nguyên Môi trường quy định, tọa độ nhà nước Nội dung đồ địa - sở tốn học đồ Trang Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc - Điểm khống chế tọa độ, độ cao nhà nước hạng, điểm địa chính, điểm độ cao kỹ thuật; điểm khống chế ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ chơn mốc cố định - Địa giới hành cấp, mốc địa giới hành chính; đướng mép nước thủy triều trung bình thấp nhiều năm - Mốc giới địa giới hành cấp, mốc giới giới quy hoạch; mốc giới hành lang an tồn cơng trình, ranh giới an tồn giao thơng… - Ranh giới thủa đất, loại đất, số thứ tự đất, diện tích đất yếu tố nhân tạo, tự nhiên chiếm đất không tạo thành đất, tài sản gắn liền với đất - Dáng đất điểm ghi độ cao - Các ghi thuyết minh, thơng tin pháp lý đất ( có) Các loại sổ địa a Sổ địa Khái niệm: Sổ Địa sổ ghi người sử dụng đất thông tin đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người Sổ Địa lập theo đơn vị hành cấp xã, phường, thị trấn cán địa chịu trách nhiệm thực hiện, UBND xã, phường, thị trấn xác nhận quan địa cấp huyện,tỉnh duyệt Mục đích: - Quản lý việc sử dụng đất tra cứu thông tin liên quan đến người sử dụng đất - Cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đất đai - Sổ địa lập để đăng ký quyền sử dụng đất hợp pháp tổ chức, hộ gia đình,cá nhân để đăng ký đất chưa giao,chưa cho thuê sử dụng,làm sở để Nhà nước quản lý đất đai theo pháp luật Nội dung sổ địa bao gồm: - Tên, địa thông tin số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, định thành lập tổ chức, giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư… người sử dụng đất - Thơng tin đất: số hiệu thửa, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng, diện tích sử dụng đất (sử dụng riêng sử dụng chung), số phát hành số vào sổ cấp giấy chứng nhận cấp - Những thay đổi trình sử dụng đất ghi chú: giá đất, tài sản gắn liền với đất, hạn chế quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài đất đai chưa thực hiện, tình trạng đo đạc lập đồ địa thay đổi q trình sử dụng đất Nguyên tắc lập sổ - Sổ lập, chỉnh lý theo thủ tục đăng ký đất đai - Thứ tự ghi vào sổ địa theo thứa tự cấp GCN - Sổ lập thành riêng cho đối tượng Trang Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Hình 31: Cửa sổ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất  Nhấn nút Thực Hiện để thực chuyển nhượng Nhập thông tin sau: Sau bấm Chấp nhận Cập nhật GCN Thực biến động thành công OK b Chuyển mục đích sử dụng đất: Trên Menu chọn Biến động  Xác nhận bổ sungChuyển mục đích sử dụng, xuất cửa sổ Chuyển mục đích sử dụng đất Trang 49 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Hình 32: Cửa sổ Chuyển mục đích sử dụng đất Vào Tìm để tìm cần chuyển mục đích Nhập diện tích cần chuyển mục đích, mục đích sử dụng thời hạn sử dụng Nhấn nút Chấp Nhận định thực chuyển mục đích thực chuyển muốn quay trở lại chọn nút Làm lại diện tích chuyển trạng ban đầu c Cho thuê đất Cho thuê Trên Menu chọn Biến động Giao, thuê đấtCho thuê xuất cửa sổ cho thuê đất Trang 50 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Hình 33: Cửa sổ Cho thuê đất ViLIS  Tìm chủ sử dụng bên cho thuê đất (bên A) chủ sử dụng bên nhận thuê đất (bên B) chức “tìm GCN” Nếu bên cho th khơng tên danh sách nhấn vào nút Thêm chủ để tạo chủ sử dụng  Chọn đất muốn cho thuê  Nhập lý cho thuê, ngày bắt đầu ngày kết thúc cho thuê  Nhấn nút Thực Hiện ,nhập định quan định (các thông tin khác cần) để thực cho thuê đất Chấm dứt cho thuê Trên Menu chọn Biến động  Thuê đất  Kết thúc cho thuê Xuất cửa sổ chấm dứt cho thuê  Tìm kiếm đất cho thuê chức tìm kiếm  Chọn muốn kết thúc cho thuê danh sách nhấn nút nhấn double vào để xuất danh sách đất kết thúc cho thuê  Sau chọn để kết thúc cho th,muốn thơi khơng chọn nhấn double vào danh sách kết click vào thúc cho thuê  Nhập lý kết thúc cho thuê  Nhấn nút Thực ,nhập định quan định (các thông tin khác cần) để thực kết thúc cho thuê d.Giao dịch đảm bảo: Trên Menu chọn Biến động Giao dịch đảm bảo Thế chấp(thế chấp bổ sung, chấp bảo lãnh, xóa chấp), xuất cửa sổ chấp quyền sử dụng đất Trang 51 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc  Tìm chủ sử dụng bên chấp quyền sử dụng đất chủ sử dụng bên nhận chấp quyền sử dụng đất chức “tìm GCN” Nếu bên nhận chấp khơng tên danh sách nhấn vào nút Thêm chủ để tạo chủ sử dụng  Nhập lý chấp, ngày bắt đầu ngày kết thúc chấp  Nhấn nút thực ,nhập định quan định (các thông tin khác cần) để thực việc chấp Hình 34:Cửa sổ chấp quyền sử dụng đất ViLIS e Góp vốn, xóa góp vốn: Trên Menu,chọn Biến động Góp vốn , xuất cửa sổ  Chọn kiểu góp vốn, xóa góp vốn ( góp vốn hình thành pháp nhân mới, góp vốn khơng hình thành pháp nhân, xóa góp vốn khơng hình thành pháp nhân, xóa góp vốn hình thành pháp nhân mới)  Tìm chủ sử dụng bên chấp quyền sử dụng đất chủ sử dụng bên góp vốn quyền sử dụng đất chức “tìm GCN” Nếu bên nhận chấp khơng tên danh sách nhấn vào nút Thêm chủ để tạo chủ sử dụng  Nhập lý góp vốn, ngày bắt đầu ngày kết thúc  Nhấn nút thực ,nhập định quan định (các thông tin khác cần) để thực việc góp vốn Trang 52 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Hình 35: Cửa sổ góp vốn QSDĐ ViLIS f Biến động thiên tai: Trên Menu,chọn Biến động Biến đông thiên tai  Tìm chủ sử dụng bên chấp quyền sử dụng đất chủ sử dụng bên góp vốn quyền sử dụng đất chức “tìm GCN”  Chọn đất biến động biến động Thực sau chuyển chọn qua danh sách Nhập lý biến động, nội dung biến động  Hình 36: Cửa sổ biến động thiên tai 2) Nhóm chức biến động đồ: Trang 53 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc a Tách thửa: - Tìm kiếm cần tách đồ Nhập số tờ đồ, số vào ô tìm kiếmChọn Tìm để di chuyển hình Để xử lý tách ta sử dụng cơng cụ Sau dùng chuột Click vào cần tách đồ Nhập thông tin để xác định hai điểm đường chia cắt (Ví dụ: tách 1619 tờ đồ số 16 chủ sử dụng Nguyễn Thị Thanh Bình) để thêm đường chia  để thêm điểm giao hội (ở + nhấp dùng phương pháp giao hội dọc theo cạnh) + Chọn điểm thứ nằm cạnh 1-7 cách điểm 6,4m + Chọn điểm thứ hai nằm cạnh 2-4 cách điểm 6,56m + Chọn điểm thứ ba nằm cạnh 1’-6 cách điểm 1’ 5,6m + Chọn điểm thứ tư nằm cạnh 2’-5 cách điểm 2’ 5,8m - Nhấn Xem thử để xem thử hình dạng đất sau tiến hành tách Trang 54 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Hình 37: Cửa sổ tách ViLIS 2.0 - Nhấn Chấp nhận để tiến hành tách Đồng ý Lưu ý: trước tách ta phải tạo kho số cho tờ đồ b Gộp thửa: Tìm chọn cần gộp đồ Nhấp xuất cửa sổ: Sử dụng chọn để lấy thông tin từ tham gia gộp Trường hợp không muốn lấy số cũ cho tạo thành chọn để lấy số hiệu kho số cấp phát Ta xem thử hình dạng trước thay đổi Hình 38 : Cửa sổ gộp hai thành ViLIS Trang 55 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Nhấn ,nhập định quan định (các thông tin khác cần) để thực việc Gộp Nhấp để tìm vừa biến động, tiến hành cập nhật biến động Hình 39: Giao diện cập nhật biến động VILIS cho phép gộp lần hai đất nên gộp nhiều với phải tuân theo nguyên tắc để tiến hành gộp hai c Cập nhật biến động từ FAMIS: - Trước tiên ta phải tạo kho số cho tờ đồ, khởi tạo sở liệu biến động cho tờ đồ, từ menu Tiện ích chọn Khởi tạo sở liệu biến động đồ (đăng nhập hệ thống quyền admin): Nhập mật  Đồng ý Hình 40: Cửa sổ nhập mật để tạo sở liệu biến động đồ  - Chọn cần thực thao tác đồ, bấm  Lấy liệu từ FAMIS - Chọn vào kết quả, lien quan  chọn kiểu biến động Chấp nhận - Tiếp theo tìm vừa biến động để tiến hành cập nhật biến động Trang 56 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Hình 41: Giao diện cập nhật biến động từ FAMIS Trong thực biến động trên, làm sai ta nhấp vào vào menu Biến động phục hồi biến động, thực lại II.4 Chức tìm kiếm, truy vấn thơng tin đất đai: Bên cạnh chức chính, phần mềm ViLIS 2.0 hỗ trợ nhiều chức khác phục vụ cho việc thao tác, xử lý cách nhanh chóng chức Dưới số chức hỗ jntrong việc tìm kiếm, truy vấn thơng tin II.4.1 Chức tìm kiếm đồ: Chọn tab Tìm kiếm đồ, chọn điều kiện tìm kiếm như: Tìm kiếm đối tượng theo thuộc tính, Tìm kiếm đối tượng cách chồng xếp lớp, Tìm kiếm đối tượng theo hình vẽ Tùy theo đối tượng tìm kiếm mà ta chọn kiểu tìm kiếm tương thích Trang 57 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Hình 42: Giao diện tìm kiếm đối tương theo thuộc tính II.4.2 Chức tìm kiếm hồ sơ: Bao gồm tìm kiếm thông tin sau: GCN, đất, chủ sử dụng, chủ sở hữu, nhà, hộ, cơng trình xây dựng Hình 43: Giao diện tìm kiếm chủ sử dụng II.5 Đánh giá khả ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0: II.5.1 Đánh giá khả ứng dụng phần mềm: Phần mềm ViLIS 2.0 xây dựng dựa giải pháp GIS hãng ESRI: ArcSDE, ArcGIS Server quản lý tích hợp CSDL khơng gian thuộc tính Phần mềm ViLIS 2.0 xây dựng với nhiều chức đảm bảo giải trọn ven vấn đề công tác quản lý đất đai Phần mềm xây dựng dựa thành phần: - Bộ thư viện đồ họa ArcEngine - Hệ quản trị CSDL Microsoft SQL 2005 Express - Hệ quản trị liệu không gian ArcSDE personal Trang 58 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc - Ngơn ngữ lập trình C# a Đánh giá giải pháp cơng nghệ: Ưu điểm: - Dựa công nghệ ArcGIS ESRI: đảm bảo tính thao tác với liệu không gian quản trị CSDL không gian, tương thích cao, nâng cấp kịp thời - Độ tin cậy an toàn, bảo mật liệu cao - Mềm dẻo, tuân theo chuẩn - Lập trình NET : Hổ trợ chuẩn tiếng việt (Unicode) cho windows, linux - Chuẩn hóa theo cơng nghệ đại: CSDL, web 2.0… - nhiều giải pháp triển khai khác phù hợp với nhu cầu - chức đồng hóa liệu, thực lien thơng cấp Nhược điểm: - Trong trình vận hành phần mềm lỗi vận hành phải đăng nhập lại Trong nhiều trường hợp biến động đồ phức tạp phải chuyển qua FAMIS thực xuất lại ViLIS để quản lý - Cài đặt phần mềm phức tạp phải cài đặt nhiều ứng dụng - Khó khăn việc thiết lập đăng nhập hệ thống như: phải phân quyền sử dụng, phải đăng nhập Administrator,… - Cần phải phần mềm trung gian (GisTranViLIS) chuyển đổi liệu đồ họa vào SQL b Đặc trưng thiết kế: Xây dựng hệ thống phần mềm hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu cho công tác quản lý ngành: quản lý đất đai, nhà ở, đô thị Xây dựng cơng cụ cập nhật bảo trì CSDL đất đai, đồng cấp Cung cấp môi trường làm việc thống đại, phục vụ công tác quản lý nhà nước đất đai Cung cấp công cụ tác nghiệp điện tử: Phục vụ chuyên môn nghiệp vụ công tác QLĐĐ: cập nhật đồ, in GCN, lập HSĐC, tra cứu thông tin Cung cấp môi trường làm việc điện tử cho VPĐKQSDĐ: quản lý q trình giao dịch đất đai, cải cách hành Cung cấp hệ thống giao diện điện tử đồng liệu cấp( cổng thông tin điện tử đất đai), trao đổi thông tin sở, ban ngành Hỗ trợ đa ngôn ngữ nhập liệu, sử dụng mã chuẩn Unicode TCVN toàn hệ thống Khả mở rộng nâng cấp hệ thống dễ dàng II.5.2 Đánh giá ưu điểm ViLIS 2.0 so với ViLIS 1.0: - Phần mềm ViLIS 2.0 xây dựng ngôn ngữ C# , chạy nhiều hệ điều hành phần mềm ViLIS 1.0 xây dựng VB 6.0 không đáp ứng nhu cầu phát triển thêm ứng dụng hệ điều hành (Windows 7) Trang 59 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc - Phần mềm ViLIS 2.0 phát triển đồ họa ArcEngine dễ dàng công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai quản lý BĐĐC theo mô hình CSDL GEODATABASE theo chuẩn địa ViLIS 1.0 chưa làm việc - Phần mềm ViLIS 2.0 hỗ trợ cập nhật liệu theo tiêu chuẩn Unicode ViLIS 1.0 chưa hỗ trợ - Phần mềm ViLIS 2.0 xây dựng chức cấp nhiều GCN khác nhau: giấy chứng nhận QSDĐ QSHNƠ, ViLIS 1.0 chưa xây dựng - Phần mềm ViLIS 2.0 hỗ trợ cổng thông tin đất đai, phục vụ công tác công khai minh bạch giải hồ ViLIS 1.0 chưa hỗ trợ - Phần mềm ViLIS 2.0 giải công tác lưu trữ hồ lưu trữ dạng số để phục vụ chi việc tra cứu tìm kiếm hồ cách nhanh chóng ViLIS 1.0 chưa - Phần mềm ViLIS 2.0 thực biến động liên thông cấp, giúp công tác quản lý HSĐC liên tục cập nhật thường xuyên, ViLIS 1.0 chưa chức - Phần mềm ViLIS 2.0 thực việc cấp GCN theo qui định Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Chính phủ việc cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ tài sản khác gắn liền với đất ViLIS 1.0 chưa đáp ứng nhu cầu Trang 60 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Việc sử dụng phần mềm ViLIS xây dựng quản lý hồ địa phường Tân Đơng Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương góp phần giúp cho cơng tác quản lý đất đai địa bàn thống theo quy định Bộ Tài Nguyên Môi Trường Đồng thời, tảng cho hình thành phát triển hệ thống thông tin đất đai tương lai Phần mềm ViLIS mang lại hiệu cao công tác quản lý, lưu trữ hệ thống hồ địa chính, phục vụ tốt cho mục tiêu thị hóa, cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Dữ liệu không gian liệu thuộc tính đồ địa hồ địa liên kết chặt chẽ với Từ giúp cho cơng tác quản lý nhanh chóng xác, đạt hiệu cao, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho việc cập nhật, chỉnh sửa thơng tin Qua trình nghiên cứu thực đề tài, kết thu cụ thể sau: + Chuẩn hóa 73 tờ đồ địa phường Tân Đơng Hiệp + Ứng dụng phần mềm GISTranViLIS chuyển đổi liệu chuẩn hóa vào ViLIS +Ứng dụng phần mềm ViLIS để quản lý cập nhật sở liệu đất đai + Nhập chỉnh lý 54 hồ xin chỉnh lý biến động vào hệ thống 112 đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Đánh giá ưu nhược điểm phần mềm ViLIS công tác xây dựng quản lý sở liệu hồ địa + Xây dựng quy trình xây dựng quản lý CSDL HSĐC ViLIS 2.0 (mục I.3.5), quy trình đăng ký đất đai cấp GCN( mục II.2.4.1), quy trình nhập liệu (mục II.2.4.1), quy trình quản lý biến động đất đai ViLIS (mục III.3.1.1) II KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu tiện ích, ứng dụng phần mềm ViLIS vào xây dựng CSDL hồ địa phường Tân Đơng Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đề tài kiến nghị sau: - Thường xuyên cập nhật biến động đất đai cho toàn hệ thống đảm bảo tính kịp thời, xác nguồn thông tin - Đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc vận hành hệ thống sở liệu đất tổ chức - Đào tạo, tập huấn cách thành thạo cán kỹ thuật tổ chức, vận hành, quản trị hệ thống Đặc biệt phải sử dụng thành thạo phần mềm ViLIS 2.0 - Cần phải trì ổn định kết nối mạng cục thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo thời gian Trang 61 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn Hệ thống Thông tin nhà đất, Ths.Nguyễn Ngọc Thy, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng mơn Đăng ký Thống kê, ThS.Ngô Minh Thụy, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FAMIS- CADDB, Tổng cục Địa Chính, năm 1997 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation, Tổng cục Địa Chính, tháng /1997 Bài giảng CSDL, Th.S Lê Ngọc Lãm, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Bài giảng môn đồ học đồ địa chính, thầy Đặng Quang Thịnh, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm VILIS 2.0, Trung tâm CSDL Hệ thống thông tin – Trung tâm Viễn Thám Quốc Gia năm 2010 Trang 62 ... BẢO NGỌC “ NG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 ĐỂ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP - THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG “ Giáo viên hướng dẫn: Ngô Minh Thụy (Đòa quan: Trường... GISTranViLIS: Trang 16 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Vũ Bảo Ngọc Mục tiêu phần mềm chuyển đổi liệu từ FAMIS vào phần mềm ViLIS 2.0 Chuyển từ dạng shpFile hoạc dgnFile sang dạng Geodatabase ViLIS. .. tường nhà 16 0 12 Tứ cận 58 0 13 Khung đồ 63 0 14 Ranh Phường 46 {RanhXa} 15 Ranh Huyện 44 {RanhHuyen} 16 Ranh Tỉnh 42 {RanhTinh} 0 Sử dụng công cụ Change Element Attributes Microstation để chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: “ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM VILIS 2.0 ÑEÅ XAÂY DÖÏNG VAØ QUAÛN LYÙ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU HOÀ SÔ ÑÒA CHÍNH PHÖÔØNG TAÂN ÑOÂNG HIEÄP THÒ XAÕ DÓ AN TÆNH BÌNH DÖÔNG “ , “ÖÙNG DUÏNG PHAÀN MEÀM VILIS 2.0 ÑEÅ XAÂY DÖÏNG VAØ QUAÛN LYÙ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU HOÀ SÔ ÑÒA CHÍNH PHÖÔØNG TAÂN ÑOÂNG HIEÄP THÒ XAÕ DÓ AN TÆNH BÌNH DÖÔNG “

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay