CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Ở VIỆT NAM

20 55 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 17:57

CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Ở VIỆT NAM.Nguyên tắc cơ sở dồn tíchMọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề như là:Tài sảnNợ phải trảNguồn vốn chủ sở hữuChi phíDoanh thu Tất cả chúng phải được ghi vào sổ kế toán tại thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu.VÍ DỤ: Doanh nghiệp A bán một lô hàng hóa trị giá 500 triệu đồng vào ngày 552010 cho khách hàng. Khách hàng đã nhận đủ hàng, thanh toán 300 triệu đồng, nhận nợ và sẽ thanh toán vào ngày 1052010. Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích, doanh thu của lô hàng sẽ được kế toán ghi nhận vào ngày bán lô hàng đó, tức là ngày 552010 chứ không phụ thuộc vào ngày khách hàng thanh toán tiền.   Mơn: Ngun lý kế toán Trình bày: NHĨM CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN BẢN Ở VIỆT NAM n ê ê y y u y ê n n c ắ ắ ắ t t t c c p u ợ q h t ù ấ h r h p t n ọ n g n y ắ c h o t đ ộ n g l nguyên tắc ế u i ê u y ê n t ắ c g i g ố c n ê n t ắ t c ắ c c t h ậ s n d n r t ọ í g t n Nguyên tắc sở dồn tích Mọi nghiệp vụ kinh tế tài doanh nghiệp liên quan đến vấn đề là: •Tài sản •Nợ phải trả •Nguồn vốn chủ sở hữu •Chi phí •Doanh thu ⇒ Tất chúng phải ghi vào sổ kế toán thời điểm phát sinh, tế thu không vào thời điểm thực Nguyên tắc sở dồn tích VÍ DỤ: Doanh nghiệp A bán lơ hàng hóa trị giá 500 triệu đồng vào ngày 5/5/2010 cho khách hàng Khách hàng nhận đủ hàng, toán 300 triệu đồng, nhận nợ toán vào ngày 10/5/2010 Theo ngun tắc sở dồn tích, doanh thu lơ hàng kế toán ghi nhận vào ngày bán lơ hàng đó, tức ngày 5/5/2010 khơng phụ thuộc vào ngày khách hàng toán tiền   Nguyên tắc thận trọng Là việc xem xét, cân nhắc, phán đốn cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện khơng chắn Nó đòi hỏi yêu cầu sau: Là phải thiết lập khoản dự phòng khơng q lớn Không đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập Không đánh giá thấp giá trị khoản nợ chi phí Doanh thu thu nhập ghi nhận chứng chắn tạo nhiều lợi nhuận Nguyên tắc thận trọng VÍ DỤ : Doanh nghiệp A nguồn vốn khoảng tỷ, ngày 25/10 doanh nghiệp A xuất bán 50 laptop trị giá 500 triệu đồng Doanh nghiệp A phải lập khoản dự phòng trị giá 50 máy tính (một khỏan dự phòng trị giá 500 triệu đồng) để phòng trường hợp khách hành trả lại lỗi trục trặc kỹ thuật… Nguyên tắc giá gốc Tài sản phải ghi nhận theo giá gốc Giá gốc tài sản tính theo số tiền khoảng tương đương tiền trả vào thời điểm tài sản ghi nhận.Giá gốc tài sản khơng thay đổi quy định khác chuẩn mực kế toán Nguyên tắc giá gốc VÍ DỤ: Ngày 10/3/2000 công ty ABC mua máy ATM với giá 200 triệu đến 10/3/2015 trị giá lên đến 250 triệu sổ kế toán ghi nhận số tiền chi 200 triệu giá gốc 200 triệu Nguyên tắc hoạt động liên tục Các báo cáo tài phải lập sở doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động tương lai gần Tức giá trị tài sản bị thay đổi doanh nghiệp ý định dừng hoạt động sản xuất hay phá sản => Lúc phải lập báo cáo tài Nguyên tắc hoạt động liên tục VÍ DỤ: Ngày 10/3/2000 công ty ABC mua máy ATM với giá 200 triệu đến 10/3/2005 cơng ty ABC tun bố phá sản lúc máy sử dụng năm Giả sử khấu hao tài sản cho máy sử dụng năm 5% => khấu hao tài sản 50 triệu => giá trị máy ATM lúc là: 200-50 = 150 triệu Nguyên tắc trọng yếu Kế toán phải thu thập, xử lý cung cấp thơng tin mang tính chất trọng yếu, tức thơng tin chứa nội dung quang trọng tác đơng, ảnh hưởng đến lợi ích cơng ty Còn thơng tin khơng trọng yếu lược bỏ bớt Nguyên tắc trọng yếu VÍ DỤ: Hôm anh A báo cáo tài thơng tin sau: Tình hình tài cơng ty Một nhân viên C xin nghỉ việc Tình hình nhập nguyên liệu kho hàng Mua nguyên vật liệu chua tốn nhiều nhân viên trễ tháng => Anh A báo cáo mục 1, 3, mục 2, khơng coi trọng yếu Nguyên tắc quán Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống kỳ kế toán năm nhất Doanh nghiệp muốn thay đổi sách phương pháp kế tốn phải giải trình lý (báo cáo cho quan thuế) ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài Nguyên tắc quán VÍ DU: nhiều phương pháp tính khấu hao tài sản cố định; tính giá trị tồn kho cuối kỳ Mỗi phương pháp sẽ mang lại môt số khác về chi phi lợi nhuân, áp dụng phương pháp tuỳ thu ôc vào điều ki ên cụ thể tưng doanh nghiêp vi tất cả phương pháp điều cơng nh ân, theo nguyên tăc này, kê toán đã lựa chọn áp dụng phương pháp thi phải áp dụng quán kỳ kê toán Nguyên tăc phù hợp Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Tức ghi nhận khoảng doanh thu phải ghi nhận khoảng chi phí tương ứng liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí kỳ phải trả liên quan đến doanh thu kỳ Nguyên tăc phù hợp VÍ DỤ: Vào ngày 01/10/2010, doanh nghiêp N tốn chi phi tền th văn phòng m ôt năm 120 tri đồng (hợp đồng thuê nhà giá trị tư ngày 01/10/2010 đên ngày 30/09/2011) Chi phi thuê nhà 120 tri đồng liên quan đên viêc tạo doanh thu hai năm 2010 (3 tháng) 2011 (9 tháng) Vi vây, nhằm ghi nhân chi phi thuê nhà phát sinh năm 2010 phù hợp vơi doanh thu tạo năm 2010, vào cuối niên kê tốn (ngày 31/12/2010) , kê toán thực hiên bút toán điều chinh để ghi nhân chi phi thuê nhà năm 2010 : 120 triêu đồng × 3/12=30 triêu đồng BÀI TẬP MINI Bài 1: Hãy cho biết tình sau thuộc nguyên tắc nào? a) Doanh nghiệp áp dụng khái niệm, ngun tắc, chuẩn mực, phương pháp tính tốn từ kỳ sang kỳ khác b) Chỉ công nhận khoản lãi chứng từ cụ thể c) Tất chi phí mua bán phải ghi sổ kế toán d) Giá trị tài sản thay đổi doanh nghiệp dừng hoạt động e) Kế tốn A cung cấp thơng tin quan trọng cho doanh nghiệp BÀI TẬP MINI Bài : Doanh nghiệp B mua máy xây dựng, trị giá máy 200 triệu đồng Kế toán A sử dụng nguyên tắc trọng yếu ghi vào sổ kế toán, sau năm sử dụng doanh nghiệp phá sản (khấu hao 20%) Tính giá trị máy sau năm? TÀI LIỆU THAM KHẢO Tìm hiểu chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Vũ Đức Nam Giáo trình Kế toán đại cương, 2012, NXB ĐHQG TPHCM  http://www.nguyenlyketoan.com/2014/12/7-nguyen-tac-ke-toan-chu-yeu.html  http://ketoanthienung.vn/cac-nguyen-tac-ke-toan-theo-chuan-muc-co-vi-du.htm www.webketoan.vn www.ketoan.com.vn http://www.centax.edu.vn CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! ... yếu lược bỏ bớt Nguyên tắc trọng yếu VÍ DỤ: Hôm anh A báo cáo tài thơng tin sau: Tình hình tài cơng ty Một nhân viên C xin nghỉ việc Tình hình nhập nguyên liệu kho hàng Mua nguyên vật liệu... doanh nghiêp vi tất cả phương pháp điều cơng nh ân, theo nguyên tăc này, kê toán đã lựa chọn áp dụng phương pháp thi phải áp dụng quán kỳ kê toán Nguyên tăc phù hợp Việc ghi nhận doanh... dụng nguyên tắc trọng yếu ghi vào sổ kế tốn, sau năm sử dụng doanh nghiệp phá sản (khấu hao 20%) Tính giá trị máy sau năm? TÀI LIỆU THAM KHẢO Tìm hiểu chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Vũ Đức Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Ở VIỆT NAM, CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay