THỰC TRẠNG SUY THOÁI tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:49

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là một trong những nguy cơ của Đảng cầm quyền. Nhận thức được điều này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, chăm lo việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Nhờ đó Đảng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ kiên trung, có ý thức tổ chức, ý thức kỷ luật chặt chẽ, trực tiếp làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. THỰC TRẠNG SUY THOÁI TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG TRONG ĐẢNG HIỆN NAY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHẰM NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI TRONG ĐÔ Thứ sáu, 30.06.2017 07:51 ThS Nguyễn Thị Hồng Hường Giảng viên khoa Xây dựng Đảng Suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức lối sống là một những nguy của Đảng cầm quyền Nhận thức được điều này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, chăm lo việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng Nhờ đó Đảng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ kiên trung, có ý thức tổ chức, ý thức kỷ luật chặt chẽ, trực tiếp làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc Tuy nhiên, trình xây dựng đất nước độ lên CNXH hiện được tiến hành bối cảnh phức tạp Đội ngũ cán bộ, đảng viên chịu nhiều sức ép và tác động trái chiều, vì vậy, tình trạng suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có nhiều biểu hiện đáng lo ngại Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùisự suy thoái trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của mọi tổ chức đảng 1.Thực trạng suy thoái tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Đảng hiện Trong văn kiện, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo về sự suy thoái tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thể hiện tập trung nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI và Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII Các nghị quyết đã đánh giá đầy đủ về thực trạng suy thoái, biểu hiện, nguyên nhân và giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái Đảng Về thực trạng suy thoái, Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI nhận định “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…”.Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII rõ: “Tình trạng suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bợ phận diễn biến tinh vi, phức tạp hơn.Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ bộ máy nhà nước Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không ở cấp sở mà ở cả một số quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tởng cơng ty Trong đó, sự suy thối về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường”, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Những hạn chế, khuyết điểm nêu làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tởn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ” Như vậy, từ Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI đến Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, cho thấy: Đảng ta đã nhận thức ngày càng rõ ràng diễn biến, tính chất nghiêm trọng của tình trạng suy thoái Nguyên nhân của thực trạng gồm yếu tố khách quan và chủ quan, đó, Đảng ta nhấn mạnh nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thối ở mợt bợ phận cán bợ, đảng viên trước hết là bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, khơng làm tròn trách nhiệm, bởn phận của mình trước Đảng, trước dân Đặc biệt, Đảng ta đã thẳng thắn một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và rõ rằng: Trong biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; khơng ý thức hết lòng vì nước, vì dân, khơng làm tròn bởn phận, chức trách được giao, khơng thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng Sự suy thối về đạo đức, lới sớng thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn xúc của dân Trên sở nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện những biểu hiện, Đảng ta đã đề nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị, tưởng, tự phê bình và phê bình; về chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tở quốc, đoàn thể chính trị - xã hội Giải pháp của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đội ngũ cán bộ, đảng viên Thấm nhuần quan điểm đạo của Đảng, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sự thật, kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã nghiêm túc triển khai thực hiệnNghị quyết Trung ương 4, khoá XII Đảng uỷ nhà trường đã đạo Uỷ ban kiểm tra và chi bộ, thông qua sinh hoạt Đảng, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tích cực nhận diện và đấu tranh chớng biểu hiện suy thối Qua gần mợt năm triển khai, Nghị quyết đã bước đầu phát huy hiệu quả, trực tiếp góp phần xây dựng chi bộ đảng sạch, vững mạnh Các biểu hiện so bì, tị nạnh, thiếu trách nhiệm, làm việc qua loa, đại khái, nể nang, né tránh tự phê bình và phê bình…được chấn chỉnh, kỷ cương, nền nếp từng chi bộ được giữ vững Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, thời gian tới, sở nhóm giải pháp của Trung ương,Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh cần nghiên cứu giải pháp phù hợp với tình hình của Đảng bộ, tập trung một số nội dung bản sau: Một là, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, đôi với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân Đây là giải pháp bản, ngăn chặn triệt để nhất sự suy thoái Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tự giác rèn luyện, tu dưỡng; tích cực tham gia học tập lý luận chính trị, học tập chủ trương, nghị quyết, thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Trong công việc cần hình thành thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, trọng giải quyết tốt mối quan hệ xã hội, đảm bảo hài hoà lợi ích tập thể và cá nhân;thực hành cần, kiệm, liêm, chính Trong sinh hoạt Đảng cần giữ vững nguyên tắc; thực hiện tự phê bình và phê bình tinh thần yêu thương đồng chí, lấy “xây” làm chính, đồng thời tích cực đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tăng cường công tác giáo dục chính trị, tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Nội dung giáo dục tập trung nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng; những thuận lợi, khó khăn, thách thức của thời kỳ đổi mới, trình hội nhập quốc tế; cảnh giác âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch…xây dựng cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm, có kỹ xử lý thông tin, truyền đạt thông tin Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những việc làm thiết thực, hiệu quả hoạt động quản lý, giảng dạy, phục vụ của nhà trường Chú trọng nêu gương “người tốt, việc tốt”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống… Ba là, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện chặt chẽ quy trình kết nạp đảng viên Kết nạp đảng viên là khâu đầu tiên giúp tuyển chọn những đảng viên thực sự ưu tú, vì vậy chi bộ cần quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu những quần chúng có phầm chất và lực tốt để kết nạp Đảng Đồng thời hàng năm làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, lấy đó làm để phát hiện những đảng viên có biểu hiện suy thoái, kịp thời đưa những giải pháp giáo dục phù hợp Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Đảng uỷ nhà trường cần tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng Nội dung kiểm tra, giám sát cần toàn diện cả tưởng chính trị, phẩm chất, lực công tác, đạo đức, lối sống vàkết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng, tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát, nhất là vai trò của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm để giữ nghiêm kỷ ḷt, kỷ cương Đảng Phòng, chớng suy thối đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng Đối với Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tưởng chính trị, đạo đức lới sớng, “tự diễn biến”, “tự chủn hố” vừa là nhiệm vụ cấp bách nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 4, khố XII vào c̣c sớng, đồng thời cũng là giải pháp bản để xây dựng Đảng bộ nhà trường ngày càng sạch, vững mạnh./ [Trở về] [Đầu trang] ... những biểu hiện của sự suy thối về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và rõ rằng: Trong biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tư ̉ng cách mạng, không kiên... tác chính trị, tư tưởng, tư phê bình và phê bình; về chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính. .. trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội Giải pháp của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG SUY THOÁI tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ, THỰC TRẠNG SUY THOÁI tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay