TINH SỐ LOẠI GIAO TỬ TỐI ĐA CỦA KIỂU GEN

15 170 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 17:23

CÔNG THỨC:Nếu đề bài cho cơ thể có kiểu gen, thì số loại giao tử sẽ được tính: + Không có trao đổi chéo, các NST có cấu trúc khác nhau: 2n ( n: số cặp NST) + Không có trao đổi chéo, có y cặp NST đồng dạng (có cấu trúc giống nhau): 2n y. 1y ( n: số cặp NST , y số cặp đồng dạng, ny : số cặp có cấu trúc khác nhau)) + Có trao đổi chéo: ☺ Tại 1 điểm: 2nx.4x (x: số cặp NST có trao đổi chéo) ( Dấu hiệu: Tạo ra 4 lọai giao tử chia 2 phân lớp KH ) ☺ Tại 2 điểm không cùng lúc: 2nx.6x ( Dấu hiệu: Tạo ra 6 lọai giao tử chia 3 phân lớp KH ) ☺ Trao đổi chéo kép: 2nx.8x ( Dấu hiệu: Tạo ra 8 lọai giao tử chia 4 phân lớp KH ) + Có y cặp NST không phân li trong giảm phân 1: 2ny.2y Có y cặp NST không phân li trong giảm phân 2: 2ny.3y Nếu đề bài cho số tế bào cụ thể (a tế bào) : + Không có trao đổi chéo: thực tế chỉ tạo ra 2 loại tinh trùng trong tổng số 4 tinh trùng  Số loại tinh trùng tạo ra : a.2 (loại) ≤ 2n ( số G.tử do tế bào tạo ra nhỏ hơn hoặc bằng số g.tử do cơ thể tạo ra) + Có trao đổi chéo (nhận biết: đề bài cho sẵn hoặc thấy có kg dạng liên kết): mỗi tế bào sẽ tạo ra 4 giao tử : 2 liên kết và 2 hoán vị  Số loại tinh trùng tạo ra : a.4 (loại) Từ một tế bào sinh trứng: Thực tế chỉ tạo ra một loại trứng trong tổng số loại trứng được hình thành trong mỗi trường hợp BÀI TẬP TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ CỦA KG CƠNG THỨC: -Nếu đề cho thể có kiểu gen, số loại giao tử tính: + Khơng có trao đổi chéo, NST có cấu trúc khác nhau: 2n ( n: số cặp NST) + Khơng có trao đổi chéo, có y cặp NST đồng dạng (có cấu trúc giống nhau): 2n -y 1y ( n: số cặp NST , y số cặp đồng dạng, n-y : số cặp có cấu trúc khác nhau)) + Có trao đổi chéo: ☺ Tại điểm: 2n-x.4x (x: số cặp NST có trao đổi chéo) ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) ☺ Tại điểm không lúc: 2n-x.6x ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) ☺ Trao đổi chéo kép: 2n-x.8x ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) + Có y cặp NST khơng phân li giảm phân 1: 2n-y.2y Có y cặp NST không phân li giảm phân 2: 2n-y.3y - Nếu đề cho số tế bào cụ thể (a tế bào) : + Khơng có trao đổi chéo: thực tế tạo loại tinh trùng tổng số tinh trùng  Số loại tinh trùng tạo : a.2 (loại) ≤ 2n ( số G.tử tế bào tạo nhỏ số g.tử thể tạo ra) + Có trao đổi chéo (nhận biết: đề cho sẵn thấy có kg dạng liên kết): tế bào tạo giao tử : liên kết hoán vị  Số loại tinh trùng tạo : a.4 (loại) - Từ tế bào sinh trứng: Thực tế tạo loại trứng tổng số loại trứng hình thành trường hợp VÍ DỤ MINH HỌA ? I KHƠNG CĨ TRAO ĐỔI ĐOẠN Xét cặp NST gồm NST có cấu trúc khác , khơng có trao đổi đoạn khơng có đột biến tạo loại giao tử Xét n cặp NST tạo tối đa 2n kiểu giao tử Bài tập minh họa: Ở đậu Hà lan ( 2n = 14) Mỗi cặp NST tương đồng gồm NST có cấu trúc khác nhau, q trình giảm phân khơng xảy trao đổi đoạn khơng đột biến Tính số loại giao tử tối đa loài ? Hướng dẫn: 2n = 14 hay n = Mỗi cặp NST tương đồng có cấu trúc khác giảm phân cho hai loại giao tử Số giao tử tối đa có là: 2.2.2.2.2.2.2 = 27 = 128 II CÓ TRAO ĐỔI CHÉO Trường hợp 1: Trao đổi đoạn điểm • Xét cặp NST gồm NST có cấu trúc khác giảm phân trao đổi đoạn điểm tạo :4 kiểu giao tử( giao tử bình thường , giao tử trao đổi chéo ) • Xét k cặp NST gồm NST có cấu trúc khác giảm phân trao đổi đoạn điểm tạo ra: 4k kiểu giao tử • n – k cặp lại khơng trao đổi chéo tạo 2n-k • Tổng số giao tử tạo : 2n-k ×4k = 2n+k đồ 1: Diến biến tượng trao đổi chéo điểm cặp NST Trường hợp 2: Trao đổi đoạn hai điểm không lúc Hiện tượng trao đổi đoạn khơng lúc tượng có tế bào trao đổi đoạn vị trí thứ , có tế bào trao đổi đoạn vị trí thứ cặp NST tương đồng – Xét cặp NST gồm NST có cấu trúc khác giảm phân trao đổi đoạn điểm không lúc tạo kiểu giao tử ( GT không trao đổi đoạn , GT trao đổi vị trí , GT trao đổi vị trí số 2) Diễn biến q trình trao đổi chéo hai điểm không đồng thời mô tả đồ đồ 2: Diễn biến tượng trao đổi chéo điểm không lúc cặp NST • Xét NST gồm n cặp tương đồng • Xét k cặp NST gồm NST có cấu trúc khác giảm phân trao đổi đoạn điểm tạo 6k kiểu giao tử • n- k cặp lại khơng trao đổi chéo tạo 2n-k • Tổng số giao tử tạo : 2n-k ×6k = 2n × 3k kiểu Trường hợp : Trao đổi chéo kép Trao đổi chéo kép tượng có nhiều tế bào trao đổi đoạn điểm , có tế bào trao đổi chéo vị trí thứ , có tế bào trao đổi điểm lúc cặp NST tương đồng Trao đổi đoạn hai điểm không lúc cặp NST tạo loại giao tử Ta xét trường hợp trao đổi đoạn hai điểm lúc, diễn biến đồ đồ 3: diễn biến tượng trao đổi chéo hai điểm đồng thời cặp NST • Xét cặp NST gồm NST có cấu trúc khác giảm phân trao đổi đoạn điểm không lúc tạo kiểu giao tử :2 GT không trao đổi đoạn, GT trao đổi vị trí , GT trao đổi vị trí số 2, GT trao đổi chéo điểm • Xét NST gồm n cặp tương đồng • Xét k cặp NST gồm NST có cấu trúc khác giảm phân trao đổi chéo kép tạo 8k kiểu giao tử • n- k cặp lại khơng trao đổi chéo tạo 2n-k • Tổng số giao tử tạo : 2n-k ì8k = 2n ì 4k kiu BI TẬP MINH HỌA- HƯỚNG DẪN GIẢI Bài Một tế bào có kiểu gen Dd giảm phân bình thường thực tế cho loại tinh trùng? A B C D Hướng dẫn: Một tế bào có kiểu gen Dd giảm phân bình thường thực tế cho loại tinh trùng ABD vàabd ABd abD Bài : Có tế bào sinh tinh trùng tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho loại tinh trùng? Hướng dẫn: Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân có trao đổi chéo cho loại tinh trùng tế bào sinh tinhkiểu gen giảm phân tạo 4.3=12 loại tinh trùng Bài Một thể có kiểu gen Dd giảm phân có trao đổi chéo xảy cho tối đa loại trứng? A B C D 16 Hướng dẫn: Cơ thể có kiểu gen Dd có cặp NST tương đồng : Dd Dd tạo hai giao tử có xảy trao đổi chéo tạo tối đa giao tử Số giao tử thể tạo : x = giao tử Bài 4: Ruồi nhà có NST 2n=12 Một ruồi tế bào có hai cặp NST tương đồng mà cặp gồm NST có cấu trúc giống nhau, cặp NST lại NST có cấu trúc khác Khi phát sinh giao tử có cặp NST có cấu trúc khác xảy trao đổi đoạn điểm, cặp lại khơng trao đổi đoạn số loại trứng sinh từ ruồi bao nhiêu? Hướng dẫn: Bộ NST 2n=12 ® n = Có cặp NST tương đồng có cấu trúc giống nên lại 6-2 = cặp NST có cấu trúc khác Hai cặp NST có cấu trúc giống giảm phân cặp cho loại giao tử cặp NST có cấu trúc khác có trao đổi chéo cặp cho loại giao tử cặp có NST có cấu trúc khác khơng trao đổi chéo cặp tạo giao tử Tổng số giao tử có hai cặp NST tường đồng có trao đổi chéo điểm : 1.1.42.2.2 = 26 = 64 Bài Một tế bào sinh dục khai loài nguyên phân liên tiếp số đợt mơi trường nội bào cung cấp ngun liệu để hình thành nên 9690 NST đơn Các tế bào sinh từ lần nguyên phân cuối giảm phân bình thường cho tinh trùng, có 512 tinh trùng mang NST giới tính Y a Xác định NST lưỡng bội loài số lần nguyên phân tế bào sinh dục khai? b Nếu tế bào sinh tinh loài phát sinh giao tử khơng có đột biến xảy ra, cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau, có trao đổi chéo hai điểm không đồng thời cặp NST trao đổi chéo kép cặp NST tối đa xuất loại giao tử? Hướng dẫn: a Xác định NST lưỡng bội lồi – Q trình giảm phân từ tế bào sinh tinh giảm phân cho hai loại tinh trùng (tinh trùng mang NST giới tính X tinh trùng mang NST giới tính Y) với số lượng Theo có 512 tinh trùng mang NST giới tính Y nên có 512 tinh trùng mang NST giới tính X – Tổng số tinh trùng hình thành là: 512+512=1024 – Tổng số tế bào sinh tinh 1024:4=256 – Vì tổng số NST mơi trường cung cấp cho trình nguyên phân 9690 nên ta có: (256 – 1).2n = 9690 ® 2n = 38 – Số lần nguyên phân tế bào sinh dục khai: Gọi k số lần nguyên phân k = 256 ® k=8 b Số loại tinh trùng tối đa tạo ra: 2n = 38 =>n = 19 Tế bào có 19 cặp NST tương đồng có cấu trúc khác – Trao đổi chéo xảy điểm cặp NST tạo 4.4 = 16 loại giao tử – Trao đổi chéo hai điểm không đồng thời cặp NST tạo 6.6.6 = 216 loại giao tử – Trao đổi chéo kép cặp NST tạo loại giao tử – Còn lại 19 – ( 2+3+1) = 13 cặp giảm phân bình thường tạo 213 loại G – Tổng số loại giao tử hình thành 16.216.8.213= 223.33 BÀI TẬP TỰ LUYỆN CĨ ĐÁP ÁN Câu 1: Một tế bào sinh dục có kiểu gen AaBBDdEeffXY giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: A B C D 16 Câu 2: Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo : A B C D Câu 3: Cho tế bào có kiểu gen sau AB DE HhGgXY giảm phân sinh tinh trùng thực tế số ab DE giao tử tối đa mà tế bào tạo Biết xảy tượng hoán vị gen A a A 10 B C 20 D 15 Câu Có tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho số loại tinh trùng A 64 B 12 C 16 D Câu 5: Cho tế bào có kiểu gen AaBBCcDd giảm phân hình thành giao tử Số loại giao tử nhiều là: A.1 B.1 C.2 D.6 Câu 6: Loài ruồi giấm 2n=8 , kí hiệu NST AaBbDdXY Trong điều kiện bình thường, TB sinh A tinh tạo B tối đa bao C nhiêu kiểu giao D 16 tử ? Câu 7: Xét cặp NST ruồi giấm đực mang cặp gen Trong giảm phân không phân ly cặp lần phân bào Số loại giao tử: A.4 B.6 C.8 D.10 Câu 8: Có tế bào sinh tinhkiểu gen Aa EeGgHh tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho loại giao tử ? - Trường hợp thể có kiểu gen giảm phân cho tối đa loại giao tử ? Câu 9: Có tế bào sinh tinhkiểu gen AaBbDd thực giảm phân Số loại tinh trùng tối thiểu tối đa tạo A 32 B C D 12 Câu 10: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen gen A cách gen B 15cM, gen D cách gen E 20cM hỏi tế bào giảm phân tạo số loại tinh trùng tối đa bao nhiêu? A B C 12 D 16 Câu 11: Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh A B C D Câu 12: ruồi giấm 2n = NST Giả sử q trình giảm phân ruồi có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn không lúc Số giao tử là: A 21 x B 22 x C 23 x D 24 x Câu 13: cà chua 2n = 24 NST, q trình giảm phân có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn,1 TĐC kép Số giao tử là: A 210 B 215 C 216 D 218 Câu 14: ngô 2n = 20 NST, q trình giảm phân có cặp NST tương đồng, cặp xảy TĐC chỗ số loại giao tử tạo là: A 210 B 212 C 215 D 220 Câu 15: Bộ NST ruồi giấm 2n = NST NST cặp tương đồng khác cấu trúc Nếu q trình giảm phân có cặp NST tương đồng mà cặp xảy TĐC chỗ số loại giao tử tạo là: A 210 B 27 Câu 16: Kiểu gen loài loại loại C 55 D 25 AB DE Khi giảm phân bình thường tạo số giao tử là: ab de 16 loại 32 loại loại Trường hợp là: A 1,2,3 B 3,4,5 C 1,3,5 D 1,4,5 Câu 17: Một tế bào sinh tinh trùng chứa gen cặp NST có kiểu gen Aa DE Thực tế de giảm phân bình thường tạo nên số loại giao tử là: A loại B loại C loại D A B Câu 18: Tế bào sinh trứng loài sinh vật có 2n = 14 NST Do tác nhân đột biến đoạn NST crơmatit, cặp NST khác bình thường( giả thiết khơng có TĐC khơng có đột biến khác) Số loại giao tử tạo là: A 27 x B 214 x C 26 x D 213 ĐÁP ÁN BÀI TẬP TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ CỦA KG -Nếu đề cho thể có kiểu gen, số loại giao tử tính: + Khơng có trao đổi chéo, NST có cấu trúc khác nhau: 2n ( n: số cặp NST) + Khơng có trao đổi chéo, có y cặp NST đồng dạng (có cấu trúc giống nhau): 2n -y 1y ( n: số cặp NST , y số cặp đồng dạng, n-y : số cặp có cấu trúc khác nhau)) + Có trao đổi chéo: ☺ Tại điểm: 2n-x.4x (x: số cặp NST có trao đổi chéo) ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) ☺ Tại điểm không lúc: 2n-x.6x ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) ☺ Trao đổi chéo kép: 2n-x.8x ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) + Có y cặp NST khơng phân li giảm phân 1: 2n-y.2y Có y cặp NST khơng phân li giảm phân 2: 2n-y.3y - Nếu đề cho số tế bào cụ thể (a tế bào) : + Khơng có trao đổi chéo: thực tế tạo loại tinh trùng tổng số tinh trùng  Số loại tinh trùng tạo : a.2 (loại) ≤ 2n ( số G.tử tế bào tạo nhỏ số g.tử thể tạo ra) + Có trao đổi chéo (nhận biết: đề cho sẵn thấy có kg dạng liên kết): tế bào tạo giao tử : liên kết hoán vị  Số loại tinh trùng tạo : a.4 (loại) - Từ tế bào sinh trứng: Thực tế tạo loại trứng tổng số loại trứng hình thành trường hợp Câu 1: Một tế bào sinh dục có kiểu gen AaBBDdEeffXY giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: A B C D 16 HD: tế bào sinh dục GP tạo có tế bào trứng nên đáp án Câu 2: Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo : A B C D HD: tế bào sinh tinh GP tạo có loại tinh trùng nên tế bào sinh tinh tạo loại tinh trùng Câu 3: Cho tế bào có kiểu gen sau AB DE HhGgXY giảm phân sinh tinh trùng thực tế số ab DE loại giao tử tối đa mà tế bào tạo Biết xảy tượng hoán vị gen A a A 10 B C 20 D 15 HD: - tế bào: Do tb GP có TĐC tạo loại g.tử nên ta có: 4= 20 (gt) Câu Có tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho số loại tinh trùng A 64 B 12 C 16 D HD: tế bào sinh tinh GP có TĐC tạo có loại tinh trùng nên tế bào sinh tinh tạo 3.4 =12 loại tinh trùng Câu 5: Cho tế bào có kiểu gen AaBBCcDd giảm phân hình thành giao tử Số loại giao tử nhiều là: A.1 B.1 C.2 D.6 HD: Tùy vào cách xếp cách xếp kỳ GP giống tế bào cho loại giao tử Như số lượng số loại thực chất Và ngược lại, cách xếp tế bào khác tế bào cho loại giao tử giao tử tế bào khác giao tử tế bào khác Vậy nên, tổng loại giao tử khác Câu 6: Lồi ruồi giấm 2n=8 , kí hiệu NST AaBbDdXY Trong điều kiện bình thường, TB sinh tinh tạo tối đa kiểu giao tử ? A B C D 16 Câu 7: Xét cặp NST ruồi giấm đực mang cặp gen Trong giảm phân không phân ly cặp lần phân bào Số loại giao tử: A.4 B.6 C.8 HD: Cặp rối loạn GP2 nên tạo loại giao tử Cặp không xảy TĐC ( ruồi đực) tạo giao tửSố giao tử tạo ra: = ( gt) D.12 Câu 8: Có tế bào sinh tinhkiểu gen Aa EeGgHh tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho loại giao tử ? - Trường hợp thể có kiểu gen giảm phân cho tối đa loại giao tử ? HD: - tế bào: Do tb GP có TĐC tạo loại g.tử nên ta có: 4= 12 (gt) - Cơ thể: Các cặp Aa, Ee, Gg, Hh cặp tạo loại gt: 24= 16 Cặp có TĐC tạo giao tửSố g.tử tạo ra: 16.4=64 (gt) Câu 9: Có tế bào sinh tinhkiểu gen AaBbDd thực giảm phân Số loại tinh trùng tối thiểu tối đa tạo A 32 B C D 12 Câu 10: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen gen A cách gen B 15cM, gen D cách gen E 20cM hỏi tế bào giảm phân tạo số loại tinh trùng tối đa bao nhiêu? A B C 12 D 16 HD: Do ruồi giấm đực khơng có TĐC nên giảm phân cho 2.2=4 gt Câu 11: Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh A B C D Câu 12: ruồi giấm 2n = NST Giả sử q trình giảm phân ruồi có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn không lúc Số giao tử là: A 21 x B 22 x C 23 x D 24 x Câu 13: cà chua 2n = 24 NST, q trình giảm phân có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn điểm, cặp TĐC kép Số giao tử là: A 210 B 215 C 216 D 218 Câu 14: ngơ 2n = 20 NST, q trình giảm phân có cặp NST tương đồng, cặp xảy TĐC chỗ số loại giao tử tạo là: A 210 B 212 C 215 D 220 Câu 15: Bộ NST ruồi giấm 2n = NST NST cặp tương đồng khác cấu trúc Nếu q trình giảm phân có cặp NST tương đồng mà cặp xảy TĐC chỗ số loại giao tử tạo là: A 210 B 27 Câu 16: Kiểu gen loài loại loại C 55 D 25 AB DE Khi giảm phân bình thường tạo số giao tử là: ab de 16 loại 32 loại loại Trường hợp là: A 1,2,3 B 3,4,5 C 1,3,5 D 1,4,5 Câu 17: Một tế bào sinh tinh trùng chứa gen cặp NST có kiểu gen Aa DE Thực tế de giảm phân bình thường tạo nên số loại giao tử là: A loại B loại C loại D A B Câu 18: Tế bào sinh trứng lồi sinh vật có 2n = 14 NST Do tác nhân đột biến đoạn NST crơmatit, cặp NST khác bình thường( giả thiết khơng có TĐC khơng có đột biến khác) Số loại giao tử tạo là: A 27 x B 214 x C 26 x D 213 ... khác giảm phân trao đổi đoạn điểm không lúc tạo kiểu giao tử :2 GT không trao đổi đoạn, GT trao đổi vị trí , GT trao đổi vị trí số 2, GT trao đổi chéo điểm • Xét NST gồm n cặp tương đồng • Xét k... cấu trúc khác giảm phân trao đổi đoạn điểm không lúc tạo kiểu giao tử ( GT không trao đổi đoạn , GT trao đổi vị trí , GT trao đổi vị trí số 2) Diễn biến q trình trao đổi chéo hai điểm không đồng... GP có TĐC tạo loại g.tử nên ta có: 4= 12 (gt) - Cơ thể: Các cặp Aa, Ee, Gg, Hh cặp tạo loại gt: 24= 16 Cặp có TĐC tạo giao tử  Số g.tử tạo ra: 16.4=64 (gt) Câu 9: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH SỐ LOẠI GIAO TỬ TỐI ĐA CỦA KIỂU GEN, TINH SỐ LOẠI GIAO TỬ TỐI ĐA CỦA KIỂU GEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay