NHỮNG vấn đề nổi cộm hội NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA 12

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 17:14

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung cho biết, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nghị Trung ương 5 đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI CỘM HỘI NGHỊ TRUNG UIWNG KHÓA 12 Những dấu ấn Hội nghị Trung ương dư luận xã hội VOV.VN - Trong ngày làm việc, Hội nghị TƯ thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân Giảm mạnh can thiệp hành quan chủ quản vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập Tăng cường phối hợp quan quản lý nhà nước chuyên ngành với với quan quản lý nhà nước đầu tư, tài cấp quản lý ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực nghiệp Quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương, quan, đơn vị, đặc biệt người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Kiên xử lý nghiêm vi phạm, sai phạm Vấn đề quan trọng thứ tư, Nghị tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân tình hình mới” Việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ trách nhiệm người dân, gia đình, hệ thống trị tồn xã hội; đòi hỏi tham gia tích cực, chủ động cấp uỷ đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội, ngành Y tế lực lượng nòng cốt hàng đầu Nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo bệnh viện sở y tế công lập việc tổ chức cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm dịch vụ cho đông đảo nhân dân, đồng thời khuyến khích cung cấp dịch vụ theo yêu cầu Tập trung ưu tiên đầu tư từ ngân sách có chế, sách phù hợp huy động sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội để phát triển y tế dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân Không ngừng phấn đấu nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng sống người Việt Nam; bảo đảm người dân bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ; bình đẳng quyền nghĩa vụ việc tham gia hưởng thụ bảo hiểm y tế dịch vụ có liên quan Phát triển y học Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng; xây dựng y tế công bằng, nhân văn, hiệu quả, chất lượng hội nhập Phát triển cân đối, đồng y tế phổ cập y tế chuyên sâu, dân y quân y, gắn kết y học cổ truyền với y học đại Thực phòng bệnh chữa bệnh; y tế dự phòng then chốt; y tế sở thực tảng Đổi mạnh mẽ, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống sở y tế có Nhà nước, bao gồm dân, quân y, gắn với khuyến khích hợp tác cơng - tư, phát triển lành mạnh y tế ngồi cơng lập; xây dựng hệ thống y tế rộng khắp, gần dân, tổ chức máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Các cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội cần chủ động, tích cực, quan tâm lãnh đạo, đạo phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thân thể; cải thiện điều kiện sống, lối sống làm việc; bảo vệ mơi trường sinh thái vệ sinh an tồn thực phẩm; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, sinh hoạt điều độ, lành mạnh Tăng cường y tế dự phòng, nâng cao sức khoẻ gắn với đổi mới, phát huy vai trò hệ thống y tế sở, góp phần khắc phục tình trạng q tải bệnh viện, tuyến Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao y đức; phát triển ngành dược thiết bị y tế, bảo đảm đủ thuốc tốt thiết bị bảo đảm chất lượng Chăm lo phát triển nguồn nhân lực khoa học ngành Y Nâng cao lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật y tế, dược, sinh học Đổi mạnh mẽ chế, sách tài y tế, đặc biệt sớm thực bảo hiểm y tế toàn dân; đổi phương thức chi ngân sách nhà nước cho y tế; đổi chế giá, phí dịch vụ phù hợp, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, khắc phục tình trạng thương mại hoá dịch vụ khám, chữa bệnh Tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế Vấn đề quan trọng thứ 5, Nghị “Công tác dân số tình hình mới” Những năm qua, nước ta có nhiều nỗ lực thành tựu cơng tác dân số - kế hoạch hố gia đình Chúng ta khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số, sớm đạt trì mức sinh thay Cơ cấu dân số, cấu lao động chuyển dịch tích cực Nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 dự kiến đạt đỉnh cao vào khoảng năm 2020 - 2030 với số người độ tuổi lao động chiếm khoảng 70% dân số Chất lượng dân số cải thiện nhiều mặt Tầm vóc, thể lực người Việt Nam bước cải thiện Tuổi thọ trung bình tăng đáng kể (từ 65,3 tuổi lên 73,4 tuổi) Dịch vụ dân số - kế hoạch hố gia đình mở rộng, chất lượng ngày cao Tuy nhiên, q trình tồn cầu hố, thị hố, cơng nghiệp hố tác động Cách mạng cơng nghiệp lần thứ biến đổi khí hậu, thay đổi điều kiện, lối sống, môi trường sống, làm việc môi trường sinh thái dẫn đến thay đổi nhanh chóng mơ hình gia đình, kết hôn, ý thức khả sinh sản, tăng nhanh trình di cư Hội nghị TW Khóa XII bàn định nhiều vấn đề quan trọng -Xác định sách, biện pháp đột phá, khả thi -Nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình -Kiểm sốt quy mơ, nâng cao chất lượng dân số -Tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy -Nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập -Thông báo nhanh kết Hội nghị Trung ương khóa XII Sáng 30/5, Hà Nội, Bộ Ngoại giao Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Đồng chí Lê Hồi Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Ngồi nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ch ủ trì trực tiếp báo cáo Hội nghị Báo cáo Hội nghị, đồng chí Lê Hồi Trung cho biết, Hội nghị Trung ương khóa XII thơng qua nghị quyết, kết luận Trung ương; đặc biệt trí ban hành ba Nghị về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cấu lại, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng c kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Hội nghị Trung ương tập trung thảo luận vấn đề thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng c kinh tế Hội nghị Trung ương kiểm điểm lãnh đạo, đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư n ăm 2016 gắn với thực Nghị Trung ương khoá XII xây dựng, ch ỉnh đốn Đảng Báo cáo nh ững công việc quan trọng Bộ Chính trị giải từ sau Hội nghị l ần th ứ Ban Ch ấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo k ết qu ả th ực hi ện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ năm 2016 c Ủy ban Ki ểm tra Trung ương; Báo cáo cơng tác tài Đảng năm 2016 xem xét thi hành kỷ luật cán Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến Đề án Thực hi ệu qu ả ti ến trình h ội nh ập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định trị - xã hội bối cảnh n ước ta tham gia hi ệp định thương mại tự hệ Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc t ế định h ướng chiến lược lớn để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hội nhập kinh t ế qu ốc t ế s ự nghi ệp c toàn dân; doanh nhân, doanh nghiệp đội ngũ trí thức lực lượng đầu; cần tập trung khuy ến khích, t ạo ều kiện cho phát triển, nâng cao lực cạnh tranh c doanh nhân, doanh nghi ệp s ản ph ẩm Vi ệt Nam Đồng chí Lê Hoài Trung liên hệ thực tiễn hoạt động công tác đối ngoại để cán bộ, đảng viên hiểu rõ nội dung Hội nghị Trung ương Đồng chí Lê Hồi Trung đề nghị tổ chức đảng Bộ Ngoại giao Đảng ủy Ngoài nước tỉnh tổ chức quán triệt kết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên, quần chúng quan, đơn vị, tạo đồng thuận, sức thi đua thực tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị Hội nghị vào sống ... Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ch ủ trì trực tiếp báo cáo Hội nghị Báo cáo Hội nghị, đồng chí Lê Hồi Trung cho biết, Hội nghị Trung ương khóa. .. báo nhanh kết Hội nghị Trung ương khóa XII Sáng 30/5, Hà Nội, Bộ Ngoại giao Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Đồng... quan trọng c kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Hội nghị Trung ương tập trung thảo luận vấn đề thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cấu lại, đổi mới, nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG vấn đề nổi cộm hội NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA 12, NHỮNG vấn đề nổi cộm hội NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay