vận dụng quan điểm nền văn hóa mới trong việc xây dựng môi trường văn hoá kinh doanh

18 39 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 17:15

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng. Vậy quan điểm này đã được vận dụng như thế nào trong việc xây dựng môi trường văn hoá kinh doanh ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nó với trường hợp của doanh nghiệp Vinamilk Doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp sản xuất sữa, và cũng là một trong Top những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hiện nay. A.Lời mở đầu Trong nghiệp đổi nay, với trình đặt trọng tâm vào đổi kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Quan điểm đánh dấu phát triển tư lý luận Đảng, đồng thời kết tổng kết thực tiễn xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam suốt trình lãnh đạo Đảng Vậy quan điểm vận dụng việc xây dựng mơi trường văn hố kinh doanh ? Chúng ta tìm hiểu với trường hợp doanh nghiệp Vinamilk - Doanh nghiệp đầu ngành công nghiệp sản xuất sữa, Top doanh nghiệp lớn Việt Nam B Nội dung Cơ sở lý luận 1.1 Quan đểm chủ nghĩa Mac Lênin văn hóa C.Mác coi văn hóa tồn thành tạo nhờ hoạt động lao động sáng tạo người – hoạt động sản xuất vật chất tái sản xuất đời sống thực người Khi coi “giới tự nhiên thứ hai” với tư cách “tác phẩm”, “thực tại” người – giới tự nhiên người cải biến, nhân hóa mang ý nghĩa nội dung người văn hóa, C.Mác đồng văn hóa với phương thức hoạt động sống đặc thù, phương thức hoạt động sống riêng có của người Đó phương thức mà người sử dụng lao động sáng tạo để biến đổi cải tạo giới tự nhiên, “vận dụng chất cố hữu mình” để cải tạo thực khách quan, “nhào nặn”, “xây dựng” thực khách quan cho “ theo quy luật đẹp” Văn hóa phản ánh tính đặc thù hoạt động người tồn tại, vận động, phát triển với tính đặc thù người giới Văn hóa xuất người ý thức rõ ràng đời sống xã hội họ,về hoạt động tự do, hoạt động lao động sáng tạo để không ngừng cải tạo biến đổi tự nhiên tồn tại, phát triển mình, sống ngày tốt đẹp mình, mà để “làm cho thân hoạt động sinh sống trở thành đối tượng ý chí ý thức mình” Nói cách khác, văn hóa phản ánh việc người tự ý thức vai trò độc lập mình, khả lực sáng tạo việc cải tạo biến đổi tự nhiên Chủ thể sáng tao văn hóa người Con người sử dụng văn hóa để phát triển lực trình cải tạo biến đổi tự nhiên, đồng thời cải tạo thân mình, Trong trình cải tạo tự nhiên, xã hội mình, người ngày ý thức cách rõ ràng sức mạnh xã hội lao động ý thức đầy đủ khả năng, lực sáng tạo mang chất người – sáng tạo ăn hóa, tái sản xuất giới tự nhiên, “xây dựng” giới tự niên cho “ theo quy luật đẹp” Văn hóa thể giải phóng tự giải phóng người khỏi ràng buộc, thống trị sức mạnh bí ẩn giới tự nhiên giới thần thánh mà người tưởng tượng bất lực trước giới tự nhiên đầy bi ẩn Văn hóa lĩnh vực hoạt động mà nhờ đó, người sản xuất tạo xuất thân với tư cách thực thể xã hội Đó hoạt động người nhằm tạo hệ thống giá trị mang tính định hướng cho phát triển ý thức người cho lối ứng xử người cộng đồng xã hội Với hệ hống giá trị định hướng này, văn hóa trở thành hệ thống biểu tượng bao hàm khn mẫu ứng xử xã người Đó hoạt động người nhằm tạo hệ thống thể chế mà qua đó, giá trị cao đẹp, mang tính định hướng giữ gìn, lưu truyền phổ biến cộng đồng xã hội, trở thành tài sản người, tất người cộng đồng xã hội làm nên truyên thống văn hóa cho cộng đồng xã hội Như vậy, quan niệm C.Mác, văn hóa khơng đóng vai trò sở, tảng tinh thần xã hội, lịch sử nhân loại, mà lĩnh vực ln có ảnh hưởng, tác động đến tiến trình phát triển lịch sử nhân loại, đến phát triển xã hội Trong tác động ảnh hưởng đó, văn hóa khơng tác động, ảnh hưởng đến nguyên nhân sinh – đến tồn xã hội, đến trình sản xuất vật chất người, mà góp phẩn định phương thức vận động phát triển lịch sử nhân loại, xã hội lồi người Văn hóa đem lại cho chon người điều chỉnh định hướng hoạt động qua đó, điều tiết q trình sản xuất vật chất, điều tiết phát triển xã hội, trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển xã hội bền vững – phát triển mục tiêu nhân văn, giá trị nhân đạo 1.2 Quan điểm Đảng xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 1.2.1 Quá trình đổi tư xây dựng phát triển văn hố - Cùng với q trinh đổi tồn diện đất nước khởi xướng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (12/1986), Đảng dần tới nhận thức mới, quan điểm văn hố Việc coi trọng sách văn hoá, người thực chất trở tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sở cho nhận thức mới, quan điểm văn hố Đảng - Về vai trò văn hố, Đại hội VI (1986) đánh giá "khơng hình thái tư tưởng thay văn học nghệ thuật việc xây dựng tình cảm lành mạnh, tác động sâu sắc vào việc đổi nếp nghĩ, nếp sống người” Đại hội VI đề cao vai trò văn hố đổi tư duy, thống tư tưởng, khẳng định đồng thời với xây dựng kinh tế phải coi trọng vấn đề văn hố, tạo mơi trường văn hố thích hợp cho phát triển - Cương lĩnh năm 1991 lần đưa quan niệm văn hố Việt Nam có đặc trưng tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc + Cương lĩnh chủ trương xây dựng văn hoá mới, tạo đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú, đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ, khẳng định biểu dương giá trị chân chính, bồi dưỡng chân, thiện, mỹ theo quan điểm tiến phê phán lỗi thời thấp + Cương lĩnh khẳng định tiếp tục tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hoá, làm cho giới quan Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo đời sống tinh thần xã hội + Cương lĩnh xác định giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu - Đại hội VII đến đại hội X nhiều Nghị Trung ương xác định văn hoá vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Trong đó: + Đại hội VII (6/1991) Đại hội VIII (6/1996) Đảng khẳng định: khoa học giáo dục đóng vai trò then chốt tồn nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc Do phải coi nghiệp giáo dục - đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố người, động lực trực tiếp phát triển xã hội + NQTƯ khoá VIII (7/1998) nêu quan điểm đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể giải pháp lớn để xây dựng phát triển văn hoá thời kỳ  Năm quan điểm đạo: Văn hoá tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thiếu tảng tinh thần lành mạnh tiến khơng có phát triển kinh tế - xã hội bền vững Xây dựng phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hố, xã hội cơng bằng, văn minh, người phát triển tồn diện Nền văn hố Việt Nam văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Nền văn hoá Việt Nam văn hoá thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam Xây dựng phát triển văn hố nghiệp tồn dân, Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng Văn hố mặt trận, xây dựng phát triển văn hoá nghiệp cách mạng  Mười nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng người Việt Nam giai đoạn cách mạng với đức tính: tinh thần yêu nước, có ý thức tập thể, có lối sống lành mạnh Xây dựng môi trường văn hoá Phát triển nghiệp văn học - nghệ thuật Bảo tồn phát huy di sản văn hoá Phát triển nghiệp giáo dục - đào tạo khoa học công nghệ Phát triển đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng Bảo tồn, phát huy phát triển văn hố dân tộc thiểu số Chính sách văn hố tơn giáo Mở rộng hợp tác quốc tế văn hoá 10.Củng cố, xây dựng hồn thiện thể chế văn hố  Bốn giải pháp lớn: Mở vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước với thi đua yêu nước phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Tăng cường xây dựng, ban hành luật pháp sách văn hố Tăng cường nguồn lực phương tiện cho hoạt động văn hoá Nâng cao hiệu lãnh đạo Đảng lĩnh vực văn hoá + Đến HNTƯ khoá IX (1/2004) xác định thêm "phát triển văn hoá đồng với phát triển kinh tế” + Đến HNTƯ 10 khoá IX (7/2004) đặt vấn đề đảm bảo gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng then chốt với nhiệm vụ khơng ngừng nâng cao văn hố - tảng - tinh thần xã hội Đồng thời nhận định: chế thị trường làm thay đổi mối quan hệ cá nhản với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ đời sống xã hội, đa dạng hoá thị hiếu phương thức sinh hoạt văn hoá Do phạm vi, vai trò dân chủ hố - xã hội hoá văn hoá cá nhân ngày tăng lên mờ rộng thách thức lãnh đạo quản lý công tác văn hoá Đảng Nhà nước ta 1.2.2 Quan điểm Đảng xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc  Những vấn đề đặt trước tiên trước nghiệp xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Sự nghiệp xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH: to lớn, lâu dài, phức tạp đòi hỏi phát huy vai trò văn hóa Việt Nam, người Việt Nam - Việc mở cửa, hội nhập với giới để tiếp thu, tiếp biến thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại vào công xây dựng đất nước - Việc khắc phục suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống vấn đề cấp bách - Khắc phục mặt trái xu tồn cầu hố, giao lưu quốc tế dẫn đến áp đặt văn hóa, “đế quốc chủ nghĩa văn hóa”  Các quan điểm xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc: (6 quan điểm) - Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Nền văn hóaxây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc - Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam - Xây dựng phát triển văn hóa nghiệp chung toàn dân Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng - Giáo dục đào tạo, với khoa học công nghệ coi quốc sách hàng đầu - Văn hóa mặt trận, xây dựng phát triển văn hóa nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng kiên trì, thận trọng  Tìm hiểu sâu quan điểm thứ Đảng: Nền văn hóaxây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc + Bản sắc dân tộc tính chất tiên tiến văn hóa phải thấm đượm hoạt động xây dựng, sáng tạo vật chất, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo cho hoạt động vừa có tư độc lập, cách làm đại vừa mang sắc thái Việt Nam Đi vào kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phải tiếp thu tinh hoa nhân loại, song phải phát huy giá trị tốt đẹp dân tộc + Để xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc vừa chủ trương vừa bảo vệ sắc dân tộc, vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa nhân loại Chủ động tham gia hội nhập giao lưu văn hóa với quốc gia để xây dựng giá trị văn hóa Việt Nam đương đại Xây dựng Việt Nam thành địa giao lưu văn hóa khu vực quốc tế + Giữ gìn sắc dân tộc phải liền với loại bỏ lạc hậu, lỗi thời phong tục, tập quán lề thói cũ  Mục tiêu việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc: - Kế thừa phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp cộng đồng dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, ngăn chặn hạn chế ảnh hưởng tiêu cực văn hóa lai căng, độc hại, phản văn hóa - Xây dựng xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh, lợi ích chân phẩm giá người với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực thẩm mỹ ngày cao trở thành yêu cầu, mục tiêu phát triển văn hóa nhân tố góp phần hình thành hệ giá trị chuẩn mực văn hóa người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Củng cố phát huy lòng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo lao động; tinh tế ứng xử, tính giải dị lối sống dân tộc Việt Nam Qua tạo môi trường xây dựng Việt Nam ấm no, tiến hạnh phúc; xây dựng người phát triển toàn diện  Đánh giá thực quan điểm Đảng: Tích cực: - Mơi trường văn hóa có chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, hợp tác hóa quốc tế mở rộng - Giáo dục đào tạo có bước phát triển mới; quy mô giáo dục đào tạo tăng cấp - Khoa học - Công nghệ có bước phát triển mới, phục vụ cho phát triển Kinh tế - Nhiều giá trị văn hóa sản phẩm văn hóa hình thành, nâng cao đời sống văn hóa tỉnh thần nhân dân Hạn chế: - Những thành tựu đạt lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng vững so với yêu cầu thời kỳ đổi - Sự suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có số mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại khơng nhỏ đến uy tín Đảng Nhà nước, niềm tin nhân dân - Khoảng cách chênh lệch hưởng thụ văn hóa vùng miền, khu vực, tầng lớp xã hội tiệp tục tăng - Sự phát triển văn hóa chưa đồng tương xứng với tảng trưởng kinh tế, thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng Đảng, mơi trường văn hóa bị nhiễm tệ nạn xã hội - Việc xây dựng thể chế văn hóa chậm, chưa đổi mới, làm hạn chế tác dụng văn hóa lĩnh vực quan trọng đời sống - Tình trạng nghèo nàn thiếu thốn lạc hậu đời sống văn hóa tinh thần nhiều vùng chưa khắc phục 2.Thực trạng vận dụng quan điểm Đảng xây dựng văn hóa đậm đà sắc cơng ty cổ phần Vinamilk 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần Vinamilk VINAMILK Thành lập ngày 20 tháng năm 1976, đến Vinamilk trở thành công ty hàng đầu Việt Nam chế biến cung cấp sản phẩm sữa, xếp Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam Vinamilk chiếm lĩnh 75% thị phần sữa nước mà xuất sản phẩm nhiều nước giới như: Mỹ, Pháp, Canada,… Hoạt động 10 năm chế bao cấp, nhiều DN khác sản xuất theo kế hoạch, bước vào kinh tế thị trường, Vinamilk nhanh chóng nắm bắt hội, không ngừng đổi công nghệ, đầu tư sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm để chuẩn bị cho hành trình Từ nhà máy chuyên sản xuất sữa Thống Nhất, Trường Thọ, Dielac, Vinamilk không ngừng xây dựng hệ thống phân phối tạo tiền đề cho phát triển Với định hướng phát triển đúng, nhà máy sữa: Hà Nội, liên doanh Bình Định, Cần Thơ, Sài Gòn, Nghệ An đời, chế biến, phân phối sữa sản phẩm từ sữa phủ kín thị trường nước Không ngừng mở rộng sản xuất, xây dựng thêm nhiều nhà máy khắp nước (hiện thêm nhà máy tiếp tục xây dựng), Vinamilk đạt doanh thu 6.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước năm 500 tỉ đồng Cty Vinamilk có 200 mặt hàng sữa sản phẩm từ sữa như: sữa đặc, sữa bột cho trẻ em người lớn, bột dinh dưỡng, sữa tươi, sữa chua uống, sữa đậu nành, kem, phô-mai, nước ép trái cây, bánh biscuits, nước tinh khiết, cà phê, trà… Sản phẩm phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế Vinamilk thiết lập hệ thống phân phối sâu rộng, xem xương sống cho chiến lược kinh doanh dài hạn Hiện nay, Cty có 180 nhà phân phối, 80.000 điểm bán lẻ phủ rộng khắp toàn quốc Giá cạnh tranh mạnh Vinamilk sản phẩm loại thị trường có giá cao Vinamilk Vì thế, bối cảnh có 40 DN hoạt động, hàng trăm nhãn hiệu sữa loại, có nhiều tập đồn đa quốc gia, cạnh tranh liệt, Vinamilk đứng vững khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam Trong kế hoạch phát triển, Vinamilk đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi thay dần nguồn nguyên liệu ngoại nhập cách hỗ trợ nông dân, bao tiêu sản phẩm, không ngừng phát triển đại lý thu mua sữa Nếu năm 2001, Cty có 70 đại lý trung chuyển sữa tươi đến có 82 đại lý nước, với lượng sữa thu mua khoảng 230 tấn/ngày Các đại lý trung chuyển tổ chức có hệ thống, rộng khắp phân bố hợp lý giúp nông dân giao sữa cách thuận tiện, thời gian nhanh Cty Vinamilk đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng 60 bồn sữa xưởng sơ chế có thiết bị bảo quản sữa tươi Lực lượng cán kỹ thuật Vinamilk thường xun đến nơng trại, hộ gia đình kiểm tra, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật ni bò sữa cho suất chất lượng cao Số tiền thưởng giúp đỡ hộ gia đình nghèo ni bò sữa lên đến hàng tỷ đồng Nhờ biện pháp hỗ trợ, sách khuyến khích, ưu đãi hợp lý, Vinamilk giải việc làm cho hàng vạn lao động nơng thơn, giúp nơng dân gắn bó với Cty với nghề ni bò sữa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nâng cao đời sống; nâng tổng số đàn bò sữa từ 31.000 lên 105.000 Cam kết Chất lượng quốc tế, chất lượng Vinamilk khẳng định mục tiêu chinh phục người không phân biệt biên giới quốc gia thương hiệu Vinamilk Chủ động hội nhập, Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng từ nhân lực đến sở vật chất, khả kinh doanh để bước vào thị trường nước WTO cách vững vàng với dấu ấn mang Thương hiệu Việt Nam 2.2 Tích cực Vinamilk vận dụng quan điểm xây dựng văn hóa vào cơng ty Trong năm gần đây, khái niệm văn hoá doanh nghiệp nhắc đến tiêu chí bàn doanh nghiệp Văn hố doanh nghiệp tài sản vơ hỡnh doanh nghiệp Xây dựng, phát triển văn hoá doanh nghiệp nước ta có tác dụng quan trọng việc nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, hội nhập kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk doanh nghiệp Việt Nam sớm xây dựng cho mỡnh văn hoá doanh nghiệp từ buổi đầu thành lập Văn hóa doanh nghiệp Vinamilk thành công Vinamilk doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hiệu Vinamilk xây dựng rõ ràng giá trị sách dành cho nhân viên văn hóa doanh nghiệp Vinamilk Đặc biệt thái độ tinh thần nhân viên, doanh nghiệp thể rõ  Đối với doanh nghiệp/ chủ sở hữu doanh nghiệp: “Nỗ lực mang lại lợi ích vượt trội cho cổ đơng, sở sử dụng hiệu bảo vệ nguồn tài nguyên Vinamilk.”  Đối với nhân viên: “Đối xử tôn trọng, công với nhân viên Vinamilk tạo hội tốt cho nhân viên để phát triển bình đẳng, xây dựng trì mơi trường làm việc thân thiện, an tồn cởi mở.” 10  Đối với khách hàng: “Vinamilk cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng Vinamilk cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn cao nhất, giá cạnh tranh trung thực với giao dịch.” Trong hoạt động, Vinamilk gắn kết hoạt động xã hội với văn hóa doanh nghiệp Vinamilk thường xuyên tổ chức hoạt động xã hội như: tài trợ giải thi đấu thể thao, tổ chức chương trình hỗ trợ giáo dục: Đom Đóm tỏa sáng, Kinh khí cầu Vinamilk vươn tới trời cao,… Đồng thời, Vinamilk tổ chức chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe, khách hàng với nhân viên, thể quan tâm với nhân viên tận tâm Tại nhà máy quan làm việc Vinamilk sơn hai màu xanh trắng Nó thể đồng logo, nhãn hiệu hiệu Vinamilk Nhân viên nhận thức tác phong làm việc nghiêm túc từ quy định tới phong cách, đồng phục làm việc gọn gàng Thái độ làm việc nhân viên ln phải thân thiện, nhiệt tình tâm huyết Trước nhân viên tham gia làm việc thức, Vinamilk trước tiên đào tạo trình độ chuyên môn bản, quy định tác phong làm việc Xây dựng văn hóa Vinamilk tập trung đào tạo lịch sử hình thành, câu chuyện sữa dinh dưỡng Đồng thời, học lịch sử truyền thống tốt đẹp văn hóa doanh nghiệp Vinamilk lan truyền Với sách giữ chân nhân tài, Vinamilk thường niên tổ chức đợt liên hoan, tuyên dương thành tích nhân viên rút kinh nghiệm cho nhân viên Để gắn kết nhân viên, Vinamilk thường xuyên tổ chức buổi liên hoan văn nghệ, giải đấu giao lưu để thắt chặt đoàn kết nhân viên Bên cạnh sách Vinamilk chăm lo cho gia đình nhân viên, tổ chức hoạt động chăm lo cho nhân viên, giúp họ an tâm làm việc cho Vinamilk lâu dài Vinamilk muốn tạo “đầu tàu” để lèo lái dẫn dắt giúp gắn kết toàn thể nhân Vinamilk, truyền cảm hứng để đạt mục tiêu lớn Đặc biệt, Vinamilk xây dựng phát triển sổ văn hóa doanh nghiệp, “Hải trình Vinamilk” Với sổ này, văn hóa doanh nghiệp Vinamilk truyền tải phiên online, kết nối tồn nhân viên Nhân viên 11 mang “Hải trình Vinamilk”, tham khảo lúc nơi Bên cạnh đó, Vinamilk đề nguyên tắc văn hóa doanh nghiệp để nhân viên áp dụng thực cách hiệu quả, là:  Trách nhiệm: Khi việc xảy ra, nguyên nhân  Hướng kết quả: Hãy nói chuyện với lượng hóa  Sáng tạo Chủ động: Đừng nói khơng, ln tìm kiếm giải pháp  Hợp tác: Người lớn khơng cần người lớn giám sát  Chính trực: Lời nói tơi Tơi  Xuất sắc: Tôi chuyên gia theo tiêu chuẩn quốc tế lĩnh vực Là công ty tiếng nhãn hiệu sữa, Vinamilk lấy chất lượng làm hàng đầu thành viên, cơng ty sản phẩm Mang truyền thống tốt đẹp ln sức khoẻ cộng đồng, nhân viên công ty thể tinh thần tương thân tương gửi tâm huyết vào sản phẩm Nền văn hố góp phần tạo nên thương hiệu mạnh Vinamilk thị trường nước quốc tế Để đạt điều tích cực này,Vinamilk vận dụng yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Vinamilk như: ●Triết lý quảnkinh doanh: Vinalmilk mong muốn trở thành sản phẩm u thích nhất, khơng Việt Nam mà vùng lãnh thổ, quốc gia Vinamilk xem khách hàng trung tâm đáp ứng yêu cầu từ khách hàng Ở Vinamilk, chất lượng sáng tạo ln đồng hành văn hóa doanh nghiệp Vinamilk ● Động lực cá nhân tổ chức: Ở doanh nghiệp này, lãnh đạo ý đề cao giá trị cốt lõi : Chính trực, tơn trọng, cơng bằng, tuần thủ đạo đức Tồn tổ chức nói chung cá nhân nói riêng đồng tâm hợp lực, làm việc hết sức, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng 12 đầu Đặt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho tương lai hệ mai sau lên hàng đầu chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp ● Quy trình quy định: Vinamilk doanh nghiệp sữa có hệ thống phân phối sâu rộng, thương hiệu mạnh, vững tiềm lực tài có quy mơ sản xuất lớn Đây doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, giá thu mua sửa cao Với quy trình máy móc tiên tiến ln bảo trì chất lượng, Vinamilk tự hào vươn tới top 50 công ty sữa hàng đầu giới ● Phong trào, nghi lễ, nghi thức: Với phương châm sống làm việc cộng đồng, Vinamilk doanh nghiệp đầu hoạt động từ thiện Những hoạt động xã hội ý nghĩa quỹ triệu ly sữa tăng lên quỹ triệu ly sữa vào năm sau Khơng vậy, Vinamilk tài trợ quỹ học bổng, quỹ bảo trợ tham gia vào bảo vệ môi trường với quỹ triệu xanh cho Việt Nam.Vinamilk với nỗ lực tạo dựng cho văn hố doanh nghiệp riêng Doanh nghiệp khẳng định thương hiệu ước trường quốc tế Vinamilk nỗ lực đưa chất lượng thương hiệu ngày tốt hơn, làm nên dấu ấn mang thương hiệu Việt Nam trường quốc tế Vận dụng tốt văn hóa doanh nghiệp cơng ty, Vinamilk có tích cực hiệu đáng kề việc gìn giữ xây dựng văn hóa cơng ty cách văn minh, khéo léo, lâu dài hiệu 2.3 Hạn chế Vinamilk vận dụng quan điểm xây dựng văn hóa vào cơng ty  Vẫn thiếu tính liên kết cộng đồng : Hiện nay, Vinamilk chưa thực cởi mở, liên kết với doanh nghiệp khác cách chặt chẽ, tình trạng cạnh tranh gay gắt với Hệ 13 không nâng cao sức cạnh tranh mà bị yếu tranh mua tranh bán thị trường, chí có trường hợp hạ uy tín  Nhẹ chữ tín: Giữ chữ tín điều kiện thành công, thất bại doanh nghiệp nói chung với Vinamilk nói riêng, đồng thời doanh nhân khơng giữ chữ tín thất bại báo trước, thời gian sớm hay muộn mà thơi Theo nhiều nhà kinh doanh nước ngồi, nhà kinh doanh Việt Nam chưa thực coi trọng chữ tín, hay việc dẫn cá lí khách quan để khước từ viêc thực cam kết, gây nhiều phiền toái quan hệ với đối tác nước ngồi Và Vinamilk khó tránh phải gặp trường hợp tương tự Dù cho công ty lớn, doanh nghiệp đầu ngành sản xuất sữa Việt Nam cho dù Vinamilk có sơ suất nhỏ việc giữ chữ tín Từ ta nhận thấy thực tế Việt Nam từ cá nhân đến chế, phải đau lòng nhận người Việt chưa thực tin người Việt  Cung cách làm ăn nhỏ lẻ, thói quen tùy tiện: Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung vốn bị cạnh tranh thị trường quốc tế cung cách làm ăn manh mún, chạy theo lợi nhuận trước mắt mà nghĩ đến cục diện chung Vinamilk không tránh tình trạng Việc liên kết để đáp ứng đơn đặt hàng lớn thuận lợi bước đầu, sau doanh nghiệp khác giống Vinamilk thường tìm cách xé lẻ, giành riêng hợp đồng cho để dẫn đến tình trạng ln nghi kỵ, đối phó lẫn sẵn sàng giành giựt quyền lợi riêng cho cơng ty mà không nghĩ đến cục diện chung Dẫn đến nhiều doanh nghiệp nhỏ chạy phía sau Vinamilk khơng có khả tổ chức thực thi sản xuất kinh doanh quy mô lớn cho loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường Và theo báo cáo UNDP 200 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chưa có doanh nghiệp lớn tầm cỡ giới Những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Vinamilk coi tương đương với doanh nghiệp vừa nhỏ nước phát triển 14  Tầm nhìn vãn hạn hẹp tư ngắn hạn: Vì chưa thực có tầm nhìn dài hạn nên doanh nhân Việt Nam nói chung thường khơng xây dựng mục tiêu dài hạn có kế hoạch đầu tư thích hợp Đa số doanh nhân lập doanh nghiệp nghĩ đến việc xây dựng công ty hàng đầu Việt Nam, nghĩ xa tới việc xây dựng thương hiệu toàn cầu, tham gia vào giải tốn tiêu dùng cho tồn giới Với Vinamilk, việc trở thành doanh nghiệp đầu ngành sản xuất sữa thực được; với đưa sản phẩm tới với thị trường nước Mỹ, New Zealand Campuchia, Vinamilk chưa thực có bước vững chãi nhiều quốc gia phát triển khác.Vì thiếu tầm nhìn nên doanh nghiệp Vinamilk không đầu tư vào vấn đề cốt lõi, lâu dài theo xu hướng “ăn xổi”, đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chun mơn Trong doanh nghiệp nước ngồi nỗ lực tìm kiếm hội đầu tư lợi ích kinh doanh dài hạn Việt Nam nhiều doanh nghiệp lớn Việt Nam Vinamilk lại tìm kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư mang tính đầu như: kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán,… mà quên lĩnh vực kinh doanh cốt  lõi Nặng “quan hệ”, “chạy chọt” , dựa dẫm: Ở nước ta đặc tính coi trọng quan hệ cá nhân, xu hướng cá nhân hóamối quan hệ kinh doanh, ỷ lại vào bảo hộ nhà nước tồn phổ biến Nhiều doanh nghiệp khơng ngồi Vinamilk tập trung thời gian tiền bạc cho nhân vật quan trọng đối tác, cho mối quan hệ cá nhân người kinh doanh mà cụ thể người bán người mua với người có thẩm quyền định bên đối tác mua bán; số lại câu kết với người xấu máy nhà nước Nhiều doanh nghiệp nói chung thành công nhờ vào mối quan hệ rộng nhờ vào lực Và Vinamilk dù khơng hồn tồn nhờ vào lực khơng thể 15 khẳng định khơng có Xu hướng dựa vào quan hệ rộng chủ mạnh lực, xu hướng nhờ vả, chạy chọt tồn mức đáng kể Lợi ích nhiều từ quan hệ cá nhân, tranh giành đất đai, dùng quan hệ để thắng thầu bất chính, chí dùng quyền lực sách để bóp méo lực lượng thị trường phân phối quốc tế xuất nhập khẩu… tượng phổ biến, gây xúc toàn xã hội Giải pháp Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc thực chất hoạt động tự giác chủ thể để bảo vệ, giữ vững, bổ sung, phát triển quảng bá giá trị sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu cách chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại nhằm tăng cường sức nội lực, tích cực xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, góp phần thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh  Đối với doanh nghiệp vinamilk - phát huy mạnh mẽ giá trị vốn có văn hố truyền thống dân tộc (thí dụ truyền thống yêu nước thương người, đoàn kết cộng đồng tín nghĩa, cần cù, động linh hoạt v.v…) - kết hợp với thành tựu văn hoá giới (thí dụ nếp tư duy, phong cách trình độ khoa học kỹ thuật cơng nghệ, phương pháp, lực tổ chức quảnkinh tế - xã hội q trình thị hố, cơng nghiệp hoá - đại hoá v.v - nâng cao lĩnh, trình độ đội ngũ doanh nhân theo hướng ngày "chuyên nghiệp hoá" nhiều hơn, cạnh tranh hội nhập với thị trường (nội địa lẫn quốc tế)… - giao tiếp với khách hàng, tuyên truyền quảng bá thương hiệu, giới thiệu bán sản phẩm cách thân thiện… - nâng cao lực điều kiện, biện pháp để chăm lo đội ngũ (cả đời sống văn hoá cá nhân lẫn đời sống văn hố tập thể), khơng ngừng tăng cường sở vật chất - kỹ thuật nề nếp, kỷ cương hoạt động theo phong cách công nghiệp, đại dựa tảng phát huy tốt giá trị văn hố truyền thống ( đạo lý, nghĩa tình…) 16 - Thích ứng với tập qn kinh doanh quốc tế Tồn cầu hóa kinh tế : Trước hội thách thức vào WTO, doanh nghiệp cần phải trang bị cho tầm nhìn - tầm nhìn toàn cầu, để “suy nghĩ lớn”, để “làm lớn”, ngày nay, sản phẩm doanh nghiệp chịu cạnh tranh thị trường toàn cầu, thị trường nước ta, có đủ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giới, kể trường hợp họ bán sản phẩm thị trường Việt Nam thơi phải có tư tầm nhìn tồn cầu - Đảm bảo vấn đề xã hội mơi trường, an tồn sức khỏe, đời sống nhân dân quanh khu vực doanh nghiệp… - Có ý thức tơn trọng, chấp hành pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh…  Đối với nhà nước - Nhà nước cần có sách, chiến lược phát triển kinh tế phù hợp, quán, đặc biệt sách tài chính, tiền tệ, lãi suất, tỷ giá hợp lý, linh hoạt Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao để thúc đẩy kinh tế đối ngoại phát triển, tạo hội cho doanh nghiệp, doanh nhân vươn giới; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước đầu tư trực tiếp gián tiếp vào Việt Nam Vai trò chủ thể Nhà nước cơng việc quan trọng: Định hướng, tạo môi trường pháp lý, định thể chế, sách khuyến khích, trợ giúp, cải cách hành chính, tra, kiểm tra, v.v tạo nên lực cạnh tranh quốc gia làm tảng cho việc xây dựng nâng cao lực cạnh tranh ngành kinh tế doanh nghiệp Nhiệm vụ quan trọng quan Nhà nước hết lòng chăm lo cho doanh nghiệp, không để doanh nghiệp “đơn thương độc mã” chiến C.Lời kết Như vậy, qua trường hợp doanh nghiệp Vinamilk nói riêng, từ nhìn tổng quát, quan điểm Đảng ta xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc quan điểm quán 17 xuyên suốt thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước hội nhập quốc tế Trong trình thực quan điểm đạo này, Đảng ta ý tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đề nhiệm vụ giải pháp cụ thể để đáp ứng yêu cầu thời điểm, lĩnh vực khác hoạt động văn hoá Tư tưởng quán nguyên tắc, phương pháp biện chứng, linh hoạt bám sát thực tiễn học kinh nghiệm cơng tác lãnh đạo văn hố Đảng Chính vậy, văn hố nước ta đạt thành tựu to lớn, góp phần tích cực vào nghiệp xây dựng phát triển đất nước, trở thành tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội Những thành tựu lý luận Đảng xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc thời kỳ vừa qua cần kế thừa phát huy giai đoạn mới, giai đoạn 2011 - 2020, giai đoạn tiến tới đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp mục tiêu Đảng đề D Tài liệu tham khảo 1.Giáo trình đường lối cách mạng mạng Đảng cộng sản Việt Nam 2.Những nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lê nin 18
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng quan điểm nền văn hóa mới trong việc xây dựng môi trường văn hoá kinh doanh, vận dụng quan điểm nền văn hóa mới trong việc xây dựng môi trường văn hoá kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay