LÝ THUYẾT ôn THI đh môn hóa

101 34 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:44

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY& KĨ THUẬT ƠN TỔNG LỰC http://www.tailieupro.com/ TỒN TẬP LÍ THUYẾT HĨA HỌC THI ĐẠI HỌC http://www.tailieupro.com/ ( 250K– Bạn đọc liên hệ : 01629159224 Hoặc face : http://www.tailieupro.com/ https://www.facebook.com/groups/210136082530524/) FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 -Ad:DongHuuLee - http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ HĨA HỌC VƠ CƠ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ PHẦN KĨ THUẬT TỔNG ƠN TẬP LÍ THUYẾT HĨA HỌC http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bài Trường hợp sau không xảy phản ứng hoá học? A Cho Fe vào dung dịch H2SO4 lỗng, nguội B Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 C Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2 D Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 ( Trích câu – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Cần biết → Muối (min) + H2 ↑ • Kim loại trước Pb + HCl , H2SO4(lỗng)  Phản ứng ln xảy HCl H2SO4(lỗng) nóng hay nguội Khái niệm nóng nguội có tác dụng HNO3 H2SO4 đặc • Hợp chất Fe2+ vừa chất khử vừa chất oxi hóa ( +2 số oxi hóa trung gian sắt), tính chất bộc lộ phụ thuộc vào đối tác phản ứng ⇒ gặp Cl2( chất oxi hóa mạnh) FeCl2 chất khử,nên có phản ứng : FeCl2 + Cl2  → FeCl3 • Axit + Muối  →  → Muoi moi + A.moi i Muoi ↓ ⋅ Axit moi la axit yeu i Axit  ⋅ Axit moi ↑ axit ban dau la axit manh va khong ↑  • Các muối sunfua kim loại từ Na đến trước Pb tan tốt axit HCl H2SO4 lỗng, muối sunfua kim loại từ Pb trở sau : PbS; CuS; Ag2S khơng tan HCl, H2SO4lỗng ( tác dụng với HNO3 H2SO4 đặc).Ví dụ: → FeCl2+ H2S ↑ FeS + HCl  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CuS + HCl  → CuCl2 + H2S ↑ → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O CuS + HNO3  ( phản ứng xảy theo hướng oxi hóa – khử) - - - Bài giải  → FeSO4 + H2 Loại A : Fe + H2SO4 (lỗng, nguội) Loại B vì: FeCl2 + Cl2  → FeCl3 Loại C : CuCl2 + H2S  → CuS ↓ + HCl ⇒ Chọn D : H2S + FeCl2  → FeS + HCl ( Do không thõa mãn điều kiện phản ứng muối + axit nêu trên: FeS tan HCl) Bài Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A I, II III B I, II IV C I, III IV D II, III IV ( Trích câu – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Cần biết • Khi cho kim hai kim loại (KL-KL) kim loại phi kim ( KL-PK) tiếp xúc ( trực tiếp gián tiếp thông qua dây dẫn) nằm dung dịch chất điện li ( mơi trường khơng khí ẩm) xảy tượng ăn mòn điện hóa • Trong tượng ăn mòn điện hóa: - mơi trường điện li, giữ vai trò chứa chất oxi hóa mơi trường để ion kim loại mạnh tan vào ) - kim loại mạnh hơn( người ta quy ước cực âm hay catot) bị ăn mòn : cho e biến thành ion kim loại tan vào môi trường điện li ⇒ catot (kim loại mạnh )xảy q trình oxi hóa - kim loại yếu ( gọi anot) khơng bị ăn mòn mà ‘’kho’’ chứa e kim loại mạnh chuyển sang, chất oxi hóa từ mơi trường nhận e kim loại mạnh ⇒ anot xảy trình khử • Đặc điểm ăn mòn điện hóa: Tạo dòng điện chiều suốt q trình ăn mòn điện hóa electron kim loại mạnh di chuyển liên tục có hướng từ kim loại mạnh sang kim loại yếu từ kim loại yếu vào chất oxi hóa nằm dung dịch chất điện li http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bài giải Theo phân tích ⇒ Fe muốn bị ăn mòn trước cặp Fe phải kim loại mạnh ⇒ (I); (III); (IV) ⇒ Chọn C Bài Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo dung dịch A B C D ( Trích câu – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Tóm tắt tốn :   Na2O i   Al2O3  Cu i   FeCl3 + H 2O có hh rắn ( số mol chất mối hh nhau)   → thu dd i BaCl2  CuSO    Ba i   NaHCO3 Số hỗn hợp thỏa mãn = ? Cần biết • Oxit kim loại tan nước bao gồm oxit kim loại kiềm oxit kim loại kiềm thổ.Cụ thể: Li2O, Na2O,K2O,CaO,BaO,SrO M2O + H2O  → 2M(OH)n • Oxit kim loại tan đươc dung dịch bazơ gồm oxit tan nước nêu + oxit lưỡng tính Cụ thể gồm :( Li2O, Na2O,K2O,CaO,BaO,SrO) + ( Al2O3 + ZnO + Cr2O3) M2O + H2O  → 2M(OH)n http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ M2On +(8-2n) OH-  → 2MO2(4-n)- +(4-n) H2O • Các kim loại ( khơng tan nước) từ Cu trở trước có khả kéo muối Fe3+ muối Fe2+ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bài giải Theo phân tích ⇒ Đáp án C Bài Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch HCl loãng là: A AgNO3, (NH4)2CO3, CuS B Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO C FeS, BaSO4, KOH D KNO3, CaCO3, Fe(OH)3 ( Trích câu 14 – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Cần biết Axit tác dụng với muối → Muối + axit ( yếu) i Muối + Axit (mạnh)  Ngoại lệ: Các muối sunfua kim loại tử Pb trở sau không tan không tác dụng với Axit HCl H2SO4 loãng ( hai axit mạnh hay gặp).Tuy nhiên, muối tác dụng tyan A.Loại ( H2SO4 đặc ,HNO3) chứa S2- chất khử mạnhh Ví dụ: → Cu(NO3)2 + SO2 + NO2 + H2O CuS + HNO3  i Muối + Axit mạnh, không bay ( H2SO4)  → Muối + axit mạnh , ↑ (HCl,HNO3) i Muối Fe2+,Cu+, S2-,S-1 + A.Loại  → Mn+(max) + SPK + H2O i Muối Fe3+, S2- + A.loại ( HI)  → Fe2+ + S + I2 + H2O DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ i BaSO4 PbSO4 hai muối không tan axit Axit + Oxit kim loại i Luật chung: → Muối + H2O Oxit kim loại + axit  i Ngoại lệ : - FeO, Fe3O4,FexOy ,Cu2O,CrO + A.loại  → Mn+(max) + SPK + H2O 2+ - Fe3O4 + HI  → Fe + I2 ↓ + H2O 3.Axit + Bazơ i Luật chung: Axit + bazơ  → Muối + H2O i Ngoại lệ - Fe(OH)2, Cr(OH)2 + A.loại  → Mn+(max) + SPK + H2O - NH3 amin CxHyN + Axit  → muối - Amin CxHyN + HNO2  → ancol ( muối điazoni) + N2 + H2O Bài giải Theo phân tích ta có : - Loại A có CuS khơng tác dụng với HCl - Loại C có BaSO4 khơng tác dụng với HCl - Loại D có KNO3 không tác dụng với HCl ⇒ chọn B Bài Cho phương trình hố học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau cân phương trình hoá học với hệ số chất số nguyên, tối giản hệ số HNO3 A 46x - 18y B 45x - 18y C 13x - 9y D 23x - 9y ( Trích câu 15 – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cần biết Khi cân phản ứng oxi hóa phức tạp ( có số oxi hóa biến số phân số), để xác định nhanh xác số e cho nhận cần lưu ý: i Tăng – nhường (e), Giảm – thu(e) i Số e cho( viết bên phải) = số oxi hóa sau – số oxi hóa trước i Số e nhận ( viết bên trái) = số oxi hóa trước – số oxi hóa sau i Nếu ngun tố thể tính khử tính oxi hóa mà có số phía nhân số vào hai vế trình cho, nhận Bài giải http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Theo phân tích ta có: 8  → × Fe3+ + × (3 − )e ×(5 x − y ) +2 y 2y ×1 x.N +5 + x.(5 − )e  → x.N x x ⇒ Đáp án A × Fe + Bài 6.Thực thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (III) Sục hỗn hợp khí NO2 O2 vào nước (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF Số thí nghiệm có phản ứng oxi hố - khử xảy A B C D (Trích Câu 5- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ – Thanh Hố Facebook :FC – HỐ HỌC VÙNG CAO 2.0 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cần biết • Trong phản ứng oxi hóa – khử ln có mặt đồng thời chất khử chất oxi hố • Tính chất số chất: Chất Tính oxi hóa SO2 Tính khử Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa KMnO4 S+4 Mn+7 Chất oxi hóa mạnh H2S Fe2O3 Tác nhân Chỉ có tính khử mạnh S-2 Fe+3 Có tính khử N+4 Chỉ có tính oxi hóa NO2 ≡ N2O3.N2O5 O2 H2SO4 đặc nóng Chỉ có tính oxi hóa mạnh Chỉ có tính oxi hóa mạnh O0 S+6 MnO2 Có tính oxi hóa mạnh Mn+4 HCl Có tính khử yếu SiO2 Có tính oxi hóa HF khơng Cl- khơng Bài giải Theo phân tích nhận thấy (V) (VI) phản ứng oxi hóa – khử khơng thõa mãn tiêu chí có đồng thời chất khử chất oxi hóa : Fe2O3 + H2SO4 (đặc)  → Fe2(SO4)3 + H2O SiO2 + HF  → SiF4 + H2O ⇒ Chọn D: (1) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (2) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (3) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ t C (4) MnO2 + 4HClđặc → MnCl2 + Cl2 + H2O Bài Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) Khi tăng nhiệt độ tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 giảm Phát biểu nói cân là: A Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Phản ứng thuận toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ D Phản ứng thuận thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ (Trích Câu 6- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cần biết • Khi hệ trạng thái cân bằng, có tác động từ bên ngồi vào cân ( thay đổi nhiệt độ nồng độ áp suất) cân bị phá vỡ dịch chuyển theo nguyên lí : chiều dịch chuyển bên cân đối lập với tác động từ bên ngồi • Các thao tác xác định chiều dịch chuyển cân - Bước 1: Xác định yếu tố bên chiều tác động vào cân ( yếu tố câu đẫn đề Ví dụ tăng nhiệt độ… yếu tố bên ngồi nhiệt độ , chiều tác động chiều tăng ) - Bước 2:Nhìn vào phản ứng thuận- nghịch đề cho xem chiều có thơng tin ngược với bước chiều dịch chuyển bên cân ( ví dụ : bên ngồi tăng nhiệt độ phương trình ta phải tìm phản ứng làm giảm nhiệt độ.) - Chú ý: bước mà khơng tìm phương trình( thuận nghịch) thỏa mãn chứng tỏ yếu tố bên ngồi bước khơng ảnh hưởng tới cân hay nói cách khác, cân khơng phụ thuộc, không bị ảnh hưởng yếu tố bước Bài giải Theo phân tích cho nhận thấy: yếu tố bên tác động lên cân tăng nhiệt độ ⇒ Bên trong, cân dịch theo chiều giảm nhiệt độ DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ – Thanh Hố Facebook :FC – HỐ HỌC VÙNG CAO 2.0 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Vì M = mhh ⇒ Khi tăng nhiệt độ , tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 giảm chứng tỏ số mol khí tăng nhh lên ( mhh ln khơng đổi bảo tồn khối lượng) Tóm lại , theo tăng nhiệt độ số mol khí tăng lên, chứng tỏ tăng nhiệt độ 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) cân bằng: A , B ,C , D dịch theo chiều nghịch  → loại A,C chiều nghịch chiều thu nhiệt ⇒ chiều thuận chiều tỏa B ,D nhiệt  → loại D Vậy ,chọn B Bài Hỗn hợp khí sau khơng tồn nhiệt độ thường? A H2 F2 B Cl2 O2 C H2S N2 D CO O2 (Trích Câu 12- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Các chất muốn tồn với hỗn hợp chúng phải khơng tương tác với • Tất halogen không tác dụng với O2 Bài giải Theo phân tích ⇒ Chọn C Bài Nung nóng cặp chất sau bình kín: (1) Fe+S(r), (2) Fe2O3+CO(k), (3) Au+O2(k), (4) Cu+Cu(NO3)2(r), (5) Cu+KNO3(r), (6) Al+NaCl(r) Các trường hợp xảy phản ứng oxi hoá kim loại là: A (1), (3), (6) B (2), (3), (4) C (1), (4), (5) D (2), (5), (6) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ (Trích Câu 14- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Oxi hóa chất lấy electron chất ⇒ chất bị oxi hóa chất khử • O2 tác dụng với hầu hết kim loại (- Au,Pt) Bài giải Theo phân tích nhận thấy: A , B ,C , D → Loại B,D - (2): Fe2O3 + CO khơng có tham gia kim loại ⇒ loại (2)  A ,C - Au không tác dụng với O2 ⇒ loại (3) → loại A Vậy chọn C Bài 10 Có phát biểu sau: (1) Lưu huỳnh, photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn [Ar]3d5 (3) Bột nhôm tự bốc cháy tiếp xúc với khí clo (4) Phèn chua có cơng thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Các phát biểu là: A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (2), (4) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ (Trích Câu 16- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • C,S P phi kim có tính oxi hóa mạnh • Cr+6 có tính oxi hóa mạnh • Phèn chua muối sunfat kép ngậm nước kali nhôm : K2SO4 Al2(SO4)3 24H2O ≡ K2Al2(SO4)4.24H2O ≡ KAl(SO4)2.12H2O Nếu thay K+ M+ = Na+, Li+, NH4+ gọi phèn nhơm ( khơng gọi phèn chua) (NH4)2SO4 Al2(SO4)3 24H2O ≡ (NH4)2Al2(SO4)4.24H2O ≡ NH4 Al(SO4)2.12H2O Li2SO4 Al2(SO4)3 24H2O ≡ Li2Al2(SO4)4.24H2O ≡ Li.Al(SO4)2.12H2O Na2SO4 Al2(SO4)3 24H2O ≡ Na2Al2(SO4)4.24H2O ≡ Na Al(SO4)2.12H2O Bài giải Theo phân tích phát biểu (4) sai : Phèn chua có cơng thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O A , B ,C , D  → loại A,B,D ⇒ Chọn C Bài 11 Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng điện tích hạt nhân A bán kính ngun tử độ âm điện tăng B bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ – Thanh Hố Facebook :FC – HỐ HỌC VÙNG CAO 2.0 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ C bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng D bán kính nguyên tử độ âm điện giảm (Trích Câu 30- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Mọi quy luật chu kỳ điện tích hạt nhân định : chu kỳ ,đi từ trái sang phải ,số lớp khơng đổi điện tích hạt nhân tăng lên làm lực hút tĩnh điện hạt nhân với e tăng lên • Hệ quả: Bán kính Độ âm điện Tính kim loại Tính phi kim Năng lượng Các đại lượng ( tính khử) ( tính oxi ion hóa hóa) Quy luật biến đổi chu ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ kỳ • Ghi chú; quy luật nhóm bán kính ngun tử định biến đổi cách đối nghịch với quy luật chu kì Bài giải Theo phân tích ⇒ chọn C: bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng Bài 12 Các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 là: A CuO, Al, Mg B Zn, Cu, Fe C MgO, Na, Ba D Zn, Ni, Sn (Trích Câu 44- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cần biết • Khác với kim loại muốn tác dụng với HCl, H2SO4 loãng phải kim loại đứng trước H , oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng theo phản ứng : + +2 y x + yH2O →xM MxOy +2y H (của HCl H2SO4 lỗng)  • Dung dịch HCl H2SO4 loãng tác dụng với kim loại trước H 2M + 2nH+(của HCl H2SO4 loãng)  → 2Mn+(min) + nH2 ↑ • Khi cho oxit kim loại vào dung dịch muối( coi hỗn hợp gồm muối H2O) có oxit kim loại kiềm ( Na2O,K2O) oxit kim loại kiềm thổ ( CaO,BaO) có phản ứng ( phản ứng với H2O dung dịch) Các oxit lại khơng có khả phản ứng Chẳng hạn ,khi cho Na2O dung dịch CuSO4 : Ban đầu : Na2O + H2O(của dd)  → 2NaOH Sau : NaOH + CuSO4  → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 Chú ý : Al2O3, ZnO ,Cr2O3 bình thường khơng phản ứng , dung dịch có mơi trường bazơ ( mơi trường có từ ban đầu tạo phản ứng khác) oxit tham gia phản ứng( với bazơ )và tan • Phản ứng kim loại khơng tan nước muối xảy theo quy tắc α Kinh nghiệm để nhớ quy tắc thường : kim loại đứng trước phản ứng với muối kim loại đứng sau Bài giải Theo phân tích ta có : A , B ,C , D → loại B - Cu không tác dụng với dung dịch HCl  A ,C , D - CuO MgO không tác dụng dược với dd AgNO3  → loại A,C ⇒ chọn D Bài 13 Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng Giá trị k A 4/7 B 1/7 C 3/14 D 3/7 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ (Trích Câu 45- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất tham gia phản ứng mà ngun tố thuộc chất khơng bị thay đổi số oxi hóa ta nói chất đóng vai trò mơi trường • Trong nhiều phản ứng oxi hóa –khử , chất vừa đóng vai trò chất khử ( chất oxi hóa) vừa đóng vai trò chất mơi trường DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ – Thanh Hố Facebook :FC – HỐ HỌC VÙNG CAO 2.0 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ • Khái niệm chất mơi trường tồn phản ứng xảy dung dịch • Để xác định chất mơi trường phản ứng oxi hóa – khử, ta thường làm bước sau : Bước : Cân phản ứng cho theo phương pháp thường dùng thăng electron ( nhiên,nên học cách cân nhẩm : tăng –tiến, Giảm –lùi, đếm nguyên tố lùi, đếm H, đếm kim loại.) - Bước : dựa vào phản ứng vừa cân được, tính số lượng phân tử chất bên trái phản ứng mà không bị thay đổi số oxi hóa ⇒ Đó số lượng phân tử đóng vai trò chất mơi trường Bài giải - Sau cân bằng, phản ứng cho trở thành : → 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O K2Cr2O7 +14HCl  - Nhìn vào phản ứng ta thấy : Trước phản ứng, có 14Cl- , sau phản ứng có 6Cl0 ⇒ có 6Cl-/14Cl- đóng vai trò chất khử ( 6Cl-1  → 3Cl20 + 6e) , 8Cl- đóng vai trò mơi trường mà 1HCl có 1Cl- nên phản ứng tổng số 14 phân tử HCl có phân tử HCl đóng vai trò chất khử , phân tử HCl đóng vai trò - mơi trường ⇒ k = = Chọn D 14 Bài 14 Trong số nguồn lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hố thạch; nguồn lượng là: A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (4) D (1), (2), (3) (Trích Câu 56- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cần biết • Khi giải phương pháp loại trừ, cần quan sát nhanh điểm giống khác đáp án để loại trừ cho nhanh Bài giải Một cách giải loại trừ : A , B ,C , D → ta thấy A,B,C có (4) ⇒ Tập chung vào phát biểu (4) thấy (4) sai ⇒ loại - Từ  A,B,C - Chọn D Bài 15 Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua lượng dư dung dịch A Pb(NO3)2 B NaHS C AgNO3 D NaOH (Trích Câu 4- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết Nguyên tắc loại bỏ tạp chất phương pháp hóa học hóa chất dùng phải thỏa mãn hai tiêu chí : -Tác dụng với tạp chất - Không tác dụng với chất cần làm Điều giống như, hóa chất muốn chọn làm thuốc cỏ phải thỏa mãn tiêu chí diệt cỏ khơng diệt lúa!!! Bài giải Theo phân tích ⇒ chọnB : → NaCl + H2S ↑ HCl(tạp chất) + NaHS  H2S + NaHS  → Không phản ứng - Loại A Pb(NO3)2 khơng tác dụng với tạp chất HCl ( không sinh chất kết tủa, chất bay chất điện li yếu) - Loại C,D tạp chất chất cần làm tác dụng : HCl + AgNO3  → AgCl ↓ + HNO3 AgNO3 + H2S  → Ag2S ↓ + HNO3 ( Các muối sunfua kim loại từ Pb sau không tan tất axit loãng) HCl + NaOH  → NaCl + H2O H2S + NaOH  → NaHS + H2O  → Na2S + H2O http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ( Loại muối tạo phụ thuộc vào tỉ lệ mol NaOH : H2S) Bài 16 Phát biểu sau không so sánh tính chất hóa học nhơm crom? A Nhơm crom bị thụ động hóa dung dịch H2SO4 đặc nguội B Nhơm có tính khử mạnh crom C Nhôm crom phản ứng với dung dịch HCl theo tỉ lệ số mol D Nhơm crom bền khơng khí nước (Trích Câu 5- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Với câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết mang tính chất liệt kê thơng tin nhiều chất phương pháp giải nhanh phương pháp loại trừ • Nguyên tắc phương pháp loại trừ tìm phương án ngược với yêu cầu đề đem bỏ ⇒ Phương án lại phương án lựa chọn ( kiến thức phương án người học khơng biết!!! ) • Cr kim loại có nhiều tính chất tương đồng với Fe Al: - Giống Fe, Cr tác dụng với HCl, H2SO4 lỗng thể hóa trị thấp( hóa trị 2), tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc,O2 thể hóa trị cao ( Hóa trị 3) - Giống Al Fe , Cr bị thụ động HNO3 H2SO4 đặc nguội - Giống Al, Cr bền không khí nước có lớp oxit bền bề mặt bảo vệ - Cr2O3 Cr(OH)3 giống Al2O3 Al(OH)3 hợp chất lưỡng tính( ý CrO oxit bazo CrO3 oxit axit) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bài giải Theo phân tích ⇒ Vì A,B,D câu ⇒ Chọn C ( Vì đề u cầu chọn câu khơng đúng) Giải thích; n → 2AlCl3 + 3H2 ⇒ HCl = 2Al + 6HCl  n Al n → CrCl2 + H2 ⇒ HCl = Cr + 2HCl  nZn Bài 17 Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa A B C D (Trích Câu 8- Mã đề 174 – ĐH khối B – 2010) Cần biết • Muối axit + Axit mạnh → Muối + axit ( Chỉ có muối hiđrosunfat khơng tham gia phản ứng này) → Muối trung hòa + H2O • Muối axit + Bazơ tan  ( phản ứng ln xảy có kim loại tạo nhiêu muối trung hòa ) • Muối axit + Muối khác  → muối ↓  Phản ứng xảy sản phẩm có chất : ↑   → ←   Chú ý : Muối hiđrosunfat có vai trò axit mạnh Ví dụ: phản ứng NaHSO4 + Na2CO3 khơng phải muối + muối mà axit mạnh ( HNaSO4 ) + Muối • Tính tan số muối quan trọng: - Tất muối axit tan - Tất muối chứa Cl tan ( - AgCl) - Tất muối chứa N tan - Tất muối chứa Na, K tan http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu L< ;< http://www.tailieupro.com/ HHHI >?@ K@ HHHI M K@ >M@ JH >?@ JH NOPRST UDVWXWWDYZ[\]WV^_`a^bWcd^be_fV^cghijklmnopq_`a^_`_rs\eb`tVqbWu?vjxYZZyjz{]do|}Wr~p UB@€F>^s http://www.tailieupro.com/ < ‚u ƒ< „u ;< Au L< >u NOPR…T UDYZ†j‡jˆ‰gZxŠj‹xŒ‰ZŽ € @u`XWz{‰g‘~p’“”•Z–k—“˜ivpj™““špZx›ijmœ˜–jx `D‰g‘s>\]WV^^s_`\]V^rsžfVž\]Ÿ>ŸV^uU ]d`DŠjjYiZ–kj™“†hs http://www.tailieupro.com/ < U€ @@U¢U€£U@@U€ŸU€ ŸU€ u ƒ< U€ @@U¢U€£U@@U€BU€Fu U € @@U¢ U€ £ @@UU€ Ÿ U€ Ÿ U€ u ;< L< U€ @@UÂUÊ@@UUBUFu http://www.tailieupro.com/ NOPRÔT ƠƯadĐjyjjxYZo|}jăâêZxôkjxpơiZưgđxpZoăpZZypăgxp^s < U c U U^c U M€ c U€ @€c ƒ< U€ c U€ M€c U€ µc U€@€c U€ U€ U@@€ U€ U€ U@@€ http://www.tailieupro.com/ ;< ¶_]·_]c`V^_]cžD_]V^cU€ U@@€ L< BU€ FMc U€ U€ @€c U€ U€ U M c U@@ http://www.tailieupro.com/ NOPRáT UDVWXWWDYZsz]dzạjx[ c ?cảfcM@ cU?@uUằẳ\V]DbẵDgZko|}j ?@ `xpjxYZjxkắZẵ]r~pxi >BCDEF ABCDEF >BCDEF BCDEF >BCDEF >BCDEF > „ >¡ >¡ >„ >„ „ ‚ A´ A > > „ > > > > A A A´ > >¡ >¡ A´ „ ‚ A > AA A > > >„ >„ > A A´ > A> A> A´ A > A´ A > > > „ < Ău < A ;< L< NOPRT DX`ẳbikđ|~poặầẩẫấoậg < Zxgiẵ]`o|}jjYiZxs]D`jyjxZ < ~pẻpgiẵ]`nẽDvph|}ggiẵ]`éẹgăv kZkmZkè CDvpè ;< ề giẵ]` o|}jjYiZxs]DẳắpjyjxZ L< Mdaẵ]`o|}jjYiZxs]D`jyjxZjméhs _^_W`fV]u kZknmZkôhôjZkè NOPRểT UDV>KWXWKbV]ễ\ế>U^ệ?>ệU\>KệìKuỉDZZưgđéyẽx>j>jKyjpkKZẵ]^s ệì ệKU^ệ?>Ku < uU\ < U^>ƯK? ƯKU\>ŸƯןu > Ÿ ;< ? ƯU^Ư× ƯU\ L< U\ ệì ệ? ệU^ NOPST ỉfV]dễvjyjhkpZmăi[ZmhănZmpZknZmpăjknZmphkĩnĩnZmôZZnZmjknZmphku Uằẳ\V]Dbẵ^VpZmZxijhkpZmxZk < Au < u ;< >u L< u NOPSíT UDVqZăvZxjxYZ[jYiZậjkhpôđgjxxyxịòỏZZkg|~jịõỏZkđigđạjxó> DVXe\]DBAFệ`kđigđạjxẽôkẽxpoigịọỏxg~pđigđạjx>?@^VƯ]dBĂFệ`D\q db\DgZX]dẳjịĩèyjZxjxYZjZpxéZhs < BFệBAFệBFrsBĂF < BFệB>FệBFrsBĂF ;< BFệBAFệBFrsBF L< BFệB>FcBAFệBFrsBĂF NOPSồT UDVWXWWDYZAUU^>ệU^UổUU^ệU>ổUU>U^cU>ảfUảfUAệUAUU^UU^ UAệU>ảfU>U>ảfu?vjxYZẽxpZyjđ{g~pđigđạjxhkƯ]doigZkăxỗ WằCDưgxg~piị>^sế < è ƒ< é ;< ê L< ë HH I NOPSRT UDVWỡ]ẳẹgDVXDẻj[M>BCFKA>BCFJHH >MABCFệDg`Dớ^sDg`V]Db`u Uỡ]ẳẹgxkyxẻjặầẩẫấẳạWDazạWDCDb < Zxoợp]Đgo>u < ZxoợpyăiYZj\Dè ;< `DẵqWDY`eùW`XWà_u L< Zxoợp]DbZoè NOPSST UDVWXWWDYZăi[AU@@cU>ổUU@@cU>ổU@@UUAcU>@U>@c UU^Ac @@UBU>FU@@cU@u?vjxYZjZxZkZxs]DV^bq_ẳẹgxgZ]dD}xkủjZ]d g|gh[ < u < Àu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 01245689   0!"#$2%&''()$*+,-./00!1!23!2*456789'4!::,%% www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu ;< >? A< B? http://www.tailieupro.com/ CDEGHI JKLMNMOKPQSTUVWXY Z \]^ _`abeef gKhi]Z ^ http://www.tailieupro.com/ jZ ]^ eeeef gKho]Z ^ jZ ZJ^ ]ZJppLqTUf gKhr]jZ Jp]Z ^ stuvwxyz{z|}w~a€MpQ‚a€dpƒY \ ^ „< …< \^kmj^mjZk? kmj[mJ^[? http://www.tailieupro.com/ ;< \^[mj[mjZk? A< \^[mj^mJ^[? CDEG†I JKL ‡qˆ MNM MK‰dY gŠp‹\^>Œ[?[Z[^m J[ZB^Zm J[Z[[^ ‹VWMMWŽLŒm JZkJ^^Zm http://www.tailieupro.com/ JW‹^ZŒ[mJZkJ^^jZ>?\‘uw‰}’“Tp”pƒ „< B? …< k? ;< >? A< [? http://www.tailieupro.com/ CDEG•I J–—‘Q˜Q˜w’“™šQ˜›`~Q˜`œuw‚qTUžŸJpmjZ JpmJX‹j^ ŒmžŸ\^ mŠpJpm‹jZ ŒJ^ ?JK ĂTUÂÊ}wÔƠuw}QƯĐƠ~ăâêQwôQơư}auuP`~Q`uw}đTY http://www.tailieupro.com/ < Xdh < XTUuwà ;< XTUuwƠàả A< ²XTU‡œuw·¥s‚ [ d [ c [ lBcJmnd k c k > [ [ > [ k > k[ > k >[ k k [ CDEGáI JKLKWKạuw}w~uyz{uÔuằQ}wSuạwăQ}ẳJkZẵj^[?JKLKắQwạyoOKPQSQ XTUuwƠàả}w~au~uƠwƠƠ}w~u}w~ÊuQQvư}ưạKWMK}w~u|Ư ?ặQvwaQạwăQ}ẳuƠ|p < ầ < >> ;< ầl A< ầ> CDEGẩI JKLMNMOKPQSQc_utuẫ~vQuwvấÂdKLY j[]^[ eBecceậfc [j^[ ‹Œ k c c c Ë [Œ[j[]B^[ ece ef [j[^B ‹[Œ k c Ë kŒ—Ì”]j[ eeef [̔kj ‹kŒ c Ï >ŒjWj^[‹ÍqLKỴWŒ]jZ>Jp‹ÍqLKỴWŒeef j[]jWJp][Z[^ ‹>Œ JNMOKPQSQ˜ÐQ˜‚ƒ „< ‹ŒĐƒ‹[Œ? …< ‹kŒĐƒ‹>Œ? ;< ẹk? A< mkẹ>? CDEHềI ểwQạwăQ`~Q`uwQƯĐƠ~ăâ}ễuƠ}}PâđƠế~t}đệTKìKẳQauỉ < XTUuw|Qs[? < XTUuwj^k? ;< XTUuws[? A< XTUuws~s[ CDEHI JKLqMNMMKdYJ[Z[mZJZ^mZJ^^ZmJZkJZ^mJZk[J^mJ[Z[[^ ÂƠQ}bĩ\ MK}}đQ`qdKWÂUWaMOKPQSQ}đtQaTUp < k? < B? ;< ? A< >? CDEHíI jKôQQwQƯĐƠ~ăâvwằQéQ < ịNdểWMƠÊ}Ơ}uTUpQ}wệpuƠ} < ịNdểWMƠÊ}Ơ}ạwò}w~ÊuLPQuw} MTUÂễQw Wd ;< ịNdểWMƠÊ}Ơ}ạwò}w~ỏuLTQÊ A< ịNdểWMƠÊ}Ơ}ạwò}w~ÊuLTK}Ê Wd CDEHõI JKLMNMMK}ĐƠ~óƠọ}ọQzƠ}ồuzồƠQọw}zạwọQâồƠ}z~uằzƠQọw}Ơọ}uzọ}â Ơọ}Ơ}zƠQ}ằzQƠ}đồƠ}zƠọ}Qĩổuw}uÔ}wê}wƠƠạwPQSQ}đtQaQƯ < ầ < B ;< A< l CDEHGI iMMỗTUdKSus>Z>^kj[?gKMKLidNMòQ`~QuwƠàả}wệdKXauwắQwạ{ố ìKhộẫ~vQ}waờQƯẫ~uÔvwPQởQÂWTKỡX}xớĩ\sợsợạwĂKạuƠyY http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 01245689   0!"#$2%&''()$*+,-./00!1!23!2*456789'4!::,%% www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu ;< > @< A http://www.tailieupro.com/ B< C D< E FGHJJK LMOPQRSTUQVW XYYZ[\R]^RU_`abVW XYYZcdXZ YZ[efghijklmjnO^opqrsStuv ;< XewYZxcdfyhifzQRW {Y @< XyYw[xcd|i}Y ~}Z T http://www.tailieupro.com/ B< }ecdfyhifzQRWV€ D< Z {Y SQ FGHJ‚K ƒj„QR…†^_R‡^ˆ^`‰qO‰RŠr`…‹rŒTUssOr^OŒ…p€Ž>Acdj‘^RU_’r“…OVW XYYZcdZXYYZ [j”[jySTUQO•…Sr–^“snOQR—QRˆrQRˆQ‰qO‰€d ;< C @< ˜ http://www.tailieupro.com/ B< ™ D< š FG H J › K Xj k m l m m j n O q r s œ V Z YZ X Z YZ X Z }Z  fyhifzQRVZ Y}efyhifzQRržWŸs^`zQR http://www.tailieupro.com/ XZ XYYZfyhifzQRWVVRpO\^`Q_QRnOOPQĂ^`ÂÊ^RrsÔSƠsƯ^ORĐQRRU_qQ_QRnO măâj^^`êurd ;< @< ô http://www.tailieupro.com/ B< > D< FG H J K đO X ° Z }° X Z ° YZ± d m j n O Œ ² ^ ¦ R ³ ^ ` O r ^  o Op^`^TÊQ`qQROa^OàQt^ả^` http://www.tailieupro.com/ Z }XZY Z ằ ẳơ Z }XZ YZ ằ ẳơ Z }XZ YZ ºZ Y ¯°Z } °XZ °YZ ºYZ > E > A >C E E > kC > A ™C ™C > E E E ™C ¬ > ™A > ™ A w[ehx e A wã^á ẵ E A w[ehx ắ A wã^á > _WSMÔOơX[]^`^a^`SZ>}XZAYZE}ẵXZAYZdắhjnOv > > ô ;< @< > B< D< FGHJK VRpqặSaầ X>ZA ẩẵẩẩấậ>ẫ èẩẵẩẹẻẽẩ~éẩ>ẽẩCẻẽẩơẫ ềẩẵẩễếểẻẩEẩ~ểẽẩEẫ ệẩẵẽấ ẩẩậẫ ềì Ò±d ;< X>Z™× @< X>ZCYZ× B< X>Z>× D< X>ZA× FGH‚ØK XjkmlmfyhifzmjầZX}eYZSQ}ZEằXì{fyhifzmjâj^^`STUmcÊXywYZx>d ;< ì @< >ì B< Aì D< Eì FGHK jl[ắMs^opTÊStuĩíịòSỏ^`v ;< WSpRpPõsORQÂóOọ^`qồOàpORdhjmlm @< ốõsORQÂóOQRộuờsQnsORdhj[\QPQqO ổỗS^`ÂóO^ mộrQPQrOởpƯR^`^pOa^OàÔORMọ^` B< ỡỗS^`ÂóOQRộuờsQnsORdhj[\QPQqO D< XjnOởp^RớRặ^^TÊQÂdợjùhi[eh[ãkhi mộrQPQrOởp^pOa^OàÔORM^ ^TÊQ FGHK ằồbSr^`_R^^`bà^RÂÊrOQpRSQ^ờsQRpORủổổy^rOrOrOÂdkfyhifzQROR[jnu âj^^` ;< ƯR^`ORruS] @< mjóbà B< hjehjủh D< ƯR^`PQSz^RSTUQ FGHũK ốúụmjQRr^R^`rb^prOQq^Rbrb^pÂdừ^RbQrQkửụắả^`^Rrsd ;< ữụứe|e @< ữụ|eữy B< ứeựụừ|e D< ữụữyựụừ FGHỳK XjkmlmmjnOqrsW>}XZ>XYYXZEỷ|wYZxEỷZ>}XZ>XYYZỷw}ZAx>XYEìXjnO(ỹ 4âjd mjnOTỗ^`OĐ^Rdầ ;< |wYZxEì @< Z>}XZ>XYYZì B< w}ZAx>XYEì D< Z>}XZ>XYYXZEì FGHJK WSpQrQp^ýQQ^`ORQ_Rt^OVZơợjùhidổổnObospbỵRSs^^^`ýOp^` [jyQOĐbOàpORdhjjU_QRnOVZCằY>wềxìXjkề[lmfĂ^`ÂÊrOQpRSQOàpORdhjjU_QRnO XZY>ìủhmộrýdầ ;< >SbOuắh0hì @< ASbOu^1^ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 01245689   0!"#$2%&''()$*+,-./00!1!23!2*456789'4!::,%% www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu ;< >?@ABCDEFGHIEJKEJL O< PQRSTPUVPUW http://www.tailieupro.com/ XYZ\\] ^_C`CBabc_cIbJdefcgchJicjJiF`kcl`mJFnoq LdHsDbJbDEthJiBuBCvwc`xc_bywefcg z{c`c_cIbJl`mJJ`|J`}~Q€‚Ji}ƒCtt„i…† Q‡ˆU‰Šq Q{b‹xFFŒ_D~Ž~U‰U{FL‘U‰’C €Œ_defH“JH”•FH~– http://www.tailieupro.com/ —< ˜™ˆšPUQ›UŽ~@AzPQRSTQ˜UA>W œ< ˜™ˆš‡PUŽ~AzPQRSTQ˜UA@W ;< ADEFGHIwF_BCEJA>?@Ž~AzPQRSTQ˜UA@W O< PU~@AzPQRSTQUA>W http://www.tailieupro.com/ XYZ\] UQkcFĂJiÂw|Fc_EyFEBcF{bIÊC_ÔCFJbeƠc`kcez{c``Ê}~USU?@kceD{c``ÊH~ < q Đ ăUârê < q Đ ăUâ>ê http://www.tailieupro.com/ q Đ ă Uâr ê ;< O< q Đ ăUâ>ê XYZ\ơ] JcbHJsby_wBmGưđGa_l`JkJiF|c`JcF{bF`~UUPUà < ?@ABCDEFGHIwF_JAASW < ?ABCDEFGHlabl_JA>ASW http://www.tailieupro.com/ ;< AzPQRSTQ›UAAˆSW O< AzPQRSš‡ˆš›UAAˆSW XY Z \ ¶ ] ·   Q T ˜ u w J s b y _ w B m G H s ¸ ằ ẳ ắ ằ ẳ http://www.tailieupro.com/ < ãUTUkc`lH~Jl`DFaJHJc|c < ãQQẩJicgcẫwFaấcD{JiFCJ`F`ul`mJ S{Cl`mJBJF`EbFặHầ`|cJ`_wL QnL pr @ U UA>Ư > U UA>ô > @ U UA>Ư > U UA>ô > ;< ˏŒGFCJ` HÌJi H~U‰Íc`BỴD BÏccŒ_ O< …”ƒcỊC_AŽPU S~U‰ Íc` `ĨJ `•l J_FaC Š›Ð˜§@Ž~ĐÐ˜§@ €Sˆ‡›Ž~U›Q‡˜˜šˆ€Sˆ‡˜QW Û Ý Ü  XYZžƠ] o`bBÕl`³JkJiy_wƯ× ØØÙ Ú ØØØÙ qÐWÚS~– —< Š›ÐW œ< Ÿ›ÐW ;< éĐ@W O< ịSé@W XYZò] o`byBếl`JkJiệo ỉỉíỉăõỏ?ỉỏê ỉỉóĩỉăõỏ?ỉỏê ọ ỉỉồăỉõỏ?ỉỏê ổW ỗxFdefeốH~ẫF`ộwcLojJiF`kcl`mJFnc_c`ẫFốH~ < ôqờĐW < @qờĐW ;< ôqrĐW O< @qôĐW XYZở] ãQTuwJsby_wBmG}viHwcbK}sỡawcFbKHsc`_c`ớJ`Ô|cợ < ùt{Ji`ÊeciHwcbK}sỡawcFbKBvwcg < ậũGl`mJy_cc_abKbF`wBúụiHwcbK}s UzủĐqQUUQn ỡawcFbK ;< ^Ctab`g_iHwcbK}sỡawcFbKBừwF`wBú O< ềHwcbK}sỡawcFbKBvwcgBGBFớJ`c`ẫF TQS JBE`CF XYZử] ãQTuwJsby_wBmGưđBấJiợ < RUQữc_cIbJặiếDJ`ộJiJiwGUQn < o|cBếJi}c_DFJiwGUQữ`g_`ccg ứUữBJ}BCầJFớc``{FJ`mJH~ờW QựUẫF}ẻFHớ}~cBvwiCữJiJ`_wL ;< éữBJ}BCầJFớc``{FJ`mJ}~ữ`ữCH~ O< ỳFJiwGUQnữ`CầwH~ỷ~ữ`ữC UộJiBẽcFaJicIJc_JiwGUQnL S~ờ>QỹURUQnBgl0`CcgƠýEHEcFabJL XYZỵ] BCvwJsbHsBấJiF`EbA F`wGxFabJyFEtFabJic|cc`ẫFeCbJy_wệ^@?qô?q@q?q@q@? q@ĐĐq?0q@ĐĐ0 < ặcg^ô ?q@q@ S0~ẫFH1JiFớJ` < ặcgo^@q@0S~ẫFH1JiFAớJ` ;< ặcgo^@ĐĐq?qô S~Q O< ặcg^@?q@q?q@ĐĐ HsI_K XYZ2] RUQẩcSRầUQ3Q4i_JiH~ < 5ứUĐẽco_oĐ@Bu`nF{lc`ẫFìCe6e < 5ứUẫF`nonbÔCFyẩFQ~UẩFÊ UầFBc_bL ìe7Je8 FabJii_JiBuF`wBQ3W ;< 5ứUĐQ{lc`ẫFìCeã?é?ỳU?9 O< JiF` D`~zHJic_cIbJFabJii_JiBu F`wBQ3W FabJii_JiBuF`wBQ3W XYZ\] qểJ`ldiếDHe EĐ@?ữDbHI JiJ`_wLqểJ`ldF_J`b~UQ~UQU < _^t < ịĐ@t ;< Šq@t” O< ^oHt” XYZžž] ˇˆU‰šU‰QùU‰˜ÇDe`CBab`_HbiEJw_^dB”•cBCvwc`xF4l`³JkJiy_wƯ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 01245689   0!"#$2%&''()$*+,-./00!1!23!2*456789'4!::,%% www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu ;XYLMSTGH ZDE= ] http://www.tailieupro.com/ E^_`XYabcdefghAQefiedjkAMPdflmnAQKlKopqMfcKgrMfoKjsfTtsQuAqTAvswTqKxyz {| E~€E?‚ƒE„] …| E†‚ƒE~] E? ‚ ƒ E„ ] ‡| ˆ| E†€E~€E?€E„] http://www.tailieupro.com/ ‰Š‹Ž E^_`XYabcdTATKouA‘U “~E”~E“~E”~E“~E MP•TsAfokqK–AQefxAf—˜XX™MMowš€›?[ZăEâF[ê] ; >[ZDE >[Z ;cqdôAQAAQKơMưTfomjstđFAdfMKơMưTefƠAƯAQdfqAw http://www.tailieupro.com/ {| bƠÊKotA | dôAQtkAàtA b Ơ ÊK o t A dôAQtkAtA | | http://www.tailieupro.com/ ả UhoXãáạ?dKơMNaằoy[XbẳẵXbÂ[cXãáạX`XdaơKgr`ắKl?@Mtđ XãáAQxAjoQsÊo ĂbAQ {| | `] http://www.tailieupro.com/ | ẳãoôA | tgqfãX] >?@AB F IJKLMNAPAQB F F I F I >[X\Z ~XYabcdMiMeXƠƯAQƠyjTwTqĐ Fặ?FD?FR Fặ? F;
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT ôn THI đh môn hóa , LÝ THUYẾT ôn THI đh môn hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay