kinh nghiệm học và nhớ khoảng cách

13 29 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:10

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ KINH NGHIỆM HỌC TỐT BÀI “KHOẢNG CÁCH” Các em thân mến, khoảng cách thường câu 7đ, nhiều bạn lúng túng việc tính khoảng cách khơng gian, đặc biệt khoảng cách đường chéo nhau, kinh nghiệm học (rút gọn lại) CÁC EM CÓ THỂ KẾT HỢP VỚI BỘ GIÁO ÁN CHUẨN CHÉP TAY MÀ THẦY ĐÃ GỬI DẠNG HÌNH ẢNH NHÉ 1- Khoảng cách từ điểm đế n mô ̣t mă ̣t phẳ ng và đế n mô ̣t đường thẳ ng 1.1- Khoảng cách từ điể m đế n mô ̣t đường thẳ ng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Phầ n này chỉ lưu ý : muố n tính được độ dài của đoạn MH, người ta thường xem nó là chiề u cao của tam giác MAB (với A, B thuộc đường  ) Nế u tam giác MAB vuông ta ̣i M thì tính độ dài MH nào? nhớ la ̣i ̣ thức tam giác vuông: 1   MH MA MB Nế u tam giác cân ta ̣i M? thì H là trung điể m của AB Nế u tam giác thường? thì tin ́ h diê ̣n tić h tam giác và đô ̣ dài AB, từ đó suy đô ̣ dài MH http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A H M M M B A H A B H B Ví du ̣ 1: Cho hin ̀ h chóp tứ giác đề u S.ABCD có ca ̣nh đáy a, ca ̣nh bên 2a Tin ́ h khoảng cách từ A đế n SC Với ví du ̣ này không khó khăn viê ̣c kẻ AH vuông góc với SC ( H thuô ̣c SC) và nêu hướng tính AH: SO.AC = AH SC www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ S H D C O A B http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 1.2 - Khoảng cách từ điể m đế n mô ̣t mă ̣t phẳ ng ( trọng tâm nhất, cuối khoảng cách đường chéo quy dạng này) Việc tính khoảng cách , tìm mặt phẳng vng góc ý bám sát vào điểm cạnh vng góc với mặt ( thường vng với đáy) "Các bước xác đinh ̣ khoảng cách từ điể m M đế n mă ̣t phẳ ng (P)" sau: + Tìm mă ̣t phẳ ng (Q) qua M và vuông góc với (P) + Tìm giao tuyế n a của (P) và (Q) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ + Trong (Q), kẻ MH vuông góc với a Khi đó d(M;(P)) = MH Ví du ̣ : Cho hin ̀ h hô ̣p chữ nhâ ̣t ABCD.A'B'C'D' có AB =a, AD = b, AA' = c Tin ́ h khoảng cách từ B đế n (ACC'A') B C H A D B' A' C' D' www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ + Tìm mặt phẳ ng qua B và vuông góc với (ACC'A'): đó là mă ̣t phẳ ng (ABCD) vì mp (ABCD) vuông góc với AA' nên vuông góc với (ACC'A')) + Giao tuyế n của (ABCD) và (ACC'A'): là AC + Trong mặt (ABCD), kẻ BH vuông góc với AC (H thuô ̣c AC), thế thì BH vuông góc với (ACC'A') ̣y d(B; (ACC'A')) = BH + BH là đường cao của tam giác nào? HB là đường cao của tam giác vuông ABC nên: 1 ab    BH  2 2 BH BA BC a  b2 Ví du ̣ 2: Cho hình chóp tứ giác đề u S.ABCD có ca ̣nh bên bằ ng 2a, ca ̣nh đáy bằ ng a http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Go ̣i M là trung điể m của AB Tính khoảng cách từ M đế n (SCD) + Mă ̣t phẳ ng (Q) qua M và vuông góc với (SCD): Lưu ý chọn mp (Q) cần vng góc với đường (SCD) Trong đường (SCD) thấy DC có liên quan nhiều đến quan hệ vng góc Tìm đường vng góc với CD Từ phát mp (SNM) vuông góc với CD (N trung điểm CD), S hay (SNM) vuông góc với (SCD) + Giao tuyế n của (SCD) và (SMN) là: SN http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ H + Trong (SMN): kẻ MH vuông B góc với SN (H thuô ̣c SN) thì MH vuông góc với (SCD) Từ đó suy d(M; (SCD)) = MH + MH là chiề u cao của tam giác C M N O A D nào? Dựa vào tam giác SMN hướng tiń h: SO.MN = MH SN 2- Khoảng cách giữa mô ̣t đường thẳ ng và mô ̣t mă ̣t phẳ ng song song, giữa hai mă ̣t phẳ ng song song 2.1- Khoảng cách giữa đường thẳ ng và mô ̣t mă ̣t phẳ ng song song "các bước làm để tính khoảng cách giữa đường thẳ ng a và mă ̣t phẳ ng (P) song song" sau: www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ + Tìm mă ̣t phẳ ng (Q) vuông góc với (P) + Tim ̀ điể m chung M của (Q) và a (nế u a song song với (Q) thì đổ i (Q) thành (Q') chứa a và song song với (Q)) + Tìm giao tuyế n (  ) của (P) và (Q) + Trong (Q): kẻ MH   (H  ) Khi đó MH  (P) và d(a; (P)) = d(M;(P)) = MH Ví du ̣ 3: Cho hình lâ ̣p phương ABCD.A'B'C'D' ca ̣nh a Tính khoảng cách giữa AB’ mp (A'C'D) B C http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ I A D B' C' H O A' D' + Tìm mp vng góc với (A’DC’): Ta tìm mp vng góc với A’C’ Đó mp http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ (BDD’B’) Hai mp (A’DC’) (BDD’B’) có giao tuyến DO ( O tâm A’B’C’D’) Trong mp (DBB’) kẻ B’H vng góc với DO thi B’H vng góc với (DA’C’) khoảng cách phải tìm B’H Để tính độ dài B’H : 2.dt tam giác DB’O = B’H.OD = DD’.B’O 2.2 - Khoảng cách giữa hai mă ̣t phẳ ng song song Các bước làm đươ ̣c tiế n hành tương tự khoảng cách giữa đường thẳ ng và mă ̣t phẳ ng song song Ví du ̣ 4: Cho hin ̀ h lâ ̣p phương ABCD.A'B'C'D' ca ̣nh a Tiń h khoảng cách giữa hai mă ̣t phẳ ng (ACB') và (A'C'D) www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ B C I A D B' C' H O D' A' http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ + Tim ̀ mă ̣t phẳ ng vuông góc với (A'C'D): đó là mă ̣t phẳ ng (BDD'B') (vì (BDD'B')  A'C') + Giao tuyế n của (A'C'D) và (BDD'B'): là DO + Điể m chung của (BDD'B') và (ACB') thuô ̣c đường B'I + Trong (BDD'B'), kẻ B'H  DO thì khoảng cách phải tim ̀ là B'H + B'H là đường cao của tam giác B'OD Từ đó có hướng tiń h: B’H.OD = DD’.B’O 3- Khoảng cách giữa hai đường thẳ ng chéo Ví du ̣ 5: Cho hin ̀ h chóp S.ABCD có đáy ABCD là hiǹ h vuông ca ̣nh a http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ SA  (ABCD), SA =a Xác định đoạn vng góc chung SA BC; SA DB; SA d (trong d đường thẳng nằm mp (ABC) không qua A S A D O B C d Dễ dàng tìm đoạn vng góc chung SA BC, AB www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 3.1- Nế u hai đường chéo a và b mà vuông góc với nhau: http://www.tailieupro.com/ Của SA BD AO Vậy muốn dựng đoạn vng góc chung SA d làm nào? Từ A kẻ đường thẳng vng góc với d, cắt d H Khi đoạn AH đoạn vng góc chung SA d Một cách tổng quát, muốn dựng đoạn vng góc chung hai đường chéo vng góc với làm nào? a http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ M N b P) + Tìm mp (P) chứa b và vuông góc với a http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ + (P) cắ t a ta ̣i M + Kẻ MN  b (N thuô ̣c b), MN chiń h là đường vuông góc chung của a và b Ví du ̣ : Cho hin ̀ h chóp S.ABCD có đáy ABCD là hiǹ h vuông ca ̣nh a SA  (ABCD), SA =a Tin ́ h khoảng cách giữa SB và AD; giữa DB và SC *) Khoảng cách giữa SB và AD - Hai đường này có vuông góc không? ta ̣i sao? + AD vuông góc với SB (vì AD vuông góc với (SAB) ) Từ đó suy có mă ̣t phẳ ng chứa SB và vuông góc với SD, đó là (SAB) www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ S H M A D N O C B + AD cắ t (SAB) tai A http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ + Kẻ AM vuông góc với SB.Khi đó AM là đoa ̣n vuông góc chung của AD và SB + dễ dàng tin ́ h đươ ̣c AM vì nó là đường cao của tam giác vuông SAB *) Khoảng cách giữa DB và SC + Có mp chứa SC và vuông góc với BD, đó là (SAC) + (SAC) cắ t BD ta ̣i O là trung điể m của BD + Kẻ OK vuông góc với SC Khi đó OK là đoa ̣n vuông góc chung của SC và BD + OK là đường cao của tam giác SOC nên: OK SC = SA OC http://www.tailieupro.com/ 3.2- Nế u hai đường chéo a và b mà không vuông góc http://www.tailieupro.com/ với nhau: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Viê ̣c xác đinh ̣ đường vuông góc chung không cầ n thiế t cho bài toán tin ́ h khoảng cách này Ta đổ i khoảng cách phải tìm thành khoảng cách giữa a và mp(P) ( đó (P) chứa b và vuông góc với a).(sgk trang 115 -hình học 11 nâng cao) Ví du ̣ : Cho hình chóp tứ giác đề u S.ABCD có ca ̣nh bên bằ ng 2a, ca ̣nh đáy bằ ng a Tính khoảng cách AB đế n SC www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu S CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ H B C M N O A D Trước tiên kiểm tra xem hai đường có vng góc khơng? Đổi k/c phải tìm thành k/c đường mặt song song Đó k/c đường AB (SCD) Bài toán làm ví dụ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Ví du ̣ 8: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Tính k/c AA’ DB; AC’ BD; AI D’C’ ( với I tâm mặt DCC’D’) - kiểm tra xem hai đường có vng góc khơng Dễ thấy AA’ BD vng góc AA’ vg với (ABCD) Kết k/c thứ AO a 2 - AC’ BD có vng góc BD vg với (ACC’) O Trong (ACC’) kẻ ON vng góc với AC’ ON đoạn vgc AC’ BD http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - dựa vào diện tích tam giác AOC’ suy ra: ON.AC’ = AO CC’ a a a  Từ tính k/c cần tìm a www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A D http://www.tailieupro.com/ C N B http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A' D' http://www.tailieupro.com/ O P I M H C' B' http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - kiểm tra hai đường AI C’D’ khơng vng góc Cần đổi k/c thành k/c đường mặt nào? Có thể kẻ đường song song với C’D’ kẻ đường // với AI để tạo mp - Thống đổi k/c phải tìm thành k/c đường C’D’ mp(ABPM) - thực bước toán này: + Mp (BCC’) vng góc với BA nên (BCC’) vng góc với (BAPM) +giao tuyến (BCC’) (BAPM) BM http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ +Trong mp (BCC’) kẻ đường C’H vng góc với BM vng góc với (BAPM) Khoảng cách phải tìm C’H +Muốn tính độ dài C’H, ta tính nhờ diện tích tam giác BMC’: a a a BM C’H= BC MC’ Từ suy k/c phải tìm là: a 5 Ví dụ 9: Cho lăng trụ ABC A’B’C’ có AA’ = a, AB’ tạo với (ABC) góc 600 Tính khoảng cách AA’ BC’ www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A C H B C' A' B' http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Do lăng trụ nên cạnh bên vng góc với đáy AB’ có hình chiếu đáy AB nên góc AB’ đáy B’AB = 600 K/c AA’ BC’ k/c AA’ mp(BCC’B’) Mp( ABC) vuông góc với (BCB’) theo giao tuyến BC nên từ A kẻ AH vng góc với BC AH a a  vng góc với (BCC’) K/c phải tìm AH 2 4-Mở rộng toán khoảng cách: - Trong toán k/c đường mặt song song ta biết đổi k/c từ A http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ đến mp(P) thành k/c từ B đến mp(P) AB song song với (P) dễ dựng, dễ tính k/c từ B đến (P) nhiều k/c từ A đến (P) - Trong trường hợp AB khơng song song với (P) có tìm mối liên quan hai k/c không? Yêu cầu h/s so sánh trường hợp đặc biệt sau: www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A A B M K M H P) H P) K B Trường hợp thứ M trung điểm AB H/s suy hai k/c http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ (hai tam giác AHM BMK nhau) Trường hợp thứ hai AB cắt (P) M AB= 2MB Dựa vào định lí ta lét suy k/c từ A đến (P) lần k/c từ B đến (P) Vậy từ ta tính k/c từ B đến (P) biết k/c từ A đến (P) Ví dụ 10: Cho hình chóp SABC có SA vng góc với (ABC) Tam giác ABC cạnh a SA =2a Tính k/c từ A, Trọng tâm I tam giác SAB đến mp ( SBC) -Bài toán k/c từ A đến (SBC) h/s hồn tồn tính Kết độ dài http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ a 2a  19 3a 2 4a  2a đoạn AH www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9 ĐIỂM TRẦN HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ S H N I A G C K M http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ B Để dựng k/c từ I đến mp( SBC) trơng hình vẽ rối Kiểm tra thử xem có liên quan đến k.c từ A đến (SBC) hay không? AI cắt SBC N trung điểm SB Giả sử IE vng góc với mp(SBC) Theo định lí talét ta suy ra: IE/ AH= NI/ NA = 1/3 Vậy k/c từ I đến (SBC ) 2a 19 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên ... http://www.tailieupro.com/ KINH NGHIỆM HỌC TỐT BÀI “KHOẢNG CÁCH” Các em thân mến, khoảng cách thường câu 7đ, nhiều bạn lúng túng việc tính khoảng cách khơng gian, đặc biệt khoảng cách đường chéo nhau, kinh nghiệm học. .. đế n mô ̣t mă ̣t phẳ ng ( trọng tâm nhất, cuối khoảng cách đường chéo quy dạng này) Việc tính khoảng cách , tìm mặt phẳng vng góc ý bám sát vào điểm cạnh vng góc với mặt ( thường vuông với... tuyến DO ( O tâm A’B’C’D’) Trong mp (DBB’) kẻ B’H vng góc với DO thi B’H vng góc với (DA’C’) khoảng cách phải tìm B’H Để tính độ dài B’H : 2.dt tam giác DB’O = B’H.OD = DD’.B’O 2.2 - Khoảng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm học và nhớ khoảng cách , kinh nghiệm học và nhớ khoảng cách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay