Câu hỏi trọng tâm ôn tập trước kì thi THPTQG 2017 đỗ ngọc hà

28 47 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:27

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRỌNG TÂM MỨC ĐỘ CƠ BẢN DAO ĐỘNG CƠ Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2ωt + φ); ω số dương Tần số dao động chất điểm A   B 2ω C  2 D πω Câu 2: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm) Biên độ dao động A cm B cm C cm D 12 cm Câu 3: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm) Pha ban đầu dao động A π B 0,5π C 0,25π D 1,5π Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 10cos2πt (cm) có pha thời điểm t A 2π B 2πt C D π Câu 5: Trong dao động điều hòa, đại lượng sau có giá trị không thay đổi? A Biên độ tần số B Gia tốc li độ C Gia tốc tần số D Biên độ li độ Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω có biên độ A Biết gốc tọa A độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí có li độ chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật         A x  A cos  t   B x  A cos  t   C x  A cos  t   D x  A cos  t   3 4 4 3     Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x  8cos(t  0,25) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều dương trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu dao động 4s D t = s pha dao động 4,25π rad Câu 8: Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A động chất điểm giảm B độ lớn vận tốc chất điểm giảm C độ lớn li độ chất điểm tăng D độ lớn gia tốc chất điểm giảm Câu 9: Gia tốc chất điểm dao động điều hoà biến thiên A tần số ngược pha với li độ B khác tần số ngược pha với li độ C khác tần số pha với li độ D tần số pha với li độ Câu 10: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang Lực kéo tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B chiều với chiều biến dạng lò xo C hướng vị trí cân D hướng vị trí biên Câu 11: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc khơng gia tốc cực đại B Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không C Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại D Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không Câu 12: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A.Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại B.Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân C.Vectơ gia tốc vật hướng xa vị trí cân D.Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 1/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 13: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A chậm dần B chậm dần C nhanh dần D nhanh dần Câu 14: Một vật dao động điều hòa với chu T Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc vật qua vị trí cân bằng, vật vị trí biên lần thời điểm T T T T A B C D Câu 15: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu 0,5 s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t, vật vị trí có li độ cm, sau 2,25 s vật vị trí có li độ A 10 cm B – cm C cm D cm Câu 16: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu dao động T , thời điểm ban đầu t o = T vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t  A A A B 2A C D A Câu 17: Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? T A Sau thời gian , vật quảng đường 0,5 A T B Sau thời gian , vật quảng đường A T C Sau thời gian , vật quảng đường A D Sau thời gian T, vật quảng đường 4A Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt (cm) Quãng đường vật chu A 10 cm B cm C 15 cm D 20 cm Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm chu 2s Qng đường vật 4s A 64cm B 16cm C 32cm D 8cm Câu 20: Một vật dao động điều hồ với chu T, biên độ cm Quãng đường vật 2,5T A 10 cm B 50 cm C 45 cm D 25 cm Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với chu T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí A biên có li độ x = A đến vị trí x = , chất điểm có tốc độ trung bình 6A 9A 3A 4A A B C D T 2T 2T T Câu 22: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 80 cm/s B 100 cm/s C 60 cm/s D 40 cm/s Câu 23: Một vật dao động điều hòa, qua vị trí cân có tốc độ 31,4 cm/s Lấy π = 3.14 Tốc độ trung bình vật chu dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s  Câu 24: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ x = 10cos(πt + ) (x tính cm, t tính s) Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 10π cm/s2 B 10 cm/s2 C 100 cm/s2 D 100π cm/s2 Câu 25: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm) Mốc vị trí cân Lấy π2 =10 Cơ lắc A 1,00 J B 0,10 J C 0,50 J D 0,05 J http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 2/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 26: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Câu 27: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo ℓ, mốc vị trí cân Cơ lắc A 0,5mgℓα02 B mgℓα02 C 0,25mgℓα02 D 2mgℓα02 Câu 28: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6o Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10–3 J B 5,8.10–3 J C 3,8.10–3 J D 4,8.10–3 J Câu 29: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hồ theo phương nằm ngang với biên độ cm Lấy π2 = 10 Khi vật vị trí mà lò xo dãn cm vận tốc vật có độ lớn A 20π cm/s B 10π cm/s C 20π cm/s D 10π cm/s Câu 30: Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ giao động vật http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A 5,24cm B cm C cm D 10 cm Câu 31: Một lắc lò xo gồm cầu nhỏ khối lượng 500 g lò xo có độ cứng 50 N/m Cho lắc dao động điều hòa phương nằm ngang Tại thời điểm vận tốc cầu 0,1 m/s gia tốc  m/s2 Cơ lắc A 0,04 J B 0,02 J C 0,01 J D 0,05 J Câu 32: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân O) Ở li độ –2 cm, vật nhỏ có gia tốc m/s2 Giá trị k A 120 N/m B 20 N/m C 100 N/m D 200 N/m Câu 33: Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng, qua M N đoạn thẳng chất điểm có gia tốc aM = 30 cm/s2 aN = 40 cm/s2 Khi qua trung điểm MN, chất điểm có gia tốc A 70 cm/s2 B 35 cm/s2 C 25 cm/s2 D 50 cm/s2 Câu 34: Vật dao động điều hòa có A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số gấp hai lần tần số dao động vật C động năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D động năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số nửa tần số dao động vật Câu 35: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4πt + 0,5π)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Câu 36: Một vật nhỏ dao động điều hoà trục Ox Mốc vị trí cân Ở li độ x = cm, vật có động gấp lần Biên độ dao động vật A 6,0 cm B 4,0 cm C 2,5 cm D 3,5 cm Câu 37: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo l Chu dao động lắc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ g g l l B C D 2 l 2 l 2 g g Câu 38: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu 0,4 s Khi vật nhỏ lắc vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Chiều dài tự nhiên lò xo A 40 cm B 36 cm C 38 cm D 42 cm A 2 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 3/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 39: Tại nơi mặt đất, tần số dao động điều hoà lắc đơn chiều dài ℓ f tần số dao động điều hồ lắc đơn chiều dài 4ℓ 1 A f B f C 4f D 2f Câu 40: Ở nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động điều hồ với chu 0,6 s; lắc đơn có chiều dài ℓ2 dao động điều hồ với chu 0,8 s Tại đó, lắc đơn có chiều dài (ℓ1 + ℓ2) dao động điều hoà với chu kì: A 0,2 s B 1,4 s C 1,0 s D 0,7 s Câu 41: Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hồ với chu s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ℓ A 2,5 m B m C m D 1,5 m Câu 42: Trong thực hành, để đo gia tốc trọng trường, học sinh dùng lắc đơn có chiều dài dây treo 80 cm Khi cho lắc dao động điều hòa, học sinh thấy lắc thực 20 dao động toàn phần thời gian 36 s Theo kết thí nghiệm trên, gia tốc trọng trường nơi học sinh làm thí nghiệm A 9,748 m/s2 B 9,874 m/s2 C 9,847 m/s2 D 9,783 m/s2 Câu 43: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg Câu 44: Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Câu 45: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản mơi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 46: Tại nơi có g = 9,8 m/s2, lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 2,7 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s Câu 47: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị 0 A 3,30 B 6,60 C 5,60 D 9,60 Câu 48: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu T’ T T A 2T B T C D 2 Câu 49: Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi ơtơ đứng n chu dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 2,00 s C 1,82 s D 2,02 s Câu 50: Mô ̣t lắ c đơn có chiề u dài dây treo 50 cm và vâ ̣t nhỏ có khố i lươṇ g 0,01 kg mang điê ̣n tích q = 5.10-6 C đươ ̣c coi là điê ̣n tích điể m Con lắ c dao đô ̣ng điề u hoà điê ̣n trường đề u mà vectơ cường đô ̣ điê ̣n trường có đô ̣ lớn E = 104 V/m và hướng thẳ ng đứng xuố ng dưới Lấ y g = 10 m/s2,  = 3,14 Chu kì dao đô ̣ng điề u hoà của lắ c là A 0,58 s B 1,40 s C 1,15 s D 1,99 s http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 4/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 51: Một lắc đơn có chu s vùng khơng có điện trường với lắc có khối lượng m = 10 g kim loại mang điện tích q = 105 C Con lắc đem treo điện trường hai kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu, đặt thẳng đứng, hiệu điện hai 400 V Kích thước kim loại lớn so với khoảng cách d = 10 cm gữa chúng Chu lắc dao động điện trường hai kim loại A 0,964 s B 0,928 s C 0,631 s D 0,580 s Câu 52: Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ treo vào sợi dây mảnh dài điện trường có phương nằm ngang Ở vị trí cân bằng, lắc tạo với phương thẳng đứng góc 60 So với lúc chưa có điện trường, chu dao động bé lắc A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 53: Hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 4,5 cm 6,0 cm; lệch pha π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 1,5 cm B 10,5 cm C 7,5 cm D 5,0 cm Câu 54: Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm; A2 =15 cm  lệch pha Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ bằng: A 23 cm B cm C 11 cm D 17 cm Câu 55: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương phương trình lần 3 lượt x1 = 4cos(10t + /4) (cm) x2  3cos(10t  ) (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s Câu 56: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động  có phương trình x1 = 3cos10t (cm) x2 = 4sin(10t  ) (cm) Gia tốc vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Câu 57: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình lần   lượt là: x1  7cos(20t  ) x2  8cos(20t  ) (với x tính cm, t tính s) Khi qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ vật A m/s B 10 m/s C cm/s D 10 cm/s Câu 58: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian B Cơ vật không thay đổi theo thời gian C Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian D Lực cản môi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh Câu 59: Khi nói dao động trì lắc, phát biểu sau đúng? A Biên độ dao động giảm dần, tần số dao động không đổi B Biên độ dao động không đổi, tần số dao động giảm dần C Cả biên độ dao động tần số dao động không đổi D Cả biên độ dao động tần số dao động giảm dần Câu 60: Khi nói dao động trì lắc, phát biểu sau đúng? A Biên độ dao động trì giảm dần theo thời gian B Dao động trì khơng bị tắt dần lắc khơng chịu tác dụng lực cản C Chu dao động trì nhỏ chu dao động riêng lắc D Dao động trì bổ sung lượng sau chu Câu 61: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật D biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 5/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 62: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động Câu 63: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F0cosft (với F0 f không đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B f C 2f D 0,5f Câu 64: Tiếng hét người làm vỡ cốc thủy tinh, nguyên nhân A cộng hưởng B độ to tiếng hét lớn C độ cao tiếng hét lớn D tiếng hét tạp âm Câu 65: Một cầu bắc ngang qua song Phô-tan-ka Xanh Pê-téc-bua (Nga) thiết kế xây dựng đủ vững vững cho ba trăm người đồng thời qua; năm 1906, có trung đội binh (36 người) bước qua cầu, cầu gãy! Một cầu khác xây dựng năm 1940 qua eo biển To-ko-ma (Mĩ) chịu trọng tải nhiều xe ôtô nặng qua; sau tháng, gió mạnh thổi qua khiến cầu đung đưa gãy! Trong hai cố có xảy tượng nào? A dao động cộng hưởng B dao động trì C cầu tải D dao động với tần số lớn Câu 66: Một lắc lò xo chịu tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với biên độ ngoại lực khơng đổi Đồ thị hình bên biểu diễn phụ thuộc biên độ A dao động cưỡng với tần số f khác ngoại lực, lắc môi trường lực cản (ma sát lớn) Đồ thị biểu diễn kết thí nghiệm lặp lại mơi trường lực cản nhỏ (ma sát nhỏ) (các đồ thị có tỉ lệ)? http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A B C D Câu 67: Dao động lắc đồng hồ A dao động cưỡng B dao động trì C dao động tắt dần D dao động điện từ Câu 68: Trong trò chơi dân gian “đánh đu”, người đánh đu làm cho đu dao động với biên độ ổn định dao động hệ lúc dao động A tự B trì C tắt dần D cưỡng Câu 69: Bộ phận giảm sóc xe ứng dụng A dao động cưỡng B dao động trì C dao động tắt dần D dao động riêng Câu 70: Một lắc dài 44 cm treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh toa xe gặp chỗ nối đường ray Cho biết chiều dài đường ray 12,5 m Lấy g = 9,8 m/s2 Để biên độ dao động lắc lớn tàu chạy thẳng với tốc độ là? A 10,7 km/h B 34 km/h C 106 km/h D 45 km/h http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 6/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ SÓNG CƠ Câu 1: Để phân loại sóng ngang sóng dọc người ta dựa vào A tốc độ truyền sóng bước sóng B phương truyền sóng tần số sóng C lượng sóng tốc độ truyền sóng D phương dao động phương truyền sóng Câu 2: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng Câu 3: Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức  f A v  f B v  C v  D v  2f  f Câu 4: Một sóng truyền sợi dây dài với tốc độ m/s chu 0,5 s Sóng có bước sóng A 25 cm B 100 cm C 50 cm D 150 cm Câu 5: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo s, x đo m Tốc độ truyền sóng A 30 m/s B m/s C 60 m/s D m/s Câu 6: Một sóng hình sin lan truyền môi trường Các phần tử môi trường hai điểm nằm hướng truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động   A lệch pha B pha C lệch pha D ngược pha Câu 7: Một sóng hình sin có tần số 450 Hz, lan truyền với tốc độ 360 m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường hai điểm dao động ngược pha A 0,8 m B 0,4 cm C 0,8 cm D 0,4 m Câu 8: Ta ̣i mô ̣t điể m mă ̣t chấ t lỏng có mô ̣t nguồ n dao đô ̣ng với tầ n số 120 Hz, ta ̣o sóng ổ n đinh ̣ mă ̣t chấ t lỏng Xét gơ ̣n lồ i liên tiế p mô ̣t phương truyề n sóng, ở về mô ̣t phiá so với nguồ n, gơ ̣n thứ nhấ t cách gơ ̣n thứ năm 0,5 m Tố c đô ̣ truyề n sóng là A 12 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 25 m/s Câu 9: Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng m/s tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm dao động ngược pha Tần số sóng dây A 37 Hz B 40 Hz C 42 Hz D 35 Hz Câu 10: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s Câu 11: Một sóng hình sin truyền theo chiều dương trục Ox với phương trình dao động nguồn sóng (đặt O) uO = 4cos100πt (cm) Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O phần tư bước sóng, phần tử mơi trường dao động với phương trình A uM = 4cos(100πt + π) (cm) B uM = 4cos100πt (cm) C uM = 4cos(100πt – 0,5π) (cm) D uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm) Câu 12: Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, bước sóng  biên độ a sóng khơng đổi q trình sóng truyền Nếu phương trình dao động phần tử vật chất điểm M có dạng uM(t) = acos2ft phương trình dao động phần tử vật chất O d d A u0 (t)  a cos2 (ft  ) B u0 (t)  a cos2(ft  )   d d C u0 (t)  a cos (ft  ) D u0 (t)  a cos (ft  )   http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 7/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 13: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà pha theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Trên mặt nước, vùng giao thoa, phần tử M dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai sóng từ hai nguồn truyền tới M A số nguyên lần bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số lẻ lần nửa bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 14: Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20πt(mm ) Tốc độ truyền sóng 30 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phần tử M mặt nước cách hai nguồn 10,5 cm 13,5 cm có biên độ dao động A mm B mm C mm D mm Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động theo phương trình uA = uB = acos25πt (a khơng đổi, t tính s) Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng ngắn cm Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 25 cm/s C 50 cm/s D 75 cm/s Câu 16: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình làuA= uB= acos50πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại số điểm đứng yên A B C D 10 Câu 17: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos100t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 125 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động cùng với hai nguồ n Khoảng cách MO A cm B 10 cm C 19 cm D 10 cm Câu 18: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A 10 cm B 10 cm C 2 D cm Câu 19: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình u = Acost Ở mặt chất lỏng, gọi d đường vng góc qua trung điểm O đoạn O1O2, M điểm thuộc d mà phần tử sóng M dao động pha với phần tử sóng O, đoạn OM ngắn cm Số điểm cực tiểu giao thoa đoạn O1O2 là: A 18 B 16 C 20 D 14 Câu 20: Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ B Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 21: Trên sợi dây có sóng dừng với bước sóng λ Khoảng cách hai nút sóng liền kề   A B λ C D 2λ Câu 22: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Biết khoảng cách ngắn nút sóng vị trí cân bụng sóng 0,25 m Sóng truyền dây với bước sóng A 2,0 m B 0,5 m C 1,0 m D 1,5 m Câu 23: Sóng truyền sợi dây có đầu cố định, đầu tự Muốn có sóng dừng dây chiều dài sợi dây phải A số lẻ lần nửa bước sóng B số chẵn lần phần tư bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 8/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 24: Trên sợi dây dài 90 cm có sóng dừng Kể hai nút hai đầu dây dây có 10 nút sóng Biết tần số sóng truyền dây 200 Hz Sóng truyền dây có tốc độ A 90 cm/s B 40 m/s C 40 cm/s D 90 m/s Câu 25: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60 cm, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với bụng sóng, tần số sóng 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 20 m/s B 40 m/s C 400 m/s D 200 m/s Câu 26: Đơn vị đo cường độ âm là: A Oát mét (W/m) B Ben (B) C Niutơn mét vuông (N/m ) D Oát mét vuông (W/m2 ) Câu 27: Tại vị trí mơi trường truyền âm, sóng âm có cường độ âm I Biết cường độ âm chuẩn I0 Mức cường độ âm L sóng âm vị trí tính cơng thức I I I I A L(dB) =10lg B L(dB) =10lg C L(dB) = lg D L(dB) = lg I I I0 I0 Câu 28: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10-4 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 80 dB B dB C 0,8 dB D 80B Câu 29: Một sóng âm truyền mơi trường Biết cường độ âm điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn âm mức cường độ âm điểm A 10 dB B 100 dB C 20 dB D 50 dB Câu 30: Sóng âm khơng truyền A chân không B chất rắn C chất lỏng D chất khí Câu 31: Một sóng âm có chu 80 ms Sóng âm A âm nghe B siêu âm C truyền chân không D hạ âm Câu 32: Tai người có cảm nhận sóng âm A có chu 20 μs B có chu ms C có chu 0,2 ms D có tần số 21 kHz Câu 33: Các đặc trưng sinh lý âm A độ cao, cường độ âm, âm sắc B âm sắc, độ to, độ cao C mức cường độ âm, độ to, độ cao D tần số, độ thị dao động âm, mức cường độ âm Câu 34: Hai âm có độ cao chúng có cùng: A lượng B cường độ âm C tần số D bước sóng Câu 35: Âm sắc đặc trưng âm A gắn liền với mức cường độ âm B dùng để màu sắc âm C dùng để xác định tần số cao hay thấp D dùng để phân biệt hai âm có độ cao phát từ hai nhạc cụ khác Câu 36: Khi nói siêu âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm truyền chất rắn B Siêu âm có tần số lớn 20 kHz C Siêu âm truyền chân khơng D Siêu âm bị phản xạ gặp vật cản Câu 37: Một âm có tần số xác định truyền sắt, nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng v1, v2, v3, v4 Nhận định sau A v1 > v2 > v3 > v4 B v2 > v1 > v3 > v4 C v3 > v2 > v1 > v4 D v1 > v4 > v3 > v2 o o Câu 38: Cho chất sau: khơng khí C, khơng khí 25 C, nước, nhơm, sắt Sóng âm truyền chậm A sắt B khơng khí 0oC C nước D khơng khí 25oC http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 9/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 39: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang Câu 40: Một sóng âm có tần số xác định truyền khơng khí nước với vận tốc 330 m/s 1452 m/s Khi sóng âm truyền từ nước khơng khí bước sóng A giảm 4,4 lần B giảm lần C tăng 4,4 lần D tăng lần Câu 41: Để đo tốc độ âm gang, nhà vật lí Pháp Bi-ơ dùng ống gang dài 951,25 m Một người đập nhát búa vào đầu ống gang, người đầu nghe thấy tiếng gõ, tiếng truyền qua gang truyền qua khơng khí ống gang; hai tiếng cách 2,5 s Biết tốc độ âm khơng khí 340 m/s Tốc độ âm gang A 1452 m/s B 3194 m/s C 5412 m/s D 2365 m/s Câu 42: So với âm bản, họa âm bậc bốn (do dây đàn phát ra) có A tần số lớn gấp lần B cường độ lớn gấp lần C biên độ lớn gấp lần D tốc độ truyền âm lớn gấp lần Câu 43: Một dây đàn phát âm có tần số 620 Hz, tần số lớn họa âm nằm dải nghe người là? A 18600 Hz B 19220 Hz C 19840 Hz D 19967 Hz http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 10/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 28: Khi từ thông qua khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức Φ = Φ0cosωt (với Φ0 ω khơng đổi) khung dây xuất suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0cos (ωt + φ) Giá trị φ   A B  C π D 2 Câu 29: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220cm2 Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay có độ lớn T 5 Suất điện động cực đại khung dây A 220 V B 220 V C 110 V D 110 V Câu 30: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thông cực đại qua khung dây A 0,54 Wb B 0,81 Wb C 1,08 Wb D 0,27 Wb Câu 31: Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay quanh trục  nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véctơ cảm ứng từ vng góc với trục quay  Từ thơng cực đại qua diện tích khung 11 dây Wb Tại thời điểm t, từ thơng qua diện tích khung dây suất điện động cảm ứng xuất 6π 11 khung dây có độ lớn Wb 110 V Tần số suất điện động cảm ứng 12π xuất khung dây A 50 Hz B 100 Hz C 120 Hz D 60 Hz Câu 32: Khi nói máy phát điện xoay chiều pha, phát biểu sau đúng? A Stato phận quay B Phần tạo suất điện động xoay chiều phần ứng C Phần cảm rôto D Biến đổi điện thành Câu 33: Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có p cực Khi rơto quay với tốc độ n vòng/phút suất điện động máy tạo có tần số góc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A pn 60 B pn 30 C 120p n D 120n p Câu 34: Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam cực bắc) Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút suất điện động máy tạo có tần số A 100 Hz B 120 Hz C 60 Hz D 50 Hz Câu 35: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto quay với tốc độ 375 vòng/phút Tần số suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo 50 Hz Số cặp cực rôto A 16 B C D 12 Câu 36: Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây ba suất điện động xoay chiều có biên độ, tần số lệch pha đôi  3 2  A B C D 3 Câu 37: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại có độ lớn E 2E0 E E A B C D 2 Câu 38: Khi nói động khơng đồng ba pha, phát biểu sau đúng? A Động không đồng ba pha biến thành điện B Động không đồng ba pha hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay C Trong động khơng đồng ba pha, tốc độ góc khung dây ln lớn tốc độ góc từ trường quay D Động không đồng ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 14/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Câu 1: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động Điện tích tụ điện A biến thiên theo hàm bậc thời gian B không thay đổi theo thời gian C biến thiên theo hàm bậc hai thời gian D biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 2: Khi nói mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, phát biểu sau sai? A Năng lượng điện từ mạch không thay đổi theo thời gian B Năng lượng điện trường tập trung tụ điện C Cường độ dòng điện mạch điện tích tụ điện biến thiên điều hòa ngược pha D Năng lượng từ trường tập trung cuộn cảm Câu 3: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung nF   Tần số dao động riêng mạch A 2,5.105 Hz B 5π.105 Hz C 2,5.106 Hz D 5π.106 Hz Câu 4: Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện 4.10−8 C cường độ dòng điện cực đại mạch 10mA Tần số dao động điện từ mạch A 79,6 kHz B 100,2 kHz C 50,1 kHz D 39,8 kHz Câu 5: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động, biểu thức điện tích tụ điện  q = 2.10−9cos(2.107t + )(C) Cường độ dòng điện cực đại mạch A 40 mA B 10mA C 0,04mA D 1mA Câu 6: Mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm A mA B 12 mA C mA D mA Câu 7: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích tụ điện có biểu thức q = 3.10−6cos2000t(C) Biểu thức cường độ dòng điện mạch     A i  cos  2000t    mA  B i  cos  2000t    mA  2 2       C i  cos  2000t    A  D i  cos  2000t    A  2 2   Câu 8: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ sóng dọc C Sóng điện từ truyền chân khơng D Sóng điện từ mang lượng Câu 9: Khi nói trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ lan truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng ngang mang lượng C Vectơ cường độ điện trường E phương với vectơ cảm ứng từ B D Dao động điện trường từ trường điểm đồng pha Câu 10: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xoáy B Điện trường từ trường hai mặt thể khác trường gọi điện từ trường C Trong trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm ln vng góc với D Điện từ trường không lan truyền điện môi Câu 11: Phát biểu sau sai? Sóng điện từ sóng A tuân theo quy luật phản xạ B mang lượng C truyền chân không D tuân theo quy luật giao thoa http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 15/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 12: Trongđồ khối máy thu vơ tuyến điện đơn giản khơng có phận đây? A Mạch biến điệu B Anten thu C Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần D Mạch tách sóng Câu 13: Trongđồ khối máy phát dùng sóng vơ tuyến khơng có phận đây? A Mạch biến điệu B Mạch tách sóng C Mạch khuếch đại D Anten Câu 14: Sóng vơ tuyến xun qua tầng điện li có bước sóng A vài chục mét B vài mét C vài trăm mét D vài nghìn mét Câu 15: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung tụ điện có giá trị 20 pF chu dao động riêng mạch dao động μs Khi điện dung tụ điện có giá trị 180 pF chu dao động riêng mạch dao động 1 A μs B μs C μs D 27 μs 27 Câu 16: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điện thay đổi điện dung Khi tụ điện có điện dung C1, mạch thu sóng điện từ có bước C sóng 100 m; tụ điện có điện dung C2, mạch thu sóng điện từ có bước sóng km Tỉ số C1 A 10 B 1000 C 100 D 0,1 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 16/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ SÓNG ÁNH SÁNG Câu 1: Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 triệu km Thời gian mà ánh sáng từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng A 500 giây B 1800 giây C 5.1015 giây D 8,3 giây Câu 2: Trong số xạ sau, xạ mắt nhìn thấy? A xạ có tần số 2,5.1014 Hz B xạ có tần số 1014 Hz C xạ có tần số 5.1014 Hz D xạ có tần số 1015 Hz Câu 3: Phát biểu sau đúng? A Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng B Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính C Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 4: Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ B Các vật nhiệt độ 20000C phát tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 5: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại có chất với tia γ B Tia tử ngoại có bước sóng 180 nm truyền qua thạch anh C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất Câu 6: Tia X tạo cách cách sau đây? A Chiếu tia hồng ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn B Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn C Chiếu chùm êlectron có động lớn vào kim loại có nguyên tử lượng lớn D Chiếu chùm ánh sáng nhìn thấy vào kim loại có ngun tử lượng lớn Câu 7: Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vơ tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát tia tử ngoại mạnh A hồ quang điện B lò vi sóng C hình máy vơ tuyến D lò sưởi điện Câu 8: Các điều khiển từ xa sử dùng ngày để đóng, mở tivi, quạt, điều hòa,…sử dụng A tia hồng ngoại B tia tử ngoại C sóng vơ tuyến D tia X Câu 9: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A khơng bị tán sắc B bị thay đổi tần số C bị đổi màu D không bị lệch phương truyền Câu 10: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính B Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng C Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí D Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ Câu 11: Chiếu xiên chùm ánh sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm bốn ánh sáng đơn sắc: vàng, tím, đỏ, lam từ khơng khí vào nước So với tia tới, tia khúc xạ bị lệch nhiều tia màu A đỏ B tím C vàng D lam Câu 12: Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: vàng , lục chàm Gọi rv, r , rc góc khúc xạ ứng với tia màu vàng, tia màu lục tia màu chàm Hệ thức A r = rc = rv B rc < r < rv C rv < r < rc D rc < rv < r Câu 13: Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền nước với tốc độ vt, vv, vđ Hệ thức A vđ > vv > vt B vđ < vv < vt C vđ < vt < vv D vđ = vv = vt http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 17/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 14: Chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc 1,6852 Tốc độ ánh sáng thủy tinh A 1,78.108 m/s B 1,59.108 m/s C 1,67.108 m/s D 1,87.108 m/s Câu 15: Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A có tính chất sóng B có tính chất hạt C sóng dọc D truyền thẳng Câu 16: Cầu vồng sau mưa tượng A tán sắc ánh sáng B giao thoa C nhiễu xạ D quang phát quang Câu 17: Sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước A tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng bước sóng giảm C tốc độ truyền sóng bước sóng tăng D tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, khoảng cách hai vân sáng bậc hai phía vân sáng trung tâm A 6,0 mm B 9,6 mm C 12,0 mm D 24,0 mm Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 0,6 mm Khoảng vân quan sát đo mm Từ vị trí ban đầu, tịnh tiến quan sát đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe khoảng vân 0,8 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,64 m B 0,50 m C 0,45 m D 0,48 m Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng vân mm Nếu tịnh tiến xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 50 cm khoảng vân lúc 1,25 mm Giá trị λ A 0,50 µm B 0,48 µm C 0,60 µm D 0,72 µm Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,66 µm λ2 = 0,55 µm Trên quan sát, vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ2? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng trắng Khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ hai khe tới quan sát D = m, bước sóng ánh sáng nằm khoảng từ 0,4 μm đến 0,75 μm Tổng bề rộng vùng giao thoa mà có xạ cho vân sáng A 3,4 mm B 1,7 mm C 0,6 mm D 0,3 mm Câu 23: Thí nghiệm sau dùng để đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng B Thí nghiệm tán sắc Niu-tơn C Thí nghiệm tượng quang điện Héc D Thí nghiệm giao thoa Y-âng Câu 24: Ngày nay, máy quang phổ đại phận tán sắc thường ta thường dùng A lăng kính B cách tử C thấu kính hội tụ D thấu kính phân Câu 25: Khi nghiên cứu quang phổ chất, chất bị nung nóng đến nhiệt độ cao khơng phát quang phổ liên tục? A Chất lỏng B Chất rắn C Chất khí áp suất lớn D Chất khí áp suất thấp Câu 26: Khi nói quang phổ, phát biểu sau đúng? A Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho ngun tố B Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch C Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố D Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 18/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu 1: Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng đơn sắc có A bước sóng lớn B tốc độ truyền lớn C tần số lớn D chu lớn Câu 2: Khi nói phơtơn, phát biểu đúng? A Phơtơn tồn trạng thái đứng yên B Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phơtơn mang lượng C Năng lượng phơtơn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phơtơn lớn D Năng lượng phơtơn ánh sáng tím nhỏ lượng phơtơn ánh sáng đỏ Câu 3: Tia sau không tạo thành phôtôn? A Tia γ B Tia laze C Tia hồng ngoại D Tia α Câu 4: Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím εĐ, εL εT A εĐ > εL > εT B εT > εL > εĐ C εL > εT > εĐ D εT > εĐ > εL 14 Câu 5: Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 5.10 Hz Công suất xạ điện từ nguồn 10 W Số phôtôn mà nguồn phát giây xấp xỉ A 0,33.1019 B 3,02.1020 C 3,02.1019 D 3,24.1019 Câu 6: Giới hạn quang điện kim loại 0,75 μm Công thoát electron khỏi kim loại bằng: A 2,65.10-32J B 26,5.10-32J C 26,5.10-19J D 2,65.10-19J Câu 7: Ánh sáng nhìn thấy gây tượng quang điện ngồi với A kim loại đồng B kim loại kẽm C kim loại xesi D kim loại bạc Câu 8: Công thoát êlectron khỏi kim loại 3,45 eV Chiếu xạ có tần số f1 = 5.1014 Hz; f2 = 75.1013 Hz; f3 =1015 Hz; f4 =12.1014 Hz vào bề mặt kim loại Những xạ gây tượng quang điện có tần số A f1, f2 f4 B f2, f3 f4 C f3 f4 D f1 f2 Câu 9: Cơng êlectron kim loại 7,64.10-19J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng 1 = 0,18 m, 2 = 0,21 m 3 = 0,35 m Bức xạ gây tượng quang điện kim loại đó? A Hai xạ (1 2) B Khơng có xạ ba xạ C Cả ba xạ (1, 2 3) D Chỉ có xạ 1 Câu 10: Khi nói quang điện, phát biểu sau sai? A Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện ngồi nhận lượng ánh sáng từ bên B Điện trở quang điện trở giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào C Chất quang dẫn chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành chất dẫn điện tốt bị chiếu ánh sáng thích hợp D Cơng thoát êlectron kim loại thường lớn lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết chất bán dẫn Câu 11: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A quang điện B quang điện C quang – phát quang D tán sắc ánh sáng Câu 12: Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng A quang - phát quang B phát xạ cảm ứng C nhiệt điện D quang điện Câu 13: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hoàn toàn phơtơn ánh sáng kích thích có lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau A giải phóng êlectron tự có lượng nhỏ ε có mát lượng B phát phơtơn khác có lượng lớn ε có bổ sung lượng C giải phóng êlectron tự có lượng lớn ε có bổ sung lượng D phát phơtơn khác có lượng nhỏ ε có mát lượng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 19/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 14: Khi chiếu ánh sáng kích thích vào chất lỏng chất lỏng phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng Ánh sáng kích thích khơng thể ánh sáng A màu đỏ B màu chàm C màu tím D màu lam Câu 15: Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với bước sóng 0,55 μm Khi dùng ánh sáng có bước sóng để kích thích chất phát quang? A 0,45 μm B 0,35 μm C 0,50 μm D 0,60 μm Câu 16: Hiện tượng sau khẳng định ánh sáng có tính chất sóng? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang phát quang D Hiện tượng giao thoa ánh sáng Câu 17: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A nguyên tắc hoạt động pin quang điện B tượng quang - phát quang C tượng giao thoa ánh sáng D tượng quang điện Câu 18: Khi nói tia laze, phát biểu sau sai? A Tia laze có tính định hướng cao B Tia laze có độ đơn sắc cao C Tia laze có chất với tia α D Tia laze có tính kết hợp cao Câu 19: Tia laze có tính đơn sắc cao phơtơn laze phát có A độ sai lệch tần số nhỏ B độ sai lệch lượng lớn C độ sai lệch bước sóng lớn D độ sai lệch tần số lớn Câu 20: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng thái trạng thái kích thích B trạng thái kích thích C trạng thái mà êlectron nguyên tử ngừng chuyển động D trạng thái Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô, với r0 bán kính Bo bán kính quỹ đạo dừng êlectron A 12r0 B 16r0 C 25r0 D 9r0 Câu 22: Theo mẫu nguyên tử Bo, ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng êlectron quỹ đạo K r0 Bán kính quỹ đạo dừng êlectron quỹ đạo N A 16r0 B 9r0 C 4r0 D 25r0 Câu 23: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng êlectron quỹ đạo kích thích thứ r Khi chuyển lên trạng thái kích thích thứ ba, bán kính quỹ đạo electron tăng thêm A 8r B 3r C 4r D 15r Câu 24: Các nguyên tử hiđrô trạng thái dừng ứng với êlectron chuyển động quỹ đạo có bán kính lớn gấp 25 lần so với bán kính Bo Khi chuyển trạng thái dừng có lượng thấp nguyên tử phát xạ có tần số khác Có thể có nhiều tần số? A B C D 10 Câu 25: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng En = −1,5eVsang trạng thái dừng có lượng Em = −3,4eV Bước sóng xạ mà ngun tử hiđrơ phát xấp xỉ A 0,654.10-5 m B 0,654.10−6 m C 0,654.10−4 m D 0,654.10−7 m Câu 26: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng ngun tử hiđrơ tính theo cơng thức 13,6 - (eV) (n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = sang quỹ n đạo dừng n = ngun tử hiđrơ phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng A 0,4350 μm B 0,4861 μm C 0,6576 μm D 0,4102 μm Câu 27: Hiệu điện hai điện cực ống Cu-lít-giơ (ống tia X) UAK = 2.104 V, bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catốt Tần số lớn tia X mà ống phát xấp xỉ A 4,83.1017 Hz B 4,83.1021 Hz C 4,83.1018 Hz D 4,83.1019 Hz http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 20/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Câu 1: Bản chất lực tương tác nuclôn hạt nhân A lực tĩnh điện B lực hấp dẫn C lực điện từ D lực lương tác mạnh Câu 2: Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử 67 30 Zn A 30 37 B 37 30 C 67 30 D 30 67 238 23 -1 Câu 3: Biết số Avôgađrô NA = 6,02.10 mol Trong 59,50 g 92 U có số nơtron xấp xỉ A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1,19.1025 D 9,21.1024 Câu 4: Một hạt chuyển động với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối hẹp, động Wđ hạt lượng nghỉ E0 liên hệ với hệ thức 15E 8E0 3E0 2E0 A Wđ = B Wđ = C Wđ = D Wđ = 15 94 140 Câu 5: Cho phản ứng phân hạch: 01 n  235 Giá trị x 92 U  39Y  53 I  x n A B C D 14 A A Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân He  N  H  Z X Hạt nhân Z X A 168O B 179F C 178O D 199F 94 Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân 01 n  235 Hạt nhân X có cấu tạo gồm: 92 U  38 Sr  X  n http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A 54 prôtôn 86 nơtron B 54 prôtôn 140 nơtron C 86 prôtôn 140 nơtron D 86 prôton 54 nơtron Câu 8: Tia X có chất với A tia β+ B tia α C tia β– D tia hồng ngoại Câu 9: Cho bốn loại tia: tia X, tia γ, tia hồng ngoại, tia α Tia không chất với ba tia lại A tia hồng ngoại B tia X C tia α D tia γ Câu 10: Phản ứng phân hạch thực lò phản ứng hạt nhân Để đảm bảo hệ số nhân nơtrôn k = 1, người ta dùng điều khiển Những điều khiển có chứa: A urani plutôni B nước nặng C bo cađimi D kim loại nặng Câu 11: Phản ứng nhiệt hạch A phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành mảnh nhẹ B phản ứng hạt nhân thu lượng C kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng D phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 12: Gọi mp, mn m khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân AZ X Hệ thức sau đúng? A Zmp + (A - Z)mn < m B Zmp + (A - Z)mn > m C Zmp + (A - Z)mn = m D Zmp + Amn = m Câu 13: Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết riêng nhỏ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết nhỏ D lượng liên kết riêng lớn 23 Câu 14: Biết khối lượng prôtôn 1,00728 u; nơtron 1,00866 u; hạt nhân 11 Na http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 23 22,98373 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết 11 Na A 18,66 MeV B 81,11 MeV C 8,11 MeV D 186,55 MeV 235 Câu 15: Hạt nhân urani 92 U có lượng liên kết riêng 7,6 MeV/nuclôn Độ hụt khối hạt nhân 235 92 U A 1,917 u B 1,942 u C 1,754 u D 0,751 u Câu 16: Cho khối lượng hạt prôtôn; nơtron hạt nhân đơteri 12D là: 1,0073 u; 1,0087 u 2,0136 u Biết 1u = 931,5MeV/c Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri 12D A 2,24 MeV/nuclôn B 1,12 MeV/nuclôn C 3,06 MeV/nuclôn D 4,48 MeV/nuclôn [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 21/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 13 Câu 17: Cho khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon C ; êlectron; prôtôn nơtron 12112,490 MeV/c2; 0,511 MeV/c2; 938,256 MeV/c2 939,550 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt 13 nhân C A 93,896 MeV B 96,962 MeV C 100,028 MeV D 103,594 MeV 23 20 Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân: 11 Na  1H  He  10 Ne Khối lượng hạt nhân phản ứng Na; Ne; He; H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u Trong phản ứng này, lượng A tỏa 2,4219 MeV B tỏa 3,4524 MeV C thu vào 2,4219 MeV D thu vào 3,4524 MeV 210 Câu 19: Pơlơni 84 Po phóng xạ α biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; α; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u Năng lượng toả c hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ A 59,20 MeV B 29,60 MeV C 5,92 MeV D 2,96 MeV Câu 20: Cho phản ứng hạt nhân He  D  He  p , lượng tỏa phản ứng 18,4 MeV Cho biết độ hụt khối 23 He lớn độ hụt khối 21 D lượng 0,0006u Năng lượng tỏa phản ứng 23 He  23 He  24 He  2p A 17,84 MeV B 18,96 MeV C 16,23 MeV Câu 21: Dùng hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ D 20,57 MeV Li  đứng yên Giả sử sau phản ứng thu hai hạt giống có động khơng kèm theo tia γ Biết lượng toả phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 15,8 MeV B 19,0 MeV C 7,9 MeV D 9,5 MeV Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân H  H  He  n  17,6 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 5,03.1011 J B 4,24.105 J C 4,24.108 J D 4,24.1011 J Câu 23: Khi hạt nhân 235 92 U bị phân hạch toả lượng 200 MeV Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1 Nếu g 235 92 U bị phân hạch hoàn tồn lượng toả xấp xỉ A 5,1.1016 J B 8,2.1016 J C 5,1.1010 J D 8,2.1010 J Câu 24: Tia X có chất với A tia β+ B tia α C tia β– D tia hồng ngoại Câu 25: Cho bốn loại tia: tia X, tia γ, tia hồng ngoại, tia α Tia không chất với ba tia lại A tia hồng ngoại B tia X C tia α D tia γ Câu 26: Một chất phóng xạ có số phóng xạ λ Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t A N0(1 −λt) B N0(1 − e−λt) C N0e −λt D N (10 − eλt ) Câu 27: Chất phóng xạ X có chu bán rã T Ban đầu (t = 0), mẫu chất phóng xạ X có số hạt N Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ t = 0), số hạt nhân X bị phân rã A 0,75N0 B 0,125N0 C 0,25N0 D 0,875N0 Câu 28: Giả sử có hỗn hợp gồm hai chất phóng xạ có chu bán rã T1 T2, với T2 = 2T1 Ban đầu t = 0, chất chiếm 50% số hạt Đến thời điểm t, tổng số hạt nhân phóng xạ khối chất giảm xuống nửa so với ban đầu Giá trị t A 0,91T2 B 0,49T2 C 0,81T2 D 0,69T2 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 22/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ DAO ĐỘNG CƠ 01 A 02 B 03 B 04 B 05 A 06 A 07 D 08 D 09 A 10 C 11 D 12 B 13 D 14 D 15 B 16 D 17 A 18 D 19 C 20 B 21 B 22 A 23 A 24 C 25 C 26 B 27 A 28 D 29 D 30 B 31 C 32 C 33 B 34 C 35 D 36 B 37 D 38 A 39 A 40 C 41 C 42 A 43 C 44 D 45 C 46 B 47 B 48 B 49 A 50 C 51 A 52 B 53 A 54 D 55 D 56 A 57 A 58 A 59 C 60 D 61 B 62 B 63 D 64 A 65 A 66 D 67 B 68 B 69 C 70 B Câu 15: B Hướng dẫn: Δt = 2,25 s = 4T + 0,5T → Đây thời điểm ngược pha, vậy: x2 = - x1 = - cm Câu 18: D Hướng dẫn: Quãng đường vật chu (thực dao động tồn phần) 4A, nửa chu 2A Câu 22: A Hướng dẫn: Tốc độ cực đại: vmax = ωA Câu 23: A 4A 2A Hướng dẫn: Tốc độ cực đại: vmax = ωA Tốc độ trung bình chu kì: v TB(T)   T  Câu 24: C Hướng dẫn: Gia tốc cực đại: amax = ω2A Câu 25: C Hướng dẫn: Cơ lắc lò xo: W = 0,5mω2A2 = 0,5kA2 Câu 28: D Hướng dẫn: Cơ lắc đơn: W = 0,5mgℓα02 (α0 tính rad) Câu 29: A Hướng dẫn: Li độ (x = 2) vận tốc (v) vuông pha nên quan hệ chúng thời điểm là: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 2 x  v   A    A   → v     Câu 30: B Hướng dẫn: Li độ (x) vận tốc (v) vuông pha nên quan hệ chúng thời điểm là: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 2 v2 252 x  v  2 →   x   A    A2 → A  A   A  2      Câu 31: C Hướng dẫn: Vận tốc(v) gia tốc(a) vuông pha nên quan hệ chúng thời điểm là: 2  v   a   A    2 A   → A → W     Câu 32: C Hướng dẫn: Li độ (x) gia tốc (a) ngược pha nên ta có quan hệ: a  2 x → ω → k Câu 33: B Hướng dẫn: Li độ (x) gia tốc (a) ngược pha nên: x x a a a  2 x → a ≈ x, mà xI  M N  a I  M N 2 Câu 38: A l Hướng dẫn: T  2  l  cm  l cb  l0  cm  l0  40 cm g Câu 44: D [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 23/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/   http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/   l0 l0  Hướng dẫn:    l0   l0  44 cm l0  44 cm l0  44 cm t  T2  2   g 50  Câu 45: C Hướng dẫn: Khi qua vị trí cân bằng, lượng hướng tâm lắc là: v2   P  m max , nghĩa sức căng  dây treo trọng lực P không nhau! l Câu 46: B Hướng dẫn: v  gl 02   T1  2 l0 t  g 60 Câu 47: B Hướng dẫn: Lực căng dây cho công thức: τ  mg  3cosα  2cosα o   τ max  mg   2cosα o  ; α  00 (VTCB)    τ  mgcosα o ; α  α o  Biên    τ max mg   2cosα o   2cos α o      1,02  cosα o  α o τ mg.cosα o cosα o cosα o http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 48: B Hướng dẫn: T  2 l l ;T '  2 T g g  0,5g Câu 49: A Hướng dẫn: T  2 l ;T '  2 g l g2  a Câu 50: C Hướng dẫn: T  2 l qE g m http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 51: A Hướng dẫn: T   l  qE  g2    m ; E= U d Câu 52: B Hướng dẫn: tan   qE mg   T  2 l  2 T l  2g  qE  g2    m Câu 53: A (hai dao động thành phần ngược pha, đó: A = |A1 – A2| ) Câu 54: D (hai dao động thành phần vuông pha, đó: A  A12  A22 ) [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 24/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ SÓNG CƠ 01 D 02 C 03 A 04 C 05 D 06 B 07 D 08 B 09 B 10 B 11 C 12 B 13 A 14 B 15 C 16 C 17 C 18 B 19 B 20 A 21 C 22 C 23 D 24 B 25 B 26 D 27 A 28 A 29 C 30 A 31 D 32 B 33 B 34 C 35 D 36 C 37 B 38 B 39 D 40 A 41 B 42 A 43 C 44 45 46 47 48 49 50 Câu 5: D Thừa số nhân vào x 2 2 , đó: π = →λ→v   Câu 6: B Nhớ thêm: Hai điểm phương truyền sóng cách lẻ nửa bước sóng (nửa ngun lần bước sóng) ngược pha nhau! Câu 7: D Hướng dẫn: Hai điểm phương truyền sóng cách lẻ nửa bước sóng (nửa nguyên lần bước sóng) ngược pha nhau! Do đó, hai điểm gần phương truyền sóng mà  phần tử mơi trường hai điểm dao động ngược pha Câu 9: B Hướng dẫn: Hai điểm phương truyền sóng cách lẻ nửa bước sóng (nửa nguyên lần bước sóng) ngược pha nhau! Do đó,  v 400 25 cm = (2 k  1)   2k  1   2k  1  f   2k  1 → 33 < f < 43 → k = → f 2f 2f  2 d  0,5  Câu 11: C M chậm pha O lượng   Câu 15: B Phần tử M có |d1 – d2| = 3λ → dao động với biên độ cực đại 2a = cm thuộc dãy cực đại thứ tính từ trung trực! Câu 15: C Hướng dẫn: Hai điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng nối hai nguồn gần cách  , λ = cm → v Câu 16: C Hướng dẫn: Cơng thức tính số cực đại, cực tiểu đoạn thẳng nối hai nguồn  20   AB  Số điểm dao động với biên độ cực đại:   =     3,333    2.3    6     AB  Số điểm dao động với biên độ cực tiểu:   0,5  3,833      Câu 17: C Hướng dẫn: M pha với nguồn nên cách hai nguồn đoạn d thỏa mãn: d = kλ > 0,5AB → k > 3,6 → k = nhỏ ứng với M gần O → d = 10 cm → MO Câu 18: B Hướng dẫn: M pha với O gần nên cách hai nguồn đoạn d thỏa mãn: d = 0,5AB + λ → MO Câu 24: B Hướng dẫn: Công thức sóng dừng đầu cố định:  v  n hay f  n , n số bụng sóng dừng Đối với sóng dừng đầu cố định, số nút nhiều 2 số bụng → số nút n + Câu 41: B d d Hướng dẫn: Sóng truyền âm qua khơng khí ống t kk  , gang t g  , đó: vg 340 d d   2,5  v g 340 v g http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 25/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ĐIỆN XOAY CHIỀU 01 A 02 C 03 A 04 B 05 A 06 A 07 B 08 A 09 D 10 D 11 B 12 C 13 C 14 B 15 A 16 C 17 D 18 B 19 B 20 A 21 C 22 B 23 A 24 A 25 B 26 D 27 A 28 B 29 A 30 A 35 B 36 C 31 D 32 B 33 A 34 C 37 A Câu 2: C Hướng dẫn: Mạch gồm L nên: U0 = I0.ZL nhanh pha 0,5π so với i Câu 3: A Hướng dẫn: Z = |ZL – ZC| → I = U/Z Câu 4: B Hướng dẫn: Mạch gồm C nên u i vng pha, đó: 38 B 39 40 2 2  i   u   i   u      1       I0  I0   U0   I0   I0 Z C  Câu 5: A U Z  ZC Hướng dẫn: I0  ;tan  u  i   L Z R Câu 6: A Z Hướng dẫn: tan  u  i   L R Câu 7: B Z  ZC Hướng dẫn: tan  u  i   L  ZL  L R Câu 8: A Hướng dẫn: Hệ số công suất là: cos  u  i  Câu 9: D Hướng dẫn: Công suất: P  UI cos  u  i  Câu 10: D http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Hướng dẫn: Hệ số công suất là: cos  u  i   UR R  U Z http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 11: B Hướng dẫn: i  uC   U2 U2  → Cộng hưởng điện: P  R  R R Câu 13: C Hướng dẫn: P  I R  U2 R   R   L  L    Câu 16: C Hướng dẫn: u  i1  i2 Câu 17: D Hướng dẫn: R  Z L  Z C Câu 21: C Hướng dẫn: uL uL ngược pha: uL Z   L → uL → u = uR + uL + uC uC ZC Câu 25: B Hướng dẫn: P = UIcosφ → I Mà Php = I2R → R [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 26/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 26: D Hướng dẫn: Nếu giữ P truyền tải điện áp hiệu dụng truyền tăng n lần cơng suất hao phí giảm n2 lần! Trong bài: U tăng từ 20 kV lên 30 kV, tức tăng 1,5 lần → hao phí giảm 2,25 lần Ban đầu hao phí chiếm 18% → lúc sau hao phí chiếm 18:2,25 = 8% → hiệu suất lúc sau 92% Câu 29: A Hướng dẫn: Suất điện động cực đại khung dây N vòng tính theo cơng thức: E0  NBS , BS gọi từ thông cực đại qua vòng dây, ω = 2πn, n tốc độ quay khung dây! Câu 31: D Hướng dẫn: Suất điện động từ thông cuộn dây đại lượng dao động điều hồ vng pha với (e chậm pha so với  lượng π/2) Vậy thời điểm ln có: 2   e        ; E  0  0   E  DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 01 D 02 C 03 A 04 D 05 A 06 D 07 B 08 B 09 C 10 D 11 C 12 A 13 B 14 B 15 C 16 C 17 18 19 20 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 4: D Hướng dẫn: I0 = ω.q0 → ω → f Câu 6: D Hướng dẫn: Hiệu điện hai tụ điện (u) cường độ dòng điện mạch (i) đại lượng vuông pha, đó: 2  i   u       ; I0 L  U C  I0   U0  SÓNG ÁNH SÁNG 01 A 02 C 03 C 04 B 05 B 06 C 07 A 08 A 09 A 10 A http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 11 B 12 B 13 A 14 A 15 A 16 A 17 B 18 C 19 D 20 C 21 B 22 C Câu 18: C Hướng dẫn: 10i Câu 19: D 23 D 24 B 25 D 26 C 27 28 29 30 Hướng dẫn: i  0,6 mm    D + 0,25 D ; i '  0,8 mm  D a a Câu 20: C Câu 21: B Hướng dẫn: 5i1  k i  51  k   k Câu 22: C Hướng dẫn: Tính phổ vân bậc tím tới đỏ: 0,8 mm → 1,5 mm Phổ vân bậc tím tới đỏ: 1,6 mm → 3,0 mm Dễ thấy phổ vân chưa trùng nhau, tính tiếp phổ vân bậc tím tới đỏ: 2,4 mm → 4,5 mm Phổ bậc chồng chập phổ bậc đoạn mm – 2,4 mm = 0,6 mm! [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 27/28 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT TỔNG ÔN 2017 Luyện Thi THPTQG: Thầy Đỗ Ngọc – Viện Vật Lí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 01 C 02 B 03 D 04 B 05 C 06 D 07 C 08 C 09 A 10 A 11 B 12 D 13 D 14 A 15 D 16 D 17 C 18 C 19 A 20 A 21 A Câu 4: C 22 A 23 A 24 D 25 B 26 C 27 C 28 29 30 Hướng dẫn: P  n hc P n  hc Câu 24: D Hướng dẫn: Ở trạng thái dừng n, đám nguyên tử H có khả phát : n  n  1 xạ Trong n = 5! HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 01 D 02 A 03 B 04 D 05 C 06 C 07 A 08 D 09 C 10 C 11 D 12 B 13 B 14 D 15 A 16 B 17 B 18 A 19 C 20 A 21 D Câu 4: D 22 D 23 D 24 D 25 C 26 C 27 D 28 D 29 30 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Hướng dẫn: Động W®  E0 v2 1 c  E0 Câu 20: A Hướng dẫn: W phản ứng số = 18,4 = (ΔmHe4 - ΔmHe3 – ΔmD)c2 W phản ứng số = x = (ΔmHe4 - ΔmHe3 – ΔmHe3)c2 → x – 18,4 = (ΔmD - ΔmHe3)c2 = - 0,0006.931,5 MeV → x Câu 28: D Hướng dẫn: Giải sử ban đầu chất phóng xạ có N0 hạt, thời điểm t ta có:  N t T1  N  t T2  N0   2t T2 2  t T2   Tt 1 2   t t    T2 T2   1    ?  t   http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 28/28 ... dB D 50 dB Câu 30: Sóng âm không truyền A chân không B chất rắn C chất lỏng D chất khí Câu 31: Một sóng âm có chu kì 80 ms Sóng âm A âm nghe B siêu âm C truyền chân không D hạ âm Câu 32: Tai... TỪ Câu 1: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động Điện tích tụ điện A biến thi n theo hàm bậc thời gian B không thay đổi theo thời gian C biến thi n theo hàm bậc hai thời gian D biến thi n... khơng bị tắt dần lắc không chịu tác dụng lực cản C Chu kì dao động trì nhỏ chu kì dao động riêng lắc D Dao động trì bổ sung lượng sau chu kì Câu 61: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trọng tâm ôn tập trước kì thi THPTQG 2017 đỗ ngọc hà , Câu hỏi trọng tâm ôn tập trước kì thi THPTQG 2017 đỗ ngọc hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay