435 cau hoi ly thuyet vat ly on thi co dap an

37 30 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:27

Truy cập website www.tailieupro.com để ||nhận thêm nhiều tài liệu dethi24h.net || dethithptquocgia.com fb.com/thithuthptquocgia Đổi – Tiến - Thành công! https://www.facebook.com/tailieupro/ CHƯƠNG I DAO ĐỘNG https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Câu 1: (TN2014)Khinóivềdaođộngcơ,phátbiểunàosauđâysai? A Daođộngcủaconlắcđồnghồlàdaođộngduytrì B Daođộngcưỡngbứccóbiênđộkhơngphụthuộcvàobiênđộcủalựccưỡngbức C Daođộngcưỡngbứccóbiênđộkhơngđổivàcótầnsốbằngtầnsốcủalựccưỡngbức D Daođộngtắtdầncóbiênđộgiảmdầntheothờigian Câu 2: (TN2014)Khinóivềdaođộngđiềuhòacủaconlắclòxo,phátbiểunàosauđâyđúng? A Cơnăngcủaconlắctỉlệthuậnvớibiênđộdaođộng B Tầnsốcủadaođộngtỉlệnghịchvớikhốilượngvậtnhỏcủaconlắc C Chukìcủadaođộngtỉlệthuậnvớiđộcứngcủalòxo D Tầnsốgóccủadaođộngkhơngphụthuộcvàobiênđộdaođộng Câu 3: (CĐ2008)Mộtconlắclòxogồmviênbinhỏcókhốilượngmvàlòxokhốilượngkhơngđángkểcó độcứngk,dđđhtheophươngthẳngđứngtạinơicógiatốcrơitựdolàg Khiviênbiởvịtrícânbằng,lòxo dãnmộtđoạnΔlo Chukỳdaođộngđiềuhồcủaconlắcnàylà g l B 2π l0 g C 2 m k D 2 k m Câu 4: (CĐ2008)Khinóivềmộthệdaođộngcưỡngbứcởgiaiđoạnổnđịnh,phátbiểunàodướiđâylàsai? A Tầnsốcủahệdaođộngcưỡngbứcbằngtầnsốcủangoạilựccưỡngbức B Tầnsốcủahệdaođộngcưỡngbứclnbằngtầnsốdaođộngriêngcủahệ C Biênđộcủadaođộngcưỡngbứcphụthuộcvàotầnsốngoạilựccưỡngbức D Biênđộcủahệdaođộngcưỡngbứcphụthuộcbiênđộngoạilựccưỡngbức Câu 5: (CĐ2008)MộtvậtdaođộngđiềuhồdọctheotrụcOxvớiphươngtrìnhx=Acosωt Nếuchọngốctoạ độOtạivịtrícânbằngcủavậtthìgốcthờigiant=0làlúcvật A ởvịtríliđộcựcđạithuộcphầndươngcủatrụcOx B quavịtrícânbằngOngượcchiềudươngcủatrụcOx C ởvịtríliđộcựcđạithuộcphầnâmcủatrụcOx D quavịtrícânbằngOtheochiềudươngcủatrụcOx Câu 6: (CĐ2008)MộtvậtdaođộngđiềuhồdọctheotrụcOx,quanhvịtrícânbằngOvớibiênđộAvàchu kỳT TrongkhoảngthờigianT/4,qngđườnglớnnhấtmàvậtcóthểđiđượclà A A B 3A/2 C A√3 D A√2 Câu 7: (CĐ2009)Khinóivềnănglượngcủamộtvậtdaođộngđiềuhòa,phátbiểunàosauđâylàđúng? A Cứmỗichukìdđcủavật,có4thờiđiểmthếnăngbằngđộngnăng B Thếnăngcủavậtđạtcựcđạikhivậtởvịtrícânbằng C Độngnăngcủavậtđạtcựcđạikhivậtởvịtríbiên D Thếnăngvàđộngnăngcủavậtbiếnthiêncùngtầnsốvớitầnsốcủaliđộ Câu 8: (CĐ2009)Phátbiểunàosauđâylàđúngkhinóivềdaođộngtắtdần? A Daođộngtắtdầncóbiênđộgiảmdầntheothờigian B Cơnăngcủavậtdaođộngtắtdầnkhơngđổitheothờigian C Lựccảnmơitrườngtácdụnglênvậtlnsinhcơngdương D Daođộngtắtdầnlàdaođộngchỉchịutácdụngcủanộilực Câu 9: (CĐ2009)MộtvậtdaođộngđiềuhòacóbiênđộAvàchukìT,vớimốcthờigian(t=0)làlúcvậtởvị tríbiên,phátbiểunàosauđâylàsai? T ,vậtđiđượcqngđườngbằng0,5A T B Sauthờigian ,vậtđiđượcquãngđườngbằng2A T C Sauthờigian ,vậtđiđượcquãngđườngbằngA A Sauthờigian D SauthờigianT,vậtđiđượcquãngđườngbằng4A Câu 10: (CĐ2009)Tạinơicóg,mộtconlắcđơndđđhvớibiênđộgóc0 Biếtkhốilượngvậtnhỏlàm,dây  Cơnăngcủaconlắclà A mg02 2 B mg0 Câu 11: (CĐ2011) Vậtdaođộngtắtdầncó A cơnănglngiảmdầntheothờigian C liđộlngiảmdầntheothờigian C mg02 D 2mg0 B thếnăngluôngiảmtheothờigian D phadaođộngluôngiảmdầntheothờigian 435 câu hỏi thuyết Vật ôn thi THPT Quốc Gia cực hay đáp án dethi24h.net || dethithptquocgia.com || fb.com/thithuthptquocgia Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời v2 Câu 108: Sóngtruyềntrênmộtsợidâycómộtđầucốđịnh,mộtđầutựdo Muốncósóngdừngtrêndâythì chiềudàicủasợidâyphảibằng A mộtsốchẵnlầnmộtphầntưbướcsóng B mộtsốlẻlầnnửabướcsóng C mộtsốngunlầnbướcsóng D mộtsốlẻlầnmộtphầntưbướcsóng Câu 109: Trênmặtnướchainguồnkếthợpdaođộngđiềuhòa cùngphatheophươngthẳngđứng Coibiên độkhơngđổikhisóngtruyềnđi Trênmặtnước,trongvùnggiaothoa,phầntửtạiMdaođộngvớibiênđộcực đạikhihiệuđườngđicủahaisóngtừhainguồntruyềntớiMbằng A mộtsốlẻlầnmộtphầntưbướcsóng B mộtsốnguyênlầnbướcsóng C mộtsốlẻlầnnửabướcsóng D mộtsốnguyênlầnnửabướcsóng Câu 110: Sóngâmkhơngtruyềnđượctrong A chấtkhí B chấtrắn C chấtlỏng D chânkhơng Câu 111: Khinóivềsựtruyềnâm,phátbiểunàosauđâyđúng? A Sóngâmtruyềntrongkhơngkhívớitốcđộnhỏhơntrongchânkhơng B Trongmộtmơitrường,tốcđộtruyềnâmkhơngphụthuộcvàonhiệtđộcủamơitrường C Sóngâmkhơngthểtruyềnđượctrongcácmơitrườngrắnvàcứngnhưđá,thép D Ởcùngmộtnhiệtđộ,tốcđộtruyềnâmtrongnướclớnhơntốcđộtruyềnâmtrongkhơngkhí - ĐC: 11/35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 dethi24h.net || dethithptquocgia.com || fb.com/thithuthptquocgia Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời nv Câu 300: (ĐH2014) Hiệntượngchùmánhsángtrắngđiqualăngkính,bịphântáchthành cácchùmsáng đơnsắclàhiệntượng A phảnxạtồnphần B phảnxạánhsáng C tánsắcánhsáng D giaothoaánhsáng Câu 301: (ĐH2014) TiaX A mangđiệntíchâmnênbịlệchtrongđiệntrường B cùngbảnchấtvớisóngâm C cótầnsốnhỏhơntầnsốcủatiahồngngoại D cùngbảnchấtvớitiatửngoại Câu 302: Khichoánhsángđơnsắctruyềntừmơitrườngtrongsuốtnàysangmơitrườngtrongsuốtkhácthì A tầnsốkhơngđổivàvậntốckhơngđổi B tầnsốthayđổivàvậntốcthayđổi C tầnsốthayđổivàvậntốcthayđổi D tầnsốkhơngđổivàvậntốcthayđổi Câu 303: TrongthínghiệmIângvềgiaothoaánhsáng,khoảngcáchgiữahaikhelàa,khoảngcáchtừmặt phẳngchứahaikheđếnmànquansátlàD,khoảngvâni Bướcsóngánhsángchiếuvàohaikhelà A λ=D/(ai) B λ=(iD)/a C λ=(aD)/i D λ=(ai)/D Câu 304: Mộtsóngánhsángđơnsắccótầnsốf1,khitruyềntrongmơitrườngcóchiếtsuấttuyệtđốin1thìcó vậntốcv1vàcóbướcsóngλ1 Khiánhsángđótruyềntrongmơitrườngcóchiếtsuấttuyệtđốin2(n2≠n1)thì cóvậntốcv2,cóbướcsóngλ2vàtầnsốf2 Hệthứcnàosauđâylàđúng? A f2=f1 B v2 f2=v1 f1 C v2=v1 D λ2=λ1 Câu 305: Ánhsangcótầnsốlớnnhấttrongsốcácánhsángđơnsắc:đỏ,lam,chàm,tímlàánhsáng A lam B chàm C tím D đỏ Câu 306: Phátbiểunàosauđâysai? A Sóngánhsánglàsóngngang B Cácchấtrắn,lỏngvàkhíởápsuấtlớnkhibịnungnóngphátraquangphổvạch C Tiahồngngoạivàtiatửngoạiđềulàsóngđiệntừ D RiaRơn-ghenvàtiagammađềukhơngthuộcvùngánhsángnhìnthấy Câu 307: Tiahồngngoại A khơngtruyềnđượctrongchânkhơng B làánhsángnhìnthấy,cómàuhồng C khơngphảilàsóngđiệntừ D đượcứngdụngđểsưởiấm Câu 308: Phátbiểunàosauđâysai? A Trongchânkhơng,mỗiánhsángđơnsắccómộtbướcsóngxácđịnh B Trongchânkhơng,cácánhsángđơnsắckhácnhautruyềnvớicùngtốcđộ C Trongchânkhơng,bướcsóngcủaánhsángđỏnhỏhơnbướcsóngcủaánhsángtím D Trongánhsángtrắngcóvơsốánhsángđơnsắc Câu 309: Khichiếumộtánhsángkíchthíchvàomộtchấtlỏngthìchấtlỏngnàyphátánhsánghuỳnhquang màuvàng Ánhsángkíchthíchđókhơngthểlàánhsáng A màuđỏ B màuchàm C màulam D màutím Câu 310: Khinóivềtiahồngngoạivàtiatửngoại,phátbiểunàosauđâylàđúng? A Tiahồngngoạivàtiatửngoạiđềucókhảnăngionhóachấtkhínhưnhau B Nguồnphátratiatửngoạithìkhơngthểphátratiahồngngoại C Tiahồngngoạigâyrahiệntượngquangđiệncòntiatửngoạithìkhơng D Tiahồngngoạivàtiatửngoạiđềulànhữngbứcxạkhơngnhìnthấy Câu 311: TiaRơn-ghen(tiaX)cóbướcsóng A nhỏhơnbướcsóngcủatiahồngngoại B nhỏhơnbướcsóngcủatiagamma C lớnhơnbướcsóngcủatiamàuđỏ D lớnhơnbướcsóngcủatiamàutím Câu 312: Tiatửngoại A cókhảnăngđâmxunmạnhhơntiagamma B cótầnsốtăngkhitruyềntừkhơngkhívàonước C khơngtruyềnđượctrongchânkhơng D đượcứngdụngđểkhửtrùng,diệtkhuẩn Câu 313: Khinóivềquangphổvạchphátxạ,phátbiểunàosauđâylàsai? A Quangphổvạchphátxạcủamộtnguntố làmộthệthốngnhữngvạch sángriênglẻ,ngăncáchnhaubằng nhữngkhoảngtối B Trongquangphổvạchphátxạcủahiđrơ,ởvùngánhsángnhìnthấycóbốnvạchđặctrưnglàvạchđỏ,vạchlam, vạchchàmvàvạchtím C Quangphổvạchphátxạdochấtrắnvàchấtlỏngphátrakhibịnungnóng D Quangphổvạchphátxạcủacácnguntốhóahọckhácnhauthìkhácnhau Câu 314: Khinghiêncứuquangphổcủacácchất,chấtnàodướiđâykhibịnungnóngđếnnhiệtđộcaothì khơngphátraquangphổliêntục? A Chấtkhíởápsuấtlớn B Chấtkhíởápsuấtthấp C Chấtlỏng D Chấtrắn ĐC: 11/35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 01235 518 581 dethi24h.net || dethithptquocgia.com || fb.com/thithuthptquocgia Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời vv>vt D vđCâu 320: Khinóivềtiatửngoại,phátbiểunàosauđâysai? A Tiatửngoạilàmphátquangmộtsốchất B Tiatửngoạilàmđenkínhảnh C Tiatửngoạilàdòngelectroncóđộngnănglớn D Tiatửngoạicómộtsốtácdụngsinhlí:diệtkhuẩn,diệtnấmmốc, Câu 321: Tiahồngngoại A cótầnsốlớnhơntầnsốcủaánhsángtím B cócùngbảnchấtvớitiagamma C khơngcótácdụngnhiệt D khơngtruyềnđượctrongchânkhơng Câu 322: TiaXđượctạorabằngcáchnàotrongcáccáchsauđây: A Chiếutiahồngngoạivàomộtkimloạicónguntửlượnglớn B Chiếutiatửngoạivàokimloạicónguntửlượnglớn C Chiếuchùmêléctrơncóđộngnănglớnvàokimloạicónguntửlượnglớn D Chiếumộtchùmánhsángnhìnthấyvàokimloạicónguntửlượnglớn Câu 323: TiaXcócùngbảnchấtvới: A tia   B tia  C tiahồngngoại D Tia   Câu 324: Trongcácloạitia:Rơn-ghen,hồngngoại,tửngoại,đơnsắcmàulục;tiacótầnsốnhỏnhấtlà A tiatửngoại B tiahồngngoại C tiađơnsắcmàulục D tiaRơn-ghen Câu 325: Ởmộtnhiệtđộnhấtđịnh,nếumộtđámhơicókhảnăngphátrahaiánhsángđơnsắccóbướcsóng tươngứngλ1vàλ2(vớiλ1<λ2)thìnócũngcókhảnănghấpthụ A mọiánhsángđơnsắccóbướcsóngnhỏhơnλ1 B mọiánhsángđơnsắccóbướcsóngtrongkhoảngtừλ1đếnλ2 C haiánhsángđơnsắcđó D mọiánhsángđơnsắccóbướcsónglớnhơnλ2 - - - Trang 28/37 - Học để thực ước mơ! Tư thay đổi, số phận thay đổi! dethi24h.net || dethithptquocgia.com || fb.com/thithuthptquocgia Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời L>eĐ B T>Đ>eL C Đ>L>eT D L>T>eĐ Câu 329: (CĐ2009) Khichiếuvàomộtchấtlỏngánhsángchàmthìánhsánghuỳnhquangphátrakhơng thể A ánhsángtím B ánhsángvàng C ánhsángđỏ D ánhsánglục Câu 330: (CĐ2009) Khinóivềthuyếtlượngtửánhsáng,phátbiểunàosauđâylàđúng? A Nănglượngphơtơncàngnhỏkhicườngđộchùmánhsángcàngnhỏ B Phơtơncóthểchuyểnđộnghayđứngntùythuộcvàonguồnsángchuyểnđộnghayđứngn C Nănglượngcủaphơtơncànglớnkhitầnsốcủaánhsángứngvớiphơtơnđócàngnhỏ D Ánhsángđượctạobởicáchạtgọilàphơtơn Câu 331: (CĐ2010) Theothuyếtlượngtửánhsáng,phátbiểunàodướiđâylàsai? A Ánhsángđượctạothànhbởicáchạtgọilàphơtơn B Nănglượngcủacácphơtơnánhsánglànhưnhau,khơngphụthuộctầnsốcủaánhsáng C Trongchânkhơng,cácphơtơnbaydọctheotiasángvớitốcđộc=3.108m/s D Phântử,nguntửphátxạhayhấpthụánhsáng,cũngcónghĩalàchúngphátxạhayhấpthụphơtơn Câu 332: (CĐ2010) Hiệntượngnàosauđâykhẳngđịnhánhsángcótínhchấtsóng? A Hiệntượnggiaothoaánhsáng B Hiệntượngquangđiệnngồi C Hiệntượngquangđiệntrong D Hiệntượngquangphátquang Câu 333: (CĐ2011) TheomẫunguntửBo,trạngtháidừngnguntử A cóthểlàtrạngtháicơbảnhoặctrạngtháikíchthích B chỉlàtrạngtháikíchthích C làtrạngtháimàcácelectrontrongnguntửdừngchuyểnđộng D chỉlàtrạngtháicơbản Câu 334: (CĐ2011) Theothuyếtlượngtửánhsáng,đểphátánhsánghuỳnhquang,mỗinguntửhayphân tửcủachấtphátquang hấpthụhồntồnmộtphotoncủaánhsángkíchthích nănglượng εđể chuyển sangtrạngtháikíchthích,sauđó A giảiphóngmộtelectrontựdocónănglượngnhỏhơnεdocómấtmátnănglượng B phátramộtphotonkháccónănglượnglớnhơnεdocóbổsungnănglượng C giảiphóngmộtelectrontựdocónănglượnglớnhơnεdocóbổsungnănglượng D phátramộtphotonkháccónănglượngnhỏhơnεdomấtmátnănglượng Câu 335: (CĐ2011) Khinóivềquangđiện,phátbiểunàosauđâysai? A Pinquangđiệnhoạtđộngdựatrênhiệntượngquangđiệnngồivìnónhậnnănglượngánhsángtừbên ngồi B Điệntrởcủaquangđiệntrởgiảmkhicóánhsángthíchhợpchiếuvào C Chấtquangdẫnlàchấtdẫnđiệnkémkhikhơngbịchiếusángvàtrởthànhchấtdẫnđiệntốtkhibịchiếu ánhsángthíchhợp D Cơngthốteelectroncủakimloạithườnglớnhơnnănglượngcầnthiếtđểgiảiphóngeelectronliênkết trongchấtbándẫn Câu 336: (CĐ2012) TheomẫunguntửBo,trạngtháidừngnguntử A cóthểlàtrạngtháicơbảnhoặctrạngtháikíchthích B chỉlàtrạngtháikíchthích C làtrạngtháimàcácelectrontrongnguntửdừngchuyểnđộng D chỉlàtrạngtháicơbản Câu 337: (CĐ2012) Pinquangđiệnlànguồnđiện A biếnđổitrựctiếpquangnăngthànhđiệnnăng B biếnđổitrựctiếpnhiệtnăngthànhđiệnnăng C hoạtđộngdựatrênhiệntượngquangđiệnngoài D hoạtđộngdựatrênhiệntượngcảmứngđiệntừ _ dethi24h.net || dethithptquocgia.com || fb.com/thithuthptquocgia Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời  L B  L >  Đ> V C  V >  L >  Đ D  L > V >  Đ Câu 354: (CĐ2014) Thuyếtlượngtửánhsángkhơngđượcdùngđểgiảithích A hiệntượngquangđiện B hiệntượngquang–phátquang C hiệntượnggiaothoaánhsáng D nguntắchoạtđộngcủapinquangđiện Câu 355: (CĐ2014) Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrơ, bán kính quỷ đạo dừng K r0 Khi êlectronchuyểntừquỹđạodừngNvềquỹđạodừngLthìbánkínhquỹđạogiảm A 4r0 B 2r0 C 12r0 D 3r0 Câu 356: (ĐH2014) Chùmánhsáng lazekhôngđượcứngdụng A trongtruyềntinbằngcápquang B làmdaomổtrongyhọc C làmnguồnphátsiêuâm D trongđầuđọcđĩaCD Câu 357: Lầnlượtchiếuhaibứcxạcóbướcsóngλ1=0,75μm,λ2 =0,25μmvàomộttấmkẽmcógiới hạn quangđiệnλ0=0,35μm Bứcxạnàokhơnggâyrahiệntượngquangđiện? A Chỉcóbứcxạλ1 B Khơngcóbứcxạnàotronghaibứcxạtrên C Chỉcóbứcxạλ2 D Cảhaibứcxạ Câu 358: Vớiε1,ε2,ε3lầnlượtlànănglượngcủaphơtơnứngvớicácbứcxạmàuvàng,bứcxạtửngoạivàbức xạhồngngoạithì A ε2>ε1>ε3 B ε3>ε1>ε2 C ε1>ε2>ε3 D ε2>ε3>ε1 Câu 359: Pinquangđiệnlànguồnđiệntrongđó A nhiệtnăngđượcbiếnđổithànhđiệnnăng B Hóanăngđượcbiếnđổithànhđiệnnăng C cơnăngđượcbiếnđổithànhđiệnnăng D Quangnăngđượcbiếnđổithànhđiệnnăng Câu 360: Pinquangđiệnlànguồnđiệnhoạtđộngdựatrênhiệntượng A huỳnhquang B tánsắcánhsáng C quang–phátquang D quangđiệntrong Câu 361: Quangđiệntrởđượcchếtạotừ A kimloạivàcóđặcđiểmlàđiệntrởsuấtcủanógiảmkhicóánhsángthíchhợpchiếuvào B chấtbándẫnvàcóđặcđiểmlàdẫnđiệnkémkhikhơngbịchiếusángvàtrởnêndẫnđiệntốtkhiđượcchiếu sángthíchhợp C chấtbándẫnvàcóđặcđiểmlàdẫnđiệntốtkhikhơngbịchiếusángvàtrởnêndẫnđiệnkémđượcchiếu sángthíchhợp D kimloạivàcóđặcđiểmlàđiệntrởsuấtcủanótăngkhicóánhsángthíchhợpchiếuvào Câu 362: Phátbiểunàosauđâysaikhinóivềphơtơnánhsáng? A Nănglượngcủaphơtơnánhsángtímlớnhơnnănglượngcủaphơtơnánhsángđỏ B Phơtơnchỉtồntạitrongtrạngtháichuyểnđộng C Mỗiphơtơncómộtnănglượngxácđịnh D Nănglượngcủacácphơtơncủacácánhsángđơnsắckhácnhauđềubằngnhau Câu 363: Quangđiệntrởhoạtđộngdựavàohiệntượng A quang-phátquang B quangđiệntrong C phátxạcảmứng D nhiệtđiện Câu 364: Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc lượngcànglớnnếuánhsángđơnsắcđócó A tầnsốcànglớn B tốcđộtruyềncànglớn C bướcsóngcànglớn D chukìcànglớn Câu 365: Trongnguntửhidro,vớir0làbánkínhB0thìbánkínhquỹđạodừngcủaêlectronkhơngthểlà: A.12r0 B.25r0 C.9r0 D.16r0 - - dethi24h.net || dethithptquocgia.com || fb.com/thithuthptquocgia Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời 1thìphảnứngphânhạchdâychuyềnkhơngxảyra D Nếuk=1thìphảnứngphânhạchdâychuyềnkhơngxảyra Câu 391: (ÐH2009)GiảsửhaihạtnhânXvàYcóđộhụtkhốibằngnhauvàsốnuclơncủahạtnhânXlớn hơnsốnuclơncủahạtnhânYthì A hạtnhânYbềnvữnghơnhạtnhânX B hạtnhânXbềnvữnghơnhạtnhânY C nănglượngliênkếtriêngcủahaihạtnhânbằngnhau D nănglượngliênkếtcủahạtnhânXlớnhơnnănglượngliênkếtcủahạtnhânY Câu 392: (ÐH2009)MộtđồngvịphóngxạcóchukìbánrãT Cứsaumộtkhoảngthờigianbằngbaonhiêu thìsốhạtnhânbịphânrãtrongkhoảngthờigianđóbằngbalầnsốhạtnhâncònlạicủađồngvịấy? A 0,5T B 3T C 2T D T Câu 393: (ÐH2009)MộtchấtphóngxạbanđầucóN0hạtnhân Sau1năm,cònlạimộtphầnbasốhạtnhân banđầuchưaphânrã Sau1nămnữa,sốhạtnhâncònlạichưaphânrãcủachấtphóngxạđólà A N0 16 B N0 C N0 D N0 dethi24h.net || dethithptquocgia.com || fb.com/thithuthptquocgia Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: 435 cau hoi ly thuyet vat ly on thi co dap an , 435 cau hoi ly thuyet vat ly on thi co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay