QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011-2015 XÃ CƯ NI, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK

101 29 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 17:08

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011-2015 XÃ CƯ NI, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4970516-tran-thi-ai-man.htmQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011-2015 XÃ CƯ NI, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4970516-tran-thi-ai-man.htmQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011-2015 XÃ CƯ NI, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4970516-tran-thi-ai-man.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN    BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011-2015 XÃ CƯ NI, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK” SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : TRẦN THỊ ÁI MẪN : 07124070 : DH07QL : 2007 – 2011 : Quản Lý Đất Đai TP.HCM, THÁNG 08 NĂM 2011 LỜI CẢM ƠN! Trong trình học tập thực đề tài nhận giúp đỡ tận tình từ nhiều người Tơi xin chân thành cảm ơn đến: Cha, mẹ người thân gia đình có cơng ơn ni dưỡng động viên giúp đỡ suốt trình học tập Thầy Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tận tụy đời nghiệp trồng người, truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm kiến thức q báu suốt q trình học tập Thầy Phạm Hồng Sơn hướng dẫn chu đáo, tận tình truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Các cô chú, anh chị công tác UBND xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Sự giúp đỡ bạn bè lớp tiếp thêm sức mạnh cho tơi q trình thực luận văn Do lần đầu thực đề tài thời gian gấp rút kiến thức nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận góp ý q thầy cơ!!! Xin chân thành cảm ơn! Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, tháng 08/2011 Sinh viên Trần Thị Ái Mẫn TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Ái Mẫn, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 xã Cư ni, huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk” Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Hồng Sơn, Bộ môn Quy hoạch, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Cư ni xã gần trung tâm kinh tế, trị, văn hóa xã hội huyện Eakar, với diện tích tự nhiên 5,821ha, chia thành 23 đơn vị thôn, buôn Trong có bn đồng bào dân tộc chỗ Là địa bàn gần trung tâm huyện nên xã có nhiều lợi phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tồn diện, tốc độ phát triển kinh tế tương đối nhanh, trình độ dân trí ngày nâng cao   Công tác quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xác lập sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ trình chuyển dịch cấu kinh tế q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất xã phê duyệt việc lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp xã cần thiết, nhằm phân bổ chi tiết quỹ đất địa bàn huyện vào mục đích sử dụng điều chỉnh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tỉnh sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phê duyệt Từ nhu cầu đó, đề tài bao gồm nội dung chính: - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn xã Cư ni - Đánh giá trạng sử dụng đất, tình hình quản lý đất đai, tiềm sử dụng đất đai kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - Xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 giải pháp thực * Các phương pháp sử dụng: Phương pháp điều tra thực địa; phương pháp thống kê; phương pháp kế thừa, tài liệu; phương pháp đồ,… * Kết đạt được: - Bản đồ trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:10000 - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1:10000 - Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Hệ thống bảng biểu Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất đai theo Thông tư 19/2009/TT_BTNMT ngày 02/11/2009 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ iv PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU   3  I.1.1 sở khoa học  3  I.1.2 Cơ sở pháp lý   10  I.1.3 Cơ sở thực tiễn   10  I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU  . 11  I.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN   12  I.3.1 Nội dung nghiên cứu   12  I.3.2 Phương pháp nghiên cứu   12  I.3.3 Quá trình thực hiện   13  PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14 II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ CƯ NI   14  II.1.1 Điều kiện tự nhiên   14  II.1.2 Các nguồn tài nguyên   15  II.1.3 Thực trạng môi trường   17  II.1.4 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội xã Cư ni   17  II.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI   23  II.2.1 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên môi trường   . 23  II.2.2 Đánh giá chung điều kiện kinh tế - xã hội   24  II.3 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI   25  II.3.1 Tình hình quản lý đất đai   25  II.3.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất   30  II.3.1 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước   44  II.4 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI   47  II.4.1 Khái quát tiềm đất đai xã Cư ni   48  i II.4.2 Đánh giá tiềm đất đai cho loại đất   48  II.5 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020   51  II.5.1 Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch   51  II.5.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất   56  II.5.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế - xã hội   . 64  II.5.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất   65  II.5.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu   68  II.5.6 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất   73  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .77 ii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ATXH CT CN – TTCN CTCC DTTN DTĐNN DTĐPNN DTĐPTHT GCNQSDĐ KHSDĐ MĐSD MĐCC NĐ-CP NTTS QĐ Quyết định QHSDĐ QH, KHSDĐ QPN UBND SXKD TT TSCQ, CTSN VLXD An tồn xã hội Chỉ thị Cơng nghiệp – Tiểu thủ cơng nghiệp Cơng trình cơng cộng Diện tích tự nhiên Diện tích đất nơng nghiệp Diện tích đất phi nơng nghiệp Diện tích đất phát triển hạ tầng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất Mục đích sử dụng Mục đích cơng cộng Nghị định - Chính Phủ Ni trồng thủy sản Quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quốc phòng an ninh Ủy ban nhân dân Sản xuất kinh doanh Thông tư Trụ sở quan, công trình nghiệp Vật liệu xây dựng iii DANH SÁCH CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU  HÌNH Hình 1: Chu trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hình 2: Quy trình quy hoạch sử dụng đất đai FAO tài ngun - mơi trường Hình 3: Sơ đồ vị trí xã Cư Ni 11  BIỂU ĐỒ Biểu đồ 01: Cơ cấu trạng sử dụng đất xã Cư Ni năm 2010 30 Biểu đồ 02: Cơ cấu nhóm đất nơng nghiệp năm 2010 31 Biểu đồ 03: Cơ cấu nhóm phi đất nơng nghiệp năm 2010 34 Biểu đồ 04: Biến động nhóm đất giai đoạn 2000 – 2005 38 Biểu đồ 05: Biến động nhóm đất giai đoạn 2005 – 2010 39  BẢNG BIỂU Bảng 01: Cơ cấu trạng sử dụng đất xã Cư ni năm 2010 30 Bảng 02: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Cư ni 31 Bảng 03: Kết Kiểm kê diện tích đất lâu năm 32 Bảng 04: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 33 Bảng 05: Hiện trạng đất văn hóa thơn, bn xã Cư ni năm 2010 34 Bảng 06: Hiện trạng đất giáo dục xã Cư ni năm 2010 35 Bảng 07: Hiện trạng đất thể dục, thể thao xã Cư ni năm 2010 36 Bảng 08: Đối tượng sử dụng đất xã Cư ni năm 2010 36 Bảng 09: Biến động sử dụng đất qua năm 37 Bảng 10: Cơ cấu sử dụng đất xã Cư ni năm 2010 41 Bảng 11: Kết thực tiêu Đất nông nghiệp kỳ QHSDĐ 45 Bảng 12: Kết thực tiêu Đất phi nông nghiệp kỳ QHSDĐ 46 Bảng 13: Đánh giá khả thích nghi đất xây dựng 50 Bảng 14: Diện tích đất khu dân cư nơng thôn theo định mức 57 Bảng 15: Diện tích đất giáo dục theo định mức 58 Bảng 16: Đánh giá khả đáp ứng theo số lượng đất đai cho ngành 58 Bảng 17: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp xã xác định đến năm 2020 59 Bảng 18: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 60 Bảng 19: Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 61 Bảng 20: Chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 62 Bảng 21: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch 63 Bảng 22: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích 63 Bảng 23: Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho MĐSD kỳ QH 65 Bảng 24: Phân kỳ Diện tích đất chuyển MĐSD kỳ kế hoạch 66 Bảng 25: Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích 67 Bảng 26: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm xã Cư ni 68 Bảng 27: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng theo năm kế hoạch 72 Bảng 28: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích 73 iv Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Trần Thị Ái Mẫn ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn đất nước, thành phần hàng đầu quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai có ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội sâu sắc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước dần khẳng định vai trò trường Việt Nam Quốc tế, bên cạnh lại có nhiều vấn đề nảy sinh khơng mở hội mà đặt khơng thách thức, nhân tố ln tồn nảy sinh mâu thuẫn việc quản lý sử dụng đất đai nước ta Xã hội phát triển nhu cầu sử dụng đất ngày tăng làm cho quỹ đất ngày bị thu hẹp Vì đất đai phải sử dụng cách hiệu quả, tiết kiệm bền vững, mặt khác cơng tác quản lý đòi hỏi phải chặt chẽ, khách quan khoa học Vì QH, KHSDD trở thành vấn đề cấp bách cấp, ngành Tại điều 18 Hiến pháp năm 1992 nêu rõ “Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đất mục đích có hiệu quả” Đây sở pháp lý cao quy hoạch sử dụng đất, khẳng định tính pháp chế Nhà nước ta Sau Luật đất đai 2003 đời, công tác “Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất” 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai Quy hoạch thực tốt tiền đề cho quan quản lý có hiệu nội dung lại Đắk Lắk tỉnh có vị trí địa lý trung tâm vùng Tây Nguyên, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng nối liền với tỉnh vùng Tây Nguyên Duyên hải miền Trung, có nhiều tiềm trị, kinh tế, văn hóa – xã hội Qua cho thấy Đắk Lắk chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực công nghiệp - xây dựng dịch vụ Xã Cư ni, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk địa bàn gần trung tâm huyện nên xã có nhiều lợi phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội tồn diện góp phần vào công xây dựng địa phương ngày giàu mạnh Bên cạnh Xã Cư ni có nguồn nhân lực dồi dào, trình độ dân trí ngày nâng cao Chính yếu tố tiền đề quan trọng để xây dựng nên xã Cư ni phồn thịnh bền vững Hiện nay, địa bàn Xã có nhiều dự án đầu tư phục vụ kinh tế xã hội - môi trường có liên quan đến q trình khai thác quỹ đất Việc quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 nhằm điều hòa quan hệ sử dụng đất trình phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá tài nguyên cách đầy đủ, khoa học để hoạch định kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu lâu dài; đề xuất tiêu phân bổ hợp lý quỹ đất, có sở để thực nội dung quản lý Nhà nước đất đai theo luật định thời gian từ đến năm 2020 Xuất phát từ tầm quan trọng đó, đồng ý Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng tơi thực đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 20112015 xã Cư ni, huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk” Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Trần Thị Ái Mẫn  Mục tiêu nghiên cứu - Có nhìn tổng qt việc quản lý khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên đất, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội toàn địa phương đến năm 2020 tương lai xa - Xây dựng phương án QH - KHSDĐĐ Xã đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015, đảm bảo hài hòa mục tiêu ngắn hạn dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu lâu bền - Đánh giá thực trạng tiềm đất đai Xã làm sở phân bổ, sử dụng đất đai hợp lý, phù hợp với định hướng sử dụng đất ngành, cấp cao - Tạo sở pháp lý kỹ thuật cho công tác quản lý, sử dụng đất đai  Đối tượng nghiên cứu - Đất đai: Bao gồm tất loại đất theo mục đích sử dụng nhân tố ảnh hưởng đến trình sử dụng đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng) địa giới hành tồn xã - Đối tượng sử dụng đất: Các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, quy luật phát triển kinh tế xã hội, điều kiện sở hạ tầng vùng chủ sử dụng đất với mục đích sử dụng đất chủ sử dụng đất - Quỹ đất đai xã Cư ni, huyện Eakar, tỉnh Đắklắk  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi khơng gian: tồn diện tích tự nhiên theo ranh giới hành Xã Cư ni, huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk - Phạm vi thời gian : giai đọan quy hoạch lập tới năm 2020 xây dựng KHSDĐ cụ thể cho kỳ KH năm 2011 – 2015 - Thời gian thực đề tài : thực đề tài tháng (từ tháng đến tháng 8/2011) Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Trần Thị Ái Mẫn PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 sở khoa học Các khái niệm  Đất đai (land): Là khoảng khơng gian có giới hạn, theo chiều thẳng đứng (gồm khí hậu bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, tài ngun nước ngầm khống sản lòng đất); theo chiều nằm ngang mặt đất (là kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn với thành phần khác); kết hợp với hoạt động quản trị người từ khứ đến mà triển vọng tương lai Đất đai giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn hoạt động sản xuất sống xã hội loài người  Quy hoạch: Là việc xác định trật tự định hoạt động phân bố, bố trí, xếp, tổ chức… cho định hướng phát triển tương lai  Kế hoạch: Là việc bố trí, xếp nhằm phân định, phân bổ, chi tiết hóa cơng việc theo thời gian không gian định  Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ): Là hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật pháp chế nhà nước tổ chức sử dụng quản lý đất đai đầy đủ hợp lý, khoa học có hiệu cao nhất, thông qua việc phân bổ quỹ đất đai tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất nhằm nâng cao hiệu sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất, bảo vệ tài nguyên môi trường  Kế hoạch sử dụng đất đai (KHSDĐ): Là chia nhỏ, chi tiết hóa quy hoạch sử dụng đất mặt nội dung thời kỳ KHSDĐ phê duyệt mang tính pháp lý mang tính pháp lệnh Các nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất Điều 21 Luật Đất đai năm 2003 quy định việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm nguyên tắc sau: - Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; - Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền định, xét duyệt; - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phải thể nhu cầu sử dụng đất cấp dưới; - Sử dụng đất tiết kiệm có hiệu quả; - Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường; - Bảo vệ, tơn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; - Dân chủ công khai; - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ phải định, xét duyệt năm cuối kỳ trước PHỤ LỤC  DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 xã cư ni,huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Biều 2: Quy hoạch sử dụng đất cấp xã đến năm 2020 Biểu 3: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất kỳ quy hoạch Biểu 4: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch Biểu 5: Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch Biểu 6: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích kỳ quy hoạch Biểu 7: Phân kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Biểu 8: Kế hoạch sử dụng đất phân thành năm 2011 – 2015 Biểu 9: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo năm Biểu 10: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân theo năm Biểu 11: Danh mục cơng trình quy hoạch đến năm 2020 Biểu CC1: Phuơng án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch thời kỳ 2010-2015 Biểu CC2: Phuơng án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch thời kỳ 2010-2020  DANH SÁCH BẢN ĐỒ Bản đồ 1: Bản đồ hành huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Biểu HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010 XÃ CƯ NI - HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK STT Chỉ tiêu Mã (1) (2) (3) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp NNP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu cơng nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DCS DTD DBT DDL DNT Diện tích (ha) (4) 5,821.00 5,028.97 Cơ cấu (%) (5) 100.00 781.25 15.53 2,517.31 1,572.93 50.06 31.28 85.12 72.00 1.69 1.43 0.36 778.91 159.72 0.01 100.00 20.51 2.62 0.34 6.03 0.77 15.00 1.93 43.60 551.94 5.60 70.86 13.12 0.23 581.52 9.99 Biểu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ ĐẾN NĂM 2020 XÃ CƯ NI - HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK TT CHỈ TIÊU (1) (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước 1.2 Đất trồng lúa nương 1.3 Đất trồng hàng năm lại 1.4 Đất trồng lâu năm 1.5 Đất rừng phòng hộ 1.6 Đất rừng đặc dụng 1.7 Đất rừng sản xuất 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.9 Đất làm muối 1.10 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất đô thị 2.3 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN 2.4 Đất quốc phòng 2.5 Đất an ninh 2.6 Đất khu công nghiệp 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản 2.10 Đất di tích danh thắng 2.11 Đất xử lý, chơn lấp chất thải 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng 2.15 Đất sông, suối 2.16 Đất phát triển hạ tầng 2.17 Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nơng thơn Mã Diện tích năm 2010 (3) NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DCS DTD DBT DDL DNT 5821 5028.97 781.25 2517.31 1572.93 85.12 72.00 0.36 778.91 159.72 2.62 6.03 15.00 43.60 551.94 Phân khai cấp huyện Đơn vị tính: Cấp xã Tổng số xác định (4) 5,821.00 5,028.97 1,154.25 (5) 5,821.00 4,939.64 1,168.08 (6) 1,484.09 2,017.16 1,583.80 2,017.16 99.71 85.12 124.48 98.24 72.00 13.12 -52.48 778.91 0.36 881.36 185.89 0.36 102.45 185.89 4.50 4.50 1.00 1.00 7.53 9.03 18.32 1.00 0.20 20.00 43.60 1.00 -89.33 13.83 1.50 18.32 -0.20 20.00 575.75 43.60 598.02 221.60 221.60 590.00 591.52 -43.60 43.60 22.27 13.12 1.52 Biểu DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ CƯ NI - HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK TT CHỈ TIÊU Mã Diện tích (ha) (1) (2) (3) (4) Đất nơng nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 102.45 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 13.17 1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 44.13 1.4 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 45.15 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 1.10 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nơng nghiệp khơng phải rừng Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp rừng 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 LUC/CLN LUC/LNP LUC/NTS RSX/NKR(a) RDD/NKR(a) RPH/NKR(a) Biểu DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ CƯ NI - HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK Đơn vị tính: STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã (1) (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (3) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu cơng nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DTD DBT DDL DNT Diện tích (ha) (4) 5,821.00 13.12 13.12 Biểu PHÂN KỲ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ CƯ NI - HUYỆN EA KAR TỈNH DAKLAK STT CHỈ TIÊU Mã Hiện trạng Diện tích (1) (3) Cơ cấu (%) Các kỳ kế hoạch Kỳ đầu, đến năm 2015 Kỳ cuối, đến năm 2020 Diện tích Diện tích (5) (6) 100.00 5,821.00 86.39 4,991.71 Cơ cấu (%) (7) (8) 100.00 5,821.00 85.75 4,939.64 Cơ cấu (%) (9) 100 84.86 (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp NNP (4) 5,821.00 5,028.97 1.1 Đất lúa nước DLN 781.25 13.42 1,077.21 18.51 1,168.08 20.07 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 2,517.31 43.25 2,133.14 36.65 2,017.16 34.65 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1,572.93 27.02 1,610.76 27.67 1,583.80 27.21 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 85.12 1.46 98.24 1.69 98.24 1.69 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 72.00 1.24 72.00 1.24 72.00 1.24 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 0.36 0.01 0.36 0.01 0.36 0.01 Đất phi nông nghiệp PNN 778.91 13.38 829.29 14.25 881.36 15.14 2.1 Đất nông thôn ONT 159.72 2.74 164.85 2.83 185.89 3.19 2.2 Đất đô thị ODT 2.3 CTS 2.62 0.05 3.52 0.06 4.50 0.08 2.4 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng CQP 1.00 0.02 1.00 0.02 2.5 Đất an ninh CAN 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chơn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chun dùng SMN 2.15 Đất sơng, suối 2.16 6.03 0.10 7.53 0.13 9.03 0.16 18.32 0.31 18.32 0.31 1.00 0.02 15.00 0.26 20.00 0.34 20.00 0.34 SON 43.60 0.75 43.60 0.75 43.60 0.75 Đất phát triển hạ tầng DHT 551.94 9.48 570.47 9.80 598.02 10.27 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS 13.12 0.23 Đất đô thị DTD 221.60 3.81 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT 591.52 10.16 581.52 9.99 581.52 9.99 Biểu PHÂN KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ CƯ NI - HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK Đơn vị tính: STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 102.45 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 13.17 4.04 9.13 1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 44.13 30.90 13.23 1.4 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 45.15 15.44 29.71 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 1.10 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm LUC/CLN 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUC/LNP 2.3 2.4 2.5 2.6 LUC/NTS Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp RSX/NKR(a) rừng Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp RDD/NKR(a) rừng Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nơng nghiệp RPH/NKR(a) rừng Phân theo kỳ 2010- 20152015 2020 50.38 52.07 Biểu PHÂN KỲ QUY HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG XÃ CƯ NI HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK Đơn vị tính: Thứ tự (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã (2) Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu cơng nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chun dùng Đất sơng, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn (3) NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DTD DBT DDL DNT Cả thời kỳ (4) 13.12 13.12 Phân theo kỳ 2010-2015 2015-2020 (5) (6) 13.12 13.12 Biểu KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM 2011 - 2015 XÃ CƯ NI - HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK STT (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 CHỈ TIÊU (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất XD trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn Mã (3) NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DCS DTD DBT DDL DNT Diện Diện tích đến năm tích Năm Năm Năm Năm Năm trạng 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2010 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,028.97 5,024.75 5,012.07 5,001.56 4,996.06 4,991.71 781.25 780.68 810.03 859.37 957.49 1,077.21 2,517.31 1,572.93 2,506.64 1,579.95 2,439.07 1,592.37 2,375.39 1,596.20 2,265.65 1,602.32 2,133.14 1,610.76 85.12 72.00 85.12 72.00 98.24 72.00 98.24 72.00 98.24 72.00 98.24 72.00 0.36 778.91 159.72 0.36 783.13 160.86 0.36 808.93 161.91 0.36 819.44 162.82 0.36 824.94 163.94 0.36 829.29 164.85 2.62 2.72 2.92 1.00 3.22 1.00 3.32 1.00 3.52 1.00 6.03 6.03 7.53 18.32 7.53 18.32 7.53 18.32 7.53 18.32 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 43.60 551.94 43.60 554.92 43.60 558.65 43.60 562.95 43.60 567.23 43.60 570.47 13.12 13.12 581.52 581.52 581.52 581.52 581.52 581.52 Biểu KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ CƯ NI - HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK Đơn vị tính: Phân theo năm STT (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 CHỈ TIÊU (2) ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng HN lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp khơng phải rừng Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nơng nghiệp khơng phải rừng Mã Diện tích Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (7) (8) (9) Năm 20162020 (10) (3) (4) (5) (6) NNP/PNN 102.45 4.22 25.80 10.51 5.50 4.35 52.07 LUC/PNN CLN/PNN RPH/PNN RDDPNN RSX/PNN NTS/PNN RSX/PNN NTS/PNN LMU/PNN NNK/PNN 13.17 0.57 0.65 0.66 1.88 0.28 9.13 44.13 45.15 2.17 1.48 19.30 5.85 6.88 2.97 1.24 2.38 1.31 2.76 13.23 29.71 LUC/CLN LUC/LNP LUC/NTS RSX/NKR(a) RDD/NKR(a) RPH/NKR(a) Biểu 10 KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ CƯ NI HUYỆN EA KAR - TỈNH DAKLAK Đơn vị tính: Thứ tự MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (1) (2) Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước 1.2 Đất trồng lúa nương 1.3 Đất trồng hàng năm lại 1.4 Đất trồng lâu năm 1.5 Đất rừng phòng hộ 1.6 Đất rừng đặc dụng 1.7 Đất rừng sản xuất 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.9 Đất làm muối 1.10 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất đô thị 2.3 Đất XD trụ sở quan, CTSN 2.4 Đất quốc phòng 2.5 Đất an ninh 2.6 Đất khu công nghiệp 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh 2.8 Đất sản xuất VLXD gốm sứ 2.9 Đất cho hoạt động khống sản 2.10 Đất di tích danh thắng 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng 2.15 Đất sông, suối 2.16 Đất phát triển hạ tầng 2.17 Đất phi nông nghiệp khác Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn Mã (3) NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DTD DBT DDL DNT Diện tích đất CSD đưa vào sử dụng kỳ kế hoạch (4) 13.12 13.12 Phân theo năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 20162020 (5) (6) 13.12 (7) (8) (9) (10) 13.12 Biểu 11 Stt Tên Trung tâm phân loại chất rắn rác thải Bưu điện văn hóa Chợ xã Điểm mầm non thôn Điểm mầm non thôn Điểm mầm non thôn Điểm mầm non thôn Điểm mầm non thôn Điểm mầm non thôn 10 Điểm mầm non thôn 11 Điểm mầm non thôn 12 Điểm mầm non thôn 22 Điểm mầm non thôn 23 Điểm mầm non thôn Quãng Cư 1A Điểm mầm non thôn Quãng Cư Điểm mầm non buôn EaSinh Điểm mầm non Buôn EaPal Điểm mầm non Buôn EaKnốp Truờng mầm non trung tâm xã Đuờng từ hội truờng thôn 10 xã EaĐar Đuờng vào hội truờng thôn 11 Đuờng từ truờng TH Nguyễn Văn Cừ xã EaĐar Đuờng thôn Đuờng Thôn Quãng Cư 1A Đuờng từ truờng TH Nguyễn Văn Cừ nối dài xã EaĐar Đường liên thôn 5,6 Đuờng nội đồng thôn 11 Đường Buôn EaSinh Đuờng thôn Đường Hồ Hai Suơng Đuờng Thơn Qng Cư 1B xã E Đường liên thơn phía Đơng Sân bóng thơn Qng Cư 1B Sân bóng Bn EaPal Sân bóng Bn EaKnốp Sân bóng Bn EaSinh Sân bóng thơn 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Loại Diện tích Địa điểm đất (ha) DRA 3.53 Thôn 11 Năm TH DBV DCH DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGD DGT 0.08 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35 0.53 2013 2012 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2011 2013 2016-2020 2016-2020 2014 2015 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2013 2012 DGT DGT 0.66 Thôn 11 0.65 Thôn 2012 2013 DGT DGT DGT 0.43 Thôn 3.12 Thôn Quãng Cư 1A 1.68 Thôn 2013 2013 2014 DGT DGT DGT DGT DGT DGT DGT DTT DTT DTT DTT DTT 8.76 1.44 3.27 5.13 1.15 7.82 12.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 Khu trung tâm xã Khu trung tâm xã Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn 10 Thôn 11 Thôn 12 Thôn 22 Thôn 23 Thôn Quãng Cư 1A Thôn Quãng Cư Buôn EaSinh Buôn EaPal Buôn EaKnốp Khu trung tâm xã Thôn Quãng Cư 1B 2016-2020 Thôn 5,6 2014 Thôn 11 2015 Buôn EaSinh 2015 Thôn 2015 Buôn EaSinh 2016-2020 Các thôn 2016-2020 Các thôn 2016-2020 Thôn Quãng Cư 1B 2011 Buôn EaPal 2012 Buôn EaKnốp 2013 Buôn EaSinh 2014 Thôn 2015 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Sân bóng thơn Sân bóng thơn Sân bóng thơn Sân bóng thơn Sân bóng thơn9 Sân bóng thơn 10 Sân bóng thơn 11 Sân bóng thơn 12 Nhà VH cộng đồng buôn EaPal Nhà VH cộng đồng buôn EaKnốp Nhà VH trung tâm Trạm y tế xã Mở rộng nghĩa địa thôn Đất nông thôn Đất cạnh hội trường thôn Đất cạnh hội trường thôn Đất đường liên thôn Quãng Cư 1A Đất đường liên thôn Quãng Cư 1B Đất đường liên thôn Đất đường liên thôn Đất Buôn EaSinh Đất thôn Đất thôn Đất thôn 11 Đất thôn 22 Đất thôn 23 Đất khu trung tâm Cụm dịch vụ khu trung tâm xã Cụm dịch vụ thôn Điểm khai thác VLXD Hội trường buôn EaSinh Hội trường thôn Hội trường thôn Hội trường thôn 10 Hội trường thôn 12 Hội trường thôn 23 Hội trường thôn Quãng Cư Hội trường thôn Quãng Cư 1A Hội trường thôn Quãng Cư 1B Trụ sở thôn Trụ sở thôn Trụ sở thôn 11 DTT DTT DTT DTT DTT DTT DTT DTT DVH DVH DVH DYT NTD ONT ONT ONT ONT ONT ONT ONT ONT ONT ONT ONT ONT ONT ONT SKC SKC SKX TSC TSC TSC TSC TSC TSC TSC TSC TSC TSC TSC TSC 0.4 0.4 0.4 0.96 0.4 0.4 0.4 0.4 0.05 0.05 0.3 0.36 4.43 1.23 2.15 1.65 4.51 4.3 0.9 3.43 4.14 3.59 1.43 3.33 2.01 15 1.5 1.5 18.32 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02 0.02 0.02 Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn 10 Thôn 11 Thôn 12 Buôn EaPal Buôn EaKnốp Khu trung tâm xã Khu trung tâm xã Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Quãng Cư 1A Thôn Quãng Cư 1B Buôn EaSinh Thôn Buôn EaSinh Thôn Thôn Thôn 11 Thôn 22 Thôn 23 khu trung tâm xã Thôn Thôn Thôn Quãng Cư Buôn EaSinh Thôn Thôn Thôn 10 Thôn 12 Thôn 23 Thôn Quãng Cư Thôn Quãng Cư 1A Thôn Quãng Cư 1B Thôn Thôn Thôn 11 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2015 2015 2014 2013 2013 2012 2011 2013 2011 2015 2013 2014 2014 2012 2012 2014 2015 2013 2015 2012 2016-2020 2012 2011 2013 2013 2012 2013 2015 2012 2014 2015 2012 2013 2014 Bản đồ đồ hnh huyện EAKar tỉnh ĐắkLắk tØnh gia lai tØn h  hu nk r« ng pắ c ea sô xuân phú E A SAR   c huª tt ea kar  ea tyh e a ®ar tt ea knèP    hun m'drak g r«n nk hu  ea kmót ch pá CƯ NI CƯ P RO NG  pal ea  c yang  ea «  cu kl«ng  T£ N K ý HIƯU c kl«ng K ý HIƯU RA NH G Ií I Hμ NH CHÝNH X· UB ND cÊ p huyÖn  UB ND cấp xã huyện krông ph ú yê n ... hoạt động địa bàn xã E Tồn xã có 17 trang trại gồm trang trại tổng hợp, trang trại chăn nuôi, trang trại trồng trọt lâm nghiệp trang trại thuỷ sản Kinh tế trang trại gặp khó khăn giá thức ăn... họach sử dụng đất ai Thực quy họach sử dụng đất ai Điều chỉnh quy họach sử dụng đất ai Hình 2: Quy trình quy hoạch sử dụng đất ai FAO tài nguyên - môi trường Ngành Quản lý Đất ai SVTH: Trần Thị... xã chưa đề cập đến  Giai đoạn 4: từ 1987 đến trước luật đất ai 1993 Trong luật đất ai 1987 có quy định: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nội dung quản lý nhà nước đất ai, tạo sở pháp lý cho
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011-2015 XÃ CƯ NI, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011-2015 XÃ CƯ NI, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay