Thầy ngọc anh ( tất cả các phản ứng hóa học )

65 37 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:44

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Các chuổi phản ứng https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH COOH + NaOH ắắắắ đ CH + Na CO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Al C + 12H O ắắ đ 3CH + Al ( OH ) https://www.facebook.com/tailieupro Al C + 12 HCl ắắ đ 3CH + AlCl Al C + 6H SO ắắ đ 3CH + Al ( SO ) https://www.facebook.com/tailieupro C H ắắắắđ CH + C H https://www.facebook.com/tailieupro C + H ắắắ đ CH https://www.facebook.com/tailieupro CO + H ắắắđ CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro CO + 3H ắắắắ đ CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro CH COONa + NaOH ắắắđ CH + Na CO https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr BÀI TẬP VỀ ANKAN o t Na - O - C - CH - C - O - Na + NaOH ắắ đ CH + Na2CO3 O + CaO ,t o O 4 4 4 Cracking ,t 3 2 4 o 300o C vikhuan Ni ,250o C 2 CaO ,t o www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ 2CH ắắắắắ đC H + 3H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + H O ắắắđ CH CHO https://www.facebook.com/tailieupro/ CH CHO + H ắắđ C H OH https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H OH ắắắ đ C H + 2H O + H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + 2H ắắđ C H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H ắắắắ đ C H + CH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH = CH + HOH ắắ đ CH - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ OH https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro 2CH COONa + H O ắắắắđ C H + 2CO + NaOH + H ­ https://www.facebook.com/tailieupro C H + Cl ắắắđ C H Cl + HCl C H Cl + Na + ClC H ắắ đ C H + NaCl https://www.facebook.com/tailieupro C H ắắắắ đ C H + CH https://www.facebook.com/tailieupro CH + O ắắắắắđ HCHO + H O https://www.facebook.com/tailieupr HCHO + Ag O ắắắ đ CO + H O + Ag ¯ https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 10 1500o C làm lanh nhanh 2 Al2O3 450o C 13 14 10 12 2 HgSO4 80o C Ni to 11 Ni to 2 10 Cracking 3 3 | 15 16 18 19 10 21 2 ánh sáng 17 20 dpdd có vách ngan 2 5 10 Cracking Các oxit cua nito 600oC NH 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H Cl + NaOH ắắ đ C H OH + NaCl https://www.facebook.com/tailieupro/ C H OH + CuO ắắ đ CH - CH - CHO + Cu + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ CH CH CHO + O ắắắ đ CH - CH - COOH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH - CH OH ắắắắ đ CH - CH = CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH = CH + HCl ắắ đ CH - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH - CH + NaOH ắắ đ CH - CH - CH + NaCl https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl OH https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH - CH + CuO ắắ đ CH - C - CH + Cu + H O https://www.facebook.com/tailieupro O OH https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr C H ¾¾¾¾ ®C H + C H https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 22 23 to loãng t 3 o 2 Mn2+ 24 25 3 2 H2 SO4 ( d ) 180o C 2 2 3 | 26 to 3 | loãng 3 | 27 to | 3 28 Cracking 29 12 16 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ ổ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH - CH = CH ắắắ đ ỗ - CH - CH - ữ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ ç CH ÷ è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ ỉ https://www.facebook.com/tailieupro/ ỗ ữ CH - CH - CH - CH ắắắđ ỗ CH = C - CH = CH ữ + H https://www.facebook.com/tailieupro/ ỗ ữ ỗ ữ CH CH ố ứ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ ổ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH = C - CH = CH ắắắ đ ỗ -CH - C = CH - CH - ữ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ ỗ ữ CH CH ố ứ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH - CH - CH ắắắđ CH - C = CH - CH + H https://www.facebook.com/tailieupro CH CH https://www.facebook.com/tailieupro ổ CH ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro nCH - C = CH ắắắ đ ỗ - C - CH - ữ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro ỗ CH CH ữ CH CH è ø https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr xt ,t o 2 | 30 31 n Dehidro | 2 | 3 n 32 xt ,t o p | 2 | 3 n 33 Dehidro | 3 | 3 3 34 | xt ,t o p | | | | 3 n BÀI TẬP VỀ ANKIEN www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ HO - CH - CH - COONa + NaOH ắắ đ CH - CH - OH + Na CO https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H OH ắắắđ CH = CH - CH = CH + 2H O + H https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + Br ắắ đ CH - CH - CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro Br Br https://www.facebook.com/tailieupro CH = CH - CH = CH + Br ắắ đ CH - CH = CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro Br Br https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro CH = CH - CH = CH + Br ắắ đ CH - CH - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro Br Br Br Br https://www.facebook.com/tailieupr nCH = CH - CH = CH + 2Br ắắđ[ -CH - CH = CH - CH -] https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr to 2 2 Al2O3 450o C 2 2 2 2 | 2 | | 2 2 2 | hay 2 2 | | | | Na 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên n Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - C º CH + H ắắđ CH = CH - CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ 2CH CH ắắắắắ đ CH = CH - C º CH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ (C H O ) + nH O ắắđ nC H O C H O ắắắắ đ 2C H OH + 2CO https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H OH ắắắđ CH = CH - CH = CH + 2H O + H ­ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH = CH - CH = CH ắắđ[ -CH - CH = CH - CH -] https://www.facebook.com/tailieupro/ ổ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH = CH ắắắ đ ỗ -CH = CH ữ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro ỗ CH = CH CH = CH ÷ø è https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro 2CH = CH - COONa + H O ắắắ đ CH = CH - CH = CH + NaOH + 2CO ­ + H ­ https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Pd 2 CuCl , NH 4Cl 2 2 Phương trình 8, 9, 10, 11, 12, 13 bạn tự viết H+ 14 10 n 12 men ruou 15 16 17 12 Al2O3 450o C 5 2 2 Na to 2 to , p xt | 2 | 18 n n 19 dpdd 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + Br ắắắđ CH - CH - CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ Br https://www.facebook.com/tailieupro/ Br https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + Br ắắắđ CH - CH = CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ Br Br https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + Br ¾¾ ® CH - CH = CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ Br Br Br Br https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH - CH - CH ắắ đ CH = C - CH = CH + 2H https://www.facebook.com/tailieupro CH CH https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 20 cong 1,2 2 2 | | Theo tỉ lệ : cong 1,4 2 2 | | Theo tỉ lệ : 2 2 | | | | Theo tỉ lệ : 21 | 3 2 | www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều ti liu hn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ ổ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH = C - CH = CH ắắắ đ ç -CH - C = CH - CH - ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ ç ÷ CH CH è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl ổ ổ https://www.facebook.com/tailieupro/ ỗ ữ ỗ ữ ç -CH - C = CH - CH - ÷ + nHCl ắắ đ ỗ -CH - C - CH - CH - ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ ỗ ữ ỗ ữ ỗ ữ ỗ ữ CH CH ố ứ ố ứ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H ắắắắ đC H + C H https://www.facebook.com/tailieupro/ ổ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH - CH = CH ắắ đ ỗ - CH - CH - ữ ỗ ữ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ è CH ø https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 22 to , p xt | 2 | 3 n 23 | 2 | | n Cracking 24 12 25 6 | n BÀI TẬP VỀ ANKIN www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên n Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ O O https://www.facebook.com/tailieupro/ Na - O - C - C - O - Na + NaOH ắắắ đ H + Na CO https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C + H ắắắđ C H https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H ắắắắắ đ CH = CH - C CH https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + H ắắđ C H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H OH ắắắắ đC H + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ CH CHO + H ắắđ C H OH C H + H O ắắắđ CH CHO https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + [O] ắắắắ đ HOOC - COOH https://www.facebook.com/tailieupro/ 3C H + 8KMnO + 4H O ắắ đ (COOH ) + 8MnO + 8KOH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH º CH + HCl ¾¾ ® CH - CHCl https://www.facebook.com/tailieupro CH - CHCl ¾¾¾¾® CH º CH + HCl https://www.facebook.com/tailieupro AgC º CAg + 2HCl ắắ đ HC CH + AgCl HC CH + Ag O ắắắ đ AgC º CAg + H O https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro HC º CH + éë Ag ( NH ) ùû OH ¾¾ ® AgC º CAg + NH + H O https://www.facebook.com/tailieupro 2C H ắắắ đC H https://www.facebook.com/tailieupro 2CH ắắắắắ ® C H + 3H https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr voi toi to 2 3000o C 2 2 CuCl2 , NH4Cl 100o C Pd 5 H SO4 ( d ) 180o C 2 2 4 Ni 2 2 HgSO4 80o C ddKMnO4 Hoaëc 2 10 2 2 KOH / ruou 11 12 NH Hoaëc + - 13 14 2 600o C C làm lanh nhanh 1500oC 6 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H Br + 2Zn ắắ đ C H ­ +2ZnBr https://www.facebook.com/tailieupro/ CH º CH + H O ắắắắ đ CH CHO https://www.facebook.com/tailieupro/ CH CHO + O ắắắ đ CH COOH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH COOH + CH CH ắắ đ CH COOCH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ ổ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH COOCH = CH ắắắ đ ỗ - CH - CH - ữ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro/ ỗ OCOCH ữ ố ứ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro ổ ổ ỗ ữ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro ỗ - CH - CH - ữ + nNaOH ắắ đ nCH COONa + ỗ - CH - CH - ữ ỗ ữ ỗ ữ ỗ ữ ỗ ữ https://www.facebook.com/tailieupro ố OH ứ ố OCOCH ứ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro CaCO ắắắ đ CaO + CO https://www.facebook.com/tailieupr CaO + 3C ắắắđ CaC + CO https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr to 15 2 HgSO4 60-80o C 16 2 Mn2+ 17 18 19 3 to , p 2 | n 20 | 3 | n n 900o C 21 2000o C 22 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Al + 3C ắắ đ Al C https://www.facebook.com/tailieupro/ Al C + 6H SO ắắ đ 3CH + Al ( SO ) https://www.facebook.com/tailieupro/ Al ( SO ) + NaOH ắắ đ Al ( OH ) ¯ +3Na SO https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ NaAlO + H O NaOH + Al ( OH ) Al + HCl ắắ đ AlCl + 3H https://www.facebook.com/tailieupro/ AlCl + 3NH + 3H O ắắ đ Al ( OH ) ¯ +3NH Cl https://www.facebook.com/tailieupro Al ( OH ) ắắ đ Al O + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro Al O + NaOH ắắ đ NaAlO + H O https://www.facebook.com/tailieupro Al + 3S ắắ đ Al S https://www.facebook.com/tailieupro Al S + 6H O ắắ đ Al ( OH ) ¯ +3H S ­ https://www.facebook.com/tailieupro Al ( OH ) + Ba ( OH ) ắắ đ Ba ( AlO ) + 4H O Al + Ba ( OH ) + 2H O ắắ đ Ba ( AlO ) + 3H ­ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr Al + O ắắ đ Al O https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr to 4 3 4 4 vùa du 4 2 3 2 to 12 3 2 to 10 11 3 3 2 13 2 2 2 to 14 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Al O ắắắđ Al + O https://www.facebook.com/tailieupro/ Al O + Ba ( OH ) ắắ đ Ba ( AlO ) + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Al + NaOH + H O ắắ đ NaAlO + 3H https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Al O ắắắđ Al + O https://www.facebook.com/tailieupro/ Al + Ca ( OH ) + 2H O ắắ đ Ca ( AlO ) + 3H ­ https://www.facebook.com/tailieupro/ Ca ( AlO ) + 2HCl + 2H O ắắ đ Al ( OH ) ¯ +CaCl https://www.facebook.com/tailieupro/ Al ( OH ) + 3HCl ¾¾ ® AlCl + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro/ AlCl + AgNO ¾¾ ® Al ( NO ) + AgCl ¯ 3Mg + AlCl ắắ đ Al + 3MgCl https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro 2Zn + O ắắ đ 2ZnO https://www.facebook.com/tailieupro Zn + H O ắắ đ ZnO + H https://www.facebook.com/tailieupro ZnO + NaOH ắắ đ Na ZnO + H O https://www.facebook.com/tailieupro Na ZnO + 2HCl ắắ đ Zn ( OH ) ¯ +2 NaCl https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr Zn ( OH ) + NH ắắ đ ộở Zn ( NH ) ùû ( OH ) https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 15 16 2 dpnc Na3 AlF6 3 2 17 18 2 2 dpnc Na3 AlF6 19 2 20 2 21 2 23 3 22 2 3 to 24 to Hoaëc 25 26 2 vùa du 2 27 28 3 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Zn + NaOH ¾¾ ® Na ZnO + H ­ https://www.facebook.com/tailieupro/ Zn + NH OH ắắ đ ộở Zn ( NH ) ựỷ ( OH ) + H ­ +2H O https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ 4Cr + 3O ắắ đ 2Cr O https://www.facebook.com/tailieupro/ Cr O + NaOH ắắ đ NaCrO + H O NaCrO + CO + 2H O ắắ đ Cr ( OH ) ¯ + NaHCO https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ 2Cr ( OH ) ắắ đ Cr O + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Cr O + Al ắắ đ Al O + 2Cr https://www.facebook.com/tailieupro Cr ( OH ) + 3HCl ¾¾ ® CrCl + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro 2Cr + 3Cl ¾¾ ® 2CrCl https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 29 2 30 2 to 31 32 2 3 2 33 2 3 34 to 35 3 to 36 37 3 3 to 38 BAØI TẬP VỀ SẮT VÀ ĐỒNG www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe O + H ¾¾¾ ® FeO + H O Fe O + CO ắắắ đ FeO + CO https://www.facebook.com/tailieupro/ FeO + O ắắ đ Fe O https://www.facebook.com/tailieupro/ 3Fe O + CO ắắ đ Fe O + CO https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe O + CO ắắ đ 3FeO + CO https://www.facebook.com/tailieupro Fe O + 8HCl ắắ đ FeCl + FeCl + H O https://www.facebook.com/tailieupro Fe O + 4H SO ¾¾ ® FeSO + Fe ( SO ) + 4H O https://www.facebook.com/tailieupro 3Fe O + 28HNO ắắ đ 9Fe ( NO ) + NO + 14H O https://www.facebook.com/tailieupro Fe + O + nH O ắắ đ Fe O nH O https://www.facebook.com/tailieupro Fe O + 3H ắắ đ Fe + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro Fe O + 3CO ¾¾ ® Fe + 3CO ­ https://www.facebook.com/tailieupr Fe O + Al ắắ đ Fe + Al O https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 500o C 2 500o C Hoaëc to 2 3 to 3 to 4 2 Hoaëc 4 4loãng 2 3 2 2 to Hoaëc 2 t o to Hoaëc 3 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liu hn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ FeO + H ắắ đ Fe + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ FeO + CO ắắ đ Fe + CO https://www.facebook.com/tailieupro/ 3FeO + Al ắắ đ 3Fe + Al O https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe + H O ắắắđ FeO + H https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe O + HCl ắắ đ FeCl + 3H O Fe O + 3H SO ¾¾ ® Fe ( SO ) + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe O + 6HNO ắắ đ 2Fe ( NO ) + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 2Fe ( OH ) ắắ đ Fe O + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 4Fe + 3K éë Fe ( CN ) ựỷ ắắ đ Fe ộở Fe ( CN ) ùû + 12K https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe ( OH ) + 3HCl ắắ đ FeCl + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe + 3OH ắắ đ Fe ( OH ) https://www.facebook.com/tailieupro/ 4Fe ( OH ) + O + 2H O ¾¾ ® 4Fe ( OH ) ¯ https://www.facebook.com/tailieupro FeCl + Cl ắắ đ FeCl https://www.facebook.com/tailieupro 3Fe ( NO ) + 4HNO ắắ đ 3Fe ( NO ) + NO ­ +2H O https://www.facebook.com/tailieupro 2FeSO + 2H SO (d ) ắắ đ Fe ( SO ) + SO +2H O https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro 10 FeSO + KMnO + 8H SO ắắ đ 5Fe ( SO ) + K SO + 2MnSO + 8H O https://www.facebook.com/tailieupro 6FeSO + K Cr O + H SO ắắ đ 3Fe (SO ) + K SO + Cr ( SO ) + 7H O FeCl + Cu ắắ đ FeCl + CuCl https://www.facebook.com/tailieupr FeCl + KI ắắ đ FeCl + KCl + I https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr to 2 to Hoaëc to Hoaëc >570o C 10 11 2 3 Hoaëc Hoaëc 2 4 3 3 to 12 3 3+ + 13 14 3 3+ - 15 16 17 2 2 3 Hoaëc 3lỗng 3 Hoặc to 4 Hoaëc 4 2 2 4 Hoaëc 18 2 Hoaëc 4 3 4 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ FeCl + H S ¾¾ ® FeCl + HCl + S https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe ( OH ) + 2HCl ắắ đ FeCl + 2H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe + 2OH ắắ đ Fe ( OH ) ¯ https://www.facebook.com/tailieupro/ 3Fe + 2K éë Fe ( CN ) ựỷ ắắ đ Fe ộở Fe ( CN ) ùû + 6K https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe ( OH ) ¾¾¾¾¾¾ ® FeO + H O FeO + HCl ¾¾ ® FeCl + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ FeO + H SO ¾¾ ® FeSO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ FeS + 11O ắắ đ Fe O + 8SO https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro Cu + HCl + O ắắ đ CuCl + H O https://www.facebook.com/tailieupro Cu + HgCl ắắ đ CuCl + Hg https://www.facebook.com/tailieupro Cu + O ắắ đ CuO https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Hoaëc 19 2 2 2+ - 20 2+ + 21 6 to khơng có khơng khí 22 23 2 Hoặc 4lỗng to 24 2 2 25 Hoaëc 2 2 to 26 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CuO + HCl ắắ đ CuCl + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Cu + H SO (d ) ắắ đ CuSO + SO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ CuSO + BaCl ¾¾ ® BaSO ¯ +CuCl https://www.facebook.com/tailieupro/ CuCl + NH ¾¾ ® Cu ( NH ) Cl CuSO + NaOH ¾¾ ® Cu ( OH ) + Na SO https://www.facebook.com/tailieupro/ Cu ( OH ) + 2HCl ắắ đ CuCl + 2H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Cu ( OH ) + 4NH ¾¾ ® éëCu ( NH ) ùû (OH ) https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro HCl ắắ đ H + Cl 2HCl + O ắắ đ Cl + O + H O https://www.facebook.com/tailieupro HCl + Na O ¾¾ ® NaCl + Cl + H O https://www.facebook.com/tailieupro HCl + PbO ắắ đ PbCl + Cl + H O https://www.facebook.com/tailieupro Cl + H ắắ đ HCl https://www.facebook.com/tailieupr KMnO + 16 HCl ắắ đ 5Cl + KCl + MnCl + H O https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 27 2 to 28 4 29 30 31 2 4 2 32 33 2 4 BÀI TẬP VỀ NHÓM HALOGEN to Hoặc Hoaëc 2 Hoaëc 2 2 2 2 2 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ K Cr O + 14 HCl ắắ đ 3Cl + 2CrCl + KCl + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ HCl + O ắắắđ 2Cl + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ MnO + HCl ¾¾ ® MnCl + Cl + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ KCl + H SO + MnO ắắ đ K SO + MnCl + Cl + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe + 3Cl ắắ đ FeCl https://www.facebook.com/tailieupro/ FeCl + Fe ắắ đ 3FeCl FeCl + Cu ắắ đ CuCl + FeCl https://www.facebook.com/tailieupro/ FeCl + Cl ắắ đ FeCl https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl + KOH ắắ đ KCl + KClO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 3KClO ắắ đ KCl + KClO https://www.facebook.com/tailieupro/ KClO ắắắắ đ KCl + 3O https://www.facebook.com/tailieupro/ 3Cl + KOH ắắ đ 5KCl + KClO + 3H O KCl + 3H O ắắắắ đ KClO + 3H https://www.facebook.com/tailieupro CaCl ắắắ đ Ca + Cl https://www.facebook.com/tailieupro CaCl + 2H O ắắắ đ H +Ca ( OH ) + Cl https://www.facebook.com/tailieupro Ca ( ClO ) ắắ đCaCl + O https://www.facebook.com/tailieupro Cl + 2Ca ( OH ) ¾¾ ® CaCl + Ca ( ClO ) + 2H O https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 2 400o C 2 2 2 Hoaëc 2 2 to Hoaëc 10 3 2 2 2 to 11 12 t o , MnO2 to 13 dd diên phân có xúc tác Hoaëc dpnc 14 dpdd Hoaëc 2 2 to 15 16 2 2 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ KCl ắắắ đ K + Cl https://www.facebook.com/tailieupro/ KCl + H O ắắắắắ đ KOH + H + Cl https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl + NaBr ¾¾ ® NaCl + Br https://www.facebook.com/tailieupro/ Br + NaI ắắ đ NaBr + I https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe + 3Cl ắắ đ FeCl 2FeCl + 3Ba ( OH ) ắắ đ 3BaCl + 2Fe ( OH ) https://www.facebook.com/tailieupro/ BaCl + Na SO ắắ đ BaSO +2 NaCl https://www.facebook.com/tailieupro/ NaCl ắắắ đ Na + Cl https://www.facebook.com/tailieupro/ NaCl + H O ắắắắắ đ NaOH + H + Cl https://www.facebook.com/tailieupro/ 3Cl + KOH ắắ đ 5KCl + KClO + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 2KClO ắắắ đ KCl + 3O https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro Cl + KI ắắ đ KCl + I https://www.facebook.com/tailieupro H +I 2HI HI + Cl ắắ đ HCl + I https://www.facebook.com/tailieupro HCl + KOH ắắ đ KCl + H O https://www.facebook.com/tailieupro KCl ắắắ đ K + Cl https://www.facebook.com/tailieupro KCl + H O ắắắắắ đ KOH + H + Cl https://www.facebook.com/tailieupro 4Cl + H S + H O ắắ đ H SO + 8HCl https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr dpnc 17 Hoaëc 18 19 dpdd có màng ngan 2 2 to 20 21 3 22 2 2 4 dpnc 23 2 Hoaëc dpdd có màng ngan 2 to 24 dd 26 27 to MnO2 25 2 2 28 2 29 dpnc 30 2 dpdd có màng ngan Hoặc 31 2 2 BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI - LƯU HUỲNH www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ S + H ắắ đH S https://www.facebook.com/tailieupro/ S + O ắắ đ SO https://www.facebook.com/tailieupro/ SO + H S ắắ đ H O + 3S SO + Br + H O ắắ đ H SO + HBr https://www.facebook.com/tailieupro/ Fe + S ắắ đ FeS https://www.facebook.com/tailieupro/ FeS + H SO ắắ đ FeSO + H S https://www.facebook.com/tailieupro/ FeS + HBr ắắ đ H S + FeBr https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro FeS + 11O ¾¾ ® 8SO + Fe O https://www.facebook.com/tailieupro 2SO + O SO https://www.facebook.com/tailieupro SO + Cl + H O ắắ đ HCl + H SO SO + H O ắắ đ H SO https://www.facebook.com/tailieupr H SO + S ắắ đ 3SO +2 H O https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr to 2 to 2 2 2 2 4 Hoaëc 2 2 2 V2O5 2 10 11 dd 400o C 2 4 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ H SO + H S ắắ đ SO ­ +2 H O + S ¯ https://www.facebook.com/tailieupro/ H SO + Cu ắắ đ CuSO + SO +2 H O https://www.facebook.com/tailieupro/ H SO + C ¾¾ ® CO + 2SO ­ +2 H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 5H SO + P ắắ đ H PO + 5SO ­ +2 H O SO + NaOH ¾¾ ® Na SO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 3Na SO + KMnO + H O ắắ đ 2MnO + 3Na SO + KOH https://www.facebook.com/tailieupro/ Na SO + H SO ¾¾ ® Na SO + H O + SO ­ https://www.facebook.com/tailieupro/ Na SO ắắ đ Na S + 3Na SO https://www.facebook.com/tailieupro/ Na SO + BaCl ắắ đ NaCl + BaSO NaCl + AgNO ắắ đ NaNO + AgCl https://www.facebook.com/tailieupro/ FeS + HCl ắắ đ H S ­ + FeCl https://www.facebook.com/tailieupro/ H S + 4Cl + H O ắắ đ H SO + 8HCl https://www.facebook.com/tailieupro/ HCl + MnO ắắ đ MnCl + Cl +2 H O https://www.facebook.com/tailieupro 16 HCl + KMnO ¾¾ ® MnCl + 5Cl + KCl + H O https://www.facebook.com/tailieupro 14 HCl + K Cr O ¾¾ ® 3Cl + 2CrCl + KCl + H O https://www.facebook.com/tailieupro 3Cl + KOH ắắ đ 5KCl + KClO + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro 2KClO ắắắ đ 2KCl + 3O ­ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Hoaëc Hoaëc 2 4 dd 2 dd Hoaëc 2 2 2 o 13 o t Hoaëc dd t Hoaëc 12 2 2 4 2 to Hoaëc 14 2 15 3 18 2 4 16 17 2 2 2 2 Hoaëc 2 Hoaëc 19 20 t dd MnO2 to o 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ FeS + HCl ắắ đ FeCl + H S ­ https://www.facebook.com/tailieupro/ H S + Cl ¾¾ ® S ¯ +2 HCl H SO + H S ¾¾ ® SO + H O + S ¯ https://www.facebook.com/tailieupro/ H S + 4Cl + H O ¾¾ ® H SO + 8HCl https://www.facebook.com/tailieupro/ H S + H SO ắắ đ SO + H O + S https://www.facebook.com/tailieupro/ H S + 3O ắắ đ 2SO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ S + HNO ¾¾ ® H SO + NO ­ +2 H O NO + H O ắắ đ HNO + NO https://www.facebook.com/tailieupro/ NO + H O + O ¾¾ ® HNO https://www.facebook.com/tailieupro H SO + Cu ¾¾ ® CuSO + SO ­ +2 H O https://www.facebook.com/tailieupro H SO + CuO ắắ đ H O + CuSO https://www.facebook.com/tailieupro H SO + Cu (OH ) ắắ đ CuSO + H O CuSO + Ba( NO ) ¾¾ ® BaSO ¯ +Cu ( NO ) https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro Cu ( NO ) ắắ đ CuO + NO ­ + O ­ https://www.facebook.com/tailieupro SO + Br + H O ắắ đ H SO + HBr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 21 22 2 Hoaëc 23 24 2 2 Hoaëc 2 2 2 Hoaëc 2 dd 26 2 25 27 2 2 to dd Hoaëc Hoaëc 28 2 4 2 to 29 30 2 2 2 BÀI TẬP VỀ NITƠ VÀ PHOTPHO www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ NO + O + H O ắắ đ HNO https://www.facebook.com/tailieupro/ 5HNO + 3P + H O ắắ đ 3H PO + NO ­ 3Ca + H PO ¾¾ ® Ca ( PO ) + 3H ­ https://www.facebook.com/tailieupro/ Ca ( PO ) + H SO ắắ đ 2CaSO ¯ +Ca ( H PO ) https://www.facebook.com/tailieupro/ Ca ( PO ) + +4 H PO ắắ đ 3Ca( H PO ) https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ NH NO + H SO (d ) ắắ đ( NH ) SO + HNO NH NO ắắắđ N + O + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ NH NO + NaOH ¾¾ ® NaNO + NH ­ + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ NH + 5O ắắắ đ NO + H O https://www.facebook.com/tailieupro NH + 3O ắắ đ N + 6H O https://www.facebook.com/tailieupro N +O NO https://www.facebook.com/tailieupro NO + O NO NO + H O ắắ đ HNO + NO https://www.facebook.com/tailieupro NO + O + H O ắắ đ HNO https://www.facebook.com/tailieupro 10 Al + 36HNO ắắ đ10 Al ( NO ) + 3N + 18H O https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 2 3 3 4 Hoaëc 3 4 2 4 4 4 to 4 4 200o C t 2 o 3 850o C Pt ,t o 2 2 o 3000 C 10 2 11 12 Hoaëc 13 2 3 3 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ N +H NH https://www.facebook.com/tailieupro/ NH + 3O ¾¾ ® N + 6H O https://www.facebook.com/tailieupro/ NH + 5O ắắắ đ NO + 6H O https://www.facebook.com/tailieupro/ NH + H O ắắ đ NH OH https://www.facebook.com/tailieupro/ NH OH ¾¾ ® NH + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ NH OH + HCl ắắ đ NH Cl + H O NH Cl + NaOH ắắ đ NaCl + NH + H O https://www.facebook.com/tailieupro NH + HNO ắắ đ NH NO https://www.facebook.com/tailieupro NH NO ắắắ đ N + O + 2H O https://www.facebook.com/tailieupro NH NO ắắắđ N O + H O https://www.facebook.com/tailieupro N +O NO https://www.facebook.com/tailieupro NO + O NO https://www.facebook.com/tailieupro NO + H O ¾¾ ® HNO + NO https://www.facebook.com/tailieupr Cu + HNO ắắ đ Cu ( NO ) + NO + H O https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 400o C 14 2 15 16 17 Fe 850o C Pt 2 to 18 19 4 to 20 21 3 350o C 22 2 200o C 23 2 3000o C 24 2 25 26 27 2 2 3 dd 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Al + HNO ¾¾ ® Al ( NO ) + 3NO + 3H O https://www.facebook.com/tailieupro/ HNO + Cu (OH ) ắắ đ Cu ( NO ) + H O Cu ( NO ) + KOH ắắ đ Cu (OH ) +2 KNO https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ KNO ắắ đ KNO + O https://www.facebook.com/tailieupro/ NO + KOH ¾¾ ® KNO + KNO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Hoaëc 28 29 3 2 3 2 2 to 30 31 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên ... https://www.facebook.com/tailieupr 3 2 1500o C làm lanh nhanh 600o C C 12 6 6 6 10 11 12 6 13 12 Pd 300o C 2 6 Ni to 12 bot Fe AlCl3 ddKMnO4 to 3 6 5 ( tinh th ) vôi to (r ) 6 s' Pd 300o C 6 6 www.facebook.com/tailieupro... https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr + Hoặc + 10 11 (Màu trắng) 12 6 BÀI TẬP VỀ AMIN 1500o C làm lanh nhanh 2 6 Hay 600o C C 2 6 H SO4 ( d ) 6 5 2 2 2 to Hay 2 + 3 6 www.facebook.com/tailieupro... CHO + éë Ag ( NH ) ựỷ OH ắắ đ C H CH - COONH + 3NH + Ag ¯ + https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro 2C H CH - COONH + H SO ắắ đ 2C H CH COOH + ( NH ) SO https://www.facebook.com/tailieupro
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy ngọc anh ( tất cả các phản ứng hóa học ) , Thầy ngọc anh ( tất cả các phản ứng hóa học )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay