đánh giá và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại của phân kiên long chi nhánh rạch giá

94 30 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 18:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH RẠCH GIÁ Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Phạm Tuyết Anh Sinh viên thực hiện: Huỳnh Tấn Tính MSSV: 4043383 Lớp: Tài Chính – Tín Dụng K30 Cần thơ - 2008 Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học Trường đại học Cần Thơ, em bảo giảng dạy nhiệt tình Q Thầy Cơ, Q Thầy Cô Khoa KT- QTKD truyền đạt cho em lý thuyết thực tế suốt thời gian học tập trường Cùng với nổ lực thân, em hồn thành chương trình học Sau thời gian thực tập ngân hàng TMCP Kiên Long, học hỏi thực tế hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình Ban Lãnh Đạo Các Cô Chú, Anh Chị Ngân hàng với dạy Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em kính gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa KT- QTKD truyền đạt cho em kiến thức bổ ích thời gian qua, đặc biệt Cơ Nguyễn Phạm Tuyết Anh tận tình hướng dẫn cho em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em kính gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo, Cô Chú, Anh Chị ngân Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu hàng TMCP Kiên Long, Các Anh Chị Phòng Tín Dụng phòng kinh doanh tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian thực tập Cuối cùng, em kính gửi lời cảm ơn đến Gia Đình chổ dựa tinh thần ln giúp em vượt qua lúc khó khăn Do kiến thức hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, chắn luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp Q Thầy Cơ Ban Lãnh Đạo Ngân hàng giúp em khắc phục thiếu sót khuyết điểm Em xin kính chúc Q Thầy Cơ, Ban Giám Đốc tồn thể Q Cơ Chú, Anh Chị Ngân hàng Cha Mẹ lời chúc sức khoẻ thành đạt Cần thơ, ngày 25 tháng năm 2008 Sinh viên Thực Huỳnh Tấn Tính GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em Huỳnh Tấn Tính xin cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu đề tài hồn tồn trung thực xác, có đề tài giống với đề tài em, em xin hoàn toàn chịu kỷ luật nhà trường khoa Ngày 25 tháng năm 2007 Sinh viên thực Hunỳnh Tấn Tính Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên Ngày ….tháng….năm… Thủ trưởng đơn vị GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh cứu SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC **** • Họ tên người hướng dẫn: • Học vị: • Chuyên ngành: • Cơ quan công tác: • Tên học viên: • Mã số sinh viên: • Chuyên ngành: • Tên đề tài: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (cần ghi mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa, ) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày…… tháng……năm 2008 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Trung tâm Học liệu ĐH Cần Ngày….tháng….năm… Thơ @ Tài liệu học tập nghiên Giáo viên phản biện GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh cứu SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trung Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu không gian 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 2.1.3 Hậu rủi ro tín dụng 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu tâm Học2.2.2 liệuPhương ĐH pháp CầnthuThơ Tài liệu học tập nghiên cứu thập @ số liệu 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CỦA NGÂN HÀNG 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 3.1.1 Lịch sử hình thành ngân hàng tmcp kiên Long 3.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng tmcp Kiên Long 10 3.1.3 Chức nhiệm vụ phòng ban 10 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG 14 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG KIÊN LONG 16 4.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 16 4.1.1 Tình hình thu nhập ngân hàng tmcp Kiên Long 16 4.1.2 Tình hình chi phí hoạt động ngân hàng 18 4.1.3 Lợi nhuận 19 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 21 4.2.1 Phân tích nguồn vốn ngân hàng 21 4.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng 23 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG KIÊN LONG 27 4.3.1 Phân tích doanh số cho vay ngân hàng qua năm 27 GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp Trung 4.3.2 Phân tích doanh số dư nợ cho vay 33 4.3.3 Phân tích tình hình thu nợ ngân hàng 38 4.3.4 Tình hình nợ hạn ngân hàng qua năm 44 4.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG 53 4.4.1 Nhận xét sơ lược số liệu thu thập từ phía khách hàng 53 4.4.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 54 4.4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 67 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG 72 5.1 NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI CỦA NGÂN HÀNG DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG 72 5.1.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng 72 5.1.2 Nguyên nhân từ phía người vay 72 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG……………………………… 73 5.2.1 KIỂM SỐT CHẶT CHẼ QUY TRÌNH TÍN DỤNG 74 5.2.2 PHÂN TÁN RỦI RO 75 5.2.3 CHÍNH SÁCH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG 75 5.2.4 XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC PHONG CÁCH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG 77 5.2.5 NGÂN HÀNG PHẢI XÂY DỰNG MỘT NHÓM CHUYÊN CUNG CẤP THÔNG TIN 77 5.2.6.liệu NGÂN HÀNG PHẢI XÂY tâm Học ĐH Cần Thơ @DỰNG Tài liệu học tập nghiên cứu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NGÂN HÀNG 78 CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 79 6.1 KẾT LUẬN 79 6.2 KIẾN NGHỊ 80 GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Trong năm gần đây, với phát triển không ngừng quốc gia giới, Việt Nam thực q trình chuyển hóa kinh tế theo chế thị trường Có nhiều kiện giúp cho Việt Nam vươn lên, đặc biệt kiện Việt Nam gia nhập vào WTO tháng 11/2006 mang lại cho đất nước ta nhiều hội phát triển, chứa đựng nhiều thách thức phát triển kinh tế Việt Nam có tốc độ phát triển nóng khu vực giới, với tốc độ phát triển GDP, 8.4% năm 2005, 8.2 năm 2006, năm 2007 8.44% Ngành ngân hàng tiếp tục ổn định phát triển góp phần thực sách tiền tệ phục vụ ổn định kinh tế vĩ mô tạo điều kiện cho kinh tế phát triển cao bền vững Đây ngành quan trọng giúp kinh tế Việt Nam phát triển, Trung tâmngân Học liệu ĐH @ Tài tậptếvà cứu hàng có vaiCần trò rấtThơ quan trọng trongliệu phát học triển kinh củanghiên nước ta, vừa nơi huy động vốn đất nước nơi cung cấp vốn cho kinh tế Trong ngân hàng, hoạt động tín dụng hoạt động nó, vừa giúp cho ngân hàng tồn phát triển Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng kèm với rủi ro tín dụng, theo quy luật thơng thường muốn có lợi nhuận cao hoạt động tín dụng ngân hàng phải đối mặt với lượng rủi ro lớn, việc sống ngân hàng nhờ vào cách quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Rủi ro không ảnh hưởng đến ngân hàng mà ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng Việt Nam giới như: khủng hoảng Thái Lan (1997) làm ảnh hưởng đến nhiều nước khu vực Sự kiện rủi ro xảy ngân hàng Á Châu tin đồn thất thiệt làm cho ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn, ngày mà dân chúng rút khỏi ngân hàng 1000 tỉ đồng, Sau Thống đốc ngân hàng nhà nước đứng can thiệp, nhờ mà ngân hàng trở lại hoạt động bình thường phát triển mạnh trước… Bên cạnh đó, có vụ án Epco-Minh Phụng, điển hình GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 10 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp Hình 29 Thời Gian Sống Địa Chỉ Hiện Tại Của Khách Hàng ( Nguồn vấn trực tiếp từ 76 mẫu khách hàng) Trong 76 mẫu có 41 mẫu có trạng thái nhà sống năm chiếm 54%, có 26 mẫu có trạng thái nhà từ đến năm chiếm 34% mẫu sống địa năm chiếm 12%, cho thấy hoạt động kinh doanh ngân hàng chứa dựng nhiều rủi ro từ chi tiết nhà khách hàng, tiêu tiềm ẩn rủi ro tín dụng rong tương lai Ngân hàng cần phải quan Trung tâmtâmHọc nhiềuliệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Tóm lại, hoạt động Ngân hàng tương lại chứa đựng nhiều rủi ro ảnh hưởng mạnh đến kết kinh doanh tỉ số tài cần phải có quan tâm triệt để, nhân tố mang đến rủi ro mà kết hợp nhiều nhân tố sức rủi ro Vậy cán Ngân hàng phải biết nhân phân tích yếu tố nhân rủi ro từ phía khách hàng cho Ngân hàng 4.4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ta khảo sát số mối quan hệ việc vấn khách hàng để xem tương quan biến khảo sát nào, xem xét số biến có tương quan không tương quan với không xét toàn biến tượng trưng mối quan hệ tổng thể xem xét Do trình thu thập mã hóa số liệu nên cho phép sử dụng phân tích bảng chéo SPSS GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 80 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp * Mối quan hệ nghề nghiệp phương án trả nợ Qua bảng số liệu xử lý ta thấy người lao động nơng nghiệp thích trả nợ lần đến hạn, loại hình sản xuất người dân chủ yếu theo mùa vụ, vay tiền họ thường thời hạn ngắn vay tháng hay năm sau cho phù hợp với mùa vụ kinh doanh họ Bảng 19 QUAN HỆ GIỮA NGHỀ NGHIỆP PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ Nghề nghiệp Phương án trả nợ Một lần (%) Nhiều kỳ(%) Tổng Viên chức 66,7 33,3 100,0 Nhân viên 46,2 53,8 100,0 Công nhân 50,0 50,0 100,0 0,0 100,0 100,0 Lao động nông nghiệp 88,9 11,1 100,0 Chăn nuôi 80,0 20,0 100,0 Thương nhân động thủyĐH sản Cần Thơ @ Tài80,0 100,0cứu Trung tâmLao Học liệu liệu học tập20,0 nghiên Khác Tổng số người chọn (người) 50,0 50,0 100,0 54 22 76 Thường sau vụ thu hoạch lúa hay hoa màu họ thường đem tiền đến ngân hàng trả nợ vay lại nợ để tái sản xuất Bên cạnh đó, tồn nhiều vấn đề người nơng dân họ thường vay từ triệu đồng đến 40 triệu đồng cán ngân hàng phải đảm nhận nhiều hồ sơ, thẩm định nhiều vay nhiều thời gian làm cho khâu giám sát khách hàng gặp nhiều khó khăn, quan tâm đến hiệu sử dụng vốn khách hàng, làm cho vay có nhiều rủi ro tín dụng Song song với mặt khó khăn tình hình kinh doanh khách hàng năm gần gặp khơng khó khăn điều kiện tự nhiên số tượng khách quan làm cho người dân gặp khó khăn cho cơng tác trả nợ cho ngân hàng, thêm vào trình độ người dân không cao nên sản xuất thủ công, thô sơ lạc hậu nên suất không cao ảnh hưởng đến rủi ro không trả nợ cho ngân hàng GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 81 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, người thương nhân thích trả nợ chia làm nhiều kỳ thu nhập họ có đồng đồng vào hàng ngày nên họ thường trích từ phần lợi nhuận để trả dần cho ngân hàng, họ thật khơng có khã hay ngán trả nợ cho ngân hàng vốn vay họ phần nguồn vồn kinh doanh Tuy nhiên năm gần vật giá tiêu dùng có biến đổi, giá xăng dầu tăng vọt làm cho chi phí đầu vào tăng lên ảnh hưởng đến lợi nhuận thu làm cho công tác trả nợ gặp khó khăn * Mối quan hệ trả nợ phương án kinh doanh Bảng 20 QUAN HỆ GIỮA TRẢ NỢ PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Trả nợ Một lần đến hạn Nhiều kỳ Tổng số người chọn (người) Phương án kinh doanh Có (%) Khơng (%) Tổng số (%) 14,8 85,2 100,0 40,9 59,1 100,0 17 59 76 Qua số liêu từ bảng xử lí người thích trả nợ lần thường khơng có phương án kinh doanh, phân tích người nơng dân họ Trung tâmthích Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu trả nợ lần họ thường khơng có phương án kinh doanh trình độ, họ suy nghỉ vay vốn chủ yếu làm lúa hay chăn nuôi chưa cụ thể, chi tiết khoản thu nhập, khoản chi sản xuất, họ dựa vào kinh nghiệm thân sống để sản xuất, chưa thể đưa phương án kinh doanh cụ thể cho q trình sản xuất Do mà cán tín dụng thường khơng biết dựa vào đâu để xem khách hàng có sử dụng vốn mục đích hay khơng Thơng thường khoản vay cán có quan điểm giám sát họ sử dụng vốn, miển họ trả nợ hạn rồi, họ không trả hạn xuống đơn đốc họ, hiệu vay khơng cao Tóm lại vay khơng có phương án kinh doanh thường rủi ro tín dụng lớn Bên cạnh đó, người thích trả nợ nhiều lần thường có phương án kinh doanh rỏ ràng, người buôn bán hay người sản xuất họ thích trả nhiều lần có phương án kinh doanh rỏ ràng cho đồngđồng mục đích họ rỏ ràng bổ sung vốn lưu động, tái sản xuất, hay mua tài sản, máy móc Nên rủi ro tín dụng thấp so với khơng có phương án kinh GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 82 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp doanh Cán tín ụng giám sát việc sử dụng vốn họ, có khã điều chỉnh kịp thời * Mối quan hệ giửa trả nợ đảm bảo tiền vay khách hàng Qua số liệu xử lý, ta thấy người dùng tài sản thuế chấp vay thích trả nợ lần đến hạn người trả nợ nhiều lần, người nông dân hay người buôn bán họ vay chủ yếu dùng tài sản thuế chấp để đảm bảo vay, chủ yếu giấy tờ nhà đất, ruộng vườn Bảng 21 TRẢ NỢ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TIỀN VAY Trả nợ Một lần đến hạn Nhiều lần Tổng số người chọn Tài sản đảm bảo tiền vay Thuế chấp(%) Tín chấp Cầm cố(%) Tổng(%) 94,4 0,0 5,6 100,0 72,7 0,0 27,3 100,0 67 0,0 76 Cán tín dụng biết dựa vào tài sản thuế chấp để đảm bảo vay khơng quan tâm đến nhân tố khác có ảnh hưởng rủi ro tín dụng Ngày tài sản thuế chấp có khó khăn phức tạp Trung tâmtrong Học Cần @tính Tài học tập cứu việcliệu địnhĐH giá dựa Thơ vào cảm củaliệu cán tín dụng, haynghiên theo quy định chung chung nhà nước, chưa có quy định hay sở khoa học khẳng định khu vực giá để cán tín dụng định giá thuế chấp cách xác để phù hợp với nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, giá thị trường biến đổi lên xuống ảnh hưởng bới cung cầu, mà ngân hàng chư có cán chuyên thẩm định vay để tăng xác cho nón vay * Mối quan hệ nghề nghiệp mục đích sử dụng khách hàng Qua số liệu xử lý ta thấy nhân viên thương nhân thích vay vốn để đầu tư so với ngành nghề khác, đặc điểm họ thích đầu tư, thích làm giàu nên nguồn vốn họ chủ yếu vay để đầu tư sinh lời, Bên cạnh đó, họ có thu nhập ổn định, có đầu óc tín tốn, tiếp thu khoa học kỷ thuật nhanh nên thường vay có hiệu GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 83 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp Bảng 22 QUAN HỆ GIỮA NGHỀ NGHIỆP MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN Nghề nghiệp Viên Chức Nhân Viên Công Nhân Thương nhân Lao động nông nghiệp Chăn Nuôi Lao động Thủy Sản Khác Tổng số người chọn Mục đích sử dụng vốn Đầu tư (%) Tiêu dùng(%) Trả nợ (%) Tổng (%) 83,3 16,7 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 16,7 66,6 16,7 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 66,7 16,7 16,7 100,0 80.0 0,0 20,0 100,0 80,0 0,0 20,0 100,0 50,0 50,0 0,0 100,0 55 12 76 Trong đó, người cơng nhân thích vay vốn để tiêu dùng so với ngành nghề khác, đa số người công nhân có thu nhập khơng ổn định sống bấp bên, có đồngđồng thấp đảm bảo sống tạm thời, họ vay vốn để tiêu dùng khã để hồng trả lại ngân hàng thấp, vay họ thường thấp nhỏ 15 triệu họ dùng tài sản nhà để đảm bảoĐH Cần vay, với 1.5 triệu đồng tháng nên Trung tâmcửaHọc liệu Thơthu@nhập Tàichỉliệu học tập vàtrên nghiên cứu khã trả nợ thấp Bên cạnh đó, chăn ni lao động thủy sản thích vay nợ để trả nợ, năm gần lao động thủy sản chăn nuôi gặp nhiều khó khăn Chăn ni gặp phải bệnh cúm gia cầm, bệnh đốm trắng tôm, bệnh lởi mồm long gia súc,…còn lao động thủy sản chi phí đầu vào tăng vọt xăng dầu, chi phí liên quan khác phương tiện đánh bắt xa bờ lạc hậu, củ kỷ nên hiệu từ việc đánh bắt khơng cao Do mà thu nhập họ thấp xuống, không đủ trả nợ cho ngân hàng họ phải vay nợ bên để bù vào phần trả nợ cho ngân hàng sau trả xong họ lại tiếp tục vay nợ ngân hàng để trả cho bên ngồi, xuất tình trạng đảo nợ vay khơng hiệu GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 84 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG 5.1 NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI CỦA NGÂN HÀNG DẨN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG Tóm lại q trình phân tích việc kinh doanh ngân hàng gặp số nguyên nhân rủi ro tín dụng như: 5.1.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng Có thể tóm gọn ngun nhân sau: - Một là, ngân hàng không chấp hành nghiêm túc chế độ tín dụng điều kiện cho vay - Hai là, sách qui trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa có quy trình quản trị rủi ro hữu hiệu, chưa trọng đến phân tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính tốn điều kiện khả trả nợ Đối với cho vay doanh nghiệp nhỏ cá nhân, định cho vay ngân hàng chủ yếu dựa kinh nghiệm, áp dụng chấm điểm Trung tâmchưa Học liệucơng ĐHcụCần Thơtín@dụng Tài liệu học tập nghiên cứu - Ba là, kỹ thuật cấp tín dụng chưa đại, chưa đa dạng, việc xác định hạn mức tín dụng cho khách hàng đơn giản, thời hạn chưa phù hợp, chủ yếu tín dụng trực tiếp, sản phẩm tín dụng chưa phong phú - Bốn là, thiếu thông tin khách hàng hay thiếu thơng tin tín dụng tin cậy, kịp thời, xác để xem xét, phân tích trước cấp tín dụng - Năm là, lực phẩm chất đạo đức số cán tín dụng chưa đủ tầm vấn đề quản lý sử dụng, đãi ngộ cán Ngân hàng chưa thoả đáng - Sáu là, ngân hàng chưa xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên lĩnh vực định chuyên thẩm định, chuyên cố vấn cho khách hàng lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, chuyên kinh doanh dịch vụ, du lịch 5.1.2 Nguyên nhân từ phía người vay Các nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng vay vốn không trả nợ cho Ngân hàng thường xếp theo hai nhóm sau: GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 85 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp - Nhóm ngun nhân khách quan, tác động ngồi ý chí khách hàng, thiên tai, hoả hoạn, thay đổi sách quản lý kinh tế, điều chỉnh quy hoạch ngành vùng, hành lang pháp lý chưa phù hợp, biến động thị trường ngồi nước, quan hệ cung cầu hàng hố thay đổi, - Nhóm nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân nội khách hàng Đó vốn tự có tham gia sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không đáp ứng nhu cầu; lực điều hành hạn chế, thiếu thơng tin thị trường thông tin đối tác, bạn hàng làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh; công nghệ sản xuất khơng tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao; khách hàng thiếu thiện chí trả nợ vay ngân hàng từ xin vay vốn, thu nhập khách hàng thấp, 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG * Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để hạn chế rủi ro cho vay, nghĩ việc tiếp tục áp dụng biện pháp khác, đến lúc cần phải Trung tâmthiết Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao hơn, có thái độ ràng cán Ngân hàng: - Một là, lực công tác: Yêu cầu cán Ngân hàng, đặc biệt cán có liên quan đến cơng tác cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành mà phải khơng ngừng nâng cao lực cơng tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Hai là, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: Yêu cầu cán tổ chức tín dụng phải tự tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cương vị cao phải gương mẫu thực quy chế cho vay; quy định đảm bảo tiền vay, quy định phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng họat động ngân hàng Có khơng giữ vững phẩm chất đạo đức mà ý thức trách nhiệm nâng lên xữ lý công việc hiệu khắc phục tư tưởng ỷ lại chờ tạo chuyển biến tức cực quản lý GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 86 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp - Ba là, cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo nâng cao trình độ tạo điều kiện thuận lợi công tác, đồng thời phải vào kết cơng tác họ để có đãi ngộ, đối xữ cơng bằng: cán có thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn hoăc đề bạt đảm nhiệm vị trí cao hơn; cán có sai phạm tùy theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng uy tín hoạt động tín dụng ngày cao mà chất lượng tín dụng chắn cãi thiện đáng kể 5.2.1 KIỂM SỐT CHẶT CHẼ QUY TRÌNH TÍN DỤNG Khi khách hàng nộp hồ sơ vào ngân hàng để xin vay vốn cán tín dụng phải : - Bước một, Phỏng vấn người vay Cán tín dụng phải làm rỏ vấn đề sau đây: + Mục đích khách hàng vay vốn để làm gì?, + Khách hàng Cần có am Thơ hiểu vốn hay Trung tâm Học liệu ĐH @lĩnh Tàivựcliệu học việc tập sửvàdụng nghiên cứu không?, + Các nguồn đảm bảo đến hạn khách hàng trả nợ?, + Thái độ khách hàng nào?… - Bước hai, Dựa vào hồ sơ lưu trữ ngân hàng khách hàng mổi lần vay khách hàng ngân hàng lưu lại hồ sơ khách hàng ngân hàng thông qua phần miền chon số chứng minh nhân dân họ tên chìa khóa Khi khách hàng đến vay gỏ số chứng minh nhân dân tên khách hàng thông tin khách hàng q khứ có hết tình hình vay trả nợ khách hàng - Bước ba, Tìm kiếm thơng tin bên ngồi liên quan đến khách hàng vay nợ + Đối với doanh nghiệp: Tìm thơng tin qua mạng internet, báo chí, bạn hàng doanh nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 87 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp + Đối với hộ kinh doanh cá thể hay hộ nơng dân thơng qua bà làng xóm, bạn bè, trưởng ấp - Bước bốn, Đến tận nơi khách hàng vay vốn + Đối với doanh nghiệp: đến tận nơi doanh nghiệp hoạt động xem thực tế Cách bố trí cơng việc phân công làm việc lãnh đạo cơng nhân có phù hợp hay khơng, bố trí phương tiện làm việc có gọn ràng khơng, xem hàng tồn kho doanh nghiệp nhiều hay ít, vê gọn gàng ngăn nấp doanh nghiệp Sau xem báo cáo tài doanh nghiệp qua năm hoạt động lời hay lổ vay + Đối với hộ kinh doanh cá thể hay người nông dân, phải xuống tận nơi họ sản xuất, xem tài sản thuế chấp khách hàng có với khách hàng khai hồ sơ - Bước năm, Thẩm định phương án kinh doanh khách hàng có khã thi phù hợp với thực tế hay không đánh giá rủi ro - Bước sáu, Quyết định cho vay hay từ chối cho vay - Bước bảy, Thủ tục giấy tờ hợp đồng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - Bước tám, Đánh giá chất lượng tín dụng - Bước chính, Nhắt nhở đơn đốc khách hàng trả nợ cho ngân hàng - Bước mười, Tổ chức lưu trữ hồ sơ khách hàng ngân hàng 5.2.2 PHÂN TÁN RỦI RO Đây phương pháp chia rủi ro với tổ chức tín dụng hay tổ chức kinh tế khác cho vay Ngân hàng Ngân hàng cần phải quan tâm nhiều đến phương pháp như: + Đồng tài trợ cho dự án dự án lớn + Bảo hiển tài sản làm đảm bảo + Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh + Đa dạng hóa sản phẩm Ngân hàng 5.2.3 CHÍNH SÁCH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG Chấm điểm tín dụng áp dụng hệ thống Ngân hàng để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng khoản vay doanh nghiệp nhỏ cá nhân Chấm điểm tín dụng chủ yếu dựa vào thơng tin phi tài tình hình hoạt GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 88 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp động người vay, khó khăn khâu thu thập thơng tin tài doanh nghiệp nhỏ cá nhân * Đối với người vay cá nhân, hộ kinh doanh cá thể hộ gia đình thơng qua vấn tiếp xúc khách hàng vay tiền khải cho điểm họ theo câu hỏi như: (1) Thông tin khứ khách hàng? (2) Thái độ khách hàng việc cung cấp thông tin? (3) Nghề nghiệp khách hàng gì?, (4) Thu nhập tháng hay kỳ bao nhiêu? (5) Mục đích sử dụng vốn khách hàng? (6) Hiện trạng tài khách hàng? (7) Uy tín khác hàng thơng qua mối quan hệ kinh tế xã hôi? (8) Khã am hiểu lĩnh vực làm mức độ nào? (9) Nguồn để đảm bảo đến hạn khách hàng trả nợ cho ngân hàng? trường lĩnh vực định đầu tư nào? Trung tâm Học(10) liệuMôi ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu + Đối với khách hàng doanh nghiệp phải quan tâm đến: (1) Thơng tin khứ doanh nghiệp lưu ngân hàng? (2) Uy tín doanh nghiệp thương trường xã hội (3) Cách quản lý người lãnh đạo? (4) Sự gọn gàng, ngăn nấp doanh nghiệp? (5) Ngành nghề hay lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp? (6) Tính khoản doanh nghiệp? (7) Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp qua năm? (8) Thực trạng công nợ doanh nghiệp thời điểm thực tại? (9) Lợi nhuận ngân hàng qua năm hoạt động? (10) Phương án kinh doanh doanh nghiệp? (11) Kỷ thuật hay công nghệ thực doanh nghiệp áp dụng? (12) Cơ sở vật chất doanh nghiệp? Dựa vào tiêu điểm khoản mục tốt cho “A”, “B”, trung bình “C” yếu cho “D” phụ thuộc GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 89 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp nhiều vào khã đánh giá cán tín dụng Sau nhập dử liệu vào máy tính để xử lý Nếu “A” cho vay, “B” cho vay phải quan tâm, “C” phải cân nhắt lại, “D” tuyệt đối khơng cho vay Đây phương pháp ngân hàng phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm khã chun mơn cán tín dụng 5.2.4 XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC PHONG CÁCH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG Trong cơng cơng tác huy động vốn cán ngân hàng phải thân thiện, niềm nở nhiệt tình với khách hàng, nghiêm chỉnh trang phục, hẹn gặp phải giờ, tạo ấn tượng tốt cho khách hàng Ngân hàng phải có lực lượng hùng biện để hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng trả lời thắc mắt khách hàng Thời gian làm việc phải theo quy định nhà nước ngân hàng quy định, hẹn khách hàng phải có kế hoạch rỏ ràng , cụ thể công tác diệt hồ sơ trả lời cho khách hàng phải nhanh, kiên trường hợp sai củaliệu kháchĐH hàng Cần cánThơ ngân Trung tâmphạm Học @hàng Tài liệu học tập nghiên cứu Đối với cán ngân hàng phải nghiêm chỉnh, nhiệt tình giúp đở bà công tác lập hồ sơ vay vốn, hướng dẩn bà sản xuất thích hợp với mùa vụ, với tình hình thực tế thời đại 5.2.5 NGÂN HÀNG PHẢI XÂY DỰNG MỘT NHÓM CHUYÊN CUNG CẤP THƠNG TIN + Đối với mhóm thơng tin làm việc ngân hàng, lực lượng cung cấp thông tin điều tra lưu trử ngân hàng thông tin liên quan đến khách hàng vay tiền để ngân hàng làm vay, nhóm chuyên phụ trách cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng thơng qua bạn hàng khách hàng, bạn bè, xã hội Nhưng nhóm phụ trách vay có hạn mức tín dụng đủ lớn tức 50 triệu đồng + Đối với nhóm thơng tin làm việc bán thời gian địa phương phụ trách địa phương đó, cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng vay vốn để báo cáo với ngân hàng cách xác thơng tin tín dụng khách hàng Những người phải quan hệ rộng, đáng tin cậy GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 90 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp 5.2.6 NGÂN HÀNG PHẢI XÂY DỰNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO NGÂN HÀNG Hội đồng chuyên xem xét vấn đề rủi ro cho hệ thống ngân hàng, họ xem xét hồ sơ vay vốn khách hàng, giám sát cán tín dụng ngân hàng, điều chỉnh kịp thời báo cáo với hội đồng quản trị đưa giải pháp tích cực để giảm thấp rủi ro tín dụng ngân hàng phận phải dự đốn mơi trường kinh doanh tương lai ngân hàng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 91 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiệp vụ tín dụng (Trường Đại học Ngân hàng TPHCM – Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị Ngân hàng Gíao trình lý thuyết tài tiền tệ - PGSTS Lê Văn Tề TS Nguyễn Văn Hà (NXB Thống Kê) Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – ThS Thái Văn Đại (Tủ sách Đại học Cần Thơ, 2003) Cẩm nang quản lý tín dụng Ngân hàng – PGS Mai Siêu, TS Đào Minh Phúc, Nguyễn Quang Tuấn ( NXB Thống Kê, 2003) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán Ngân hàng TMCP Kiên Long Các báo cáo tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ hạn ngắn hạn Ngân hàng TMCP Kiên Long Quản trị Ngân hàng thương mại – PGS.PTS Lê Văn Tề, ThS Nguyễn Thị Xuân Liễu Trung tâm8.Học ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trang liệu web: www.Westernbank.com.vn GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 92 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong xu phát triển kinh tế giới nói chung, hoạt động tài Ngân hàng ngày phát triển chất lượng chủng loại sản phẩm Đặc biệt hướng đến hội nhập quốc tế tài Ngân hàng làm ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng nước ta, điều cho thấy cần phải cải tiến, đổi mới, nâng cao hoạt động Ngân hàng để đứng vững điều kiện cạnh tranh Phát huy thành tựu năm qua Ngân hàng Kiên Long không ngừng đổi nhiệm vụ chức hệ thống Ngân hàng nông thôn Kinh doanh đa lấy hiệu sản xuất kinh doanh khách hàng làm mục tiêu, không ngừng tăng trưởng doanh lợi Ngân hàng Qua đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng, ta biết rủi ro sử dụng vốn ngân hàng lớn, Ngân hàng khơng tâmĐH đến rủi ro tín dụng@ nhầm đưaliệu hợp Trung tâmngừng Họcquan liệu Cần Thơ Tài họcgiải tậppháp vàthích nghiên cứu cho việc sử dụng vốn Nhưng để làm điều đòi hỏi Ngân hàng phải nổ lực việc thay đổi phong cách quản trị rủi ro điều hành phù hợp với thời đem lại hiệu cao hoạt động kinh doanh Ngân hàng Trong trình đổi nên doanh nghiệp cần vốn để đổi máy móc thiết bị, cơng nghệ để tạo sản phẩm có đủ sức cạnh tranh thị trường Do đó, Ngân hàng cần đẩy nhanh mở rộng hoạt động tín dụng điều cần thiết cấp bách để góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá địa phương Ngân hàng cần quan tâm đến rủi ro tín dụng nhiều Song song với thành tựu đạt khứ Ngân hàng gặp khơng khó khăn tình hình huy động vốn, nợ hạn, cạnh tranh với ngân hàng khác vấn đề cấp thiết ảnh hưởng đến quy mơ, tốc độ uy tín Ngân hàng Tuy nhiên, Ngân hàng Kiên Long không ngừng nổ lực tìm giải pháp tích cực để vượt qua GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 93 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận văn tốt nghiệp khó khăn sánh vai với Ngân hàng thương mại khác địa bàn làm cho hoạt động tín dụng Ngân hàng ngày mở rộng phát triển xứng đáng với tên gọi Ngân hàng kiên Long –sẵn lòng chia 6.2 KIẾN NGHỊ Chính quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho Ngân hàng việc cung cấp thông tin khách hàng hồ sơ cho vay vốn khách hàng, công tác thu hồi xử lý nợ giúp hoạt động tín dụng Ngân hàng thuận lợi - Uỷ Ban Nhân Dân xã, thị trấn cần xem xét quản lý chặt chẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chấp xin vay vốn Ngân hàng - Khi xác nhận hồ sơ xin vay, Uỷ Ban Nhân Dân xã, thị trấn cần đòi hỏi có dủ hai người gồm: người uỷ quyền người uỷ quyền để tránh xảy tranh chấp sau Bởi thường xảy tượng giả mạo chữ kí người uỷ quyền để vay, bảo lãnh chấp Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 94 SVTH: Huỳnh Tấn Tính ... đánh giá rủi ro hoạt động ngân hàng Kiên Long , trường Đại học An Giang Tìm hiểu rủi ro hoạt động ngân hàng qua năm bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro toán, từ số liệu thứ cấp ngân. .. Giá Và Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long chi nhánh rạch giá để làm luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh 11 SVTH: Huỳnh Tấn Tính Luận... CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG KIÊN LONG 4.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 4.1.1 Tình hình thu nhập ngân hàng thương mại cổ phần Kiên
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại của phân kiên long chi nhánh rạch giá , đánh giá và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại của phân kiên long chi nhánh rạch giá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay