Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình sử dụng Facebook của sinh viên trường Đại học Thương Mại

33 67 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:07

Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình sử dụng Facebook của sinh viên trường Đại học Thương Mại.Chương 1: Lý luận chung về điều tra thống kêChương 2: Vận dụng điều traChương 3: Kết luậnI. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa điều tra thống kê.Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học theo một kế hoạch thống nhất việc thu nhập, ghi chép tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.Thống kê nghiên cứu hiện tượng số lớn, do đó việc thu thập tài liệu thường tiến hành trong phạm vi rộng, gồm nhiều đơn vị tổng thể rất phức tạp, đòi hỏi việc thu thập tài liệu phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức khoa học và theo kế hoạch thống nhất, mới đem lại kết quả điều tra đúng đắn, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NHĨM B ộ m n N g u y ê n l ý t h ố n g Giảng viên: Đề tài thảo luận – Nhóm Vận dụng phương pháp điều tra thống thu thập thông tin về tình hình sử dụng Facebook của sinh viên trường Đại học Thương Mại NỘI DUNG BÀI THẢO LUẬN Chương 1: Lý luận chung điều tra thống Chương 2: Vận dụng điều tra Chương 3: Kết luận Chương 1:Lý luận chung điều tra thống I Khái niệm, nhiệm vụ ý nghĩa điều tra thống Điều tra thống việc tổ chức cách khoa học theo kế hoạch thống việc thu nhập, ghi chép tài liệu ban đầu tượng nghiên cứu điều kiện thời gian không gian cụ thể Thống nghiên cứu tượng số lớn, đó việc thu thập tài liệu thường tiến hành phạm vi rộng, gồm nhiều đơn vị tổng thể phức tạp, đòi hỏi việc thu thập tài liệu phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức khoa học theo kế hoạch thống nhất, mới đem lại kết quả điều tra đúng đắn, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu Chương 1:Lý luận chung điều tra thống II Phân loại điều tra thống 1.Theo tính chất Điều tra thường Điều tra khơng thường xuyên xuyên thường xuyên Chương 1:Lý luận chung điều tra thống Theo phạm Điều tra không Điều tra toàn vi điều tra toàn bộ Chương 1:Lý luận chung điều tra thống III Hình thức điều tra thống Thống định kỳ Điều tra chuyên môn Chương 1:Lý luận chung điều tra thống IV Phương pháp thu thập thông tin Điều tra trực tiếp Điều tra gián tiếp Chương 1:Lý luận chung điều tra thống V Những vấn đề điều tra thống Xác định mục tiêu điều tra Đối tượng điều tra đơn vị điều tra Thời điểm, thời Nội dung điều tra kỳ thời hạn điều tra Bảng hỏi cách ghi biểu Chương 1:Lý luận chung điều tra thống Xác định mục đích điều tra Điều tra thống tổ chức theo nguyên tắc khoa học nên đáp ứng nhiều yêu cầu khác lý thuyết thực tế đặt Điều tra thống cung cấp luậ xác đáng cho việc tìm tác động làm ảnh hưởng đến biến động tượng nghiên cứu từ tìm biện pháp thúc đẩy tượng phát triển theo hướng có lợi Điều tra thống xác định quy luật, xu hướng biến động, dự đoán xu hướng biến động tượng tương lai Chương 2: Vận dụng đề tài IV Lập phiếu điều tra (Link) V Thời gian điều tra Thời điểm điều tra: ngày 28/10/2016 Thời hạn điều tra: ngày - từ ngày 28/10/2016 đến hết ngày 1/11/2016 Chương 2: Vận dụng đề tài VI Phương pháp điều tra Lập danh sách đơn vị điều tra - Danh sách sinh viên có phiếu điều tra hợp lệ - Danh sách sinh viên có phiếu điều tra không hợp lệ - Danh sách sinh viên chưa thu phiếu Chọn mẫu điều tra - Ngẫu nhiên 200 sinh viên thương mại Phương pháp thu thập số liệu - Biểu mẫu google Chương 2: Vận dụng đề tài VII Kế hoạch tiến hành điều tra Bước 1: Chuẩn bị điều tra Bước 2: Triển khai điều tra Bước 3: Nhập tin, xử lý tổng hợp số liệu Bước 4: Tổng hợp, phân tích cơng bố kết điều tra Chương 2: Vận dụng đề tài VIII Tổ chức thực Tổ chức điều tra Nhóm điều tra đảm nhận việc thu thập thông tin 200 sinh viên trường Trưởng nhóm điều tra chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai điều tra thu thập số liệu đơn vị điều tra, kiểm tra, chỉnh lý, đánh ký mã hiệu nhập tin phiếu điều tra Xử lý tổng hợp số liệu điều tra Có 200/200 phiếu điều tra thu hợp lệ Chương 2: Vận dụng đề tài Sau tiến hành phân tổ, ta có bảng số liệu số trung bình sử dụng facebook ngày 200 sinh viên Đại học Thương Mại Chương 2: Vận dụng đề tài Thời gian trung bình sinh viên thương mại sử dụng facebook ngày: Thời gian trung bình mẫu điều tra: xn ∑ x%= ∑n = i i i 550 = 2.75 200 (giờ) Phương sai mẫu điều tra S = x% − x2 = x ∑ i ni ∑n i − x% = 2124 − 2.752 = 3.0575 200 Chương 2: Vận dụng đề tài Sai số trung bình chọn mẫu N = 20000 S (1 − n ) N = 0.215 µx = n −1 Phạm vi sai số chọn mẫu ( độ tin cậy 0,9545) hay t = 2s x = t.à x = ì 0.215 = 0.43 (giờ) Chương 2: Vận dụng đề tài Suy rộng kết quả điều tra chọn mẫu x = x%± ∆ x ⇔ 2.75 − 0.43 ≤ x ≤ 2.75 − 0.43 ⇔ 2.32 ≤ x ≤ 3.18 (giờ) (giờ) Kết luận:  Với độ tin cậy 0.9545 tức t = thời gian trung bình sinh viên toàn trường đại học thương mại nằm khoảng 2,32 đến 3,18 Chương 2: Vận dụng đề tài Mục đích sử dụng facebook của sinh viên 0.8 0.28 0.32 0.52 0.88 0.57 0.66 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Chương 2: Vận dụng đề tài Mức độ thường xuyên cập nhật trạng thái của sinh viên facebook 5% 22% 28% 47% Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm không Chương 2: Vận dụng đề tài Cảm nhận của sinh viên không được sử dụng facebook 4% 31% Khó chịu Bình thường Tốt 66% Chương 2: Vận dụng đề tài Biểu đồ cảm nhận lợi ích của facebook 50.5% 45.0% 4.5% Có Lợi Có Hại Tùy người sủ dụng Chương III: Nâng cao hiệu sử dụng facebook Những kết nghiên cứu cho thấy Facebook  dẫn  đến tăng hài lòng với sống sinh viên đại học trường Thương mại Nó có nghĩa Trường Đại học Thương mại sử dụng Facebook công cụ để kết nối sinh viên hỗ trợ công tác giảng dạy cho giáo viên Trường Đại học Thương mại Tận dụng lợi công nghệ cao phổ biến Facebook để nâng cao chất lượng giảng dạy hiệu học tập sinh viên Chương III: Nâng cao hiệu sử dụng facebook Do đó, giáo viên giao tập nhóm để sinh viên học hỏi từ bạn học họ sở Facebook để phát triển mạng lưới học tập từ bạn bè sinh viên Thương mại Sử dụng Facebook để truyền thông hoạt động trường,phát động thi sáng tạo,phát động truyền thông FB vô hiệu Nơi giao lưu kết nối khóa học hoạt động ngoại khóa,chia sẻ kinh nghiệm,kỹ năng,kiến thức,bí học tập khóa với khóa dưới,các khoa khác trường Nhóm Thank you!!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình sử dụng Facebook của sinh viên trường Đại học Thương Mại, Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình sử dụng Facebook của sinh viên trường Đại học Thương Mại, Chương 1:Lý luận chung về điều tra thống kê, Chương 2: Vận dụng đề tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay